Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Разглеждане на молбата на заинтересованото лице

Заявлението на заинтересуваното лице се представя в писмена форма на беларуски или руски език, с изключение на случаите, когато законодателството за административните процедури позволява устно заявление.

Писмено заявление може да бъде подадено до упълномощения орган:

· По време на приема;

· Чрез куриер (куриер);

· По пощата, ако съгласно законодателството за административните процедури не се изисква лично присъствие;

· Под формата на електронен документ - ако упълномощеният орган разполага с необходимия софтуер и хардуер, информационни системи и мрежи, ако в съответствие със законодателството за административните процедури, заедно със заявлението, заинтересованото лице не трябва да представя документи и (или) информация и (или ) не изисква личното му присъствие.

Ако законодателството за административните процедури не определя информация, която трябва да се съдържа в писмено изявление на гражданин, в това изявление се посочват:

· Името на упълномощения орган, на който е подадено заявлението;

· Информация за съответното лице;

· Фамилно име, име, бащино име, място на пребиваване - за гражданин, който не е индивидуален предприемач;

· Фамилно име, име, бащино име, място на пребиваване, регистрационен номер на платеца, наименование на държавния орган, друга държавна организация, извършила държавна регистрация, дата и номер на решението за държавна регистрация, регистрационен номер в Единния държавен регистър на юридическите лица и физическите лица - предприемач - за индивидуален предприемач ;

· Името и местонахождението, наименованието на държавния орган, друга държавна организация, която е извършила държавната регистрация, датата и номера на решението за държавна регистрация, регистрационния номер в Единния държавен регистър на юридическите лица и физическите лица - физическо лице - за юридическо лице;

· Наименованието на административната процедура, за изпълнението на която кандидатства заинтересованото лице;

· Документи и (или) информация, подадена с молбата (ако има такава);

· Подпис на гражданин или подпис на ръководителя на юридическо лице или на упълномощено лице по определен начин да подпише декларация, заверена с печат на юридическо лице, или подпис на представител на заинтересовано лице (електронен електронен подпис на тези лица);

Списъците с документи и (или) информация могат да включват само документи и (или) информация, които са необходими за изпълнението на административната процедура и могат да бъдат представени само от заинтересованото лице.

Посочените списъци не могат да включват документи и (или) информация, която е достъпна в оторизираните органи или могат да бъдат получени от други държавни органи, други организации, както и от държавни регистри, регистри, инвентарни списъци, списъци, указатели, бази данни и банки данни.

Забранено е да се изисква представяне на документи и (или) информация, с изключение на документи:

· Идентичност на гражданите;

· Потвърждаване на официалната позиция на ръководителя на юридическото лице, както и доказване на самоличността му;

· Потвърждаване на държавната регистрация на юридическо лице или индивидуален предприемач;

· Потвърждаване на пълномощията на представителя на съответното лице;

· Потвърждаване на съгласието на заинтересованото лице да представи, по искане на упълномощен орган, от други държавни органи, други организации на документи и (или) информация, необходима за осъществяване на административната процедура, съдържаща информация, свързана със заинтересованото лице, свързана с търговска или друга защитена от закона тайна, ако лицето не е предостави такива документи и (или) информация независимо;

· Потвърждаване на заплащането на такси, начислявани по време на административната процедура за издаване на документи и (или) информация, поискана от упълномощения орган, ако законът предвижда такива такси и съответното лице не е представило такива документи и (или) информация самостоятелно.

Документи и (или) информация, необходима за осъществяване на административната процедура, които не са включени в списъците на документите и (или) информацията, предоставена от гражданите, се определят от законодателството за административните процедури и се изискват от оправомощения орган самостоятелно. Заинтересованото лице има право да подава документи и (или) информация при подаване на заявление.

Ако в списъците с документи и (или) информация не се посочва дали представеният документ е оригинал или копие, се счита, че оригиналният документ трябва да бъде представен.

Документи, издадени от компетентните органи на чужди държави, се приемат, ако са легализирани или апостилирани, освен ако международните договори на Република Беларус не предвиждат друго.

Документите, съставени на чужд език, трябва да бъдат придружени от нотариално заверен превод на беларуски или руски език, освен ако не е предвидено друго в законодателството за административните процедури.

Заявленията на заинтересованите страни подлежат на регистрация в деня на подаване на устна заявка или подаване на писмено заявление, като заявленията на заинтересованите страни се считат за подадени от датата на регистрацията им.

Упълномощеният орган отказва да приеме заявлението, ако не са представени документи и (или) информация, включена в списъците с документи и (или) информация, предоставена от заинтересованите страни.

Упълномощеният орган може да откаже да приеме писмено заявление, ако не са спазени изискванията за неговата форма или съдържание. Той може също така да откаже да приеме повторно заявление, което не съдържа нова информация, ако има административно решение по този орган. отказ за провеждане на административна процедура по искане на това лице.

Упълномощеният орган за отказ за приемане на заявлението в тридневен срок от датата на подаване на заявлението взема мотивирано административно решение, освен ако със законодателни актове не е установен друг срок. В случай на отказ за приемане на молбата на гражданина, документите и (или) информацията, подадена заедно със заявлението, се връщат на такова лице.

Отказът да се приеме заявлението не изключва повторното му третиране на упълномощения орган след отстраняване на недостатъците, довели до отказа.

Ако разглеждането на молбата на гражданина не попада в компетенциите на държавен орган, друга организация, този държавен орган, друга организация в тридневен срок от подаване на заявлението отказва да приеме заявлението, посочващо упълномощения орган, или го изпраща самостоятелно на упълномощения орган с едновременно уведомяване на заинтересованото лице ,

Заинтересованата страна има право да оттегли заявлението си по всяко време преди приключване на административната процедура, като уведоми писмено упълномощения орган за оттеглянето на заявлението, което разглежда молбата на заинтересованото лице.

Молбата на заинтересуваното лице се разглежда единствено от служителя на упълномощения орган, а в случаите, предвидени в законодателството за административните процедури, или с решение на държавния орган - от колегиалния състав на упълномощения орган.

При разглеждане на заявление от служители на упълномощения орган:

· Изследвани са документи и (или) информация, предоставена от заинтересованата страна;

· Търсене и анализ на документи и (или) информация, необходима за осъществяване на административната процедура, налична в държавния орган;

· Информацията, съдържаща се в представените документи и (или) информация се проверява с информацията, с която разполага упълномощеният орган;

· Необходимата информация се получава от държавни регистри, регистри, кадастри, списъци, каталози, бази данни и банки с данни;

· Исканията се изпращат до други държавни органи, други организации;

· Установява наличието или липсата на основания за прилагане на административната процедура;

· При необходимост да се вземат други мерки за разглеждане на заявлението.

Документи и (или) информация, необходима за осъществяване на административната процедура, които не са включени в списъците с документи и (или) информация, предоставена от заинтересованите страни, могат да бъдат получени от упълномощения орган чрез изпращане на запитвания, получаване на дистанционен достъп до държавни регистри, регистри, кадастри, списъци, директории, бази данни и банки с данни по други начини.

Искането се изпраща от упълномощения орган на държавния орган, друга организация, чиято компетентност включва представяне на документи и (или) информация, необходима за осъществяване на административната процедура.

Заявката трябва да включва:

· Името на упълномощения орган, изпратил искането, пощенския адрес или имейл адреса, на който се изпращат исканите документи и / или информация, необходима за осъществяване на административната процедура;

· Регистрационен номер и дата на заявката;

· Името на държавния орган, друга организация, на която е изпратено искането;

· Посочване на законодателния акт, съгласно който е изпратено искането;

· Информация за съответното лице (фамилия, име, бащино име, местоживеене - за граждани; име и местоположение - за юридически лица);

· Посочване на документите и (или) информацията, които се изискват;

· Подпис (електронен електронен подпис) на служителя на упълномощения орган, изпратил искането;

· Друга информация, като се вземат предвид спецификата на искането и до степента, необходима за удовлетворяване на такова искане.

Ако исканите документи и / или информация, необходими за осъществяване на административното производство, съдържат информация за съответното лице и са свързани с търговска или друга тайна, защитена от закона, искането трябва да бъде придружено от писменото съгласие на заинтересованото лице да представи посочените в искането документи и (или ) информация.

Ако законът предвижда заплащане на такси, начислени при прилагането на административната процедура за издаване на исканите документи и (или) информация, тези документи и (или) информация се изискват от упълномощения орган, след като заинтересуваната страна представи документ, потвърждаващ заплащането на таксата. Този документ е прикрепен от упълномощения орган към искането.

Искането трябва да бъде изпратено от упълномощения орган колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от пет дни от датата на подаване на заявлението, и ако законът предвижда заплащане на такси, начислени по време на административното производство за издаване на исканите документи и (или) информация, и представяне на документ, потвърждаващ такса.

Подаването от държавния орган, друга организация на документи и (или) информация, необходима за осъществяване на административното производство, въз основа на искането, се извършва в седемдневен срок от датата на получаване на искането, освен ако законодателните актове не предвиждат друго.

Държавният орган, друга организация, в която е постъпило искането, отказва да представи документи и (или) информация, ако:

· Предоставянето на исканите документи и (или) информация не е от компетентността на този държавен орган, на друга организация;

· Искането е изпратено от държавен орган, от друга организация по административен ред, чието изпълнение не е в тяхната компетентност;

· Исканите документи и (или) информация съдържат информация, свързана с държавната тайна;

· Искането не е придружено от писмено съгласие на заинтересованото лице да представя документи и (или) информация, съдържаща информация, свързана със заинтересованото лице и свързана с търговска или друга тайна, защитена от закона;

· Искането не е придружено от документ, потвърждаващ заплащането на такси, начислявани по време на административното производство за издаване на исканите документи и (или) информация, ако законодателството предвижда такава такса;

· Подаването на исканите документи и (или) информация е невъзможно поради тяхната липса, пълна или частична загуба.

В случай на отказ за предоставяне на исканите документи и (или) информация държавният орган, друга организация в тридневен срок от датата на получаване на искането изпраща съобщение до упълномощения орган, посочващо причините за отказа.

Вижте също:

Права и задължения на заинтересованите страни

Правомощия на президента на Република Беларус в областта на изпълнителната власт

Изготвяне на административно дело за разглеждане

Организационна структура и държавно управление

Условия при прилагането на административните процедури

Връщане към съдържанието: Административно право на Беларус

2019 @ ailback.ru