Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Понятието, целите и стойността на производството по реда на съдебния надзор като изключителен етап на наказателното производство

Процедурите за съдебен контрол са независим и изключителен етап на наказателното производство.

Независимият характер на този етап се дължи на специфичните особености, присъщи на всички (всеки) етап на наказателния процес.

По-специално, основната непосредствена задача на този етап е да провери законността, валидността и справедливостта на съдебните решения, които са влезли в сила в областта на наказателното производство. Етапите на съдебното преразглеждане имат конкретни срокове, които ще бъдат разгледани по-долу. Сред субектите на наказателно-процесуалните отношения се явяват такива участници в процеса като жалбоподателите, длъжностни лица с право да предявяват надзорни протести, съдът разглежда делото по реда на надзора. Конкретни наказателни производства възникват между съответните участници в производството. Тези правоотношения водят до вземане на решения, които са присъщи само на този етап, съставени под формата на документи за отказ на наказателно дело, за отказ за внасяне на надзорен протест и др.

Уникалността на етапа на съдебния надзор се изразява в комбинация от признаци, сред които следва да се подчертае следното.
Първо, предмет на този етап е проверка на законността и валидността на съдебните решения на по-нисши съдилища, които влязоха в сила. Влизането в сила на съдебни решения означава, че те са придобили законната сила по отношение на посочените в тях лица и установените фактически обстоятелства. Тези съдебни решения се различават от закона, тъй като последното разширява действието си до неопределен кръг от лица, които влизат в правните отношения, посочени в него, а правната сила на съдебното решение разширява нейното действие само по фактическите обстоятелства, установени с това решение, и посочените в него лица.

Второ, в хода на съдебния надзор се проверяват законността и валидността не само на присъдите на първоинстанционния съд, но и на съдебните решения на следващи по-висши инстанции, включително надзорната инстанция.

Трето, разглеждането на делото по реда на съдебния надзор е разрешено само ако има протест на специално упълномощен от закона служител на съдебен орган или прокуратура.

Четвърто, подаването на жалба, петиции, петиции и т.н. не води до „автоматично“ разглеждане на делото чрез съдебно преразглеждане. Такова преразглеждане по закон се допуска само при наличие на специално решение (надзорен протест), взето по преценка на съответното длъжностно лице, посочено в закона.

Пето, няма срок за подаване на протести, за да се подобри положението на осъденото лице, защото незаконната и неоправдана присъда трябва да бъде изменена. Такава присъда подлежи на отмяна или промяна във всички случаи, независимо от времето (момента) на решението му.

Производството под съдебен контрол е изключителен и независим етап от наказателния процес, който се състои в правните отношения и дейността на неговите участници с определящата роля на надзорния съд за определяне на наличието или липсата на фактически и правни основания за отмяна или изменение на съдебни решения на по-нисши съдилища, влезли в сила. Целите на този етап са:

 1. откриване на грешки, извършени от по-ниски съдилища при разглеждане и разрешаване на наказателни дела;
 2. предприемане на предвидени от закона мерки за отстраняване на установените грешки чрез отмяна или промяна на влезли в сила съдебни решения на по-нисши съдилища.

Стойността на етапа на производство по реда на съдебния надзор се определя от нейните цели и съдържание и е както следва:

 1. то е важна предпазна мярка срещу влизането в сила на незаконни, неразумни и несправедливи съдебни решения. В същото време този етап служи като гаранция за правата и законните интереси не само на осъдения или на оправдания, но и на други участници в процеса: жертвата, гражданският ищец и други лица;
 2. въпросният етап, който е една от формите на съдебен контрол върху дейността на по-нисшите съдилища, формира еднакво прилагане от тях на нормите на различни области на законодателството в цяла Русия;
 3. този етап, формиране на единна съдебна политика в областта на наказателното и наказателно-процесуалното право, допринася за подобряване на качеството на досъдебната подготовка на материалите и по този начин за укрепване на върховенството на закона в дейността на разследващите органи, следователите и прокурорите;
 4. етапът на съдебния контрол осигурява прилагането на образователни и превантивни ефекти от наградите, спомага за укрепване на върховенството на закона в държавата, образование на законосъобразни граждани.

Изключителният характер на етапа на съдебния надзор не отрича наличието на характерните й черти, присъщи на етапа на преразглеждане на съдебни решения, които не са влезли в сила.

Тези два етапа обединяват много правила и институции. За тези етапи са общи:

 1. цели (чл. 332, 376 от ГПК);
 2. социално и правно значение;
 3. одитния характер на проверката за законосъобразност и валидност на съдебните решения на по-нисши съдилища (чл. 332, 380 НПК);
 4. предмет на съдебен контрол е законността и валидността на съдебните решения (чл. 332, 379 от НПК);
 5. правила за подаване на допълнителни материали в съда; *
 6. института за забрана за по-лошо (чл. 340, 431, 380 от НПК);
 7. правила за задължителни указания на съдилищата, разглеждащи делото в касационен или съдебен надзор, пред по-долните съдилища и разследващите органи (чл. 352, 380 от Наказателно-процесуалния кодекс);
 8. ограниченията за даване на указания на по-долните съдилища (чл. 352,380 от Наказателно-процесуалния кодекс);
 9. основания за отмяна или изменение на съдебни решения (чл. 342-347, 379 НПК).

* Не се допуска изменение на присъдата и последващите съдебни решения или отмяна с прекратяване на делото въз основа на допълнителни материали, освен в случаите, когато точността на установените с тези материали факти не е необходимо да се проверява от съда на първата инстанция (документи, посочващи, че осъдените не са на възраст за наказателна отговорност, няма криминално досие и т.н.). Виж: Решение на Пленума на Върховния съд на СССР от 5 април 1985 г. „За прилагане от страна на съдилищата, които уреждат преразглеждането по реда на надзора върху присъдите, постановленията, решенията по наказателни дела” // Сборник от решения на Пленума на Върховния съд на Руската федерация (СССР, РСФСР) за наказателни дела въпроси. М., 2000. S. 437.

Същността и съдържанието на изброените институции и правила бяха очертани в предишната лекция.

В същото време, поради изключителните права, етапът на съдебния надзор се различава значително от етапа на преразглеждане на съдебни решения, които не са влезли в сила.

Разликата им е:

Вижте също:

Концепцията за принципите на наказателния процес и тяхната класификация

Понятието, целите и стойността на етапа на изпълнение на присъдата

Структурата и съдържанието на присъдата

Концепцията, естеството, формата и стойността на предварителната подготовка на материалите

Основанията и условията за обезщетение за вреди, причинени на гражданин от незаконни действия на органите на следствието, предварителното производство, прокуратурата и съда

Връщане към съдържанието: Наказателно производство

2019 @ ailback.ru