Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Понятието, целите и стойността на етапа на изпълнение на присъдата

Изпълнението на присъдата е независим етап от наказателния процес, който има всички характеристики, характерни за другите етапи на наказателното производство.

В същото време този етап има значителна оригиналност.

Първо, на този етап се формулират решенията, които са формулирани не само в присъдата, но и в решенията и решенията на съда.

Второ, етапът на изпълнение на съдебните решения по наказателно дело може да възникне повече от веднъж поради промяна в съдебните решения или възникването на въпроси, изискващи съдебно решение.

Трето, етапът на изпълнение на присъдата не е свързан с изучаването на предмета на доказване, който е същият за предишните етапи (чл. 68 от НПК). Въпреки това, предметът на доказване на този етап съществува, но той е разнообразен, тъй като е обусловен от разрешените от съда въпроси.

Четвърто, етапът на изпълнение на присъдата е освободен от контролните функции по отношение на предишните етапи на наказателното производство.

Пето, етапът на изпълнение на присъдата има съществени характеристики от процедурен характер.

Учениците не трябва да бъркат изпълнението на присъдата като етап от наказателно производство с изпълнението на присъда и действителното изтърпяване на присъдата. Етапът на изпълнение на присъдата се характеризира с правни отношения и процесуални действия, при които съдът е задължителен и основен участник. Действителното изпълнение на присъдата и други съдебни решения се извършва от други органи, чиято дейност се урежда от нормите на наказателноправна, наказателноправна и други отрасли на правото.

Изпълнението на присъдата е етап от наказателния процес, който се състои в правните отношения и дейността на неговите участници, като съдът играе решаваща роля в изпълнението на съдебни решения в ограничена степен, обжалването им за принудително изпълнение, контрола върху тяхното изпълнение и решаването на въпроси, възникнали при тяхното изпълнение.

Изпълнението на наказанието от съда в ограничени граници се състои в освобождаване на подсъдимия в затвора веднага в съдебната зала в случаите на оправдаване на подсъдимия, освобождаване от наказание или изтърпяване на наказанието или при осъждане на наказание, което не е свързано с лишаване от свобода (чл. 319 от НПК).

Обжалването на изпълнението на присъдата, постановлението и постановлението е, че съдът, който е взел решението, не по-късно от три дни от датата на влизането му в сила или връщането на делото от касационния съд, изпраща заповед за изпълнението му, заедно с копие от решението, на кой орган изпълняват това решение.

В случай на промяна в присъдата на магистрата в резултат на разглеждане на делото в апелативната, касационната или надзорната процедура, копие от решението се прилага към копие от решението или решението на касационната или надзорната инстанция, както и копие от присъдата (или решението) на апелативния съд. Апелативният съд е задължен да докладва за резултатите от разглеждането на делото по обжалване пред задържаните лица.

В случай на промяна в присъдата на първоинстанционния съд или на апелативната инстанция при разглеждане на касационното дело, към копието на присъдата на магистрата се прилагат копия от решението на касационната инстанция (чл. 359 от НПК).

На разположение на съда по изпълнението на решението се посочват:
а) мястото и времето на неговото изпълнение;
6) на кого е адресирана поръчката;
в) основна информация за осъденото лице;
г) с каква присъда и до каква степен на наказание е осъден;
д) същността на решенията, взети от касационната или надзорната инстанция;
д) предложение до адресата да извърши присъдата;
ж) предложения да се даде на осъдения дата с роднините си, да уведоми съда за изпълнението на присъдата, да уведоми семейството на осъденото лице за мястото, където е изпратен да изтърпи присъдата;
з) списък на приложените към поръчката документи.

Прилагането на присъдата:

  1. институции и органи на Министерството на правосъдието на Руската федерация;
  2. различни административни органи;
  3. обществени организации, трудови колективи, граждани;
  4. съда;
  5. съдия-изпълнители;
  6. някои други органи и организации.

Контролът на съда, издал решението, е в неговата отговорност да осигури изпълнението на присъдата, решението и решението.

Органите, които изпълняват присъдата, незабавно уведомяват съда, който е постановил присъдата, за изпълнението му. Администрацията на затвора трябва да уведоми съда, който е постановил присъдата, за мястото на връчване на присъдата на осъдения (чл. 359 от НПК).

Преди прилагането на присъдата да бъде изпълнена, магистратът или председателят на съда е длъжен да предостави на близките роднини на задържания, които са задържани, по тяхно искане, възможност да се срещнат с него, а администрацията на мястото на задържане е длъжна да уведоми семейството на осъдения за това къде ще изтърпи присъдата (чл. 360 CPC).

Решаването на въпроси, възникнали по време на изпълнението на присъдата, се състои в разглеждане и решаване на въпросите по чл. 361-367, 370 Наказателно-процесуален кодекс.

Основната задача на етапа на изпълнение на присъдата е своевременното и ефективно изпълнение на указанията на съдебните решения, първо на всички присъди.

Значението на етапа на изпълнение на изречението е следното.

Вижте също:

Наказателно производство на държавите от англосаксонската правна система

Други правомощия на съдия при назначаване на съдебно заседание (завеждане на обвиняемия в съда)

Компетентност по наказателни дела

Разходи за съдебна (наказателна процедура)

Процедура на частното прокуратура

Връщане към съдържанието: Наказателно производство

2019 @ ailback.ru