Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Мястото на ЕС в световната икономика

Мястото на ЕС в световната икономика

Европейският съюз се възприема от много страни като единна структура не само по икономически въпроси. Очаква се Съюзът да има обща позиция на всички държави-членки по редица проблеми. При оценката на основните тенденции в развитието на световната икономика е обичайно да се сравняват показателите и тенденциите на САЩ, Япония и страните от ЕС. На САЩ се падат почти една трета от световния БВП. Силното възстановяване в САЩ, продължило 10 години, допринесе за доста бързо възстановяване от последиците от финансовата криза в страните от Югоизточна Азия, но през 2000 г. възникващата рецесия в американската икономика се прекъсна в развитието на повечето страни. Тенденциите към намаляване на световната икономика се изострят от влошаването на и без това слабата икономическа среда в Япония. През следващите години основните надежди в световната икономика са свързани със западноевропейския регион. В страните от еврозоната темповете на растеж на БВП нараснаха от 2,5% през 1999 г. до 3,4% през 2000 г. Този регион играе важна роля в световната икономика. Основните макроикономически показатели на ЕС в сравнение със САЩ и Япония са представени в таблица. 12.

Таблица 12
Годишни темпове на растеж на основните макроикономически показатели
(%)

САЩ

Япония

Еврозоната

1999

2000

2001 г. *

1999

2000

2001 г. *

1999

2000

2001 г. *

БВП

4.2

5.0

-1,3

0.8

1.7

0.5

2.5

3.4

2.4

Брутни инвестиции

9.2

9.6

-1,3

-0,9

1.3

-1,9

5.2

4.7

3.6

Промишлено производство

4.1

5.6

0.2

0.8

5.3

-1,2

1.9

5.5

1.7

Потребителски цени

2.2

3.4

2.5

-0,3

-0,7

-0,4

1.1

2.3

1.9

Ниво на безработица

4.2

4.0

4.5

4.7

4.76

5.0

10.0

9.1

8.7

Износ на стоки и услуги

2.9

9.3

4.2

1.4

11.5

3.1

4.7

12.0

5.9

Внос на стоки и услуги

10.7

13.6

4.6

3.0

9.4

2.3

6.4

11.0

7.7

Платежен баланс за текущите операции,% от БВП

-3,6

-4,3

-4,0

2.4

2.5

2.6

-0,1

-0,4

-0,6

Дефицит на държавния бюджет,% от БВП

1.0

2.4

2.6

-7,4

-7,0

-6,3

-1,2

0.3

-0,7

* прогнозни данни

Източник: BNP Parisbas. Месечен икономически и пазарен монитор, март 2001 г., стр.9

Съставяйки едва 6,5% от световното население, ЕС представлява почти 30% от световния БВП през 1999 г., 20% от световния износ на стоки и 19% от световния внос. Ако включим и вътрешната търговия между страните от ЕС, делът на Европейския съюз в световния износ / внос ще бъде 40% от износа и почти 38% от вноса. От 1980 г. насам се наблюдава значително намаляване на дела на вноса и износа на ЕС. Но за същия период износът и вносът в рамките на ЕС се увеличиха значително от 50% на 65% от общия износ на ЕС и 46-64% от вноса.

През последното десетилетие структурата на БВП на ЕС се промени, както и всички индустриализирани страни. Ако в средата на 90-те години. промишленото производство донесе две трети от БВП на ЕС, но сега делът на услугите нараства. Износът на услуги от ЕС през 1999 г. възлиза на 38,6% от световната цифра, а сред петте най-големи страни на износители на услуги четири са членки на ЕС (Великобритания, Франция, Германия, Италия).

Най-големите търговски партньори на ЕС са страните от NAFTA (повече от 20% от износа на ЕС) и страните от ЕАСТ (около 14%). Делът на страните от ОПЕК е намалял (от 29% през 1990 г. на 7.8% през 1999 г.), а делът на средиземноморските страни се е увеличил (от 7.9% през 1990 г. до почти 9% през 1999 г.). Делът на така наречените динамично развиващи се страни (Япония и "азиатските тигри") се увеличи значително от 10,4% през 1990 г. до почти 20% през 1999 г.

Делът на промишлените продукти в структурата на износа от страните от ЕС се увеличава (от 70.1% през 1980 г. до 87% през 1999 г.), делът на суровините намалява (от 14.8% през 1980 г. на 11% през 1999 г.) , В структурата на вноса на ЕС делът на суровините също намалява (от 53% през 1980 г. на 27,6% през 1999 г.), делът на промишлените стоки нараства (от 32% през 1980 г. до почти 70% през 1999 г.).

През последните години преките чуждестранни инвестиции нарастват повече от търговията. По-голямата част от преките чуждестранни инвестиции в ЕС са европейски по източник. Инвестициите на ЕС са насочени главно към развитите страни, където ситуацията е по-стабилна. Преките чуждестранни инвестиции от САЩ към ЕС през 1999 г. възлизат на 65% от всички преки чуждестранни инвестиции в ЕС. Средната стойност за периода 1994-1999 г. - 61%. Преките чуждестранни инвестиции от Европа със САЩ през 1999 г. представляват 66% от всички чуждестранни преки чуждестранни инвестиции в чужбина, а средното за същия период е 52%.

Инвестициите на ЕС в страните от Централна и Източна Европа, въпреки че са се увеличили, все още отразяват нестабилността на ситуацията в този регион.
Обобщеният баланс на текущите операции с останалия свят като дял от БНП по пазарни цени средно за периода 1991-2000 година. възлиза на 0,1% за ЕС, за 11 европейски страни в еврозоната - 0,3%. За сравнение, в САЩ този показател е 1.7, в Япония - 2.5. Според прогнозите за 2000 г. този показател ще бъде –0,4 за ЕС, –3 за страните от еврозоната, –4,3 за САЩ и 1,9 за Япония.

Общите текущи приходи като дял от БНП по пазарни цени през 1999 г. възлизат на 46,4% в ЕС, 32,5% в Съединените щати и 31,0% в Япония. Според прогнозите за 2001 г. тази цифра ще бъде 45,1% в ЕС, 33,8% в САЩ, 31,6% в Япония. През 1999 г. общите текущи разходи в ЕС възлизат на 44.3% от БНП по пазарни цени, в САЩ - 28.9%, в Япония - 34.2%, а прогнозата за 2001 г. е съответно 42.3%. 28.3% и 34.5%.

Координираните външни действия увеличават ефективността на мерките, предприети от отделните страни от ЕС на световната сцена. Външните отношения на ЕС включват обща търговска политика, обща външна политика и обща политика за сигурност.

Източник - СТО и Евростат

Вижте също:

Регионален фактор в политиката на ЕС

Икономически по-слабо развитите страни от ЕС

Институции на ЕС

Икономиката на Италия

Великобритания икономика

Върнете се в началото: Икономическо развитие на ЕС

2019 @ ailback.ru