КАТЕГОРИИ:


Невярно е безкрайно дълга ос на една заредена
Да предположим, че има безкрайно дълго са заредени ос, които имат заряд на единица дължина (Фиг. 2).

Фиг. 2.

Покритие на оста на цилиндричната повърхност, чиято ос съвпада с оста на зареден. На тази повърхност вектор електрически изместване има само нормалната компонент D п, където п = D CONST. В съответствие с теоремата на Гаус неразделна форма

,

Дето

В много практически случаи електрическото поле може да бъде представена като линейна комбинация от няколко полета зарежда оси или повече двойки противоположно заредени оси. Поради това е препоръчително да се помисли областта на една такава двойка.