Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Възраст и генезис на релефа. Фактори за облекчение

Генезисът на релефа. Основната отправна точка на съвременната геоморфология е идеята, че релефът се формира в резултат на взаимодействието на ендогенни и екзогенни процеси. Въпреки това, тази теза трябва да бъде подробно описана, когато се разглеждат специфични форми или комплекси на релефни форми.

Както беше споменато по-рано, най-големите релефни форми са от ендогенен произход, а по-малките са екзогенни. Екзогенните процеси в хода на тяхната дейност усложняват или опростяват релефа на ендогенния произход. В някои случаи екзогенните агенти произвеждат по-малки мезо- и микроформи, а в други отрязват нередностите, създавани от ендогенните процеси, а в третата - погребението или усложнението на ендогенния релеф се дължи на образуването на различни акумулативни форми. Естеството на въздействието на екзогенните агенти върху релефа на ендогенния произход се определя до голяма степен от тенденцията на развитие на релефа, т.е. дали доминантните (положителните) движения на земната кора или надолу (отрицателни) движения са доминиращи.

Според съществуващите идеи основният източник на енергия на ендогенните релеф-формиращи процеси е топлинната енергия, произвеждана главно от гравитационната диференциация и радиоактивното разпадане на веществото от вътрешността на Земята. Тежестта и радиоактивността, затоплянето и последващото охлаждане на вътрешността на Земята неизбежно водят до промени в обема на масите на веществото, съставляващо мантията и кората. Разширяването на земната материя по време на нагряване води до възходящи вертикални движения както в мантията, така и в коричката. Кората им реагира или чрез деформации без фрактуриране (образуване на пликативни изкълчвания), или чрез фрактури и изместване на блокове от кора, ограничени от фрактури (дизюнктивни дислокации).

Пропуските могат да проникнат в земната кора, да преминат през нея и да достигнат центровете на топящите се скали. След това гигантските пукнатини се превръщат в канали, през които се влива разтопеното вещество - магма . Ако магмата не достигне земната повърхност и замръзне в земната кора, се образуват интрузивни тела. Появата на големи интрузии неизбежно води до механично възходящо движение на горните скали, т.е. то допринася за образуването на плацитивни или дизъюнктивни разстройства. Поглъщането на магмени скали също има динамичен, термичен и химичен ефект върху седиментните скали, които в резултат на такива ефекти се превръщат в метаморфни скали.
Изливането на разтопен материал на повърхността, придружено от емисии на водни пари и газове, се нарича ефузивен магматизъм или вулканизъм.

Формирането на прекъсвания в земната кора, мигновеното движение на маси в недрата на Земята са съпроводени от остри удари, които на повърхността на Земята се появяват като земетресения. Земетресенията са едно от най-видимите прояви на съвременните тектонични процеси, протичащи в земните недра на простия наблюдател.

Основният източник на енергия на екзогенните процеси е лъчистата енергия на Слънцето, която се трансформира на земната повърхност в енергията на движението на вода, въздух и литосферна материя. Екзогенните процеси включват релефно-формиращи дейности на повърхностни течащи води и водни маси на океани, морета, езера, разтваряне на повърхностни и подземни води, както и дейности на вятъра и леда. Във всички тези процеси участва гравитационната енергия и следователно тези процеси не са чисто екзогенни. На склоновете се наблюдава цяла група процеси, които са получили наименованието наклон. И накрая, съществуват още две групи процеси, които могат да се припишат и на екзогенни геоморфологични процеси: релеф-формиращата активност на организмите и човешката икономическа дейност, ролята на които като фактор на формиране на релефа с развитието на технологиите става все по-значима.

Изброените релефно-формиращи процеси рядко се срещат отделно. Нечесто можем да кажем, че е формирана една или друга форма на облекчение, която в момента се развива под въздействието на само един процес. При определянето на генезиса на релефа, геоморфологът винаги или почти винаги се сблъсква с въпроса кой геоморфологичен процес трябва да се предпочита, кой от тях трябва да се разглежда като водещ и в най-голяма степен определящ генезиса на релефа. Трудностите на генетичния анализ могат да бъдат систематизирани под формата на следния списък:
1. Релефът на Земята, както е отбелязано по-горе, е резултат от взаимодействието на ендогенни и екзогенни процеси. Този отговор обаче е твърде общ и трябва да бъде уточнен във всеки отделен случай. На първия етап е необходимо да се установи коя група процеси в този случай преобладават. Това не е лесна задача, тъй като, както показват наблюденията, интензивността на ендогенните и екзогенните процеси като цяло е сравнима.
2. Често е възможно да се отбележи, че облекчението, създадено в близкото минало под влияние на някои агенти, в момента е засегнато от други.
3. Често има случаи, когато релефът се формира поради кумулативния ефект на няколко процеси, работещи приблизително със същата степен на интензивност и даващи приблизително еквивалентни резултати.
4. При идентифициране на генезиса на различни форми на релеф, често е необходимо да се наблюдава такова явление: голямата форма обикновено е причинена от активността на ендогенните процеси, а малките форми на склоновете му са резултат от активността на екзогенните процеси. В този случай, очевидно, въпросът за генезиса на релефа може да бъде решен в зависимост от това, с каква форма на облекчение имаме работа.

Изброените трудности в повечето случаи са преодолими. Преди всичко, ако въпросът за планетарните или мега-формите на релефа е решен, то безспорно те са в основните си характеристики, свързани с ендогенните процеси. Това може да се каже (с някои изключения) за макрорелефа.

Морфологията на мезоформите само в изолирани, доста редки случаи е изцяло определена от тектонския процес и не се променя от екзогенни агенти. Мезоформите и по-малките релефни форми в преобладаващата част от случаите са свързани с екзогенни процеси, въпреки че тяхното проявление в определена геоложка среда може да бъде значително различно. В същото време водещият процес е този, който дава основните характеристики на тази форма или този комплекс от форми на облекчение, дори и в момента, когато този процес е престанал да функционира. Например, леднико-акумулативното релеф на зони от скорошно (късно-равнинно-стоценско) заледяване, кватернерни морски или речни тераси. В момента тези ледникови, крайбрежни или флувиални форми са засегнати от други процеси, но те все още запазват в достатъчна степен морфологичните особености, които са им дали наскоро управлявани процеси.

В случаите, когато в образуването на определена форма или група форми са включени не един, а два или повече фактора едновременно съизмерими с тяхното морфологично значение, трябва да се говори за сложен, сложен произход на релефа.

Възраст на облекчение. Важна задача на геоморфологията, заедно с изучаването на морфографията, морфометрията и генезиса, е да се определи възрастта на релефа. Както е известно, в геологията възрастта на скалите е една от най-важните геоложки характеристики и по същество представлява основното съдържание на общите геоложки карти.

Геоложката възраст на скалите се определя с помощта на добре разработени стратиграфски, палеонтологични и петрографски методи, които напоследък все повече се подкрепят от методи на абсолютна геохронология. В геоморфологията определянето на възрастта е по-сложна задача, тъй като геоложките методи са приложими само за акумулативни релефни форми и не могат да се използват директно за определяне на възрастта на развито (денудационно) облекчение. В геоморфологията, както и в геологията, понятията за "относителна" и "абсолютна" възраст на облекчение са често използвани .

Относителна възраст на облекчение. Понятието "относителна възраст на облекчение" в геоморфологията има няколко аспекта.

1. Развитието на релефа на всяка територия или на някаква конкретна форма, както е показано от В. Дейвис, е поетапен процес. Следователно относителната възраст на облекчението може да се разбира като дефиниране на етапа на неговото развитие. Като пример можем да проследим развитието на речните долини .

Следователно, един от аспектите на определянето на относителната възраст на релефа е определянето на етапа на неговото развитие според комплекс от характерни морфологични и динамични характеристики.

2. Понятието "относителна възраст на облекчение" се използва и при изучаването на връзката на някои форми с другите. По принцип всяка форма е по-древна по отношение на онези, които усложняват нейната повърхност и са се образували по-късно.

3. Определението на относителната геоложка възраст на релефа означава установяване на продължителността на времето, когато релефът е придобил характеристики, които по същество са подобни на съвременния му вид. Ако говорим за натрупващи се форми на релефа, въпросът се свежда до определяне на възрастта на утайките, които съставят тази форма, чрез конвенционални геоложки методи. По този начин речните тераси, съставени от средночестотните седименти, имат средна четвърт възраст; древните дюни, съставени от еоловите плиоценски седименти имат плиоценска възраст и др.

По-трудно е да се определи възрастта на разработените релефни форми. К. К. Марков препоръчва следните методи:
1. Определяне на възрастта чрез корелативни депозити. Когато някоя развита форма на релефа се образува, например, клисура, в устата й се натрупват продуктите от разрушаването на скалите, в които се прорязва този пролом под формата на акумулативен релеф - конус за изхвърляне. Определянето чрез геоложки методи на възрастта на утайките, които съставляват вентилатора, също е ключът към определянето на възрастта на развитата форма, в случая на дерето.
2. Методът на възрастовите граници. Нейната същност е в определянето на възрастта на утайките, фиксиране на долната и горната граница на формирането на тази развита форма на релефа. Нека обясним с пример. Долината на реката е вкопана в повърхността, съставена от морски утайки от неогенска възраст. В дъното на долината, под съвременния нанос, се срещат ледникови утайки от ранната кватернерна възраст. Следователно, разглежданата долина се е образувала на границата на неогена и ранното кватернерно време: тя е била вградена в неоценови седименти, т.е. по-млади от тях, и е образувала по-ниски кватернерни ледникови образувания, т.е. по-стари от тях.
3. Определяне на времето на "фиксиране" на релефа на денудацията. В някои случаи денудационните повърхности се припокриват (фиксират) от кората за изветряне. Определянето на палеонтологични, палеоботанични или други методи на възрастта на изветрящата кора дава отговор на въпроса за възрастта на денудационната повърхност.
4. Методът на фациалните преходи. Този метод може да се приложи при решаване на проблема за възрастта на тези акумулативни форми, които са съставени от утайки, които не съдържат палеонтологични остатъци. Проследявайки в космоса дадената опаковка от седименти до фациес се променя със седиментите, съдържащи палеонтологични остатъци, установява се същата възраст на двата опаковки от седименти и съответно същата възраст на формираните от тях релефни форми.

Абсолютната възраст на облекчението. През последните десетилетия, благодарение на развитието на методите на радиоизотопните изследвания, широко се използва определянето на възрастта на находищата и релефа в абсолютни единици - в години. За това трябва да знаете полуживота на радиоизотопа; след това се определя съотношението на неговото количество в утайките с дериват.

Фактори за облекчение. Както бе споменато по-горе, изходната точка на съвременната геоморфология е идеята, че релефът се формира в резултат на взаимодействието на ендогенни и екзогенни процеси. В допълнение, съществуват редица фактори, които не са пряко свързани с формирането на облекчение, а засягат неговото формиране, определяне на „множеството” на релефно-формиращите процеси, степента на интензивност и пространствената локализация на ефектите на тези и други процеси. Такива фактори включват материалния състав на скалите, съставляващи земната кора, геоложките структури, създадени от тектонските движения на предишни геоложки епохи, климатичните условия и до известна степен релефа. Разгледайте тези фактори по-подробно.

Свойства на скалите и тяхната роля при формирането на релефа. Известно е, че земната кора се състои от скали с различен генезис и разнообразен химичен и минералогичен състав. Тези различия се отразяват в свойствата на скалите и в резултат на тяхната устойчивост срещу външни сили. Има по-устойчиви и по-малко устойчиви, по-гъвкави и по-малко гъвкави породи . В първия случай резистентността на скалите към процесите на изветряне обикновено се разбира, а във втория - въздействието на течаща вода, вятър и други екзогенни сили върху тях.

Различните генетични групи скали реагират по различен начин на влиянието на външните сили. Така че седиментните скали са доста устойчиви на атмосферни влияния, но много от тях са много податливи на разрушителната работа на течаща вода и вятър (льос, пясък, глинеста почва, мергел, камъчета и др.), А магмените и метаморфните скали са слаби. гъвкави по отношение на ерозията от течащи води, но относително лесно унищожени при изветряне. Това се обяснява с факта, че магмените и метаморфни скали са формирани дълбоко в Земята, в определена термодинамична обстановка и с определено съотношение на химични елементи. След като попаднат на повърхността на Земята, те попадат в нови условия, стават нестабилни при тези условия и под въздействието на различни процеси (окисляване, хидратация, разтваряне, хидролиза и др.) Започват да се разпадат. Интензивността на разрушаването се определя както от физикохимичните свойства на скалите, така и от специфичните физико-географски условия, тъй като в различните природни зони естеството на процесите на изветряне и разрушаването на продуктите за изветряне имат свои специфични особености.

От броя на кристалните скали, мономинерални, фини и равномерно гранулирани, светли, с масивна текстура са по-устойчиви на физическото изветряне. Така че, гранит - полиминерална скала се унищожава по-бързо от кварцита - мономинералната скала. Груби и неправилни гранули с по-тъмен цвят при подобни условия са по-малко устойчиви от светлооцветени фини и дори гранулирани. Гнайс е скала, която е сходна по структура и минералогичен състав с гранита, но има различна консистенция (паралелно шисти или тънка лента) и е подложена на по-бързо разрушително действие на атмосферните условия, отколкото гранита, който се характеризира с масивна текстура. При равни други условия основните и ултрабазичните магмени скали се разрушават по-бързо от киселите и средните скали под влиянието на изветряне.

Такива свойства на скалите като топлинен капацитет и топлопроводимост оказват значително влияние върху интензивността на процесите на физическото изветряне. Така, колкото по-ниска е топлопроводимостта, толкова по-големи са температурните разлики в съседните зони на скалата, когато се нагрява и охлажда и в резултат на това се получават големи вътрешни напрежения, които допринасят за по-бързото му разрушаване.

От голямо морфологично значение е степента на пропускливост на скалите за дъждовни и топени води. Лесно пропускливите скали, абсорбиращи водата, допринасят за бързото прехвърляне на повърхностния отток в подземното пространство. В резултат на това площите, съставени от светлопропускливи скали, се характеризират със слабо развитие на ерозионни форми, а наклоните на тези форми поради незначителния повърхностен отток за дълго време могат да поддържат голяма стръмност. В районите, съставени от нископропускливи скали, се създават благоприятни условия за възникване и развитие на ерозионни форми, за изравняване на техните склонове. Наличието на водоустойчиви слоеве в основите на стръмните склонове на речните долини, бреговете на езерата и моретата допринася за развитието на свлачищни процеси и специфични релефни характеристики на районите на свлачищно развитие. Проницаемостта на скалите може да бъде причинена или от тяхната структура (насипен пясък, чакъл, порест варовик, различни туфи, пемза), или тяхното раздробяване (варовик, доломит, магмени и метаморфни скали). Трябва да се подчертае, че раздробяването на скалите, допринасящи за инициирането и развитието на ерозионните форми, често се определя от модела на хидрографската мрежа в плана, особено в горните му връзки.

Большое морфологическое значение имеет такое свойство горных пород, как растворимость. К числу легко- или относительно легкорастворимых пород относятся каменная соль, гипс, известняки, доломиты. В местах широкого развития этих пород формируются особые морфологические комплексы, обусловленные так называемыми карстовыми процессами.

Находит отражение в рельефе и такое свойство горных пород, как просадочность. Этим свойством, выражающимся в уменьшении объема породы при ее намокании, обладают лёссы и лёссовидные суглинки. В результате просадки в областях распространения этих пород обычно образуются неглубокие отрицательные формы рельефа.

Существует целый ряд других свойств, определяющих морфологическое значение пород и ступень их устойчивости к воздействию внешних сил. В конечном счете совокупность физических и химических свойств горных пород приводит к тому, что породы более стойкие образуют, как правило, положительные формы рельефа, менее стойкие—отрицательные. Следует еще раз подчеркнуть, что относительная стойкость породы зависит не только от ее свойств, обусловленных химическим и минералогическим составом. В значительной мере она определяется условиями окружающей среды. Одна и та же горная порода в одних условиях может выступать как стойкая, в других—как податливая. Поэтому, как справедливо отмечает И. С. Щукин, если мы хотим учесть морфологическое значение тех или других пород в формировании рельефа исследуемой территории, необходимо взвесить каждое из свойств и совокупное их выражение в условиях конкретной физико-географической обстановки.

Рельеф и геологические структуры. Горные породы с характерными для них свойствами находятся в земной коре в самых разнообразных условиях залегания и в различных соотношениях друг с другом, определяя геологическую структуру того или иного участка литосферы. Благодаря избирательной селективной денудации, обусловленной свойствами горных пород, под воздействием экзогенных процессов происходит препарировка геологических структур. В результате могут возникнуть формы рельефа, облик которых в значительной мере предопределен структурами, поэтому такие формы рельефа называются структурными. Таким образом, свойства горных пород, их различная устойчивость по отношению к .воздействию внешних сил находят отражение в рельефе через геологические структуры. В этом и заключается роль геологических структур как одного из важнейших факторов формирования рельефа.

Различные структуры обусловливают различные типы структурно-денудационного рельефа, возникающего на месте их развития. Различия проявляются даже в том случае, когда структуры подвергаются воздействию одного и того же комплекса внешних сил. Однако облик структурно-денудационного рельефа, размеры отдельных структурных форм зависят не только от типа геологической структуры, но также от характера и интенсивности воздействия внешних сил, от степени устойчивости слагающих структуру пластов, от их мощности и, как следствие этого, частоты чередования пластов, сложенных породами различной стойкости. В случае литологической однородности толщ, слагающих структуры, последние находят слабое отражение в рельефе. Рассмотрим некоторые типы геологических структур с точки зрения влияния их на облик структурно-денудационного рельефа.

Широко распространена горизонтальная структура, свойственная верхнему структурному этажу платформ (платформенному чехлу), сложенному осадочными, реже магматическими породами. Горизонтальным структурам в рельефе соответствуют пластовые равнины (Приволжская возвышенность и др.), структурные плато и плоскогорья (плато Устюрт, Среднесибирское плоскогорье и др.), столовые страны.

Рельеф столовых стран и плато характеризуется плоскими или слабо волнистыми междуречьями (бронированными пластами стойких пород), которые резко переходят в крутые склоны речных долин и других эрозионных форм рельефа. В условиях тектонического покоя и длительного воздействия эрозионно-денудационных процессов рельеф структурных плато и столовых стран может превратиться в рельеф островных столово-останцовых возвышенностей, в котором отрицательные формы рельефа занимают значительно большие площади, чем положительные. Рельеф столово-останцовых возвышенностей широко развит в Африке и в ряде мест на территории СССР, например по периферии плато Устюрт.

В случае чередования (по вертикали) стойких и податливых пород, залегающих горизонтально, возникает ступенчатый рельеф. На склонах эрозионных форм при этих условиях образуются так называемые структурные террасы .
При моноклинальном залегании чередующихся стойких и податливых пластов под воздействием избирательной денудации вырабатывается своеобразный структурно-денудационный рельеф, ггалучтгвшйй название куэстового. Куэста— грядообразцая возвышенность с асимметричными склонами: пологим, совпадающим с углом падения стойкого пласта (структурный склон), и крутым, срезающим головы пластов (аструктурный склон) . Размеры куэстовых гряд могут сильно варьировать в зависимости от абсолютной высоты местности и глубины эрозионного расчленения, мощности стойких и податливых пластов и углов их падения. В одних случаях это высокие горные хребты (Скалистый хребет северного склона Большого Кавказа), в других—небольшие гряды с относительными превышениями, исчисляющимися первыми десятками метров.

Весьма своеобразен рисунок и характер эрозионной сети в условиях куэстового рельефа. В зависимости от соотношения речных долин с элементами куэстового рельефа и элементами залегания пластов горных пород различают долины, консеквентные и субсеквентные. Консеквентные долины совпадают с общим наклоном топографической поверхности и с направлением падения пластов. Субсеквентными называют долины рек, направление которых совпадает с простиранием моноклинально залегающих пластов. Вследствие этого они перпендикулярны консеквентным долинам. Вырабатывая продольные долины вдоль выхода пластов податливых пород и как бы соскальзывая при врезании по кровле более стойких пластов, субсеквентные долины характеризуются четко выраженным асимметричным поперечным профилем. На склонах долин субсеквентных рек могут возникать притоки. Долины притоков, стекающих по более длинным и пологим (структурным) склонам куэст, получили название ресеквентных; долины противоположно направленных притоков, стекающих с коротких и крутых аструктурных склонов куэст, — обсеквентных. Сочетание всех названных типов долин образует в плане четко выраженный дважды перистый рисунок речной сети, весьма характерный для куэстовых областей.

При больших углах наклона, частом чередовании стойких и податливых пластов и значительном эрозионном расчленении территории отпрепарированные моноклинальные гряды распадаются на отдельные массивчики, принимающие в плане треугольную форму и накладывающиеся друг на друга в виде черепицы. Такой рельеф И. С. Щукин называет шатровым или чешуйчатым.
Моноклинальное залегание пластов свойственно крыльям и периклиналям крупных антиклинальных складок. И если в их строении участвуют породы различной стойкости, то в результате избирательной денудации возникают куэсты или моноклинальные гряды, пространственное положение которых дает возможность судить о форме складок в плане. Своими крутыми склонами куэсты всегда обращены к ядрам антиклиналей. Сходная картина образования куэст может наблюдаться по периферии соляных куполов, в осадочном чехле лакколитов. Долинная сеть, возникающая в таких условиях, в плане имеет кольцевидный или «вилообразный» рисунок. В случае очень крутого падения пластов или вертикального их залегания образуются (в отличие от типичных куэст) симметричные гряды, вытянутые по простиранию стойких пластов. Между грядами по простиранию податливых пластов закладывается параллельная эрозионная сеть.

Более сложный рельеф возникает на месте складчатых структур, для которых характерны частые изменения направления и угла падения пластов в зависимости от формы складок в профиле и плане и от их размеров. Характер рельефа складчатых областей во многом определяется также составом пород, смятых в складки, глубиной расчленения и длительностью воздействия экзогенных сил. При этом могут возникать самые разнообразные соотношения между формами рельефа и складчатыми структурами, на которых эти формы образуются. В одних случаях наблюдается соответствие между типом геологической структуры и формой рельефа, т. е. антиклиналям (положительным геологическим структурам) соответствуют возвышенности или хребты, а синклиналям (отрицательным геологическим структурам)— понижения в рельефе. Такой рельеф получил название прямого. На территории СССР примером таких форм являются небольшие возвышенности, соответствующие брахиантиклинальным складкам на Керченском, Таманском и (реже) Апшеронском полуостровах. Встречаются такие формы рельефа и в пределах молодых складчатых гор.

Часто в складчатых областях развит так называемый обращенный или инверсионный рельеф, характеризующийся обратным. соотношением между топографической поверхностью и геологической структурой. На месте положительных геологических структур образуются отрицательные формы рельефа, и наоборот. Объясняется это тем, что ядра антиклиналей начинают разрушаться под действием процессов денудации раньше, чем осевые части синклиналей. Кроме того, вследствие повышенной раздробленности пород, возникающей в ядрах антиклиналей при изгибе пластов, разрушение их под действием внешних сил происходит интенсивнее. Описанные выше структуры могут быть осложнены разломами, по которым блоки земной коры смещаются относительно друг друга в вертикальном или горизонтальном направлениях, оказывая существенное влияние на формирование и облик возникающего при этом рельефа. Структуры .земной коры становятся еще более сложными под воздействием интрузивного и эффузивного магматизма, приводящего к возникновению самых разнообразных взаимоотношений между пластами осадочных пород и магматическими телами, непосредственно отражающимися в рельефе, или под воздействием последующих денудационных процессов.

Влияние геологических структур на формирование рельефа и их отражение в рельефе от места к месту не остается одинаковым и зависит как от соотношения взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов, так и от конкретных физико-географических условий. Наиболее четко структурность рельефа проявляется на территориях, испытывающих тектонические поднятия (где превалируют процессы денудации), особенно в условиях сухого (аридного) климата.

Понимание взаимосвязей, существующих между рельефом и геологическими структурами, имеет большое научное и практическое значение. Зная, какое влияние оказывают на облик рельефа те или иные геологические структуры в сочетании с тектоническими движениями, можно воспользоваться методом от противного: по характеру рельефа судить о геологических структурах, направлении и интенсивности тектонических движений отдельных участков земной коры. Выявление глубинного строения земной коры геоморфологическими методами в последнее время получило широкое развитие в практике геолого-съемочных и геолого-поисковых работ. Особенно перспективными геоморфологические методы оказались при поисках нефтегазоносных структур. Поэтому не случайно возникло новое научное направление в геоморфологии— структурная геоморфология.

Понимание взаимосвязей между геологическими структурами и рельефом позволяет не только объяснить особенности морфологии современного рельефа тех или иных участков земной поверхности, но и определить дальнейшее направление его развития, т. е. дает возможность для геоморфологического прогноза.

Геоморфологический анализ позволяет выявить влияние на рельеф не только существующих геологических структур, но и тех, которые были когда-то присущи более высоким горизонтам земной коры, но были уничтожены внешними силами. Так, в природе встречаются современные долины рек, находящиеся в видимом противоречии с геологическими структурами: они пересекают их, а не следуют направлениям простирания пластов или линиям разломов. В таких случаях возникает предположение, не является ли гидрографическая сеть унаследованной от прошлого, заложившейся в условиях иной структуры, существовавшей ранее на данной территории, т. е. не является ли она спроектированной, наложенной сверху на более глубокие горизонты земной коры с иной структурой или иной ориентировкой структурных линий. Подобные речные долины называются эпигенетическими. Благоприятны для эпигенетического заложения речных долин участки платформ с тонким чехлом осадочных пород, испытывающие медленные, но устойчивые тектонические поднятия. В таких условиях реки, первоначально сформировавшие свои долины в осадочном чехле горизонтально или слабонаклонно залегающих пород, после удаления чехла в результате денудации оказываются врезанными в кристаллические породы фундамента. При этом направление течения рек может не совпадать с простиранием осей складок или линий разлома фундамента. Примером эпигенетических долин могут служить долины рек Гвианского плоскогорья в Южной Америке.
Рельеф и климат. Климат—один из важнейших факторов рельефообразования. Взаимоотношения между климатом и рельефом весьма разнообразны. Климат обусловливает характер и интенсивность процессов выветривания, он же определяет в значительной мере характер денудации, так как от него зависят «набор» и степень интенсивности действующих экзогенных сил. Как указывалось выше, в разных климатических условиях не остается постоянным и такое свойство горных пород, как их устойчивость по отношению к воздействию внешних сил. Поэтому в разных климатических условиях возникают разные, часто весьма специфичные формы рельефа. Различия в формах наблюдаются даже в том случае, когда внешние силы воздействуют на однородные геологические структуры, сложенные литологически сходными горными породами. Климат влияет на процессы рельефообразования как непосредственно, так и опосредованно, через другие компоненты природной среды: гидросферу, почвенно-растительный покров и др.

Существенное влияние на процессы рельефообразования оказывает растительный покров, который сам является функцией климата. Так, поверхностный сток резко ослабевает или гасится совсем в условиях сомкнутого растительного покрова, при наличии хорошо развитой дернины или лесной подстилки даже на крутых склонах. Поверхности с разреженным растительным покровом или лишенные его становятся легко уязвимыми для эрозионных процессов, а в случае сухости рыхлых продуктов выветривания—и для деятельности ветра.

Прямые и опосредованные связи между климатом и рельефом являются причиной подчинения экзогенного рельефа в определенной степени климатической зональности. Этим он отличается от энд-огенного рельефа, формирование которого не подчиняется зональности. Поэтому рельеф эндогенного происхождения называют азональным.

В начале XX в. немецкий ученый А. Пенк предпринял попытку классифицировать климаты по их рельефообразующей роли. Он выделил три основных типа климатов: 1) нивальный 2) гумидный 3) аридный . Впоследствии эта классификация была дополнена и детализирована. Ниже приводится сокращенная классификация климатов по их роли в рельефообразовании.

Нивальный климат. Во все сезоны года характерны осадки в твердом виде и в количестве большем, чем их может растаять и испариться в течение короткого и холодного лета. Накопление снега приводит к образованию снежников и ледников. Основными рельефообразующими факторами в условиях нивального климата являются снег и лед в виде движущихся ледников. В местах, не покрытых снегом или льдом, интенсивно развиваются процессы физического (главным образом морозного) выветривания. Существенное влияние на рельефообразование показывает вечная (многолетняя) мерзлота. Нивальный климат свойствен полярным областям (Антарктида, Гренландия, острова Северного Ледовитого океана) и вершинным частям гор, поднимающимся выше снеговой границы.

Климат субарктического пояса и резко континентальных областей умеренного пояса. Субарктический климат формируется на северных окраинах Евразии и Северной Америки. Характеризуется он продолжительными и суровыми зимами, холодным летом, небольшим (<300 мм) количеством осадков. Резко континентальный климат умеренного пояса особенно ярко выражен в Восточной Сибири. Для него типичны большие сезонные колебания температуры, малая облачность и относительная влажность воздуха, небольшое (менее 300 мм в год) количество осадков, особенно зимних. Климатические условия описанных областей благоприятствуют физическому (морозному) выветриванию и возникновению или сохранению образовавшихся здесь ранее (при еще более суровых климатических условиях) многолетнемерзлых пород (вечной мерзлоты), наличие которых обусловливает ряд специфических процессов, создающих своеобразные формы мезо- и микрорельефа.

Гумидный климат. В областях с гумидным климатом количество выпадающих в течение года осадков больше, чем может испариться и просочиться в почву. Избыток атмосферной влаги стекает или в виде мелких струек по всей поверхности склонов, вызывая плоскостную денудацию, или в виде постоянных или временных линейных водотоков (ручьев, рек), в результате деятельности которых образуются разнообразные эрозионные формы рельефа— долины рек, балки, овраги и др. Эрозионные формы являются доминирующими в условиях гумидного климата. В областях с гумидным климатом интенсивно протекают процессы химического выветривания. При наличии растворимых горных пород интенсивно развиваются карстовые процессы.
На земном шаре выделяются три зоны гумидного климата: две из них располагаются в умеренных широтах Северного и Южного полушарий, третья тяготеет к экваториальному поясу. К этому же типу климата (по характеру его рельефообразующей роли) следует отнести муссонные области субтропиков и умеренных широт (восточные и юго-восточные окраины Евразии и Северной Америки).

Аридный климат. Характеризуется малым количеством осадков, большой сухостью воздуха и высокой испаряемостью, превышающей во много раз годовую сумму осадков, малой облачностью. Растительный покров в этих условиях оказывается сильно разреженным или отсутствует совсем, интенсивно идет физическое, преимущественно температурное выветривание.
Эрозионная деятельность в аридном климате ослаблена, и главным рельефообразующим агентом становится ветер. Сухость продуктов выветривания способствует их быстрому удалению не только с открытых поверхностей, но и из трещин горных пород. В результате происходит препарировка более стойких пород, и как следствие этого в аридном климате наблюдается наиболее четкое отражение геологических структур в рельефе.

Области с аридным климатом располагаются на материках преимущественно между 20 и 30° северной и южной широты, за исключением тех частей материков, где в пределах этих широт развит муссонный климат. Аридные климаты наблюдаются и за пределами названных широт, где их формирование обусловлено размерами и орографическими особенностями материков. Так, в пределах Центральной Азии аридная зона в Северном полушарии проникает почти до 50° с. вата Аридный климат с сопутствующими ему процессами рельефообразования развит вдоль западных побережий Африки и Южной Америки—в несвойственных для него широтах, что обусловлено проходящими здесь вдольбереговыми холодными морскими течениями (пустыни Намиб и Атакама).

Следует отметить, что переход от одного морфологического типа климата к другому осуществляется постепенно, вследствие чего и смена доминирующих процессов экзогенного рельефообразования происходит также постепенно. На стыке двух типов климата образуются формы рельефа, характерные для обоих типов и приобретающие к тому же ряд специфических особенностей. Такие переходные зоны выделяют в особые морфологические подтипы климатов. Существованию переходных зон способствует и непостоянство границ между климатическими зонами в течение года которые смещаются то к северу, то к югу вследствие наклона земной оси к плоскости эклиптики.

Изучение пространственного размещения генетических типов рельефа экзогенного происхождения и сопоставление их с современными климатическими условиями соответствующих регионов показывает, что охарактеризованная выше взаимосвязь между климатом и рельефом в ряде мест нарушается. Так, в северной половине Европы широко распространены формы рельефа созданные деятельностью ледника, хотя в настоящее время никаких ледников здесь нет и располагается этот регион в зоне гумидного климата умеренных широт. Объясняется это «несоответствие» тем что в недавнем прошлом (в эпохи оледенений) значительная часть севера Европы была покрыта льдом и, следовательно, располагалась в зоне нивального климата. Здесь и сформировался сохранившийся до наших дней, но оказавшийся в несвойственных ему теперь климатических условиях рельеф ледникового происхождения. Такой рельеф получил название реликтового . Изучение этого рельефа представляет большой научный интерес. Реликтовые формы рельефа наряду с осадочными горными породами и заключенными в них остатками растительных и животных организмов дают возможность судить о палеоклиматах отдельных регионов и о положении климатических зон в те или иные этапы истории развития Земли. Сохранность реликтовых форм обусловлена тем, что рельеф меняет свой облик в связи с изменением климата значительно медленнее, чем это свойственно почвенному покрову и особенно растительному и животному миру.
Следовательно, облик экзогенного рельефа ряда регионов земной поверхности определяется не только особенностями современного климата, но и климата прошлых геологических эпох.

Большим своеобразием характеризуются экзогенные процессы протекающие на дне морей и океанов.

Вижте също:

Най-често срещаните повърхностни релефни форми на карстовите зони

Речна и долинна мрежа. Речни басейни

Флювиални процеси и форми

износване

Връщане към Съдържание: Геоморфология

2019 @ ailback.ru