Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Процедурата за назначаване и изготвяне на съдебни експерти

Основанието за назначаване на съдебномедицинска експертиза е необходимостта да се използват за установяване на обстоятелствата, свързани със случая, специални познания.

След като признава за необходимо производството на експертиза, следователят изготвя решение по този въпрос. Той показва:
а) основанията за назначаване на изпита;
б) името на експерта или името на институцията, в която трябва да се извърши изследването;
в) въпроси, зададени на експерта;
г) материали, предоставени на експерта.

Преди назначаването на лице като експерт следователят открива необходимата информация за своята специалност и се уверява, че той е компетентен.

Следователят е длъжен да запознае заподозрения, обвиняемия с решението за назначаване на проверка и да им обясни правата, за които е съставен протокол, подписани от следователя и заподозрения или обвиняемия.

Съгласно чл. 185 НПК, заподозрян, обвиняем имат право:

  1. да оспори експерта;
  2. да поиска назначаване на експерт измежду посочените от тях лица;
  3. подава допълнителни въпроси за получаване на експертно мнение по тях;
  4. да присъства с разрешението на изследователя при изготвянето на експертиза и да дава обяснения на експерта;
  5. запознайте се със заключението на експерта.

Ако молбата на заподозрения или обвиняемия е удовлетворена, следователят съответно изменя или допълва решението за назначаване на изпит. В случай на отказ за удовлетворяване на искането, следователят издава решение, което се съобщава на заподозрения или обвиняемия срещу получаване.

Следователят има право да не запознае заподозрения, обвиняемия с решението за назначаване на преглед, ако психичното им състояние го прави невъзможно. В този случай правата на заподозрения, обвиняемия, с изключение на правото да дават обяснения, се предоставят на техните защитници.
Експертизата се извършва в експертна институция (чл. 187 от Наказателно-процесуалния кодекс) или извън експертна институция (чл. 189 НПК).
Изследователят, който признава необходимото производство в експертна институция, изпраща решението си и съответните материали в главата си.

Ръководителят на институцията възлага проверката на един или няколко служители на тази институция. В същото време той обяснява на експертите своите права и задължения и предупреждава за отговорността, предвидена в чл. 307 от Наказателно-процесуалния кодекс, който избира от тях абонамент, който заедно с експертното мнение се изпраща на следователя.

Трябва да се има предвид, че държавният експерт по криминалистика е сертифициран служител на държавната съдебномедицинска институция, извършваща съдебномедицинска експертиза при изпълнение на служебните си задължения.

При извършване на проверка извън експертна институция, следователят призовава лицето, на което е възложено проверката, проверява неговата личност, специалност, компетентност, установява отношението си към заподозрения, обвиняемия, жертвата, проверява дали няма основание за оспорване. След това представя на лицето с решението за назначаване на изпита, му обяснява правата и задълженията на експерта, предупреждава за отговорността по чл. 307 от Наказателния кодекс. По отношение на изпълнението на тези действия следователят отбелязва решението, което се удостоверява с подписа на експерта.

Ако експертът направи изявления или инициира молба, следователят е длъжен да изготви протокол по този въпрос съгласно изискванията на чл. 141,142 НПК.

Следователят има право да присъства на проверката (чл. 190 от НПК).

Ако при изготвянето на съдебномедицинска или съдебно-психиатрична експертиза е налице необходимост от стационарно наблюдение, следователят поставя обвиняемия или заподозрения в съответното медицинско заведение, както е посочено в решението за назначаване на изпита.

Настаняването в тези институции на тези лица, които не са задържани, се извършва с одобрението на прокурора или неговия заместник.
Времето, прекарано в психиатрична институция, се брои в периода на задържане.

Трябва да се имат предвид следните разпоредби на Федералния закон от 31 май 2001 г. "За държавната съдебна дейност в Руската федерация".

Медицинска болница - обществена медицинска институция и нейни отдели, които са предназначени за денонощна грижа за пациентите.
Психиатрична болница (вид медицинска болница) е обществена психиатрична институция, както и психиатрично отделение на обществена медицинска институция, които са предназначени за дневна и нощна грижа на пациенти.

Съдебна психиатрична болница - психиатрична болница, специално предназначена за производство на съдебно-психиатрична експертиза.

Едно лице може да бъде настанено в медицинска болница за съдебномедицинска или съдебномедицинска експертиза за период до 30 дни.

При необходимост, по мотивирано искане на експерт или експертна комисия, срокът на пребиваване на лице в медицинска болница може да бъде удължен с решение на съдията на районния съд по местонахождението на болницата за още 30 дни.

Молбата на експертите за удължаване на престоя на лице в медицинска болница трябва да бъде подадена в съда не по-късно от 3 дни преди изтичането на 30-дневния срок.

Съдията взема решение и уведомява експертите за това в 3-дневен срок от датата на получаване на петицията. Ако съдията откаже да удовлетвори молбата, лицето трябва да бъде освободено от медицинската болница.

Ръководителят на болницата уведомява лицето, което се намира в тази институция, както и органа или длъжностното лице, назначило съдебната експертиза, за молбата и решението, издадено от съдията.

В изключителни случаи, по същата процедура, е възможно да се поднови срокът на пребиваване на лице в медицинска болница. В този случай общият период на престой на лице в посочената болница по време на изготвянето на едно изследване не може да надвишава 90 дни.

Нарушаването на установените срокове за пребиваване на лице в медицинска болница може да се обжалва от лицето, неговия защитник, законен представител или други представители, допуснати до участие в делото, както и от ръководителя на медицинската болница в съответствие с наказателно-процесуалното право. Нарушаването на срока на пребиваване на лице в болница може да се обжалва директно в съда по местонахождението на съответната болница (чл. 9 и чл. 30).

* Федерален закон от 31 май 2001 г. “За държавната съдебно-експертна дейност в Руската федерация” // Руски вестник. 2001. 5 юни.

За изготвянето на така наречените сравнителни изследвания изследователят има право да получи почерк и други образци.
Получаването на образци за сравнително изследване е разследващо действие, регулирано от наказателно-процесуалното право (разбирано в широкия смисъл на думата), което се състои в подбор на продукти от участниците в процеса и други обекти на тяхната жизнена дейност с цел сравнение с откритите материални доказателства.

Обикновено се вземат проби от заподозрения или обвиняемия. Въпреки това, следователят има право да получи образци за сравнителни изследвания от свидетел или жертва, но само ако е необходимо, да провери дали посочените лица не са оставили следи на мястото на инцидента или на веществени доказателства.

Ако е необходимо, отстраняването на проби за сравнителни изследвания се извършва с участието на специалист.

При изтегляне на проби за сравнителни изследвания се съставя протокол в съответствие с изискванията на чл. 141, 142 от ГПК.
Задължението за вземане на решение показва принудителния характер на това разследващо действие. Тези автори обаче имат право, като се позовават на конституционни разпоредби и смятат, че принудата не трябва да се прилага поне по отношение на свидетели и жертви.

Според 192 от Наказателно-процесуалния кодекс, следователят има право да разпитва експерт, който да изясни или допълни направеното заключение. Експертът има право да посочи собствените си отговори. Разпитът на експерт се документира с протокол в съответствие с изискванията на чл. 141,142 НПК.

В този случай учениците трябва да имат предвид, че по силата на чл. 69 Наказателно-процесуалният кодекс не може да се разглежда като средство (източник) на доказване.

* Решение на Пленума на Върховния съд на СССР от 26 април 1984 г. "За съдебната практика по прилагане, изменение и премахване на принудителни медицински мерки" // Сборник от решения на пленумите на Върховния съд на Руската федерация (СССР, РСФСР) по наказателни дела. М., 2000. С.110.

Съгласно чл. 193 от Наказателно-процесуалния кодекс, експертното становище или неговият доклад за невъзможността да се даде становище, както и протоколът за разпита му се представят на обвиняемия, който има право да дава обяснения и възражения, както и да задава допълнителни въпроси на експерта и да назначава допълнителни или преразглеждане. За изпълнението на тези действия е отбелязано в протокола за разпит на обвиняемия.

Тези правила се прилагат и в случаите, когато разследването е извършено преди обвиняемият да бъде обвинен.

Вижте също:

Влизане в сила на съдебни решения

Концепцията за принципите на наказателния процес и тяхната класификация

Концепцията, целите, стойността на изпитването и неговите общи условия

Форми и основания за назначаване на съдебното заседание (процес)

Етапи на наказателния процес

Връщане към съдържанието: Наказателно производство

2019 @ ailback.ru