Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Досъдебно и съдебно производство по новооткрити обстоятелства

Съгласно чл. 385 от Наказателно-процесуалния кодекс, преразглеждане на оправдателната присъда, присъда на магистрата, присъда на апелативния съд, постановяване и разпореждане на съда за прекратяване на делото, както и преразглеждане на осъдителната присъда, присъда на мировия съдия, присъда на апелативния съд, определение и решение на съда осъден закон за по-тежко престъпление се допуска само в рамките на давностния срок за установяване на наказателна отговорност, установена в чл. 78 от Наказателния кодекс и не по-късно от една година от датата на откриване на нови обстоятелства.

При установяване на новооткрити обстоятелства с влязла в сила присъда, денят на откриването им се счита за ден, в който присъдата влиза в сила. При установяване на тези обстоятелства се извършва специално разследване в съответствие с чл. 386 Наказателно-процесуален кодекс в деня на тяхното откриване е денят, в който прокурорът изготвя становище по резултатите от разследването.

Преразглеждането на присъдата за новооткрити обстоятелства в полза на осъдения не е ограничено във времето.

Смъртта на дадено лице не изключва възобновяване на делото поради новооткрити обстоятелства, за да се възстанови починалият или да се вземе законно и информирано решение по отношение на други лица.

Структурата на производството по новооткрити обстоятелства зависи от естеството на тези обстоятелства.

Тъй като обстоятелствата, свързани с доказателствата за престъпления от лица, които водят наказателния процес (т. 1-3 от фалшифицирането на Наказателно-процесуалния кодекс), трябва да бъдат установени с влязла в сила присъда, те се установяват по общия ред на наказателното производство. В тази връзка производството на новооткрити обстоятелства включва следните структурни елементи:

 1. искане и разглеждане на съответни наказателни дела от прокурора;
 2. вземане на решение по исканите наказателни дела;
 3. изработване на становище (с положително решение) и препращане заедно със случая, подлежащ на преразглеждане, и присъдата, с която се установяват новооткритите обстоятелства, чрез висшия прокурор до съда;
 4. разглеждане и решаване от съда на въпроса за възобновяване на делото поради новооткрити обстоятелства.

По-сложна е структурата на производството при новооткритите обстоятелства, когато установяването на тези обстоятелства изисква специално разследване. Това разследване се извършва, когато по различни причини новооткритите обстоятелства не могат да бъдат установени с влязла в сила присъда.

Разследване по чл. 386 Наказателно-процесуален кодекс са предмет, по-специално:

 1. по правило други обстоятелства, посочени в ал. 4 на чл. 384 Наказателно-процесуален кодекс;
 2. обстоятелствата, изброени в параграфи 1-3 на чл. 384 Наказателно-процесуален кодекс, ако е невъзможно да се наложи присъда във връзка с:

а) изтичане на давността;
б) издаване на акт за амнистия или помилване на лица;
в) смъртта на обвиняемия.
В тези и подобни ситуации производството на новооткрити обстоятелства включва:

 1. получаване и разглеждане от прокурора на съобщение за наличие на новооткрити обстоятелства;
 2. вземане на решение по полученото съобщение;
 3. образуване на производство по новооткрити обстоятелства (с положително решение);
 4. вземане на решение относно резултатите от разследването;
 5. изготвяне на становище (с положително решение) и изпращането му заедно с материалите по разследването и делото да бъде разгледано от висш прокурор пред съда;
 6. разглеждане и решаване от съда на въпроса за възобновяване на делото поради новооткрити обстоятелства.

Производството за новооткрити обстоятелства започва с получаване на изявление или друго съобщение от граждани, предприятия, институции, организации, обществени сдружения и длъжностни лица за наличието на новооткрити обстоятелства. Тези съобщения трябва да бъдат изпратени на прокурора. Те играят ролята само на претекст за началото на производството при новооткритите обстоятелства. Това производство може да бъде започнато само когато причината съдържа подходящи основания. Основата за началото на производството са достатъчни данни, показващи признаци за съществуването на новооткрити обстоятелства.

При липса на тези основания прокурорът отказва да образува производство по новооткрити обстоятелства. Решението трябва да бъде съобщено на заинтересованите лица, които могат да обжалват пред по-висш прокурор или съд.

Ако са налице и основания и мотиви, прокурорът, в рамките на своята компетентност, открива с решение не наказателно дело, а производство по новооткрити обстоятелства. Започването на производство води до разследване на новооткритите обстоятелства от прокурора или, по негово указание, от следователя. При разследването на новооткритите обстоятелства могат да се предприемат разследващи действия (в тесния смисъл на думата) в съответствие с правилата, установени от наказателно-процесуалното законодателство. Същевременно засегнатото лице не е замесено като обвиняем и според резултатите от разследването не е направен обвинителен акт или друг окончателен документ (чл. 386 от НПК).
За съжаление, законодателят не е определил срок за предварителното производство поради новооткрити обстоятелства, което води до практическа бюрокрация с тяхното установяване. Изглежда, че в съответствие с аналогията на закона този срок не може да надвишава общия срок, установен със закон за разследване на наказателни дела (два месеца).

Материалите на разследването, проведено от следователя, се предоставят на прокурора.

При липса на основание за възобновяване на делото, т.е. достатъчно данни, които показват, че са довели до постановяване на неправомерна и необоснована присъда по делото, прокурорът с мотивирано решение прекратява производството, като информира заинтересованите страни.

Ако има основания за възобновяване на делото поради новооткрити обстоятелства, прокурорът изготвя заключение и го изпраща, заедно с материалите по разследването и делото, за разглеждане чрез съответния висш прокурор в съда.

Заключението на прокурора е процесуален документ, в който прокурорът обобщава предварителното производство за установяване наличието на новооткрити обстоятелства и формулира предложения за отмяна на съдебното решение.

В заключението на прокурора са посочени:
а) на кого е изпратено заключението;
б) резюме на присъдата и последващи решения, ако са направени;
в) новооткрити обстоятелства и начина на тяхното установяване;
г) какво решение се предлага да се вземе по случая;
д) кой служител изпраща или прави заключение;
д) времето и мястото на документа.
Съгласно чл. 388 Наказателно-процесуален кодекс за новооткритите обстоятелства се възобновява:

 1. по отношение на присъди (решения) на магистрати - съдия на окръжен съд;
 2. по присъди, постановления, решения на окръжни съдилища - от президиума на съответния висш съд;
 3. във връзка с присъди, решения, решения на съдилища на регионално ниво - от Съдебния съвет по наказателни дела на Върховния съд на Руската федерация;
 4. за присъди, постановления и постановления, издадени в първа инстанция от съдебен състав по наказателни дела и Военна колегия на Върховния съд на Руската федерация - от касационното заседание на Върховния съд на Руската федерация;
 5. относно определенията на касационния съвет на Върховния съд на Руската федерация - от Президиума на Върховния съд на Руската федерация.

Разглеждането и решаването от тези съдилища на въпроса за възобновяване на делото поради новооткрити обстоятелства се извършва по правилата, установени за съдебното заседание в надзорната инстанция.

Редът за разглеждане на делото за новооткритите обстоятелства е следният:
а) съдията и докладчикът не могат да участват в разглеждането на делото в случаите, посочени в чл. 59 и 60 от ГПК;
б) прокурорът е задължителен участник в съдебното заседание;
в) в необходимите случаи съдът има право да призове осъдените, оправданите, техните защитници, законни представители, жертвата и неговия представител, гражданския ищец и гражданския ответник и техните представители на събранието;
г) случаят се докладва от председателя на съда или, по негово указание, от членовете на президиума или от съда;
д) ораторът описва обстоятелствата по делото, съдържанието на съдебните решения по делото, аргументите на заключението на прокурора и собственото му мнение;
д) въпроси могат да бъдат зададени на оратора;
ж) ако осъдените, оправданите, техните защитници и законни представители, жертвата и неговият представител, гражданският ищец, гражданския ответник и техните представители участват в събранието, след което имат право да дават обяснения след доклада. Задължението за участие на адвокат в съдебно заседание, разглеждащо дело по новооткрити обстоятелства, не е предвидено в закон;
з) прокурорът дава становище относно основателността на повдигането на въпроса за възобновяване на делото поради новооткрити обстоятелства.

Съдията на окръжния съд, президиумът на съда, след като разгледа делото за новооткрити обстоятелства, взема решение, а Касационната колегия и Съдебният състав по наказателни дела на Върховния съд на Руската федерация - определение:

 1. да отмени присъдата, постановлението или съдебната заповед и да прехвърли делото за ново разследване или нов процес;
 2. отмяната на присъдата, решението или решението на съда и прекратяването на делото;
 3. за отхвърляне на заключението на прокурора (чл. 389 от НПК).

Отхвърлянето на заключението на прокурора за разглеждане на делото за новооткрити обстоятелства означава, че съдът счита:
а) че новооткритите обстоятелства не са установени;
б) новооткритите обстоятелства в случаите по ал. 1,3,4 на чл. 384 от Наказателно-процесуалния кодекс, не засяга правосъдието на съдебното решение.
В тези случаи първоначалната присъда и последващите съдебни решения по делото, ако са постановени, остават непроменени.

Съгласно чл. 390 Наказателно-процесуален кодекс предварително разследване и процес след възобновяване на делото във връзка с отмяната на присъдата за новооткритите обстоятелства, както и обжалването на новоназначената присъда се извършва на общо основание (по общи правила).

На съдебния процес по делото, в което присъдата е отменена поради новооткрити обстоятелства, първоинстанционният съд не е обвързан от размера на наложеното наказание за отменената присъда.

Вижте също:

Разследваща (инквизиторска, разследваща) форма на наказателния процес и неговите характеристики

Понятието и същността на гражданското дело

Концепцията, естеството, формата и стойността на предварителната подготовка на материалите

Обвинение и разпит на обвиняемия

Основни понятия в областта на криминалната процесуална наука

Връщане към съдържанието: Наказателно производство

2019 @ ailback.ru