Изисквания за завършване, проверени по време на държавния изпит

Като част от държавния изпит ще бъде проверена степента на овладяване на следните компетентности от завършилия:

Изисквания за квалификация за завършване

Въз основа на резултатите от окончателната квалификационна работа се проверява степента на овладяване на следните компетентности от завършилия:

код съдържание
Регулиран от GEF HE и OP HE
Общи културни компетенции (ОК)
OK-1 Осъзнаване на социалната значимост на бъдещата им професия, нетърпимост към корумпирано поведение, уважително отношение към закона и закона, притежаване на достатъчно ниво на професионална правна информираност
Професионални компетенции (компютър)
PC-1 Възможност за разработване на регулаторни правни актове
PC-7 Способност за правилно тълкуване на регулаторните правни актове
PC-11 Способността за провеждане на научни изследвания в областта на правото

3.1 Вид на окончателната квалификационна работа

Окончателната квалификационна работа се извършва под формата на магистърска теза.

3.2 структурата на крайната квалификационна работа и изискванията за нейното съдържание.

Магистърската теза трябва да съдържа следните елементи: заглавна страница, съдържанието, увод, основна част, заключение, списък на регулаторните правни актове (и международни договори), списък на използваната литература, списък на материалите от съдебната практика. Магистърската теза може да съдържа приложения.Въвеждането обосновава уместността на темата на магистърската теза, определя целта на изследването, формулира задачите, които трябва да бъдат решени за постигане на целта, подбира методите на изследване, определя степента на развитие на темата, обосновава структурата на дисертацията, изброява основните моменти, до които студентът е дошъл до входа на обучението си и кои са изпраща за обществена защита.

Основната част от работата включва глави, структурирани в параграфи. Всеки параграф е посветен на решаването на проблемите, формулирани във въвеждането, и включва анализ на доктрината и практиката на правоприлагане по темата на изследването, както и позицията на автора по разглежданите проблеми.

Изводът съдържа окончателните заключения от теоретичен и практически характер, до които авторът стигна до входа на изследването.

Препоръчителният обем на магистърската теза е 80-100 А4 страници.

Завършената работа се подписва от студента на последната страница.

3.3 Приблизителни теми и процедурата за одобряване на темите на заключителните квалификационни работи.

Темата на магистърската теза трябва да съответства на избраната от студента магистърска програма.

Списъкът с примерни теми за магистърски дисертации по магистърската програма се утвърждава от ръководителя на съответната програма, като се вземат предвид предложенията на учители, участващи в изпълнението на програмата. (Приложение 1)

Завършил студент има право самостоятелно да избира темата на магистърска теза въз основа на одобрен списък. По споразумение с ръководителя на програмата за обучение на магистър, студентът може да предложи тема, която не е в списъка, с необходимата обосновка за целесъобразността на неговото развитие. Темата, предложена от студента, трябва да съответства на специализацията, насоката на изследователската работа на студента и да бъде включена в списъка с приоритетни области на научните изследвания за специализирани катедри.

Заявление за избор на тема на магистърска дисертация и назначаване на ръководител се прави в предписаната форма (Приложение 2).

Заявлението се одобрява от:

учителят, за съгласие, да ръководи подготовката на магистърската теза и липсата на възражения по темата, предложена от студента;

ръководителят на магистърската програма за обучение за липса на възражения срещу кандидатурата на ръководителя.

Заявлението с изброените визи се изпраща от студента към катедрата.

Заявление за избор на тема на магистърска дисертация и назначаване на ръководител се подава не по-късно от 4 месеца преди защитата.

Темите на магистърските дисертации и научните ръководители (консултанти) на специализанти се одобряват със заповед на университета.

3.4 Процедура за изпълнение и представяне на държавната изпитна комисия за работа по квалификация на дипломите.

Не по-късно от началото на втората година на обучение трябва да се формулира името на магистърската теза. Името се формулира въз основа на резултатите от изследователската работа от първата година на обучение. Наименованието на магистърската теза трябва да бъде съгласувано с ръководителя на студента и ръководителя на магистърската програма.

Името на завършената и изпратена на защитата квалификационна работа трябва точно да съответства на формулировката, залегнала в заповедта на ректора, не се допускат произволни разяснения или промени във формулировката на имената на квалификационните произведения. В изключителни случаи, с решение на катедрата и със задължително обосноваване на валидни причини, формулировката на заглавието на магистърската теза може да бъде променена, която се фиксира със съответната заповед на ректора.

След като определите името на магистърската теза, трябва самостоятелно да съставите първоначалната версия на плана. Окончателният план за изследване се изготвя след цялостно проучване на темата и свободно ориентиране в нея. Планът се съгласува с надзора, тъй като се променя.

Дисертационното изследване в областта „Правознание“ обикновено се състои от увод, няколко глави, разделени на параграфи и заключение.

Основното при структурирането на творбата е да се формулира нейната основна цел, да се идентифицират проблемите, които са от съществено значение за нейното разкриване, и логично последователно да се покаже чрез решаването на кои конкретни проблеми се разкрива съдържанието на основните въпроси на темата. В тази връзка е недопустимо да се формулира заглавието на параграфа, по-широко от заглавието на главата, да се дублира формулировката на секциите. Често има такива планове, в които едно от заглавията на глава или раздел изчерпва съдържанието на цялата тема. Подобен пример за липсата на мисъл в структурата на дисертацията с основание се счита за съществен недостатък. Всички раздели (глави и параграфи) на окончателната квалификационна работа трябва да са в логическа последователност и в своята цялост да изчерпват съдържанието на темата.

Въведението трябва да включва редица задължителни елементи:

- обосновка на уместността на темата за изследване;

- цели и цели на изследването;

- обект и предмет на изследване;

- методическа основа на проучването;

- новост на изследването;

- структурата на работата и основните разпоредби, които трябва да се защитават;

- емпирична база на изследване.

Конкретното съдържание на елементите се препоръчва да бъде обсъдено с ръководителя.

В първата глава на изследването е необходимо да се запознае читателят с дисертацията за състоянието на разработката на избраната тема. За целта се прави кратък преглед на литературата, като същевременно се демонстрира задълбочено запознаване на завършил студент със специална литература, способността му да систематизира източници, критично да ги изследва, да подчертае същественото, да оцени какво е направено от други изследователи, да определи основното в сегашното състояние на познаване на темата, както и неразработените или недостатъчно развити теми ,

Главите на основната част на дисертационното изследване разглеждат подробно методологията и техниката на изследване и обобщават резултатите. Към заявлението се подават материали, представянето на които не е необходимо за разбиране на решението на научен проблем. Съдържанието на главите на основната част трябва точно да съответства на темата на дисертацията и да я разкрива напълно. В тези глави дисертацията трябва да покаже способността да представя кратко, логично и разумно материала, чийто дизайн трябва да отговаря на изискванията за работа, изпратени до пресата.

Съдържанието на заключението се определя от логиката на изследването и е под формата на синтез на натрупаната в основния корпус научна информация. Този синтез е последователно, логично съгласувано изложение на получените резултати и тяхната корелация с обща цел и конкретни задачи, поставени и формулирани във въвеждането. Именно тук се съдържа така нареченото знание за извод, което е ново по отношение на първоначалното знание. Именно той е поставен за обсъждане в процеса на обществена защита на магистърската теза.

Заключението не трябва да бъде механично обобщение на заключенията в края на главите, представящо кратко обобщение, но трябва да съдържа това ново, съществено, което съставя крайните резултати от проучването. В същото време е посочена не само научната новост на изследването, произтичаща от крайните резултати, но и практическата му стойност.

Заключителната част също предполага наличието на обобщена окончателна оценка на свършената работа. В същото време е важно да се посочи какво е основното му значение, какви важни вторични научни резултати са получени и какви нови научни проблеми възникват във връзка с дисертационното изследване. Заключителната част, съставена съгласно такъв план, допълва описанието на теоретичното ниво на дисертацията, а също така показва нивото на професионална зрялост и научна квалификация на нейния автор.

След заключението е обичайно да се постави библиографски списък на използваната литература.

Магистърската теза е представена в печатен вид, в два екземпляра, както и в електронен вид.

Магистърската теза трябва да отговаря на установените изисквания (Приложение № 3).

Те предоставят магистърска теза да се подготви за защитата не по-късно от месец преди защитата.

Магистърските дисертации подлежат на регистрация в съответния отдел. Отговорността за съответствието на текстовете на хартиени и електронни носители е на студента.

След регистрацията работата се прехвърля на ръководителя на аспирант.

Студентът е длъжен да посочи връзки към публикуван източник, от който е заимствал, използвайки текст или друг материал. В случай на използване на заемния материал без позоваване на автора и източника на заема, магистърската теза не се допуска да бъде защитавана. Когато установява значителни нарушения на това изискване, ръководителят връща магистърска теза за преразглеждане, за да състави правилно справки за използваните източници. Специализираният отдел проверява независимостта на магистърската теза, като проверява чрез системата за борба с плагиатството. Процентът на оригиналност на текста на представеното произведение трябва да бъде най-малко 80%.

Научният ръководител подготвя преглед на магистърската теза, катедрата взема решение за допускането на нея до защитата. Рецензията трябва да завърши със заключение относно възможността (невъзможността) за допускане на магистърската теза към защитата.

Ако ръководителят посочи необходимостта от финализиране на магистърската теза, крайните срокове за преназначаване се назначават от ръководителя на студента.

Утвърдената за защита магистърска теза се изпраща за преглед. Рецензентът се определя от ръководителя на аспиранта.

В рецензията се оценява релевантността и научното ниво на работата, нейната новост и значимост, степента на независимост, показана от автора, способността на студента да използва методи на научно изследване, степента на достоверност и валидност на заключенията, достигнати от студента по време на изследването, е даден анализ на недостатъците на дисертацията.

Магистърска теза може да бъде изпратена за защита дори при отрицателен отзив на рецензента. Защитата на такава дисертация може да се осъществи само в присъствието на рецензент.

Студентът има право да изпраща допълнителни прегледи и прегледи от специалисти от съответния профил или сродни специалности за защита.

3.5 Процедурата за защита на крайната квалификационна работа

Магистърските дисертации се защитават публично на заседания на държавната сертификационна комисия навреме.

Защитата на магистърската теза има характер на научна дискусия и се провежда в следния ред:

Председателят обявява защитата на магистърската дисертация, като посочва името, фамилията, името и отчето на своя автор.

Аспирант прави доклад, съдържащ основните проблеми и заключения от научни изследвания, които имат елементи на новост. Преразказването на текста на магистърската теза не е позволено.

Магистър студент отговаря на въпроси. Въпроси могат да се задават от членове на Държавната комисия по сертифициране, както и от присъстващите при защитата на магистърската теза. Последователността на въпросите се установява от председателя на ОВОС.

Лекторски ръководител на аспирант.

Рецензентът на магистърската теза е реч.

Абитуриент отговаря на коментарите на рецензента.

Има научна дискусия по дисертацията.

Абитуриент прави заключителна реч.

При оценяване на дисертация се вземат предвид следните обстоятелства:

• уместност на темата за изследване;

• обем извършена работа;

• самостоятелност на изследванията;

• познаване на научната доктрина и правоприлагащата практика по темата на изследванията;

• значимост за науката за направените от автора изводи и предложения;

• способността да се прилагат резултатите в научните изследвания, практическата работа или в образователния процес;

• грамотност и логика на представяне в дисертационното изследване;

• качество на доклада за защита на магистърската теза;

• правилността и пълнотата на отговорите на въпросите, поставени по време на защитата, и на коментарите на рецензента;

• наличие на публикации, изказвания на студент на научни конференции.

Решението на държавната комисия по сертифициране се взема на закрито заседание с открито гласуване с мнозинство от гласовете на членовете на комисията. При равен брой гласове гласуването на председателя е решаващо. Ако ръководителят на аспирант е член на комисията, той не гласува. Резултатите от защитата на магистърската теза се съобщават на студента в същия ден след съставяне на протокола.