Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Ролята на правната служба за укрепване на правовата държава

Голям принос за правната работа в правителството имат юридическите служби.

Министерският съвет на Република Беларус издаде указ от 22 март 2000 г. № 365 за одобряване на временния правилник за правния отдел (отдел), главния съветник.

Правна услуга:

· Прави предложения за обучение и при необходимост участва в изпълнението на мерки, насочени към премахване на причините и условията, допринасящи за нарушаване на закона в дейността на държавния орган;

· Заедно с други структурни подразделения разглежда жалби, молби и други жалби, които сочат нарушение на законността в дейността на държавния орган и подчинените (по-ниските) органи, предприятия, институции и организации, участва в прегледа на материалите за резултатите от инспекции, одити, инвентаризации дава правни становища по установените факти;

· Осигурява организационна и методическа подкрепа за нормотворческа дейност;

· По указания на ръководството, заедно с други структурни подразделения, анализира публикации (изказвания) в средствата за масово осведомяване по правни въпроси на дейността на държавния орган и прави съответните предложения пред ръководството.

Правната служба разработва препоръки, както и проекти на нормативни актове, насочени към повишаване ефективността на законната работа в държавен орган; участва в разработването на предложения за подобряване на системата за управление; определяне на правата и задълженията на структурните звена и длъжностни лица; участва в осъществяването на дейности за подобряване на правните знания на служителите на организацията и подчинените му органи, предприятия, институции и организации; по искане на служителите, съдейства им за намиране на необходимите нормативни и други нормативни актове, изясняване на разпоредбите на тези актове при необходимост, систематично отчитане на входящите законодателни актове, както и на нормативни актове, издадени от самия държавен орган, поддържа ги в контрола състояние.

Правният отдел, юридическият съветник на държавния орган има право:

· Да получат приоритетно за запознаване, използване в работата и систематично осчетоводяване на нормативни нормативни актове, представени на държавния орган;

· Да изисква и получава от длъжностни лица документи от правен характер и друга информация, необходима за изпълнение на функциите, възложени на правния отдел, юридически съветник;

· Участие в оперативни срещи;

· От името на ръководителя или неговите заместници, както и със съгласието на ръководителите на структурните звена, да ангажират своите служители в изготвянето на проекти на нормативни и други нормативни актове и извършване на други дейности, свързани с нормотворческата дейност и организацията на правната работа;

· Да се ​​върне на изпълнителите за ревизия лошо подготвени и в противоречие с действащото законодателство проекти на нормативни актове и други документи, да изготвят необходимите заключения и удостоверения за отстраняване на констатираните нарушения, както и по указания на ръководителя, самостоятелно да разработват тези проекти заедно със структурните звена;

· Проверява спазването на законодателството в подчинени (подчинени) органи, предприятия, институции и организации, както и в други предприятия, институции и организации по въпроси от компетенцията на държавния орган.

Правният отдел, юридическият съветник са пряко подчинени на ръководителя на съответния държавен орган или на един от неговите заместници. Правният отдел се оглавява от ръководителя.

Важно е да се подчертае, че проектите на нормативни и други нормативни актове трябва да бъдат одобрени от ръководителя на правния отдел, юридическия съветник, преди да бъдат предадени на ръководството на държавен орган за подписване.

В случай на несъответствие на законодателството с проекти на нормативни и други нормативни актове, представени за подписване пред ръководството на държавен орган, ръководителят на правния отдел, юридическият съветник, одобрява проекта с коментари към проекта.

Когато е установено нарушение на законността в дейността на държавен орган и негови служители, началникът на правния отдел, юридическият съветник е длъжен незабавно да докладва за това на ръководството на държавния орган, като предлага мерки за отстраняване на тези нарушения.

Вижте също:

Министерски съвет на Република Беларус

Надзор на прокуратурата

Правомощия на президента на Република Беларус в областта на изпълнителната власт

Административно освобождаване

Връщане към съдържанието: Административно право на Беларус

2019 @ ailback.ru