КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

отрасъл на икономиката

записки

за студенти от специалност 1-54 01-04

"Метрология, стандартизация и сертификация (лека промишленост)"

Витебск

UDC 658 (07)

BBK

K

Рецензент:

Tarasevich SB, асистент професор по икономическа теория и история на ЕЕ "Витебск държавна академия по ветеринарна медицина», Ph.D.

Редактор:

Kahrie AA, асистент професор по икономика EE "VGTU", Ph.D.

Препоръчана за публикуване редакционния комитет EE "VGTU" протокол номер от.

Чрез Kitaёva LI сектор на икономиката: записки от лекции / EY PRINCE. - Витебск: EE "VGTU", 2010.- 102 стр.

ISBN

Изданието съдържа обобщение на лекции по "Икономика на индустрията", който описва проблемите на функциониране на отрасли и организации в индустрията за ефективното използване на ресурсите.

Последователността на представяне и съдържание на лекцията съответства на базовата програма на дисциплината "Икономика на промишлеността".

Лекции за студенти от специалност 1-54 01-04 "метрология, стандартизация и сертификация (лека промишленост)," всички форми на обучение, за да се създадат икономически знания и икономически умения за вземане на решения.

UDC 658 (07)

BBK

ISBN

© Kitaёva LI © 2010 UO "VGTU", 2010

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ на дисциплина "ИКОНОМИКА

ПРОМИШЛЕНОСТ »

Терминът "икономика" произлиза повече от две хиляди години. Древногръцкият философ Ксенофон не само да го въведе в обращение, и пише първата монография върху икономиката. Два гръцки думи "Eicos" (домакински) и "Номос" (право) са обединени в една дума "economicos", която след това се променят и започват да звучат като "на икономиката."

По този начин, елементи на икономиката като наука се появиха в древния свят. И древните гърци разбират, че трябва да ферма се нареди в съответствие със закона, след определени правила.

Развитието на икономическата мисъл, синтез бизнес практики през вековете, образувани и формализирани икономика като част от универсалната познаването на методите и средствата за производство, разпределение, размяна и потребление на поминъка на хората. От определението на икономиката предполага, че тя е наука, която ви позволява да създадете един човек на знанието, уменията, способността за ефективно упражняване на дейност, за да се постигне най-пълно и ефективно използване на оскъдните ресурси в производството на стоки, услуги, работи и получава доход под формата на печалба, наем, дивиденти, заплати и т.н.

Представители на западните икономически училища, тълкуването на понятието за "икономиката" е определен обхват на нейните основни проблеми:- Какво да се произвежда?

- Как да се произвежда?

- За кого да се произвежда?

От това следва, че сделката с икономиката - след това направи компетентни и информирани решения, фокусирани върху успеха на предприемаческата дейност на всяко лице (държавни, фирми, домакинства).

Пол Самюелсън определя икономиката като наука за използване на човешки същества редки или оскъдни производствени ресурси (труд, земя, капитал) за производство на различни икономически стоки и тяхното разпределение между членовете на обществото да се използва.

Икономика учи, че в процеса на производство на икономически жизнеспособни решения трябва да бъдат избрани от редица алтернативи, особено по отношение на: а) ефективността на използването в производството на ограничените ресурси; б) удовлетвореността на клиентите; в) получаване на максимална печалба сега.

Икономически бизнес процеси в момента се изпълняват в съществуващите и оперативни организации (предприятия). Бизнес организации (предприятия) могат да бъдат представени като преподаването на предприемачески (икономически) живота на организацията (предприятието).

икономическа система
Икономиката на всеки предмет - е система (Фигура 1.). Системата като философска категория, е набор от елементи, които съставляват цялото. Тези елементи са заедно в тясно сътрудничество, имат известно влияние върху друг.


Фигура 1 - Елементи на икономическата система

Всяка система - социални, икономически, биологически - не може да се разглежда като механичен сбор от нейните съставни елементи. Само във взаимодействието на тези елементи образуват функциониране и развитие на системата.

Производителните сили - набор от реални (фиксирани и текущи активи, природните ресурси) и лични (труда) производствени фактори и някои форми на тяхната организация, за да се гарантира сътрудничеството и ефективното функциониране на самата система. Истинските елементи се наричат ​​средствата за производство. Те включват обекти на труда и средствата на труда. Предметът на труда - това е, което фокусът на човешката дейност. Най-общото разбиране на тези включва природни ресурси и суровини. работен инструмент - нещо или набор от неща, с които човек въздейства върху предмета на труда. Те включват, на първо място, инструменти, тоест, машини, машини, оборудване и т.н. Работна сила - това е способността на човек да работи, съвкупността от физически и умствени способности, които ги използват в процеса на производство.

Икономическите отношения са съвкупност от отношения, които наистина развиващите се в икономическата система между участниците в процеса на производство, разпределение, размяна и потребление на материални блага и услуги.

По този начин, структурата на икономическата система може да бъде разгледана от състава на неговите елементи - производителните сили и икономически отношения. Тя - formational подход към развитието на производството, което се основава на марксистката теория.

Има и други понятия, възгледи за развитието на производството и неговите основни фактори. Така че, теорията на факторите на производство от Жан-Батист Say счита следните фактори, работещи в производството - труд, земя и капитал. На понятието "земя" включва всички природни ресурси. Понятието "капитал" и обхваща не само пари, но и върху средствата за производство (фиксирани и оборотни средства). Терминът "работата" се използва в конвенционалните тълкуване - като способност на хората, заети в процеса на целенасочена дейност. Предприемаческият способността откроява като специален човешките ресурси.

По този начин, на икономиката - по-сложен и многостранен феномен. Това е наука, която е в постоянно развитие, въз основа на проучването и обобщаването на теорията и практиката на функциониране на бизнес организациите. Тя ви позволява да оправдае управленски решения в рамките на съществуващата техническа и икономическа информация; тя разглежда избора на ефективни стопански субекти (промишленост организации) с ограничени ресурси, за да отговори на нуждите на икономиката.

Бизнес сектор - част от икономическата наука, и самодисциплина. Тя е диференцирана от промишлеността и функционален принцип.

икономика индустрия - една икономика на леката промишленост, машиностроенето, транспорта и т.н. Функционално икономика - икономиката, изучаващи някои аспекти на икономическите отношения на бизнес организации, като финансите, външната търговия, инвестиции и т.н.

Като науката, промишлеността, икономиката работи в тясно сътрудничество с научни дисциплини като икономика, право, математика, статистика, компютърни науки, маркетинг, мениджмънт, счетоводство и др.

Секторът на икономиката не е само теоретично, но и приложна наука; Той използва не само констатациите на другите науки, но и прилежащата науката осигурява фактическа информация относно законите, регулиращи образуването и развитието на индустрията, неговите процеси на развитие; изпълнява методически функции.

Тя е предназначена да осигури управленски органи (на микро и макро равнище) надеждна обратна връзка, извършва изследвания на функцията на взетите решения в управлението на икономическите процеси на развитие на индустрията.

В основата на тази наука е разработването на инструменти за вземане на решения, за да ги оптимизира с промишлено-специфични производствени предизвикателства пред индустрията и икономиката на страната.

Целта на проучването на сектора на икономиката - формиране на цялостна представа за икономиката като система от отношения, осигуряване на ефективно управление на промишлеността в настройките-ограничени ресурси. В крайна сметка, специалистът с познания по икономика, трябва умело и компетентно да оправдае управленски решения по отношение на какво, как и за кого да произвежда. В крайна сметка, с цел да учат в икономическия сектор, е да се подобри ефективността на функциониране на сектора на базата на фактори на отваряне на запаси и ресурси и организационно развитие, както и мерки и начини за тяхното изпълнение.

Предмет на изследването на икономиката е клон на своята работа (бизнес), въз основа на познаване на икономическите закони, принципи, методи, техники на управление, за да се подобри ефективността и изпълнението на задачите пред индустрията производство.

В проучването на дисциплина използва количествени и качествени характеристики на икономическите процеси, икономически, индустриални, търговски и финансови дейности, сектори и организации, включени в състава му. Те са отразени в отделни категории и показатели, чрез които се осъществява ученето, както и сектори на икономиката и организации икономика (предприятия).

Обект на изследване на курса "Икономика на промишлеността" е самата индустрия, нейното промишлено, търговско, икономическо и Fi сови дейности.

изследователски методи, използвани в хода на икономическите дисциплини - разнообразен. Те са разпределени в общо (диалектика, абстракция) и частни (анализ, синтез, индукция, дедукция, математически, статистически).

Най-ефективни в изследването на проблемите в сектора на икономиката е системен подход, основан на индустрията, която е сбор от организации, които са част от него, обединени от икономически и други връзки и отношения на производство в едно цяло.

Тъй като индустрията е част от националната икономика, както и развитието на националната икономика зависи от ефективността на развитието и функционирането на всяка индустрия като цяло, включително и леката промишленост.

Основните приоритети на Република Беларус за дългосрочен план, както е отразено в документа за политиката, са подобряване на качеството на стандарта на живот, социалното и икономическото развитие на страната, за да се гарантира, че е възможно само въз основа на подобряване на ефикасността и ефективността на производството.

ТЕМА 2. ФОРМИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА конструкция и нейното СЕКТОРИ

Националната икономика - е исторически корени в определени териториални граници на системата на социалното възпроизводство на страната, взаимосвързана система от индустрии, типове производство и териториални комплекси. Всяка национална икономика има свои собствени цели, свързани с прилагането на общата концепция на определен модел на националната икономика. За Република Беларус, този модел е моделът на социално-ориентирана икономика, основана на стратегията за устойчиво развитие.

Националната икономика е формализирано включва два компонента:

1) производство на стоки, която включва отраслите, произвеждащи стоки;

2) производство неимуществени, които са включени индустрия, предоставяща услуги.

Най-важната част от националната икономика е производството на стоки, които са необходими за живота и развитието на обществото и средствата за хранителни стоки. В материалното производство включва сектори като промишленост, селско стопанство, горско стопанство, строителство, транспорт и комуникации, търговия, обществено хранене.

Най-големият от тях е индустрията формира две групи - добивната и преработващата промишленост. Преработваща индустрия, от своя страна, са разделени в категории:

- Тежка промишленост (електрическа енергия, металургията, химическата и нефтохимическата, и др.);

- Лека промишленост (текстил, облекло, кожени, и т.н.);

- Хранително-вкусова промишленост (месо, млечни продукти, риба и т.н.).

Нематериално производство се различава от своя материален продукт, имащ несъществен форма и включва такива сектори като здравеопазване, образование, наука и научни услуги, оказани на населението услуги и др.

Водещата индустрия в националната икономика се определя от факта, че тази индустрия:

- Произвежда по-голямата част от БВП и националния доход. Делът на индустрията в БВП на Република Беларус е приблизително около 1/3;

- Осигурява заетост на населението и генерира приходите си;

- Играе основна роля в подобряването на конкурентоспособността на националната икономика на вътрешния и външните пазари,

- Осигуряване на стабилно функциониране на други сектори на националната икономика, както и на потребностите на населението със стоки;

- Форми на износа тата потенциал на страната,

- Осигурява икономическа сигурност и отбраната на страната.

Индустрия - единствената индустрия, която произвежда инструменти и ги предоставя на всички други сектори на националната икономика. Следователно, естеството и степента на тяхното съвършенство зависи от техническото равнище на всички сектори на икономиката, състава, структурата и квалификацията на персонала.

Всяка национална икономика има своя собствена структура. Структурата на националната икономика е количествен връзка между различните му съставни части. Секторната структура включва разделянето на националната икономика на индустрията. Най-промишления комплекс на Република Беларус включва повече от 100 клона и е структурно сложна система.

Отрасловата структура на икономиката се анализира въз основа на БВП, заетостта, концентрация на основен капитал по отрасли на икономиката

Клон икономика - качествено хомогенна група от организации (предприятия) в процеса на изпълнение на социалното възпроизводство на същите функции социално-икономическо съдържание. При класифициране на организациите (предприятия) в даден сектор се вземат предвид:

- Икономическа цел на продукти (услуги)

- Същият тип използваните суровини,

- Наличието на типични за тази индустрия и свързаните с тях технологични процеси и техническа база, професионална и квалификационна структура на персонала.

Всеки от клоновете, от своя страна, разделени в специализирани сектори и видове производство. Като част от индустрията, например, излъчват електричество, гориво промишленост, черната и цветната металургия, химия и нефтохимическата промишленост, машиностроене и металообработване, дървен материал, дървообработване и целулозно-хартиената промишленост, строителни материали, светлина и хранително-вкусовата промишленост и други отрасли.

Развитието на обществото и икономиката, по-нататъшно задълбочаване на специализацията в производството води до образуването на нови отрасли и видове производство. Едновременно с специализация и диференциация процеси са сътрудничество, интеграция на производство, което води до развитието на устойчиви индустриални отношения между секторите, създаването на смесени предприятия и междуотраслови комплекси.

В основата на гореспоменатия процес се основава на три форми на социално разделение на труда: общата сума; лично; единично.

Общото разделение на труда се отразява и в разделението на общественото производство в голяма сфера на материалното производство (промишленост, селско стопанство, транспорт и т.н.).

Amateur разделение на труда се проявява в образуването на различни независими сектори в промишлеността, селското стопанство и други отрасли на материалното производство.

Един единствен разделение на труда се отразява и в разделението на самия труд в организацията (предприятието).

Всички форми на социално разделение на труда са взаимосвързани. Под влияние на частния деление във връзка с специализацията на отделните индустрии подобрен единен разделение на труда във фабриките. От своя страна, се дължи на концентрация на производството и технологичния напредък единична разделение на труда има влияние върху възхода на нови индустрии.

Класификацията на индустрии, държани в следните критерии за класификация:

- Продукти със стопанско предназначение. Въз основа на това всички индустрии са разделени в две групи: индустрия, е направена върху средствата за производство (група А) и отраслите, произвеждащи потребителски стоки (Група Б);

- Въздействието върху предмета на работа: (. Машиностроенето, металургията, леката и хранително-вкусовата промишленост, и други), минното дело (въглища, нефт, торф и т.н.) и обработка;

- Функционалността на индустрията. Въз основа на тази индустрия са разделени в производството на междинен продукт (обект на труда), и получаване на крайния продукт (инструменти и консумативи);

- Структурата на разходите за производство (строителство, услуги): консумация на материали, трудоемък, високите технологии, енергийна интензивност, и т.н.

Клоновете могат да бъдат комбинирани в системите за междуотраслови: горива и енергия, машиностроенето, селското стопанство, леката промишленост и други.

Лека промишленост - набор от специализирани индустрии, които произвеждат предимно потребителски стоки от различни суровини. Тя заема важно място в производството на БВП и играе значителна роля в икономиката, осигуряване на първична преработка на суровини и производство на крайни продукти. В леката промишленост на Република Беларус има около 400 фирми, които произвеждат повече от 5000 вида продукти. Повечето големи организации (повече от 350) са част от беларуската държавна грижа за производство и продажба на лека промишленост стоки - "Bellegprom".

Отличителна черта на леката промишленост като цяло е по-висок дял на продуктите, произведени в организации, основани на частната собственост.

Една от характеристиките на леката промишленост е бърза възвръщаемост на инвестициите. Технологични характеристики на индустрията правят възможно да се извърши бърза промяна на гамата от продукти на най-ниската цена, която осигурява висока мобилност на производството. Лека промишленост се състои от няколко подсектора: текстил (памук, вълна, коприна, лен, трикотаж), дрехи, галантерия, кожа, обработена кожа, обувки.

За анализа на отрасловата структура на индустрията като цяло използват следните показатели:

1) делът на индустрията в общата продукция (в стойност), брой служители, стойност на дълготрайните активи и тяхната промяна във времето, т.е. структурни промени;

2) делът на развитите отрасли в общата промишлена продукция и нейната промяна с течение на времето. Чрез прогресивните сектори са тези, чието развитие се ускорява КТМ, като част от националната икономика. . Това е електронна промишленост, машиностроене, електрическа енергия и др увеличаване на техния дял в динамиката това означава, че отрасловата структура на прогресивни промени, които се провеждат, че има благоприятен ефект върху икономиката;

3) фактор на времето. Тя изразява отношението на скоростта на растеж на индустрията или единен комплекс на темпа на растеж на цялата индустрия:

K = T оп Neg / T бала,

където K оп - времето фактор;

T ОТР - темпът на развитие на индустрията или сектора;

T бала - темпът на развитие на индустрията.

Ако предварително съотношението е по-голямо от един, след това темпото на развитие на индустрията е по-висока от индустрията като цяло, и обратно;

4) връзката между добивната и преработващата промишленост, съотношението между двете групи А и Б промишленост;

5) наличие на производството и вътрешните комуникации (вътре и наред). Вътрешни комуникации се характеризират с относително тегло от собственото си производство, за да напусне индустрията за по-нататъшна употреба в потреблението на производство, и междуотраслови е специфичното тегло на този клон на промишлеността, като се ръководи от по-нататъшното потребление в други сектори.

Отрасловата структура на индустрията не е константа. Това е доста динамично. Нейната промяна на следните фактори:

1) научно-техническия прогрес;

2) на икономическата политика на държавата;

3) наличието на минерални ресурси на страната, подходящ за промишлено строителство;

4) уровень культуры и материального благосостояния народа;

5) традиционно сложившаяся специализация;

6) инвестиционные ресурсы и их направленность;

7) наличие и развитость производственной инфраструктуры;

8) участие в международном разделении труда и др.

Структуру экономики промышленности можно считать эффективной, если она максимально удовлетворяет спрос населения и организаций в продукции (работах, услугах) с учетом возможностей внешней торговли иэффективного использования имеющихся ресурсов.

Структурная перестройка экономики означает изменение ее структуры, происходящей под влиянием различных факторов.

Структурните трансформации на икономиката ще се проведе в съответствие с концепцията и програмата на промишления комплекс на Република Беларус за 1998-2015, националните стратегии за устойчиво-2020 г., Националната програма за привличане на инвестиции в Република Беларус. Те се основават на: социална ориентация на бъдещия структура на икономиката, неговата стратификация; трансформация на имуществени отношения, развитие на бизнеса, либерализация на икономическите дейности; концентрацията на капитала, за да се осигури конкурентни предимства на местни предприятия; прехода им към иновативен път на развитие; приоритет на развитието на конкурентен, хай-тек, хай-тек, ориентирана към износ и внос-заместване индустрии и предприятия; рационална комбинация от големи, средни и малки предприятия; екологизиране на икономиката, опазването на околната среда; рационална комбинация от системата на държавната и регулирането на пазара на икономиката, държавната подкрепа за най-ефективно производство; поддържане на сили на глобализация и интеграция на икономиката.

ТЕМА 3. ПОСТАВЯНЕ на промишленото производство

Industry Поставянето - форма на социално разделение на труда, същността на която се свежда до пространственото разпределение на промишлени предприятия и производството в дадена област (регион, държава). Това е фактор за повишаване на ефективността на общественото производство. Правилното географско разпределение на индустриалните организации е предпоставка за ефективното използване на природните и трудови ресурси, намаляване на излишни транспортни разходи, по-добре да отговаря на потребностите на населението в промишлени продукти.

В процеса на поставянето на промишленото производство се решават не само икономически, но и социални и политически, екологични проблеми, например, повишаване на нивото на развитие на отделните региони, ръстът на тези квалифицирани работници.

Принципи на промишлен обект са оригиналните научни принципи, които ръководят държавата в икономическата си политика в областта на планираното разпределение на производителните сили.

Основният принцип на разпределение на промишлеността се приближава промишлени източници на суровини, с областта на потреблението, при условие, че производството на основни продукти на минимална цена.

Равномерно разпределение на промишленото производство в страната на базата на специализацията на производството и използването на всички ресурси е основен принцип на разпределяне.

Industry Приближава източниците на суровини и пазари, за да се избегнат дълги разстояния на суровини, горива, материали и готови продукти за местата на тяхното потребление, което спестява на транспортните разходи, което намалява производствените разходи и увеличава ефективността на производството.

Uniform промишленост разположение в цялата страна, обаче, не означава, че във всички области на икономиката, трябва да бъдат разработени всички индустрии. Някои индустрии са привлечени от области на минерални залежи, а другият - към източниците на селскостопански суровини, а други - с консумацията на площи. По отношение на леката промишленост следва да се отбележи, че всички те имат в повечето случаи, селскостопански суровини, произведени по същество равномерно в целия щат достатъчно равномерно поставени на територията в средносрочен гравитиращи, по-голяма степен от производството до местата на потребление.

В основата на развитието на икономиката на страната ни икономически области на промишлеността. Създаване във всеки регион на комплексни индустрии ясно, специализирани в съответствие с природните и икономическите особености на района, които най-добре отговарят на националните и регионални нужди, е важен елемент на целия комплекс на икономическото развитие.

Принципът на мястото на производство е международното разделение на труда въз основа на икономическата интеграция. С развитието на икономиката на световната система, този принцип става все по-важно в индустрията като поставяне на цялата система, както и във всяка една от страните-членки. Разделението на труда осигурява най-рационалното развитие на икономиката на всяка страна и специализацията на отделните страни на отраслите, за които имат най-благоприятни природни, икономически и социални условия.

Въздействието на тези насоки за процеса на поставяне на индустрията чрез редица фактори, които могат да бъдат разделени на три основни групи: естествени и икономическата осъществимост и икономическата и политическа. Като независим фактор в полза поставяне зоните за сигурност на превозните средства и техническата им ниво.

За разлика от минната индустрия, импакт фактор за поставяне на производство фуражи индустрия зависи от нейната роля в икономиката на всеки клон, както и свойствата на потребителските продукти. Естествената основа за разработването и разполагането на леката промишленост на Беларус представляват ресурси на минерални суровини и ресурси за гориво от животински и растителен произход.

Значителни промени по време на влиянието на фактора на стока за поставяне на преработвателната промишленост прави свойствата на произвежданите продукти. Те най-вече определи своята икономическа и технологична транспортабилност.

В настаняване индустрия има огромно влияние върху разпределението на работната сила на страната и плътността на потребление. фактор на труда е важно за почти всички отрасли, но въздействието му е намалена чрез намаляване на интензивността на труда на производство. Колкото по-голяма сложност на производството и делът на заплатите в производствените разходи, толкова по-зависимостта на мястото на производство на географията на трудовите ресурси и обратно. Трябва да се вземе предвид структурата и квалификационната структура на работната сила в някои региони на страната.

Плътността на потреблението, което се характеризира с размера на публичния търсенето на даден продукт, действа в посока, обратна на суровините и фактори за горива и енергия. Ролята на потребителя често се подсили с фактор фактор в работната сила, тъй като на местата на концентрация на населението в същото време не само източник на труда, но също така и значителен брой от потребителите на промишлени продукти.

Технически и икономически фактори индустрия са разкрити научно-техническия прогрес и рационални форми на организация на производството.

На разположение на промишленото производство е силно повлиян от научно-техническия прогрес, особено тези, които се изпращат като електрификация, цялостна механизация и автоматизация, използването на химични вещества и подобряване на производствените процеси. Научно-техническия прогрес позволява разпределението на производителните сили на територията на страната, независимо от природните и климатичните особености на района.

В тясна връзка с научно-техническия прогрес е социална организация на производството, която стои в такива форми като концентрация, специализация, сътрудничество и комбинацията.

концентрация на производството Това оказва влияние върху заетостта на, особено с необходимостта от по-големите предприятия да имат мощен суровини и горива и енергия база. Заедно с разширяването на размера на компаниите разширява обхвата на доставчиците трябва да имат средства за производство и потребителите на техните продукти. Значението на фактора транспорт в оправдава поставянето на промишлено строителство, тъй като икономическите ползи от производство в големи мащаби могат да изчезнат в резултат на нарастващите разходи за транспорт на суровини, горива и готова продукция.

производство специализация, в зависимост от вида му, той има различни ефекти върху разпределението на промишлеността. По този начин, специализацията предмет по определен начин локализира индустриални организации.

Разглобен вид специализация Това дава възможност да се ориентират поставянето на материално-части и възли в областите, където продуктите са суровини, трудоемки части - в областите на концентрация на работната сила, както и монтаж на готовите продукти - в районите на потребление.

Технологична специализация засяга отделянето преработващата индустрия от суровинни бази.

Co действа в посока, обратна на специализация, т.е. предизвиква определени комбинации от различни профили на индустриалните организации в рамките на една и съща територия, тя допринася за интеграцията на производство.

Важна роля в производството на разпределение играе комбинация. Чрез комбиниране на различни видове отпадъци са ценен източник на суровини за различни сектори на икономиката, които могат да се настанят различни производствени области, където за последните липсата на естествени суровини.

Систематичните промени в сектора на дистрибуцията се извършват въз основа на дългосрочни планове за развитие на националната икономика.

Икономическа обосновка местоположение на индустриални организации е да се избере района и на строителната площадка и да се определи ефективността на опциите получени.

При вземането на решение дали да се изгради нова индустриална организация трябва да се развива:

1) Балансът на производството и потреблението оценки на тези продукти, които ще бъдат произведени прогнозираните продукции, разчита на използването на правомощия на всички съществуващи и планирани за строителната индустрия организации;

2) продукт търговска площ от прогнозираното производство;

3) необходимостта от различни суровини, енергия и други ресурси и резерви в областта на строителството;

4) проектантска правоспособност и специализация на организациите;

5) възможност за сътрудничество и комбиниране с други стопански субекти;

6) нуждата от работна ръка и начините за нейното удовлетворение;

7) за развитието на транспортната мрежа в областта на изграждането на организацията;

8) предположенията на производствените разходи на мястото на производство и в районите на потребление.

Оптимално разположение на промишленото производство осигурява рационално териториална организация на общественото производство като цяло, създава икономически ползи, тъй като спомага за намаляване на капиталовите разходи и разходите за производство.

ТЕМА 4. Форми на обществена организация

Всяка индустрия има и функционира в съответствие със законодателството на разделението на труда и социализацията. Разделянето на закона се и социализацията на труда се проявява особено в сферата на производството, чрез организационни форми на общественото производство - специализация, концентрация, сътрудничество и комбиниране на производството. Всеки един от тях - форма на самоорганизация на производството, въпреки че те са тясно свързани и взаимно зависими.

Оптималното ниво на концентрация, специализация, сътрудничество и интеграция на производство е мощен фактор за развитието на производството и подобряване на неговата ефективност.

Концентрацията на производството - е концентрацията на производството в големи предприятия (организации), в резултат на увеличените производствени обеми, като част от предприятието (организацията). Концентрацията на производство се проявява в различни форми: под формата на повишаване на продукцията на други продукти (в специализирани институции); разнообразни продукти (неспециализирани (диверсифицирани) организации); Производство на базата на комбинация (в рамките на растенията).

Концентрацията на производството в организацията се постига чрез:

- Увеличаване на броя на машини, оборудване, производствени линии при постоянна техническо ниво;

- Прилагането на по-висока единична мощност на машини и съоръжения;

- А едновременното увеличение на машини и оборудване, както бившия техническо ниво, както и по-модерни;

- Комбинирането на развитието на свързаните с тях индустрии.

Концентрацията на производството, тъй като процесът е определено ниво и динамиката, които характеризират система от показатели. Да се ​​анализират нивата на концентрация, използвани двете абсолютни и относителни стойности, с оглед на които отличават абсолютна и относителна концентрация.

Абсолютен размер kontsentratsiyaharakterizuet на производството на отделните организации, както и нивото определя от следните показатели: обем на продукцията; средната годишна стойност на дълготрайните активи; Средният брой на заетите лица.

Относително разпределение kontsentratsiyaharakterizuetsya от общото производство в сектора между организации с различни размери. Следователно, нивото на относителна концентрация определя от следните показатели:

1) делът на големите предприятия в общото производство на промишлеността:

където: - Нивото на концентрация,%;

- Обемът на производството на големи организации, рубли (единици).

- Общо производство, рубли (единици) ..

Тази цифра се допълва от показател за дела на големите предприятия в общата стойност на определен отрасъл активи, числеността на персонала в сектора на общото захранване и др.;

2) Делът на организацията на продажбите на пазара.

Концентрацията на производството се извършва във всяка индустрия в специфичните условия, произтичащи от спецификата на индустрията. Съществените характеристики, които определят характера на процеса на концентрация в индустрията, са следните:

1) характеристики на суровината, в много случаи, физически и икономически транспортируемо, ограничаване на радиуса на доставката му, а оттам и на размера на организацията;

2) на сезонния характер на производството на редица суровини и необходимостта от неговата обработка на място в оптимален период за наличието на подходящи съоръжения за съхранение;

3) на комплекс състава на суровината, която позволява на място за рециклиране на вторични ресурси на суровини - отпадъци и измет, че чрез комбинация от нарастващия обем на производството;

4) маса и широкото потребление на индустриални продукти и необходимостта от ежедневно своята продукция;

5) Специфичният характер на местоположението на индустриални организации.

Желанието да се концентрира производството в по-големите организации, поради техните икономически предимства.

Икономическите ползи от големи организации, включват следното:

1) в рамките на големите организации са най-добрите предпоставки за широкомащабно внедряване на научно-техническия прогрес, с всички произтичащи от това ползи;

2) по-голяма организация, има повече ресурси (столица), следователно, много оперативните и финансовите проблеми се решават бързо и ефективно;

3) с постоянно нарастване на продукцията на един производствените разходи за единица продукция се намалява, което води до по-ниски производствени разходи;

4) консолидиране на увеличения производствен производителността. Проучванията показват, и на практика потвърждава, че удвояване на производството мащаб увеличава производителността на половина;

5) увеличаване на мащаба на производството намалява разходите за единица продукт чрез икономии от фиксирани (постоянни) разходи.

6) големи организации също имат по-добри възможности за социално развитие; те са конкурентни на пазара.

Въпреки това, икономическите ползи от големи организации, които не са неограничени. С увеличаване на размера на предприятията, увеличаване на мащаба на производството и постепенно увеличаване на транспортните разходи. Икономии в текущите разходи и други разноски абсорбират чрез увеличаване на транспортните разходи за доставка на суровини и продажби на продукта, а след това, с определена сума, и то не е достатъчно. По този начин, по-нататъшно увеличаване на мащаба на производството става нерентабилно или дори нерентабилно.

Оптималният размер на организацията - това е размерът (мащаб на производството), който постига най-ниската обща цена.

Един от най-сложните и модерни форми на концентрация е диверсификацията на производството. Това означава, че развитието в рамките на организацията на различни видове производство, разширяване на обхвата и разнообразието от продукти. Като метод за икономическа диверсификация, насочена към намаляване на риска от разпространението й в множество рискови продукти, така че да се увеличи риска от продажбата на един продукт се намалява рискът от продажбата на друг.

Специализация на производството - е концентрацията на освобождаването на други продукти в организацията или индустрия.

В съвременната индустрия са три форми на специализация:

1) предмета;

2) в разглобен вид (подвижен);

3) Технологии (поетапно).

Когато предмет форма специализирани организации фокусират дейността си върху определени теми, подходящи за консумация самостоятелно -. Обувки, облекло, мебели и т.н. Когато избухна (подвижен) форма специализирани организации се съсредоточават дейността си в производството на отделни части или на готовите единици продукти, годни за собствено потребление. Разглобен вид (подвижен) форма на специализация се използва и доста развита в индустрии, които произвеждат структурно комплексни продукти - машинно инженерство, което прави инструмент. Класическата форма на обемното изображение на специализацията е сачмен лагер индустрия, която произвежда една подробност - лагери.

Process (подвижен) форма на специализация включва фокусиране на дейността на организациите в производството на един или повече фази на производството на крайния продукт, подходящ за собствено потребление. Тази специализация позволява рационални форма дисперсни индустрии, с което един до източниците на суровини, а другата - с областите на потребление. Класически пример за процес (поетапно) специализацията може да служи като минното дело и производството на някои предприятия от руда индустрии (минни и фрезоване), желязна руда, стомана чугун, прокат, машина валцувани или дискове.

Процесът има определено ниво на специализация. Нивото на специализация на производството се характеризира с sleduyuschimipokazatelyami:

1) дял на продукти, произведени от специализирани организации в общия обем на производството на производството;

2) делът на специализираните организации в общи браншови организации;

3) делът на първични продукти в общото производство на продукция организация (индустрия);

4) обхвата и на продуктовото портфолио в организацията.

Икономическа ефективност при производството на специализацията се постига чрез използване на висока производителност и цена на специализирано оборудване, значително намаляване на загубата на работното време, работата на високо специализиран персонал, осигуряване на висока производителност в специализирани операции.

Производство сътрудничество - една от формите на социална организация на производството, което е тясно свързано с специализация и комбиниране.

производство сътрудничество - е дългосрочна, стабилна отношения между специализираните агенции, възникващи в съвместното производство на продукта, годни за собствено потребление, т.е. Това е форма на комуникация между независими лица.

Co развива мярка за специализация съществува raznyhformah (според специализация форми):

1) обект;

2) в разглобен вид (подвижен);

3) Технологии (поетапно).

В съответствие с географското местоположение на съдействащи организации се отличават: вътре, между кв.

По отношение на сектора на промишлеността, известен с вътрешните и междусекторни форми на сътрудничество.

Индикатори на сътрудничество:

1) делът на кооперативните доставки в общия размер на разходите или стойността на производството;

2) броя на организациите си сътрудничат помежду си.

Икономическа ефективност на форми на сътрудничество се състои от ефективност икономическа специализация. Много по-евтино, например, получават си сътрудничи консумативи компоненти от независими организации, отколкото да ги произвеждат в малки количества за собствена консумация на всяка организация.

Копродукция, като правило, разработен в индустрии, които произвеждат структурно сложни продукти.

Комбинацията на производство - е връзката в същата организация на производството на различни отрасли на базата на последователността на етапите на обработка на суровината или интегрирано използване.

е форма на комбинация:

1) комбиниране, въз основа на поредица от обработка стъпки на суровината съединения (желязо и стомана, текстилни фабрики);

2) комбинация, на базата на използването на интегрирано суровини;

3) комбиниране, въз основа на пълното използване на всички основни промишлени отпадъци (растенията за обработка на дърво).

Чрез комбиниране на показателите на ниво производство, включват:

1) делът на растения в общия обем на продуктите, произведени продукти промишленост;

2) делът на растения в общия брой на организациите в бранша;

3) делът на вторичните продукти, получени в резултат на комбинация от продукти в общата продукция на съчетаят (комбиниране на съотношението);

4) броят на етапи и индустриите, обхванати от строителните работи;

5) сумата от рециклирани суровини в комбинирано производство;

6) процентът на извличане на полезните компоненти от суровините, използвани в индустрията, за да се съчетаят.

Комбинацията на производство е един от най-ефективните форми на организация на производството. Комбинирането натрупва икономически ефект постига концентрация, специализация и сътрудничество.

ТЕМА 5. организация като търговско дружество,

В условията на пазарна икономика

Основният предмет на дейност на организацията (фирмата) в полза на националната икономика. позицията си в икономиката се определя от факта, че тук:

- Произвежданите продукти, строителство и услуги, които заедно формират БВП на страната;

- Изработено в начина на живот на всеки човек и на обществото като цяло, което позволява да се реализират своята физическа и интелектуален потенциал и да получи възнаграждение за работа;

- Оформени и преплетени интересите на обществото, на собственика, наемният работник, трудът колективно;

- Made индустриални и икономически, икономически дейности.

По този начин, организацията е предприятие, което е създадено, за да продукция на определен вид (на строителните работи и услуги), за да отговори на нуждите на конкретни клиенти, както и функционирането на организацията и наемането на работа на своите служители.

Една организация може да се разглежда от различни гледни точки: икономически, правни, технически, социални.

Легалната дефиниция на предприятието (организацията) е даден в Гражданския кодекс на Република Беларус и Република Беларус закон "На предприятието." Под предприятието (организацията) се разбира комплекс собственост (земя, сгради, съоръжения, суровини, продукти, нематериални активи - лицензи, търговски марки и т.н.), които се използват за стопански цели.

Икономическата определението за същността на организацията идва от факта, че той действа като независим икономически субект, който има юридическа правосубектност, който упражнява дейността на свой риск и за своя собствена финансова отговорност за постигането на тази цел. В зависимост от целите - за печалба или постигане на социално значими резултати (заетост, благотворителност, проекти за околната среда) - организацията може да бъде търговски и нетърговски.

Юридическо лице е организация, която има право на собственост, икономическо управление или оперативно управление на отделен имот е единствено отговорен за задълженията си, за своя сметка да сключва договори за всички видове дейности, да придобива и упражнява собственост и лични неимуществени права, действа като ищец и ответник в съда.

Формальными признаками юридического лица являются: фирменное наименование, регистрация в Едином государственном реестре (ЕГР) физических и юридических лиц, наличие учредительных документов (Устава, Учредительного договора), расчетный счет в банке, лицензия для осуществления отдельных видов деятельности, самостоятельный баланс, печать, штампы, учетный номер налогоплательщика).

Основными признаками организации являются:

- организационное единство, которое представлено системой органов и структур управления, определяющих внутреннее устройство организации, включающих взаимосвязь структурных подразделений юридического лица (цеха, отделы) и их подчиненность руководящему органу;

- обособленность имущества, то есть принадлежность имущества только данному юридическому лицу на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

- ответственность по всем обязательствам своим имуществом;

- самостоятельное выступление в гражданском обороте и в любом суде от своего имени.

При создании промышленной организации необходимо учитывать ее месторасположение; уделить значительное внимание поиску и выбору партнеров по бизнесу (поставщиков сырья, потребителей, кредитных организаций и т.п.), промышленную политику государства. Кроме этого также важно спланировать свою деятельность, т.е. разработать бизнес-план, определить перспективы развития, увязав их со спросом и предложением на рынке, ценами. Анализ форм и методов государственного регулирования производственной деятельности организации (через проведение политики налогообложения, кредитования, создания стимулов инвестиционного и инновационного развития, внешнеэкономической деятельности и т.п.) поможет определить стратегию и обосновать тактику ее развития.

Стратегия рассматривается как главное направление усилий, общая политика долгосрочного функционирования организации. Тактика определяет формы и способы конкретных действий по реализации стратегии (тактика подчинена стратегии).

Для сохранения и развития предпринимательской деятельности организации в условиях рыночной экономики ей необходимо, в первую очередь, адекватно реагировать на изменения, происходящие во внешней и внутренней среде.

Основными функциями организации являются:

- производство продукции (услуг, работ) и ее реализация потребителям для удовлетворения их потребностей;

- максимизация дохода (прибыли) для коммерческих организаций или минимизация их убытков в неблагоприятный период развития;

- рациональное использование ресурсов;

- изменение (рост и сокращение) объемов производства продукции;

- материально-техническое обеспечение производства;

- управление и организация труда персонала в организации;

- обеспечение развития и обновления организации, ее материально-технической и технологической базы на основе реализации инвестиционной и инновационной политики;

- соблюдение действующих законов, стандартов и нормативов;

- уплата налогов и других платежей.

В рамках организации происходит непосредственное соединение факторов производства, их рациональная комбинация с целью осуществления эффективного производства материальных благ и услуг. Здесь формируются экономические отношения, реализуются экономические интересы субъектов хозяйствования.

Для ведения успешной предпринимательской деятельности организация должна ориентироваться на рыночные принципы: рациональность, экономичность, эффективность.

В условиях рыночной экономики организация самостоятельно организует текущую деятельность, разрабатывает планы социально-экономического развития, изучает конъюнктуру рынка, распоряжается трудовыми, материальными, финансовыми ресурсами. Она вступает в договорные отношения с другими субъектами рынка, осуществляет внешнеэкономическую и совместную предпринимательскую деятельность. Организация сама определяет формы управления и самоуправления, источники самофинансирования и самообеспечения, отвечает за обеспечение интересов общества, своего трудового коллектива и каждого его члена, за выполнение приняты х на себя договорных обязательств.

Классификация организаций осуществляется по следующим признакам.

Формам собственности: государственные (в том числе коммунальные); частные (в том числе смешанные).

Отраслевой принадлежности: промышленные, сельскохозяйственные, строительные, организации здравоохранения, образования, науки и культуры и т.д.

Размерам (по классификации Международной организации труда): малые (до 100 работающих); средние (от 101 до 500 работающих); крупные (более 500 работающих).

Принадлежности капитала и его контролю: национальные; зарубежные (национальные за рубежом), иностранные.

Цели: получение прибыли (коммерческие организации); удовлетворение, главным образом, социальных потребностей (некоммерческие организации).

Организационно-правовым формам: хозяйственные товарищества (полные и

коммандитные), хозяйственные общества (общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества закрытого и открытого типа), производственные кооперативы, унитарные предприятия.

Характеру воздействия на предмет труда: добывающие и перерабатывающие.

Экономическому назначению продукции: организации, принадлежащие к группе А промышленности (производящие средства производства) и группе В (производящие предметы потребления).

Продолжительности производственного цикла: с постоянным и прерывным технологическим циклом.

Доминирующему фактору осуществления деятельности: трудоемкие, материалоёмкие, энергоёмкие, наукоемкие.

Устойчивости производственного процесса во времени: сезонные, несезонные.

Преобладающему признаку общественного разделения труда: специализированные, многопрофильные, комбинированные.

Организация, как субъект хозяйствования, в процессе своего функционирования может проходить разные стадии развития:

- создание;

- становление и развитие;

- реорганизация, реструктуризация. Реорганизация предполагают изменение организационной структуры управления в связи с объединением (слиянием), разделением (выделением из организации одной или нескольких новых организаций) и присоединением предприятия или переходом его на другую организационно-правовую форму; реструктуризация - преобразование структуры организации;

- санация - финансовое оздоровление организации при угрозе экономической несостоятельности путем замены руководителя и управляющего персонала; продажи имущества и смены собственника; обмена долгов на акции организации; привлечения инвестиций для расчетов с кредиторами из будущих доходов; уступки требований третьим лицам, т.е. покупки долгов с последующей их перепродажей под определенный процент от сделки;

- банкротство - удостоверенная судом полная неспособность субъекта хозяйствования оплатить свои финансовые обязательства, экономическая и юридическая процедура ликвидации должника, продажа его имущества и расчет с кредиторами;

- ликвидация - прекращение деятельности организации и исключение ее из ЕГР. Ликвидация может произойти в результате банкротства организации, по решению суда или ее собственника.

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Организационно-правовые формы хозяйствования в условиях рыночной экономики характеризуются большим многообразием.

Наиболее значимыми признаками, отличающими одну организационно-правовую форму хозяйствования от другой, являются: статус собственника применяемого капитала (его права и ответственность); состав учредителей и участников, порядок учреждения; размер капитал и вклады; отношения собственности и имущество учредителей; органы управления предприятием; распределение прибылей и убытков, ликвидация и др.

Организационная форма предприятий отражает порядок первоначального создания его имущества и последующего изменения его роли в процессе использования полученной прибыли. Этот порядок включает: перечень учредителей организации, форму объединения их капиталов, способы распределения прибыли и т.п.

Правовая форма отражает права и ответственность собственников организации в ходе ее функционирования, ликвидации или реорганизации.

Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, хозяйствующими субъектами могут быть коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческими являются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и распределяющие полученную прибыль между учас никами. Они могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, унитарных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Некоммерческие – это организации, не ставящие целью извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Они могут иметь форму потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также другие формы, предусмотренные законодательством. Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, научных и иных целей, удовлетворения духовных и нематериальных потребностей граждан.

Кроме того, предпринимательской деятельностью могут заниматься не только юридические лица, но и физические – в виде индивидуального предпринимательства.

Ведущее место в рыночной экономике принадлежит предпринимательским структурам, в лице коммерческих организаций. Те включват:

1) хозяйственные товарищества и общества: полное товарищество; коммандитное товарищество; общество с ограниченной ответственностью; общество с дополнительной ответственностью; акционерное общество закрытого и открытого типа;

2) производственные кооперативы;

3) унитарные предприятия (государственные, коммунальные, частные).

Основные организационно-правовые формы предприятий представлены на рисунке 2.

Производственный кооператив


Рисунок 2 - Организационно-правовые формы предприятия

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделением на доли (вклады) учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное в процессе деятельности хозяйственного товарищества или общества и принадлежит ему на праве собственности.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме как полного, так и коммандитного товарищества; хозяйственные общества – в форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью (ООО) или общества с дополнительной ответственностью (ОДО).

Участниками полных товариществ и полными товарищами в коммандитных товариществах могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в коммандитных товариществах – граждане и юридические лица.

Государственные органы, органы местного управления и самоуправления не в праве выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в коммандитных товариществах, если иное не установлено законодательством.

Полным является товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенными между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Полное товарищество создается на основе Учредительного договора с числом участников не менее двух человек путем объединения капитала (деньги, ценные бумаги, вещи). Порядок формирования Уставного фонда следующий: 50% на момент регистрации и 50% - в течение года со дня регистрации. Минимальный размер Уставного фонда не органичен законодательством. Управление осуществляется по общему согласию всех участников товарищества. Прибыль и убытки распределяются пропорционально долям участников в складочном капитале. В наименовании такой организации должны содержаться слова: «Полное товарищество» и имена (наименования) всех или одного участника со словом «компания»).

Коммандитным признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества всем свои имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников (вкладчиков, коммандитов). Последние несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенными ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности, не участвуют в управлении. Требования к формированию Уставного фонда такие же, как и при полном товариществе. Существуют и требования к наименованию в виде «коммандитного товарищества» с указанием имен (наименований) не менее чем одного полного товарища.

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное двумя или большим количеством лиц общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Минимальный размер Уставного фонда не ограничен. Органами управления является общее собрание участников. Оперативное руководство осуществляет коллегиальный и (или) единоличный исполнительный орган.

Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) признается учрежденное двумя или большим количеством лиц общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники ОДО несут субсидиарную ответственность по его обязате ьствам своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами общества, но не менее размера, установленного законодательными актами. Минимальная величина Уставного фонда не установлена законодательством.

Акционерным обществом (АО) признается общество, Уставный фонд которого разделен на определенное число акций. Участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащим им акций.

Открытым акционерным обществом (ОАО) признается общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц. ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и свободную их продажу на условиях, устанавливаемых законодательством. На момент государственной регистрации Уставный фонд должен быть сформирован полностью с минимальным размером в 400 базовых величин. Высшим органом управления является общее собрание акционеров, которое выбирает совет директоров (наблюдательный совет) или назначает единоличного управляющего (директора, генерального директора).

Акционерное общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции с согласия других акционеров и ограниченному кругу лиц, признается закрытым акционерным обществом (ЗАО). Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному количеству лиц. Число участников ЗАО не должно превышать числа, установленного законодательством. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими участниками этого общества. Минимальная величина Уставного фонда – 100 базовых величин.

Производственным кооперативом называется коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в деятельности производственного кооператива и нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не меньше полученного в данной организации годового дохода. Уставный фонд производственного кооператива на момент регистрации должен составлять не менее 10%; остальные 90% могут формироваться в течение года со дня регистрации.

Унитарным предприятием (УП) признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между его работниками. Форму унитарных предприятий могут иметь государственные (республиканские или коммунальные) либо частные предприятия. Минимальная величина уставного фонда для УП не ограничена. Управление осуществляет руководитель, назначаемый собственником имущества предприятия или сам собственник, в случае образования частного унитарного предприятия.

По решению Правительства Республики Беларусь на базе имущества, находящегося в республиканской собственности, может быть образовано унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, - казенное предприятие. Его учредительными документами является Устав, утверждаемый Советом Министров. Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства.

Согласно статье 13 Конституции Республики Беларусь, собственность в Республике Беларусь выступает в двух формах: государственной и частной. Поэтому признаку все хозяйствующие субъекты на территории республики можно подразделить на государственные и частные.

В рыночной экономике за каждой формой собственности, каждой организационно-правовой формой хозяйствования закреплена особая роль. Все они должны функционировать, дополняя друг друга и взаимодействуя, выполняя общие цели и задачи национальной экономики.

Таким образом, отличительными признаками одной формы от другой являются:

- количество участников и степень их ответственности по возникающим обязательствам предприятия (организации);

- особенности наименования;

- размер Уставного фонда и порядок его оплаты;

- учредительные документы (устав, учредительный договор);

- органы управления юридического лица;

- порядок принятия решения;

- ответ твенность участников по обязательствам.

Предпринимательство в Беларуси имеет свою историю, начало которой можно отнести к 19 веку. Именно тогда на территории республики возникли первые торговые дома и промышленные объекты предпринимательского типа, основанные на частной собственности.

Начало 20 века было отмечено кооперативным движением, которое по своей сути выступает как форма предпринимательства.

В последующие года предпринимательство, как вид деятельности, было не только приостановлено, но и запрещено.

Возрождение его приходится на середину 80-ых годов прошлого столетия, когда в рамках существования СССР были приняты законодательно-правовые акты, разрешающие деятельность предпринимательских структур: постановления союзного правительства «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1987 г.), «О кооперации» (1988 г.), законы «О предприятии», «О предпринимательской деятельности», принятые в 1990 году.

Базисные условия и механизмы для создания среды предпринимательства в Республике Беларусь определены Указом Президента Республики Беларусь №526 от 30.12.1995 г. «Об утверждении Программы разгосударствления и приватизации государственных объектов, находящихся в республиканской собственности на 1996 год», в Программе поддержки и развития предпринимательства.

Система государственной поддержки заключается в формировании и развитии инфраструктуры для предпринимательства, установлении щадящего налогового режима, оказания различных видов финансовых, управленческих, технических, информационных услуг.

Сектор малого предпринимательства является неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы. Здесь создается и циркулирует основная масса национальных ресурсов, которые являются питательной средой для малого, среднего и крупного бизнеса.

Развитие частного предпринимательства оказывает значительное влияние на: формирование конкурентной среды; внедрение новых технологий; освоение новых рынков, которые крупные компании считают недостаточно емкими, расширяя, тем самым, ассортимент потребительских товаров; рост занятости населения; защиту окружающей среды; стимулирование повышения эффективности производства крупных компаний (косвенным образом) и т.д.

Субъекты малого предпринимательства обладают рядом преимуществ перед крупными структурами, основными из них являются: независимость действий, гибкость и мобильность при принятии оперативных решений, быстрое адаптирование к особенностям местных условий, шансы на быстрый материальный успех, совмещение нескольких профессий и другое.

В том же время можно выделить следующие существенные недостатки малых предпринимательских структур по сравнению с крупными: более высокий уровень риска, отсутствие навыков управления и некомпетентность руководителей, высокая зависимость от макрофакторов, сложности при поиске партнеров, инвесторов и т.д.

Анализ развития малого предпринимательства в республике позволяет определить следующие основные тенденции динамики данного сектора:

- рост числа индивидуальных предпринимателей, что обусловлено менее сложной и дорогостоящей процедурой их регистрации в отличие от малых предприятий, меньшей налоговой нагрузкой и более простой системой налогообложения;

- ориентированность предпринимательских структур на торгово-посредническую деятельность;

- неравномерность развития по регионам;

- сохранением доли малого предпринимательства в ВВП республики на уровне 8-10%.

Предприятия различных хозяйственно-правовых форм являются юридически самостоятельными организациями, но для усиления конкурентных преимуществ и решения конкретных задач они могут создавать различные объединения. Начиная с первой половины ХХ века в организационно-правовых формах деятельности предприятий произошли изменения в сторону создания крупных стратегических альянсов, холдингов, финансово-промышленных групп (ФПГ), концернов и т.д. Это особенно сильно проявляется в наукоемких, высокотехнологичных отраслях промышленности. Все они обладают высокой конкурентоспособностью и мощными рычагами воздействия на распределение ресурсов, структуру рынков.

Появление таких предпринимательских структур связано с развитием производительных сил общества. Экономическими предпосылками объединений такого рода выступают:

- стремление к преодолению ограниченности внутреннего рынка или собственных финансовых источников развития;

- возмож ость получения максимальной прибыли за счет повышения размеров предприятий, крупносерийного выпуска продукции;

- максимальное использование выгод специализации и кооперирования производства;

- извлечение выгоды за счет экономии на «масштабах производства», возможностей маневрирования ресурсами и др.

Появление новых отраслей и видов производств требует больших инвестиций, которые иногда не под силу одной компании; кроме того, необходимость научно-технического развития, обновление техники и технологии обусловлено дополнительными капиталовложениями, что требует также дополнительных источников привлечения денежных средств, вынуждает фирмы искать новых партнеров и привлекать их к деятельности на определенных условиях. Стремление к увеличению доли компании на рынке и возможности влияния на цену (стремление к монополизации) также обуславливает возникновение совместной деятельности.

По този начин, асоциацията на интеграция е съвместна дейност или процес на икономическо сътрудничество, което води до сближаване, взаимно проникване, "снаждане" на независими стопански организации на в единна функционираща система. Общи условия (предпоставки) създаване на интегрирани форми на стопанска дейност могат да бъдат: Съюзът на капиталовите партньори, общо управление, споделяне и разпределяне на печалбата, рискове за споделяне. Важен аспект на тези дейности е да се гарантира контрол на партньорите в изпълнението на процесите на производство и продажба на продукти (услуги, извършване на строителни работи).

За да се характеризира съвместното предприятие, основано в капитала сдружението се използва терминът "корпорация".

Създаване на високо интегрирани структури с възможно най-лека притока на технологии, умения и капитал придобива първостепенно значение на настоящия етап на икономическо развитие на Република Беларус. Това се дължи на факта, че в резултат на приватизацията и децентрализацията на научно-техническия потенциал на страната, за да се адаптират към новите икономически условия, и това може да доведе до загуба на възможности за растеж. Ето защо само силно интегрирана структура може да се развива високотехнологични производства на сравнително умерена цена.

Организиране на такава регистрация вид структури могат да станат холдингови дружества, финансово-промишлени групи. Именно тези структури по-лесно да се свържете с най-големите западни партньори. Това е много важно от гледна точка на осигуряване на ефективното интегриране на беларуски научно-промишлен комплекс в световната икономика на.

По този начин, организационни и правни форми на интегрирани асоциации - разнообразни. Те обикновено по-икономическата литература: корпорации, фирми, консорциуми, FPG, асоциации и др.

загриженост - Голяма асоциация на независимите в организационни и правни термини, фирми, извършващи съвместни дейности, въз основа на доброволно централизация на функциите на научно и технологично и индустриално развитие, инвестиции, финанси, външната търговия и други дейности с цел повишаване на нейната ефективност.

Според опасенията на участниците може да бъде секторно и междусекторно. Компанията (организация), част от групата, не е позволено да влиза в другата група, и трябва да се посочи тяхната принадлежност към тази загриженост в корпоративния името.

структура Group е един-единствен стопански комплекс с централизирана система за управление. Тази централизация се постига по два начина: 1) контролни функции могат да бъдат причислени към отделен блок за управление или 2) в организацията-майка, около която сътрудничеството.

Загрижеността за защита на правата и интересите на всички свои членове в отношенията с бизнес партньори, финансови институции, състоянието на системата, властите. Групата за задача включва и създаването на благоприятни условия за ефективни инвестиции, финанси, чуждестранни търговски дейности на своите поданици.

В настоящите икономически условия в Република Беларус, притеснения, най-вече, са на мястото на бившия министерства и агенции.

Предприятия - участници в групата формулират свои собствени цели, цели и приоритетни области за финансиране, координация с групата в рамките на икономическата дейност на силата на звука (акции) издава, цени, пазари, източници на суровини. Въпреки това, следва да се отбележи, че организацията на дружества финансови отношения и финансови потоци се извършва в контекста на финансовата стратегията и тактиката на цялата група.

В Република Беларус създаде и поддържа следните съмнения: "Beltopgas", "Belenergo", "Bellegprom", "Bellesbumprom", "Belneftekhim", "Belgospischeprom", "Belbiopharm", "Belresursy", "Belmestprom", "Belmeliovodhoz", и т.н. . Предметът на дейност на всеки един от тях е свързан с работата на някои подсектори на промишлеността.

"Bellegprom" - Беларус държавен интерес за производство и продажба на леки промишлени продукти е създадена през 1992 г. въз основа на Министерството на леката промишленост на Република Беларус. Тя включва повече от 100 лица, представляващи текстил, плетиво, дреха, кожа, обувки, кожи леката промишленост. Участниците в тази група са добре познати в дружества на Република Беларус като Брест Stocking Mill, Baranovichi Производство асоциация обувки "Komvol" Гомел компания "Труд", АД "Витебск килими" Орша Linen Mill, и други.

Продукти "Bellegprom" - с памук, коприна, вълна, лен плат, прежда, килими, облекла, трикотажни изделия, трикотаж, изкуствени кожи и др ...

На по-високо ниво на икономическа и финансова автономия на всяка компания, включена в групата, всички от които работят в тясно сътрудничество. Благодарение на консолидираните финансови ресурси "Финанси различни иновативни проекти Bellegprom", извършва модернизация на материално-техническата база на предприятията, координиране на научни, технологични, икономически и пазарни изследвания, сътрудничество с водещи европейски дизайн фирми.

Картел - обединение на дружества, фирми, един клон с цел намаляване на загубите в резултат на спада на цените и запазване на неговата квота в пазарите. За картели се характеризира със запазване на правата на собственост на участниците в картела на бизнеса си и да предостави това право на тяхната икономическа, финансова, правна независимост.

Има следните основни видове картели:

- Картел пари - казва единна цена, заедно с равни условия за доставка и плащане;

- Квота картел - разпределя всеки участник квота за продажба на продукти;

- Териториално картел - определя на територията на всяка продажбите на предприятието, което изключва взаимната конкуренция;

- Закупуването на картел - споразумение за закупуване на суровини в интерес на всички участници в картел с цел да свалят продажната цена;

- Метод за изчисление на картела - споразумение за същата структура и съдържание на населеното място;

- Патент картел - споразумение за съвместно използване на (неизползване) на всяко техническо изобретение;

- Производство картел - споразумение за размера на производството, и така нататък ..

Пиенето на картел в различните страни е различна. В някои страни, те са забранени със закон в друг обект на задължителна регистрация.

Дейности картелите е строго регулирани от антимонополната законодателството на държавата, която не позволява производството на картели, които допринасят за монополизиране, освен в случаите, когато финансовите и икономическите интереси на картела съвпадат с интересите на държавата. В някои случаи, държавата използва правни картели като инструмент на индустриалната политика.

Консорциум - е временен съюз на независими икономически предприятия, фирми, целта на които могат да бъдат различни видове бизнес дейности, координирани. Целта на организацията е консорциум обикновено големи инвестиционни проекти.

Обединенията могат да бъдат затворени и отворени. Когато е затворен, на консорциум компанията-клиент сключи договор с всеки участник поотделно. В образуването на отворен консорциум, всички участници са обект по отношение на целите на консорциума, цялостната лидер, и са солидарно отговорни за задълженията на обединението в рамките на техните интереси.

Повечето от известните консорциума международната практика се отнася до вида на финансовите обединения:

банков консорциум - Alliance група от банки, временно организира един от най-големите банки (ръководителят на консорциума) за кредитните сделки съвместни мащабни и други банкови операции;

гаранция консорциум - обединение на основата на временно споразумение между няколко финансови институции за разпределението да поемат риска при представяне като гаранти на кредитната сделка;

абонамент консорциум - временен съюз, за ​​да се гарантира реализацията на заеми и ценни книжа, поставяне;

финансов консорциум - съюз, че временното споразумение от няколко банки, кредитни и финансови институции да извършват основни финансови транзакции.

членовете на консорциума при сключването на споразумението предвиждат дял от всеки в общите разходи за създаването и функционирането на консорциума, както и дял от очакваната възвръщаемост на базата на тяхното участие в разходите на консорциума.

Ръководителят на ръководството консорциум на един от своите членове, чиито функции са описани в споразумението. Участниците в консорциума могат да бъдат частни или обществени организации, както и на държавата.

В Беларус, най-широко използваните банкови консорциуми. Те са организирани в следните случаи:

1) финансови нужди надхвърлят капацитета на една банка, за да ги посрещне;

2) необходимите средства за различни валути и в различни части на света;

3) има нужда от комбинация от дългосрочен, средносрочен и краткосрочни заеми.

Така, консорциумът е временно сдружение на фирми, създадени въз основа на взаимно сътрудничество за изпълнение на сложни проекти или програми, изпълнението на големи държавни поръчки. След постигане на целта, определена в създаването на консорциум, той може да спре операциите. членовете на консорциума могат едновременно да бъдат членове на други асоциации.

А по-нататъшното задълбочаване на икономическите реформи в Беларус е придружено от създаването на широка гама от интеграционните структури от типа на пазара. Неотдавна, в областта на материалното производство все по-често интеграция на образованието под формата на стопанства.

Холдинг (холдинг) е организация, функционираща чрез собственост на мнозинството от акции (акции в равни начала), други предприятия (фирми) да управлява и контролира дейността им. Контролния пакет акции дава възможност да участват в капитала на предприятието, чрез предоставяне на безусловно право на решение (отхвърляне) на решенията, взети по време на общото събрание на акционерите, акционерите, управителните органи.

Holdings - специфичен бизнес комбинация. Основната цел на стопанството: поради централизацията на капитала ръководи дейността на всички вертикални и всеки един от мениджърите си индивидуално, като се стреми да оптимизира печалбите си.

Холдинг система се базира на включването и, по-специално, при концентрация в ръцете на контролния пакет акции в предприятия, фирми, членове на Асоциацията. Контролния пакет акции и е инструмент, който позволява на холдинга да се приложат на практика целта си дестинация, следва обща политика.

Ефектът на сътрудничество, в пълна сила работи в системата на холдингова позволява да се реализира целта е трудно да се постигне за дадена тема. Системата за стопанство позволява под ръководството на един център за извършване на редица стратегически решения на предприятия, значително се различават по интереси и дейности.

В реалния живот, в стопанствата се използват като средство за обединяване на собственост и капиталови дружества (производствени компании) и като начин на управление на активи на различни предприятия и фирми (финансови стопанства).

Производствени фирми - е резултат от бизнес комбинация, в границите на технологичната вертикално. Създаването на тези стопанства е най-оправдано в индустрии с дълги производствени цикли и високото ниво на сътрудничество. Всички предприятия (организации), институции, участващи в производството на крайния продукт, са в едно технологично верига. Наличието на една обща цел на дейност - производство на крайния продукт и изисква съвместни усилия на всички свои производители.

Производство стопанство ви позволява да настроите технологично, финансово и икономическо единство на всички участници и техните интереси ефективно равновесие. Както компаниите-майки - интегратори, като правило, предприятията, занимаващи се с монтажа на готовите продукти. Те са от основно значение за цялостния процес по веригата и определяне на финансовите резултати на цялата асоциация.

Отговорността за задълженията на промишлени стопанства на техните членове са в диапазона от участието си в тях. Тази същата "общ" инструмент като основа за разпределението на холдингови печалби.

Идеята за производство на стопанството може да се илюстрира с пример за взаимодействие между предприятия в рамките на границите на всяка национална икономическа състояние на комплекса: .. военно-промишления комплекс (MIC), аграрно-промишления комплекс (AIC), и т.н. Всички те са построени за провеждане на вида и включва редица сектори и отрасли осигуряващ пълна технологичен цикъл на производство на някои стоки. Например, аграрно-промишления комплекс на Република Беларус включва набор от сектори, свързани с получаване на храна и доставянето им до потребителите. В същото време в един процес на веригата са: промишлени предприятия, които произвеждат трактори, селскостопански машини, торове; селскостопански предприятия, които произвеждат растителна продукция и животни; agroservice предприятия, които отговарят за поддръжката и материална подкрепа на селското стопанство; заводи, предприятия и други предприятия преработвателната промишленост, производството на селскостопански суровини от специфични видове хранителни продукти: брашно, зърнени храни, захар, сирене; търговията и поръчки предприятието предоставянето на продукти за извеждането на потребителите. Технологично единство на тези предприятия и индустрии прави възможно и целесъобразно да ги комбинирате в холдингова структура.

Схематично, организационната структура на продукцията на стопанството, обединява под един централен контрол на няколко фирми, има пълен цикъл на производство, може да бъде представена по следния начин (фиг. 3).


Фигура 3 - Организационната структура на производственото стопанство

Производствени фирми могат да имат международен статут и се сливат в технологично свързани дружества на няколко страни.

Финансова (нето) Holding възможно в икономика с доста високо ниво на развитие на пазарните институции и по-специално на пазара на ценни книжа. В същността си, финансов холдинг - дружество, което притежава дялово участие в други предприятия, фирми, за да наблюдават и контролират дейности. Ефективно управление, са известни за предоставяне на контролния пакет акции. Въпреки това, в допълнение към контролни дялове, компаниите могат да притежават паритет (50%) и неконтролиращо участие, така наречения пакет за участие в други дружества.

Финансов холдинг може да бъде структура многоетапно, състояща се от майки и дъщерни дружества. Родител холдинг контролира чрез система за участие, т.е.. Д. притежаването на акции, дъщерни дружества, които са, от своя страна, останалите акционери от различни фирми.

Организационната структура на финансовия холдинг е представена на Фигура 4.

Неговият холдинг получава доход под формата на дивиденти по акциите, които той е титуляр.


Фигура 4 - Организационната структура на финансовата стопанството

Финансово-промишлени групи (ФИГ) са набор от юридически лица изцяло или частично се комбинират техните материални и нематериални активи въз основа на съответните създаването на финансово-промишлени групи на договора за целите на технологичната и икономическа интеграция за изпълнението на инвестиционни проекти, насочени към подобряване на конкурентоспособността, развитието на нови пазари, създаване на нови работни места. PPG - продукт на по-напредналите форми на организации за интеграция. Тя включва различни стопански субекти, принадлежащи към различни сектори на икономиката: .. промишлен, търговски, транспортни фирми, банки, кредитни институции, застрахователни компании и др Тези асоциации са базирани на целта на технологичното комуникация, проникваща различни сектори вертикално, а някои от тяхната връзка с финансови институции на държавата. Има действащи общи интереси и общи икономически стимули.

Концентрацията на капитала и сливане на всички участници FPG осигурява основа, върху която образите на техния финансов капацитет, и проявяват основните предимства. PPG има следните характеристики:

- Създаване на система за висока производителност на производството с вертикална интеграция;

- Да се ​​гарантира ефективността на финансовия механизъм на всички технологични и производствени вериги;

- За да се концентрира и да привлече големи инвестиции (в гаранция PPG).

Основната цел алианс от независими фирми, фирми, предприятия с финансови и индустриални групи е да се включат в националната икономика на допълнителен капитал, необходим за развитието на нови технологии, подобряване на конкурентоспособността на продуктите и достъп до световните пазари. В тази връзка, фиг третира като корпоративни структури, за да се гарантира интегрирането на финансовата и индустриална капитал, който позволява да се извършат мащабни инвестиционни дейности. FPG - е организационни и икономически структури, за да се създаде, че е дейност, насочена към печалба (Фигура 4).


Фигура 4 - организационната единица на PPG

В главата на ФИГ е централната компанията. Това е - юридическо лице, създадено от всички участници договор за поддръжка на PPG работи. Централна Company, като правило, е инвестиция институция. Тя е създадена под формата на търговско дружество, сдружение или съюз, и изпълнява следните функции:

- Действа от името на участниците PPG в отношенията,
свързани със създаването и дейността на групата;

- Дали консолидирана счетоводна отчетност, докладване и FPG баланс;

- Извършва в интерес на отделни участници на финансовите транзакции.

PPG особеност е, че те са от два типа: първият тип - е традиционните опасения доведоха до голяма индустриална корпорация, втория тип - Universal диверсифицирани финансово-промишлени групи, формирани около брега.

Общи подходи към образованието, държавна регистрация и дейности на беларуските финансово-промишлени групи, идентифицирани от Република Беларус закон "На финансово-промишлени групи."

членове PPG поддържат своята независимост, те са сами по себе си на вътрешния пазар, да влезе в международните търговски сделки. Централна Company прехвърля само стратегически управление на инвестиции, финанси, производство и маркетинг на продукти.

Финансови аспекти на създаването и функционирането на FPG, свързани с определянето на механизъм капитал интеграция на своите членове, с формирането и използването на печалбата си, облагането на PPG, създаването на система от отговорност за задълженията на участниците, с прилагането на процедурите си за реорганизация и ликвидация.

Съвместните предприятия и чуждестранни предприятия обикновено по-формите на международната интеграция междуфирмена. Използването им значително увеличава потенциала за корпоративни групи и засилва тяхното положително влияние върху националната икономика.

Правно основание за привличане на чуждестранни инвестиции в икономиката на Република Беларус в Закона на Република Беларус "На чуждестранните инвестиции в Република Беларус". Законът определя двете основни форми на чуждестранни инвестиции в Беларус Разпределение:

1) дялово участие на чуждестранни партньори в създаването на предприятия в сътрудничество с Беларус юридически лица, което води до образуването на съвместни предприятия (JV);

2) образуване на еднолични чуждестранните капиталови инвеститори и собственост компании, което води до образуването на чуждестранни фирми (IP).

Уставният фонд на предприятия с чуждестранни инвестиции (SP, SP) се определя от държавата получател на инвестицията, и е обявен в щатски долари. В Беларус, минималният размер на чуждестранните инвестиции в задължителния фонд на ставата или чуждестранно предприятие се определя като сума, еквивалентна на US $ 20 000 на.

Основните мотиви на съвместното предприятие могат да бъдат:

- Ограничения или забрани за внос на родината на съвместното предприятие;

- Желанието да се сведе до минимум риска в сравнение със създаването на изцяло чуждестранна компания;

- Желанието на чуждестранните инвеститори да изразят себе си в местния пазар на стоки;

- Получат конкурентно предимство чрез връзката предоставена от чуждестранен инвеститор на технически, маркетинг, управление на ноу-хау с познаването на местния партньор на местния пазар и неговата ниска цена, високо квалифицирана работна сила.

Всички предприятия с чуждестранни инвестиции (SP и SP), трябва да се регистрират в държавата - предпоставка за тяхната правна функциониране. Посочено в устройствени документи на чартърни капитала на предприятия с чуждестранни инвестиции се формира от най-малко 50% в рамките на първата година от регистрацията, и в пълен размер - преди изтичането на две години от датата на тяхното състояние регистрация.

Въз основа на интеграцията на форми на предприемачество, обсъдени по-горе, можем да заключим, че основното предимство на интеграционните структури е да скалата ефекти, произтичащи от съвместни усилия, столица на високи постижения, производство, и така нататък. Н. В същото време трябва да се признае, че възможността за използване на този ефект ограничен. Ето защо във всеки щат, заедно с процесите на глобализацията на икономиката се развива паралелно на малък бизнес.

ТЕМА 7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности промышленные организации используют имущество, в состав которого входят разнообразные объекты, различающиеся стоимостью, назначением, сроками использования, прочими характеристиками. Все это множество материальных и нематериальных ценностей в соответствии с их экономическим назначением принято классифицировать на группы.

Одним из основных элементов, составляющим имущество организации, являются средства труда, материально-вещественное содержание которых в совокупности принято называть основными средствами.

Основные средства – это средства труда, которые:

- многократно (в течении длительного срока) используются (участвуют) в производственном процессе,

- не изменяют при этом при этом свою натурально-вещественную форму,

- по частям переносят свою стоимость на производимую продукцию (по мере снашивания) в виде амортизационных отчислений.

По своему экономическому содержанию основные средства – однородны, а по натурально-вещественному составу – нет. Это обуславливает необходимость их классификации.

Основные средства делятся на материальные и нематериальные.

К материальным основным средствам относятся:

- здания (производственные, административные);

- сооружения (автомобильные, железнодорожные пути, погрузочно-разгрузочные эстакады, мосты, очистные сооружения и т.д.);

- передаточные устройства (линии электропередач, магистрали трубопроводов, телефонная сеть и т.д.);

- рабочие и силовые машины и оборудование (машины-генераторы, машины-двигатели и т.п., которые непосредственно воздействуют на предмет труда));

- измерительные и регулирующие приборы и устройства (средства измерения), инструмент;

- вычислительная техника;

- транспортные средства;

- производственный и хозяйственный инвентарь;

- рабочий и продуктивный скот (в сельском хозяйстве);

- многолетние насаждения (в сельском хозяйстве) и прочие основные средства.

К нематериальным основным средствам (нематериальным активам) относится компьютерное программное обеспечение, базы данных, технологии, объекты интеллектуальной собственности.

К основным средствам относятся средства труда со сроком службы более одного года и стоимостью более 30 базовых величин за единицу.

Соотношение отдельных групп основных средств в общем их объеме представляет собой видовую (производственную) структуру основных средств. Видовая структура основных средств неодинакова для организаций различных отраслей промышленности.

Для учета, оценки и анализа основные средства классифицируются по ряду признаков.

По функциональному назначению основные средства делятся на производственные (основные средства основного вида деятельности организации) и непроизводственные (относящиеся к неосновному виду деятельности организации).

К производственным основным средствам относятся те средства труда, которые непосредственно участвуют в производственном процессе, создают условия для его нормального осуществления (производственные здания, сооружения, передаточные устройства и т.д.) и служат для хранения и перемещения предметов труда.

Непроизводственные основные средства – это основные средства, которые непосредственно не участвуют в производственном процессе (жилые дома, детские сады, ясли, школы, больницы), но находящиеся в ведении (на балансе) промышленных организаций.

По принадлежности основные средства подразделяются на собственные, заемные (арендованные).

По степени использования - на находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации.

По отраслевому признаку основные средства подразделяются на средства промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д.

По возрастному составу (продолжительности функционирования): до 5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет; свыше 20 лет.

Основных средств в процессе производства играют разную роль: здания и сооружения, как правило, обеспечивает условия для нормального протекания производственного процесса; машины и оборудование непосредственно участвуют в производстве продукции. На основе этого всю совокупность основных средств подразделяют на активную и пассивную части.

Активная часть является ведущей и служит базой в оценке технического уро вня и производственных мощностей. Она непосредственно участвует в превращении предметов труда в готовую продукцию. В целом по предприятиям промышленности (без учета отраслевой специфики) активная часть включает машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, транспортные средства.

Пассивная часть – все остальные средства, которые обеспечивают и создают условия для нормального протекания производственного процесса.

В промышленных организациях для проведения учета и анализа использования основных средств применяют натуральную и стоимостную их оценки.

Существуют следующие виды стоимостных оценок основных средств: первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная и балансовая.

Первоначальная стоимость основных средств представляет собой сумму фактических затрат на приобретение, сооружение, доставку и монтаж объектов в ценах того года, когда они приобретены, введены в действие и поставлены на баланс организации. Величина первоначальной стоимости включает фактические затраты на приобретение по цене приобретения, а также любые прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние.

Восстановительная стоимость основных средств – это оценочный показатель, который отражает стоимость воспроизводства основных средств на момент их переоценки. То есть она отражает затраты на воссоздание в современных условиях точной копии объекта основных средств с использованием аналогичных материалов и сохранением всех первоначальных параметров объекта в ценах и тарифах данного года.

Изменение цен на материалы, расходов на оплату строительных и монтажных работ приводят к тому, что стоимость ранее введенных основных средств в ценах данного года отличается от первоначальной. Для устранения этого отличия периодически производится переоценка основных средств. Это дает возможность приводить в сопоставимый вид основные средства, введенные в эксплуатацию в разные периоды.

Переоценка производится по решению правительства через определенные промежутки времени. При переоценке первоначальная стоимость основных средств заменяется восстановительной стоимостью в год переоценки, по которой они учитываются в балансе организации. Переоценку выполняет комиссия, утверждаемая руководителем или собственником предприятия.

Восстановительная стоимость рассчитывается или на основе коэффициентов, утверждаемых в установленном порядке по отдельным элементам основных средств, или так называемым рыночным методом, путем сравнительной оценки стоимости существующего станка, машины или другого натурально-вещественного объекта со стоимостью аналогичных объектов в современных условиях.

Остаточная стоимость основных средств представляет собой разницу между первоначальной или восстановительной стоимостью и суммой накопленного к моменту определения износом. Она позволяет судить о степени изношенности средств труда, планировать обновление и ремонт основных средств.

Ликвидационная стоимость основных средств – это сумма денежных средств организации после утилизации объекта основных средств в конце его полезного использования. Например, списываемый металлообрабатывающий станок реализуется организацией по цене металлолома, при этом она несет расходы на демонтаж и транспортировку металлолома к пункту приема. В отдельных случаях ликвидационная стоимость может быть равна нулю.

Балансовая (полная) стоимость основных средств рассчитывается без учета той стоимости, которая по частям переносится на готовую продукцию. Это та стоимость основных средств, по которой они находятся на балансе организации.

Стоимостное выражение основных средств необходимо для расчета показателей их использования, определения экономической эффективности.

Так как стоимости основных средств на начало и конец года могут значительно различаться между собой, в экономических расчетах используется показатель среднегодовой стоимости. Расчет среднегодовой стоимости основных средств (ОСсрг) производится по формуле:

,

где ОСн.г. – стоимость основных средств на начало года, руб.;

ОСвв – стоимость введенных основных средств, руб.;

Твв – число полных месяцев работы введенных основных средств в расчетном году, мес.

ОСвыб - стоимость выбывших основных средств, руб.

ОСвыб – число полных месяцев, оставшихся до конца года со времени выбытия.

Основные средства, участвующие в процессе производства, постепенно утрачивают свои первоначальные характеристики вследствие их эксплуатации и естественного изнашивания, приходят в негодность. В связи с этим возникает необходимость замены их новыми, более современными. Для замены износившихся основных средств организации накапливают определенные средства. Накопление осуществляется посредством учета износа и начисления амортизации.

Потеря основными средствами своей стоимости выступает в двух формах:

1) физического износа;

2) морального износа.

Под физическим износом понимается потеря средствами труда своих первоначальных качеств (потребительной стоимости), в результате материального изнашивания, происходящего вод воздействием природно-климатических условий, режима эксплуатации, степени загрузки.

Для характеристики степени физического износа используют коэффициент физического износа основных средств:

Кф.и. = И / ОСп(в) х 100,

где И – сумма износа основных средств (накопленная амортизация) за весь период эксплуатации, руб.;

ОС - первоначальная или восстановительная стоимость основных средств, руб.

Для объектов, фактический срок службы которых ниже нормативного расчет ведется по формуле:

К и.ф.= Тф / Тн х 100,

где Тф и Тн - фактический и нормативный срок службы данного объекта, лет.

Наряду с физическим износом основные средства претерпевают моральный износ (обесценивание). Сущность морального износа состоит в том, что средства труда обесцениваются, утрачивают стоимость до их физического износа, до окончания срока своей физической службы.

Моральный износ проявляется в двух формах. Первая форма морального износа заключается в том, что происходит обесценивание машин такой же конструкции, что выпускались раньше, вследствие удешевления их производства в современных условиях.

Моральный износ первой формы (И м1 ) определяется по формуле:

,

где ОС п - первоначальная стоимость основных средств, руб.;

ОС в - восстановительная стоимость основных средств, руб.

Вторая форма морального износа состоит в том, что происходит обесценивание старых машин, физически еще годных, вследствие появления новых, более технически совершенных и производительных, которые вытесняют старые.

Моральный износ второй формы (И м2 ) исчисляется по формуле:

,

где П н - производительность нового оборудования;

П с - производительность старого оборудования.

Для экономического возмещения физического и морального износа основных средств, их стоимость в виде амортизационных отчислений включается в себестоимость производимой продукции.

Амортизация - это постепенный перенос стоимости основных средств на выпускаемую продукцию.

Начисление амортизации по объектам основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем их введения в эксплуатацию.

Выделяют следующие способы расчета амортизационных отчислений:

1) линейный способ;

2) нелинейный способ, включающий метод суммы чисел лет (кумулятивный) и метод уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения до 2,5;

3) производительный способ.

По объектам, используемым в предпринимательской деятельности, амортизация может начисляться линейным, нелинейным или производительными способами. По объектам, не используемым в предпринимательской деятельности – только линейным.

Линейный способ заключается в равномерном (по годам) начислении амортизации в течении всего нормативного срока службы или срока полезного использования объекта основных средств. Годовая сумма амортизационных отчислений (А) по этому способу определяется по формуле:

,

где Н i - норма амортизационных отчислений по i-тому виду основных средств, %;

ОС п,в - первоначальная или восстановительная стоимость основных средств, руб.

Норма амортизации – доля (в процентах) амортизируемой стоимости объекта, подлежащая включению с установленной периодичностью в себестоимость производимой продукции на протяжении срока полезного использования в соответствии с определенными способами и методами начисления амортизации.

Годовая норма амортизации (На) объектов основных средств организации рассчитывается как величина, обратная сроку полезного использования (Тпи) объекта:

На = 100 / Тпи.

Организации самостоятельно определяют способы и методы начисления амортизации.

Нелинейный способ начисления амортизации заключается в неравномерном (по годам) начислении организацией амортизации в течение срока полезного использования объекта основных средств При этом ежегодные суммы амортизационных отчислений постепенно убывают, а нормы ее начисления в первом и каждом из последующих лет срока полезного использования объекта - различны.

При применении метода суммы чисел лет амортизационные отчисления в j-том году будут рассчитаны следующим образом:

,

где Н j - норма амортизации, применяемая в j-том году.

При этом норма амортизационных отчислений по годам (Н j ) рассчитывается так:

,

где j – номер года, для которого определяется норма амортизации;

СЧЛ – сумма чисел лет использования элемента основных средств.

При методе уменьшаемого остатка годовая сумма начисленной амортизации рассчитывается исходя из определяемой на начало отчетного года остаточной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта и коэффициента ускорения принятого организацией.

При этом сумма начисленной в j-том году амортизации будет рассчитана следующим образом:

,

где ОСост– остаточная стоимость объекта основных средств, руб.;

Н i - норма амортизации по i-тому объекту основных средств, %;

К уск . - применяемый организацией коэффициент ускорения.

Производительный способ начисления амортизации позволяет начислять амортизационные отчисления в зависимости от объема произведенной с их участием продукции либо от степени эксплуатации этих объектов.

При производительном способе начисления амортизации амортизационные отчисления рассчитываются следующим образом:

,

где ВП факт - фактический выпуск продукции за начисляемый период в натуральном измерении, ед.;

ОС – стоимость объекта основных средств, руб.;

ВП прогн . - прогнозируемый выпуск продукции в течение срока эксплуатации объекта основных средств, ед.

Движение основных средств в организации влияет на процесс воспроизводства. Для анализа такого воздействия используются коэффициенты обновления (Кобн) и выбытия (Квыб) основных средств:

,

где ОСв - стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию, руб.;

ОСк - стоимость основных средств на конец отчетного периода (года), руб.

,

где ОСвыб - стоимость основных средств, выбывших из эксплуатации, руб.;

ОСн - стоимость основных производственных средств на начало отчетного периода (года), руб.

Обобщающим показателем, характеризующим эффективность использование основных средств, является показатель фондоотдачи. Он характеризует, сколько продукции выпускается с 1 рубля основных производственных средств, рассчитывается по формуле:

,

где V – стоимость произведенной за год продукции в натуральном или стоимостном выражении;

ОСср - среднегодовая стоимость основных производственных средств, руб.

Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость продукции. Она характеризует стоимость основных производственных средств, приходящихся на 1 рубль выпущенной продукции:

,

Показателем, характеризующим уровень использования основных производственных средств, является их рентабельность (Rос):

Улучшение использования основных средств отражается на финансовых результатах работы организации за счет: увеличения выпуска продукции, снижения себестоимости, улучшения качества продукции, снижения налога на недвижимость и увеличения прибыли.

Направлениями повышения эффективности использования основных средств являются: совершенствование организации производства и труда; сокращение простоев в работе оборудования; реализация мероприятий по повышению загрузки основных средств в процессе их эксплуатации; модернизация и автоматизация оборудования; повышение квалификации кадров; совершенствование техники; улучшение качества подготовки сырья и материалов к процессу производства; оптимизация уровня специализации и кооперирования, концентрации и комбинирования; создание экономических стимулов повышения эффективности использования основных средств, рационализация размещения организаций и др.

ТЕМА 8. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В производственном процессе промышленных организаций наряду с основными средствами участвуют оборотные.

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансированных в производственный процесс и функционирующих в сфере производства и сфере обращения, в связи с чем различают оборотные производственные средства и средства обращения (см. рис. 5).

Оборотные средстваРисунок 5 – Состав оборотных средств организации

Вещественным носителем производственных оборотных средств являются производственные запасы и незавершенное производство.

Готовая продукция, товары отгруженные, дебиторская задолженность и денежные средства в расчетах и на счетах в банке образуют средства обращения.

Оборотные средства в отличие от основных средств,

- однократно участвуют в производственном процессе;

- видоизменяют свою первоначальную натурально-вещественную форму (ткань - швейное изделие);

- полностью и сразу переносят свою стоимость на создаваемый продукт.

Основное назначение (функция) оборотных средств заключается в обеспечении непрерывности и ритмичности процессов производствава и обращения.

При изучении состава и структуры, оборотные средства группируются по следующим признакам:

1) сферам оборота (функциональному назначению);

2) элементам;

3) принципам организации;

4) источникам формирования (финансирования);

5) отраслевой принадлежности.

По сферам оборота оборотные средства подразделяются на оборотные производственные средства (сфера производства) и средства обращения (сфера обращения).

Отдельные части оборотных средств имеют различное назначение и по разному используются в производственно-хозяйственной деятельности, поэтому они классифицируются по следующим элементам:

- производственные запасы – это предметы труда, еще не вошедшие в производственный цикл. Их необходимость обусловлена непрерывностью процесса производства продукции и периодичностью поставок.

- незавершенное производство – это предметы труда, уже вступившие в производственный процесс. К ним относят предметы труда, находящиеся в обработке в цехе, на рабочих местах или в движении от одного рабочего места к другому;

- расходы будущих периодов – это расходы, связанные с подготовкой к запуску новых моделей в производство или другие затраты, произведенные в данном периоде, но которые будут отнесены на себестоимость продукции в последующем периоде.

Элементы средств обращения:

1) готовая продукция на складе – это изделия, которые полностью прошли все стадии обработки, приняли вид готовой продукции и сданы на склад;

2) продукция отгруженная, но еще не оплаченная покупателем;

3) дебиторская задолженность – это задолженность потребителей продукции по оплате счетов организации. Наличие дебиторской задолженности означает, что средствами, принадлежащими организации, временно пользуются другие. Несвоевременный возврат денежных средств затрудняет процесс производства продукции из-за их отсутствия или недостаточной величины. Кроме того, в результате роста дебиторской задолженности, организация может не рассчит аться по своим долгам, что может привести ее к банкротству;

4) денежные средства в расчетах, в кассе организации, на расчетных счетах в банке.

К нормируемым оборотным средствам относятся оборотные производственные средства и готовая продукция на складах организации. К ненормируемым оборотным средствам относятся все остальные средства обращения, по которым не устанавливаются нормативы, а именно: денежные средства, товары отгруженные, дебиторская задолженность и денежные средства организации.

Оборотные средства организаций формируются за счет собственных, заемных и привлеченных средств.

Отсутствие собственных источников финансирования, в связи с изменением потребности в них, требует привлечения заемных средств. Дополнительная потребность в оборотных средствах обеспечивается краткосрочными кредитами банка.

Учитывая, что конъюнктура рынка постоянно меняется, потребности организации в оборотных средствах также нестабильны. Поэтому основной задачей управления процессом движения оборотных средств является обеспечение их эффективного использования и оптимального привлечения заемных оборотных средств.

Соотношение отдельных элементов оборотных средств или удельный вес каждого элемента оборотных средств в общей их сумме представляет собой структуру оборотных средств.

Наиболее прогрессивной и рациональной считается такая структура оборотных средств, когда большая их часть вложена в оборотные производственные средства (производственные запасы и незавершенное производство) и меньшая часть пребывает в денежной форме, т.е. тогда, когда оборотные средства в большей степени участвуют в сфере производства и в меньшей степени - в сфере обращения.

Структура оборотных средств (их размещение по стадиям процесса кругооборота) определяет устойчивость финансового состояния организации. Но размеры вложения капитала в каждую стадию кругооборота зависят от отраслевых и технологических особенностей производства. Так, для организаций с материалоемким производством требуется значительное вложение капитала в производственные запасы, для организаций с длительным циклом производства – в незавершенной производство.

В отраслях легкой промышленности большой удельный вес в нормируемых оборотных средствах занимают производственные запасы, которые составляют более 80%.

На структуру оборотных средств легкой промышленности оказывают существенное влияние следующие факторы:

1) зависимость организаций легкой промышленности от ритмичности поставок сырья;

2) наличие большой доли импорта в потребляемом сырье;

3) расположение вблизи источников сырья;

4) географическое размещение;

5) уровень используемой технологии и организации производства;

6) продолжительность производственного цикла;

7) развитие специализации и кооперирования производства;

8) доля материальных затрат в общей сумме затрат на производство.

Функционируя, оборотные средства совершают непрерывный кругооборот, который условно можно разделить на три фазы: в первой фазе (Д - Т) оборотные средства, первоначально выступающие в денежной форме превращаются в товар; во второй (… П…) – оборотные средства, участвуя в процессе производства, принимают форму незавершенного производства, полуфабрикатов и готовых изделий; в третьей фазе (Т´ - Д´) оборотные средства в форме готовой продукции в процессе ее реализации снова превращаются в деньги.

Соответственно процессу кругооборота: Д-Т…П… Т´ - Д´, операционный цикл производственной организации включает следующие действия по производству продукции: приобретение сырья и материалов за наличные средства и безналичную оплату счетов поставщиков; производственная обработка сырья и материалов; переход продукции в процессе ее производства из категории «незавершенное производство» в категорию «готовая продукция»; реализация готовой продукции и выставление счетов покупателям; поступление денег от покупателей.

Таким образом, оборотные производственные средства и средства обращения подразделяются на элементы, имеющие различные назначение, механизм использования и материально-вещественный состав.

Особенностью оборотных средства является то, что они не расходуются, не затрачиваются, не потребляются, а авансируются с тем, чтобы возвратиться после одного кругооборота и вступить в другой.

Для оценки использования оборотных средств, необходимой для дальнейшего управления ими, применяется система показате лей, характеризующих состояние как отдельных групп, так и в целом оборотных средств. В связи с этим выделяют два вида показателей: обобщающие и частные (дифференцированные).

Эффективность использования оборотных средств характеризуется показателями оборачиваемости. К ним относятся: коэффициент оборачиваемости (Ко), длительность оборота (Од), коэффициент загруженности оборотных средств (Кз) и рентабельность оборотных средств.

Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, которые совершают оборотные средства за анализируемый период или, другими словами, какой объем реализованной продукции обеспечивает один рубль, вложенный в оборотные активы. Его увеличение положительно характеризует деятельность организации в области использования оборотных средств.

Коб = РП / ОбС

где РП – выручка от реализации продукции, работ, услуг за анализируемый период, руб.;

ОбС – среднегодовая сумма (среднегодовой остаток) оборотных средств, руб.

Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует о более эффективном использовании оборотных средств Чем быстрее происходит кругооборот оборотных средств, тем меньше ресурсов расходуется на процесс производства.

Низкий коэффициент оборачиваемости может свидетельствовать о необходимости поддерживать высокий уровень запасов для выполнения производимой программы.

Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз) показывает сумму оборотных средств, авансированных на 1 рубль реализованной продукции:

Кз = ОбС / РП

Коэффициент загрузки – величина, обратная коэффициенту оборачиваемости. По общему правилу, чем меньше величина коэффициента загрузки, тем эффективнее используется оборотные средства.

Длительность одного оборота оборотных средств (Доб) – это период времени, за который оборотные средства совершают один полный кругооборот:

Доб = Дп / Коб = Дп х ОбС / РП

где Дп – количество дней в периоде: 360, 180, 90.

При сокращении длительности одного оборота происходит высвобождение оборотных средств из оборота. Увеличение же длительности оборота вызывает потребность организации в дополнительных оборотных средствах.

Рентабельность оборотных средств (Rоб) показывает величину прибыли на 1 рубль оборотных средств:

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является важным показателем качества работы организации, характеризующим его эффективность. Экономическим результатом ускорения оборачиваемости является уменьшение потребности организации в оборотных средствах или, другими словами, высвобождение части этих средств из оборота, т.к. организация будет иметь возможность осуществлять производственную деятельность с меньшим их объемом.

Различают абсолютное и относительное высвобождение.

Абсолютное высвобождение оборотных средств – это разница между плановой потребностью и фактической сумой нормируемых оборотных средств. Относительное высвобождение оборотных средств имеет место тогда, когда ускорение их оборачиваемости происходит одновременно с ростом объема выпуска продукции, причем темп роста объема производства опережает темп роста среднегодовой суммы (среднегодового остатка) оборотных средств.

При ускорении оборачиваемости при данной сумме оборотных средств возрастает объем реализации продукции на величину прироста РП (DРП), которую можно подсчитать:

где РП 1 – объем реализованной продукции в базисном периоде, руб.;

К 1, К 2 - соответствующее количество оборотов оборотных средств в базисном и в плановом периодах.

Общий размер собственных оборотных средств организации устанавливают самостоятельно. Обычно исходят из минимальной потребности в средствах для осуществления производственной деятельности.

При планировании оптимальной потребности в оборотных средствах во внимание принимаются денежные средства, которые авансируются для создания производственных запасов, незавершенного производства, расходов будущих периодов и накопления готовой продукции.

Определение потребности предприятия в оборотных средствах осуществляется в процессе нормирования.

Нормирование оборотных средств – процесс определения минимальной, но достаточной для нормального протекания производственного процесса величины оборотных средств организации и создания условий для бесперебойной работы производства. Оно заключается в разработке обоснованных норм и нормативов расходования средств, необходимых для создания постоянных минимальных запасов, обеспечивающих ритмичную работу организации.

Направления ускорения оборотных средств, то есть повышение эффективности их использования, сводятся к следующим действиям:

1) сокращению норм расходов и экономии производственных ресурсов;

2) уменьшение производственных запасов;

3) сокращение длительности производственного цикла на основе внедрения прогрессивных технологий, совершенствования действующих;

4) рационализация связей с поставщиками и потребителями с учетом жестких требований рыночной экономики, что сведет к минимуму производственные запасы и остаток продукции на складах;

5) соблюдение своевременных взаиморасчетов между субъектами рынка по платежам, ликвидация неплатежей и сокращение дебиторской задолженности;

6) рационализация размещения организаций и мощностей отраслей промышленности, что ускорит доставку ресурсов и реализацию товаров;

7) совершенствование организации производства,

8) оптимизация уровня концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования производства.

ТЕМА 9. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Из всей совокупности ресурсов организации особое место занимает персонал (трудовые ресурсы). Персонал организации представляет собой совокупность работников, входящих в ее списочный состав.

Вся совокупность работников организации может быть классифицирована по различным признакам (см. рис.6).

Персонал организации 1.Персонал основной деятельности 1.1. Рабочие 1.1.1.Основные
1.1.2.Вспомогательные
1.2. Служащие 1.2.1.Руководители
1.2.2.Специалисты
1.2.3.Прочие служащие
2. Персонал неосновной деятельности

Рисунок 6 – Состав персонала организации

По признаку участия в производственной деятельности трудовые ресурсы подразделяют на две основные категории:

1) персонал основной деятельности;

2) персонал неосновной деятельности.

В состав персонала основной деятельности входят работники, занимающиеся непосредственно производством продукции или услуг организации.

Персонал неосновной деятельности составляют работники обслуживания организации. Это работники жилищно-коммунального хозяйства, детских, медицинских, культурно-просветительных учреждений, а также работники, занятые в торговле и общественном питании и т. п.

В зависимости от выполняемых функций персонал организации делится на:

1) рабочих, в том числе основных, которые непосредственно производят продукцию в организации (швеи), и вспомогательных, занятых обслуживанием производственного процесса (наладчики, ремонтники, контролеры). Это деление условно;

2) служащих.

В группе служащих выделяют следующие категории персонала: руководители (работники, возглавляющие структурные подразделения организации и принимающие управленческие решения (директор, его заместители, начальники отделов); специалисты (бухгалтера, экономисты, технологи, модельеры), прочие служащие (машинистки, кассиры, табельщики, экспедиторы).

Важным направлением классификации кадров является распределение их по профессиям, специальностям и квалификации.

Профессия - это совокупность специальных теоретических знаний и практических навыков для выполнения определенного вида работ.

Специальность характеризует комплекс приобретенных знаний, умений в рамках профессии, необходимых для определенного вида деятельности (слесарь-сборщик, слесарь-ремонтник).

Квалификация– это своего рода градация знаний и практических навыков, позволяющая выполнять работы определенной сложности.

По уровню квалификации работники обычно делятся на квалифицированных и неквалифицированных. Квалификация работников определяется разрядами.

Рыночная экономика предъявляет повышенные требования к рабочим и специалистам. На данном этапе рождаются профессии, интегрирующие в себе труд рабочего, технолога, инженера. Непременным атрибутом работника квалификации нового типа является его способность быстро адаптироваться к меняющейся технике, новым формам организации труда и производства.

Специалисты делятся по квалификационным категориям: специалисты 1, 2, 3-й категории и без категории.

Наукой и практикой установлено, что эффективность работы организации на 70-80% зависит от его менеджеров (руководителей, управляющих). Отсюда, основным направлением кадровой политики является оптимальный подбор и расстановка менеджеров различного уровня.

По уровню, занимаемому в общей системе управления организацией, все менеджеры подразделяются на менеджеров (руководителей) низового, среднего и высшего звена.

К менеджерам низового звена относят руководителей территориально-административных подразделений организаций легкой промышленности (бригадиры, мастера, начальники цехов, руководители функциональных отделов и служб организаций).

Менеджерами среднего звена считаются руководители организаций (директора и их заместители, начальники крупных цехов, дочерних фирм).

К менеджерам высшего звена относятся генеральные директора крупных объединений, их заместители.

Структура персонала – это соотношение между отдельными группами работников организации в общей их численности. Считается, что в «здоровых» организациях управленческий персонал должен составлять 10-20%. Вместе с тем, следует учитывать, что удельный вес той или иной категории определяется особенностями отрасли.

Состав персонала организации в разрезе отдельных групп и подразделений отражается в штатном расписании, которое предусматривает перечень должностей и количество работников по каждой должности, должностной оклад или тарифную ставку, надбавки и фонд заработной платы по окладам и тарифным ставкам.

В практике учета кадров различают: явочный состав; списочный состав; среднесписочный состав.

Явочный состав - это фактически явившиеся на работу. В списочный состав включаются все принятые на постоянную, сезонную или временную работу, то есть как рабо тающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам. Среднесписочная численность работников за месяц рассчитывается путем суммирования списочного состава занятых за все дни месяца и деления на число календарных дней в месяце.

Персонал организации находятся в определенном движении. Для характеристики этого движения используются следующие показатели.

Коэффициент оборота:

,

където - число принятых за год, чел.;

- число уволенных за год, чел.;

- среднесписочная численность персонала на конец года, чел.

Коэффициент оборота по приему:

,

Коэффициент оборота по выбытию:

,

Коэффициент текучести:

,

където - численность уволенных за год по собственному желанию или за нарушение законодательства.

,

Коэффициент устойчивости персонала:

,

где Ч пост . - численность работников, постоянно состоящих в списочном составе в течение года, чел.

Потребность организации в персонале можно рассчитывают, используя следующие методы:

1) по трудоемкости производственной программы;

2) по нормам выработки;

3) по рабочим местам и нормам обслуживания;

4) по нормам численности;

5) по нормативам типовых структур управления.

По методу трудоемкости производственной программы рассчитывается потребность в рабочих основного и вспомогательного производства. Причем данный метод можно применять только для нормируемых видов работ, т.е. для определения в рабочих, занятых на работах со сдельной формой оплаты труда.

Расчет осуществляется по формуле:

,

где ВП i - выпуск продукции i-того изделия, шт;

t i – трудоемкость i-того изделия (затраты времени на его производство), изготавливаемого данной категорией рабочих, ч.;

Ф н – номинальный годовой фонд времени рабочего, ч.;

К в - коэффициент выполнения норм времени.

При расчете потребности в рабочих по нормам выработки требуемая численность рассчитывается по формуле:

,

где Н в i – годовая норма выработки рабочего по i-тому изделию, шт.

Норма выработки – это установленный объем работ, который работник или группа работников соответствующей квалификации должны выполнять в единицу рабочего времени в определенных технико-организационных условиях. Норма выработки обратно пропорциональна норме времени.

Метод расчета потребности по рабочим местам и норма обслуживания применяется при расчете численности рабочих, которым доводятся нормы обслуживания. Этот метод применим для расчета потребности в рабочих-повременщиках. Для расчета используется формула:

или ,

где м - число обслуживаемых рабочих мест, шт.;

К см – коэффициент сменности;

Н о - норма обслуживания (число рабочих мест, обслуживаемых рабочим), ед.

Норма обслуживания характеризует количество производственных объектов (например, единиц оборудования), которые работник или группа работников соответствующей квалификации должны обслужить в единицу времени при определенных технико-организационных условиях.

Метод расчета по нормам численности применяется тогда, когда одно рабочее место обслуживается несколькими рабочими.

При этом используется формула:

,

где Н ч - норма численности, чел.

Норма численности – это установленная численность рабочих или других категорий работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных производственно-управленческих функций или объема работ.

Численность служащих организации устанавливается по штатному расписанию.

Общая численность персонала организации определяется путем суммирования численности работников по различным категориям и по структурным подразделениям.

Показатели численности работников, в том числе по категориям, характеризуют обеспеченность организации персоналом.

ТЕМА 10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Производительность труда характеризует результативность, эффективность конкретного вида труда. Экономическое значение обеспечения роста производительности труда в организации определяется тем, что этот рост позволяет:

- снизить затраты труда на производство и реализацию продукции (если рост производительности труда опережает роста средней заработной платы);

- повысить конкурентоспособность организации и товара, обеспечить финансовую устойчивость производственной деятельности;

- увеличить, при прочих равных условиях, объем производства продукции и, как следствие, объем реализации и рост прибыли;

- проводить политику по увеличению заработной платы работникам организации;

- за счет получения прибыли осуществлять техническое перевооружение организации и модернизацию оборудования и др.

Для расчета и оценки производительности труда используются показатели выработки и трудоемкости.

Выработка рассчитывается как отношение объема выпуска продукции (П) к величине трудовых затрат. В качестве измерителя трудовых затрат используются следующие показатели: численность работников (Ч) или трудовые затраты, выраженные в человеко-днях, человеко-часах (Т). Так, выработка продукции в единицу времени одним работником рассчитывается по формуле:

где П - объем произведенной продукции (в натуральном, условно-натуральном или денежном выражениях),

Ч - численность персонала, чел.

Поскольку для измерения выпуска продукции могут быть использованы натуральные, условно-натуральные, стоимостные и трудовые показатели, то в связи с этим выделяют следующие методы измерения производительности труда: натуральный; стоимостной; трудовой.

Натуральный метод предполагает использование для расчета выработки натуральные показатели измерения объемов выпуска продукции (штук, метров и т.д.). К его достоинству относится то, что он позволяет достаточно точно выразить категорию производительности труда. Недостаток заключается в области применения, ограниченной монопроизводствами, то есть он может быть использован только на тех производствах, где выпускается один вид продукции.

Стоимостной метод предполагает использование для расчета выработки стоимостных показателей, выраженных в денежных единиц. Его преимущество: позволяет сопоставить показатели производительности труда различных организаций, определить их динамику. Недостатки связаны с тем, что он, во-первых, подвержен влиянию инфляционных процессов и, во-вторых, его изменение может зависеть от изменения ассортимента выпускаемой продукции.

При трудовой методе в качестве измерителя выработки используются затраты времени. Производительность труда в этом случае характеризуется отношением нормативных затрат рабочего времени к фактическим. Достоинство метода: позволяет определить реальные затраты труда и уровень выполнения норм выработки. Недостаток: для применения необходим высокий уровень нормирования труда в организации.

Трудоемкость – это обратный показатель выработки, который определяет затраты труда на единицу продукции:

,

където - затраты труда в человеко-днях, человеко-часах.

С помощью показателей трудоемкости можно соизмерить фактические затраты труда на различные виды изделий, определить эффективность использования персонала организации. На величину трудоемкости продукции не оказывают влияние факторы, искажающие производительность труда, такие как рост материальных затрат, изменение структуры затрат и ассортимента продукции.

В зависимости от состава трудовых затрат и их роли в производстве различают следующие виды трудоемкости:

- технологическую, которая включает затраты труда рабочих технологически воздействующих на предмет труда;

- трудоемкость обслуживания, состоящую из затрат труда рабочих, занятых обслуживанием производства;

- производственную , включающую совокупность технологической трудоемкости и трудоемкости обслуживания;

- трудоемкость управления; определяемую суммой затрат труда служащих;

- полную, состоящую из производственной трудоемкости и трудоемкости управления.

В общем виде планирование роста производительности труда (∆ПТ), в процентах, определяется по формуле:

,

където - возможная экономия численности персонала организации, чел.;

- общая численность персонала, чел.

Пути и факторы повышения производительности труда многочисленны и конкретны в каждой отрасли промышленности и в обобщенном виде представлены на рисунке 7.


Рисунок 7 – Пути и факторы повышения производительности труда

ТЕМА 11. ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Различают понятия «заработная плата» и «оплата труда».

Трудовой кодекс Республики Беларусь определяет заработную плату как совокупность вознаграждений, исчисляемых в денежных единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель обязан выплатить работнику за фактически выполненную работу, а также за периоды, включаемые в рабочее время.

Оплата труда – выплаты работникам из фонда заработной платы в денежной и натуральной формах за выполненную работу и отработанное время, которая включает выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, оплату за неотработанное время и другие выплаты.

Нормирование труда
Упрощенно элементы организации оплаты труда представлены на рисунке 8.


Рисунок 8 – Элементы организации оплаты труда

Организация оплаты труда предусматривает соблюдение следующих принципов:

- равная оплата за равный труд;

- материальная заинтересованность работников в высоких конечных результатах труда;

- сочетание индивидуальных интересов с коллективными на основе развития коллективных форм организации труда;

- постоянное повышение реальной заработной платы;

- опережающие темпы роста производительности труда по сравнению с увеличением его оплаты;

- сочетание централизованного регулирования заработной платы с самостоятельностью организаций в этом вопросе;

- дифференциация заработной платы в зависимости от количества и качества, условий труда;

- социальной защиты работников.

Принципы организации оплаты труда находят свое выражение в ее основных функциях: воспроизводственной, стимулирующей, распределительной и социальной.

Формы, системы и размеры оплаты труда работников устанавливаются организациями самостоятельно, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Беларусь применение республиканских тарифов оплаты труда является обязательным.

Существуют две основных формы оплаты труда:

1) сдельная, при которой размер заработной платы зависит от количества произведенной продукции или объема выполненных работ. При сдельной форме оплаты труда заработок рабочего определяется по формуле:

ЗП сд = Р сд i х ВП,

где Р сд i – сдельная расценка за единицу продукции рабочего I-того разряда;

ВП – объем произведенной продукции (выпуск продукции) в натуральном выражении.

Расценка определяется следующим образом:

Р сд i = ТС i х Т е или Р сд i = ТС i / Н выр

где СТ i - часовая тарифная ставка работника i–того разряда, руб.;

Т е – трудоемкость, норма времени на выполнение единицы продукции, ч.;

Н выр – норма выработки изделий в час, ед.

2) повременная, уровень которой зависит от разряда работника (его тарифной ставки) и количества отработанных часов:

ЗП повр = СТ час i х Т,

где Т – время, отработанное работником, час.

Сдельная форма включает следующие системы заработной платы:

- прямая сдельная, которая начисляется за выполненную работу по установленной неизменной расценке за каждую единицу произведенной продукции;

- сдельно-премиальная, при которой к сдельным расценкам добавляется премия за дополнительные результаты (высокое качество и т.д.). В этом случае заработок рабочего определяется по формуле:

где К пр – процент премии за каждый процент перевыполнения норм;

К п.н . – процент перевыполнения норм;

- сдельно-прогрессивная, при которой расценки на количество сверх установленных норм прогрессивно возрастают;

- сдельно-косвенная для вспомогательных рабочих, уровень заработной платы которых зависит от результатов обслуживаемых ими о новных рабочих;

- аккордная, при которой заработная плата начисляется за весь объем работ в соответствии с договором.

Повременная включает простую повременную и повременно-премиальную.

Тарифная система, как элемент организации оплаты труда, представляет собой совокупность нормативов с помощью которых обеспечивается дифференциация и регулирование заработной платы различных категорий работников.

Тарифная сетка является одним из элементов тарифной системы оплаты труда. Она при равных экономических условиях обеспечивает: единство меры труда и его оплаты; равную оплату за равный труд; дифференциацию основной (тарифной) части заработной платы.

Тарифная сетка представляет собой совокупность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов.

Тарифные разряды характеризуют уровень квалификации работников (квалификационные разряды) в зависимости от сложности и ответственности выполняемых ими работ (функций). Рабочие начального или низшего уровня квалификации тарифицируются 1-м разрядом, по мере повышения квалификации повышается и тарификация рабочих.

Тарифные коэффициенты характеризуют соотношения квалификационного уровня работников по разрядам и показывают, во сколько раз рассчитанные на их основе тарифные ставки последующих разрядов выше ставок первого. Чтобы определить ставку нужного разряда, надо коэффициент интересующего разряда умножить на размер тарифной ставки 1-го разряда.

Тарифная ставка – это абсолютный размер оплаты труда работника в единицу времени. Она является исходной величиной, определяющей уровень заработной платы. Нормативная тарифная ставка1-го разряда устанавливается государством и периодически пересматривается. На 01.06.2010 г. тарифная ставка 1-го разряда составляла 90 тыс. руб.

В настоящее время в Республике Беларусь действует Единая тарифная сетка (ЕТС), которая содержит 27 тарифных разрядов. Рабочие, занятые на работах с нормальными условиями труда, в ЕТС распределены с 1-го по 8-й разряд включительно. Для расчета их тарифных ставок установлены кратные размеры тарифной ставки 1-го разряда. Служащие распределены с 5-го по 27 разряд включительно.

Тарифная ставка любого разряда (ТС i ) определяется произведением тарифной ставки первого разряда (ТС 1 ) на тарифный коэффициент (К i ) соответствующего тарифного разряда ЕТС:

ТС i = ТС 1 х К i .

При организации оплаты труда на основе тарифной системы следует иметь ввиду, что заработная плата работников максимальными размерами не ограничивается. Республиканские тарифы, исчисленные в соответствии с ЕТС, являются минимальными стандартами в области оплаты труда для работников всех организационно-правовых форм собственности и предпринимателей.

В структуре оплаты труда выделяют тарифную и надтарифную части. Тарифная часть – оплата труда по тарифным ставкам. Надтарифная обеспечивается результатами конкретного предприятия, за счет которого возможно увеличение тарифной части заработной платы в форме надбавок, премий и др. выплат.

Обязательные надбавки и доплаты компенсирующего характера в организациях связанны с режимом их работы, условиями труда и возмещением дополнительных затрат труда. К ним относятся следующие надбавки: за работу во вредных условиях труда, на тяжелых работах; за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни; за работу в ночное время и за многосменный режим работы; за совмещение профессий, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за расширение зон обслуживания; несовершеннолетним работникам в связи с сокращением их рабочего дня.

К надбавкам и доплатам стимулирующего характера относятся надбавки и доплаты за профессиональное мастерство; за высокие творческие, производственные достижения в работе, сложность и напряженность труда или за выполнение особо важных (срочных) работ (для служащих, специалистов и руководителей); за продолжительность непрерывной работы.

Премия в организациях обычно устанавливается за достижение определенных показателей, которые фиксируются в «Положении о премировании». Это могут быть показатели выполнения плана производства продукции, заданий по повышению качества продукции или снижении себестоимости.

Экономическая сущность премии заключается в том, что она является частью заработной платы, так как распределяется пропорционально непосредственно затраченному труду.

Назначение госуд арственного регулирования оплаты труда состоит в создании необходимых условий для реализации основных функций заработной платы.

Существенная роль в государственном регулировании оплаты труда принадлежит государственной системе налогообложения, т.е. воздействие государства через инструмент подоходного налога на перераспределение доходов.

Объектами механизма государственного регулирования в области оплаты труда являются: правовое регулирование заработной платы; установление размеров минимальной заработной платы, минимального потребительского бюджета; бюджета прожиточного минимума; индексация заработной платы; разработка элементов тарифной системы оплаты труда и др.

Обеспечение высокого уровня и качества жизни населения в Республике Беларусь требует повышения доходов работников и, в первую очередь, основной их составляющей – заработной платы.

Совершенствование организации заработной платы предполагает проведение мероприятий, связанных с формированием развитого рынка труда, где спрос и предложение на рабочую силу определяли бы ее реальную цену. Необходимо стремиться к обеспечению более тесной зависимости заработной платы с результатами деятельности всего предприятия; ориентировать производство на инновации, обеспечивая превышение темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы. Расширение самостоятельности предприятий в области организации заработной платы будет способствовать более тесной увязки размера заработной платы с количеством и качеством затраченного труда. Важным в плане совершенствования организации оплаты труда является создание комплексной системы мотивации предпринимательской и инновационной деятельности в каждой организации.

ТЕМА 12. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Для изготовления продукции в организациях затрачивается труд, расходуются сырье, материалы, топливо, энергия, используется основные производственные средств, т.е. ресурсы. Расход ресурсов на производство конкретных видов продукции в натуральном выражении называется затратами.

Сведения о затратах требуются для определения, контроля и принятия решений по управлению оперативно-хозяйственной деятельностью организации. Анализ издержек выявляет различные виды расходов, определяет пути их регулирования. Знание того, какими бывают затраты и каковы тенденции их изменений, способствует принятию мер по повышению эффективности и постепенному снижению расходов. Анализ издержек необходим для решения многих вопросов: для оценки факторов рентабельности, определения будущих направлений деятельности, оценки производственных запасов, распределение и минимизация затрат, для определения уровня безубыточности и т.д.

Затраты ресурсов, выраженные в денежной форме, называются издержками. Укрупнено можно выделить следующие группы издержек, обеспечивающих выпуск продукции: издержки предметов труда (сырья, материалов и т.д.); издержки средств труда (машин, оборудования); издержки по использованию живого труда.

Суммарное выражение всех затрат на производство и реализацию продукции в пределах установленных законодательством норм образует себестоимость продукции.

Как экономическая категория себестоимость выполняет ряд важнейших функций:

- учетную функцию, которая обеспечивает учет и контроль всех затрат на производство и реализацию продукции;

- расчетную функцию. Она служит базой для формирования отпускной цены на продукцию организации, определения прибыли и рентабельности, обоснования целесообразности принимаемых экономических решений.

Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции, работ, услуг рекомендуется группировать затраты по следующим основным направлениям:

- виды производств (основное, вспомогательное, непромышленное);

- структурные подразделения предприятия (места возникновения затрат, центры ответственности);

- виды, группы продукции (носители затрат);

- экономические элементы затрат;

- калькуляционные статьи расходов.

В рамках организации существующие затраты могут быть классифицированы следующим образом (см. табл.1).

Таблица 1 - Классификация затрат на производство и реализацию продукции

знак Класификация Классификационные группы
клас на разходите Экономические элементы Калькуляционные статьи
В зависимости от времени возникновения Расходы текущего периода Расходы будущих периодов Предстоящие расходы
По экономической роли в процессе производства Основные Накладные
По составу (однородности) Одноэлементные (простые) Комплексные (сложные)
По способу включения в себестоимость продукции Прямые Косвенные
По отношению к объему производства Условно-постоянные Условно-переменные
По периодичности возникновения Текущие Единовременные
По эффективности или степени целесообразности Производительные Непроизводительные
По участию в процессе производства Производственные Коммерческие
С точки зрения отдельного предприятия Индивидуальные Общественные

Для учета и планирования затрат на производство и реализацию продукции применяются две взаимодополняющие классификации: поэлементная и калькуляционная (по статьям расходов).

Затраты называются экономическими элементами если они однородны по своему экономическому содержанию независимо от места осуществления и назначения. Элементы состава затрат, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Элементы состава затрат, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)

член Содержание элемента
Материальные затраты отражается стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии всех видов, транспортных услуг сторонних организаций, работ и услуг производственного характера
Затраты на оплату труда выплаты по заработной плате исчисленные в соответствии с применяемыми в организации формами и системами платы труда
Отчисления на социальные нужды обязательные отчисления по установленным законодательством нормам от всех видов оплаты труда работников, занятых в производстве соответствующей продукции (работ, услуг)
Амортизация основных средств и нематериальных активов содержатся все амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных средств
Други разходи относятся все другие затраты, не вошедшие в ранее перечисленные элементы затрат: налоги, сборы, отчисления в бюджетные фонды, относимые на себестоимость продукции; платежи по обязательному страхованию имущества организации, оплата услуг связи, подготовки кадров, рекламы, пожарной охраны и другие затраты в пределах законодательно установленных норм

изчисляване на класификация отражает место возникновения этих затрат и применяется для определения затрат на единицу продукции (работ, услуг). Группировка затрат по статьям осуществляется в зависимости от их функциональной роли в производственном процессе: затраты, вызванные производственным потреблением ресурсов, и затраты, связанные с организацией, обслуживанием, управлением и сбытом.

Основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестоимости на промышленных предприятиях рекомендована группировка затрат по следующим основным статьям калькуляции:

1) сырье и материалы;

2) возвратные отходы (вычитаются);

3) покупные полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций;

4) топливо и энергия на технологические цели;

5) заработная плата производственных рабочих;

6) отчисления на социальные нужды;

7) расходы на подготовку и освоение производства;

8) общепроизводственные расходы;

9) общехозяйственные расходы;

10) потери от брака;

11) прочие производственные расходы;

12) коммерческие расходы.

Сумма статей 1-8 образует технологическую себестоимость, сумма статей 1-11 - производственную себестоимость продукции, а сумма двенадцати статей – полную себестоимость продукции.

Общепроизводственные расходы это расходы на обслуживание и управление производством. В их состав включаются: расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в виде амортизации, затраты на эксплуатацию оборудования и т.п.; цеховые расходы на управление (заработная плата работников управления цехов с отчислениями на социальные нужды; затраты на амортизацию зданий, сооружений, инвентаря, содержание и ремонт зданий, сооружений, обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности).

Общехозяйственные расходы или накладные расходы непроизводственного назначения связаны с функцией управления организацией в целом. В состав этих расходов включается несколько групп: административно-управленческие, общехозяйственные, налоги, обязательные платежи, отчисления и пр.

Соотношение элементов сметы затрат определяют структуру себестоимости продукции и характеризуют ее по преимущественным затратам отдельных элементов. Так выделяют материалоемкую, энергоемкую, металлоемкую, трудоемкую, амартоемкую продукцию.

Структура затрат позволяет выявлять основные резервы снижения себестоимости и разрабатывать конкретные мероприятия по их реализации в организации.

Возможности снижения себестоимости продукции можно выявить и анализировать по двум направлениям - по источникам и факторам.

Под источниками понимаются затраты, за счет экономии которых снижается себестоимость продукции. К ним относятся затраты живого и овеществленного труда, административно-управленческие расходы.

Под факторам и понимают мероприятия, вызывающие изменения себестоимости продукции. Все факторы обычно подразделяются на народнохозяйственные, внутриотраслевые и внутрипроизводственные.

Народнохозяйственные факторы – это изменение цен на материалы, конструкции, тарифов на электроэнергию, тарифных ставок.

Внутриотраслевые факторы предусматривают улучшение материально-технического снабжения, повышение уровня концентрации производства и укрупнение организаций, специализацию, совершенствование структуры управления, развитие кооперирования.

Внутрипроизводственные факторы предусматривают экономию материальных ресурсов, увеличение объема выполняемых работ, улучшение использования машин, механизмов, оборудования и др.

Выделяются следующие направления, по которым можно наметить резервы снижения себестоимости: сырье и материалы, заработная плата, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, общехозяйственные и общепроизводственные расходы, рост производительности труда.

Классификация источников и факторов снижения себестоимости продукции представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Источники и факторы снижения себестоимости

източници фактори
Снижение затрат на оплату труда Применение трудосберегающих технологий, улучшение организации производства
Снижение материалоемкости продукции Рациональное и экономное применение материальных ресурсов, применение ресурсосберегающих технологий
Сокращение затрат на управление и обслуживание производства Изменение объема и структуры продукции
Экономия внепроизводственных расходов Повышение качества продукции
Ликвидация непроизводительных потерь и расходов Совершенствование стимулирования

Уменьшение затрат сырья и материалов достигается за счет снижения норм их расходов, сокращения отходов и потерь в процессе производства и хранения, использования вторичных материалов, внедрения безотходных технологий. На величину издержек существенное влияние оказывает изменение цен на сырье и материалы. Процент снижения себестоимости за счет уменьшения материальных затрат и изменения цен на сырье и материалы (∆С м ) рассчитывается по формуле:

∆С м = (1- J н × J ц ) × У м ×100 ,

где J н – индекс изменения норм расхода сырья и материалов на единицу продукции;

J ц – индекс изменения цен на сырье и материалы;

У м – удельный вес стоимости материальных затрат в структуре себестоимости, %.

Снижение себестоимости организации за счет опережающих темпов роста производительности труда по отношению к темпам роста средней заработной платы (∆С зп ) определяется по формуле:

∆С зп = (1 – J зп / J пт ) × У зп × 100,

где J зп - индекс роста средней заработной платы;

J пт – индекс роста производительности труда;

У зп – удельный вес заработной платы в структуре себестоимости, %.

Процент снижения себестоимости за счет роста объема производства, который ведет к относительному уменьшению условно-постоянных расходов (∆С п ), определяется по формуле:

∆С п = (1 – J пи / J оп ) × У пи ×100,

где J пи - индекс изменения постоянных издержек;

J оп - индекс изменения объема производства;

У пи – удельный вес постоянных издержек в структуре себестоимости, %.

Совокупное снижение себестоимости за счет всех источников определяется путем суммирования соответствующих значений.

ТЕМА 13. ДОХОД, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Доход является одним из основных финансово-экономических результатов организации. Доход – это поступление денежных средств в организацию за реализованную продукцию (товары, работы, услуги), от внереализационной и операционной деятельности (операций с капиталом). Таким образом, составляющие дохода:

- выручка от реализации (ВР), которая в обобщенном виде исчисляется как произведение цены единицы продукции (Р) и количества реализованной продукции (РП) в натуральном исчислении (шт., ед.):

ВР = Р × РП;

- доходы от операционной деятельности;

- доходы от внереализационной деятельности.

Операционные доходы представляют собой средства, поступающие в организацию от принадлежащих ей ценных бумаг, арендной платы, лизинговых платежей, процентов по банковским депозитам, от реализации имущества.

В состав доходов от внереализационных операций включаются доходы, поступившие в собственность организации от внереализационных текущих операций, таких как полученные штрафы, пени, неустойки от других организаций, суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истек срок исковой давности, прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году.

Суммируя составляющие дохода, организация получает валовой доход.

Крайният резултат от търговска организация е печалба. В най-общ вид на печалба - превишението на приходите от продажба на стоки над разходите за производство и продажба на тези продукти. Това е един от най-важните показатели за финансовите и икономическите резултати от производствените дейности на организации и предприемачи.

Печалба - е част от дохода, която остава след приспадане на данъка върху доходите (платен от него) и разходи.

Печалбите от продажбата на продукти (P Р) се изчислява като разлика между приходите от продажбите, себестойността на продажбите (С), и данъци (H):

,

От тази формула следва, че всяка промяна в приходите или разходите води до адекватна промяна на печалба.

Печалбата е основен източник на развитие на организацията, разширено възпроизводство, източникът на финансиране на социалната сфера.

В теорията и практиката на управлението разграничи печалба от продажбата на продукти (строителство, услуги), оперативни приходи, доходи от дейности, които не са търговски, бруто (баланс) на печалбата; данък (приблизително) приходи; chistuyupribyl остава, след плащане на данъци и вноски; счетоводство, изчислен като разликата между цената (постъпленията от продажба) и счетоводни разходи, и икономическа печалба, която се взема предвид вмени, алтернативната цена.

Брутната печалба - общо, общо организация с идеална цел, получени за определен период от всичките си дейности. Тя включва приходи от продажбата на продукти (строителство, услуги), дейности за експлоатация и не-продажби.

Облагаемият доход - индекс на изчисляване, определен за целите на данъка върху доходите по преобладаващия процент през 2010 г., равна на 24%. Според действащото законодателство на облагаемия доход (но P) се определя, както следва:

където P в - Брутна печалба,

Ln P - доход, приложим за преференциално данъчно облагане;

N седмици - данък върху недвижимите имоти.

Нетната печалба - е, че част от печалбата, която остава на разположение на предприятието, след заплащане на установените данъчно право, удръжките, задължителни плащания.

Най-общо механизма на разпределение на нетната печалба на организацията включва формирането на следните фондове: резервния фонд; натрупване фонд (фондове, които са насочени към разширяване, реконструкция, подобряване на производство, покупка на ново оборудване, въвеждане на съвременни технологии) и фонда за консумация (материални награди служители на организацията).

Осигуряване на производство, материали и социални потребности от нетната печалба, организацията трябва да се стреми да установи равновесие между фонд натрупване и потреблението, за да се вземат под внимание условията на пазарната ситуация, интересите на акционерите (собствениците) и да насърчи работата на своите служители резултати.

Под резерва на ръст на печалбата се отнася до неизползваните възможности за организация с идеална цел растеж. Те включват, например, увеличаването на производството, повишаване на продажните цени, по-ниски разходи за производство и други.

Фактори, влияещи върху размера на организации с нестопанска цел, са представени в таблица 4.

Таблица 4 - Фактори, влияещи на организация с нестопанска цел

фактори съдържание
ВЪТРЕШНА
Логистично - Използването на по-напреднали и ефективна работа на субектите; - Използването на по-напреднали и продуктивна технологично оборудване, инструменти и оборудване
Организационно управление - Производство на нови и подобрени продукти; - Модернизация на технологичните процеси
икономически - Система за планиране на предприятието; - Механизмът на икономически стимули за ефективно използване на ресурсите и намаляване на разходите
социален - Повишаване комфорта на условията на труд; - Обучение на служители
на околната среда - Производство на екологично чисто и безопасно производство; - Методи за третиране на отпадъци; - Използването на технологии безотпадни
Market-конформист - Въздействието върху формирането на вкус и потребителското търсене; - Ефективността на рекламата; - Начини за насърчаване на продукти на пазара
ВЪНШНА
Икономическо-правна - Законодателство норма цена; - Правилата на данъчното законодателство; - Стандарти за защита на правата на потребителите; - Защита на правата на собственост; - Норми на антимонополната законодателство
Държавното регулиране на икономическите процеси - Ограничения по отношение на нивото на доходите (цена индексиране, проверяват цените, и т.н.); - Определянето на минимални гаранции за заплати, индексиране на доходите и т.н.

За да се оцени ефективността на организацията като цяло не е достатъчно, за да се използва само на печалба, който е характерен абсолютна финансова и икономическо въздействие (резултат). Например, две организации получават един и същ доход, но zadeystvuovan неравно инвестирания капитал в икономически дейности. Capital възвращаемост и степента на използване на ресурсите характеризира относителна мярка за ефективността на производството, по-нататък марж.

Рентабилността (на него rentabel -. Доходно) в широк смисъл, това означава, че ефективността, рентабилността, рентабилността на бизнеса. В основата на изчисление на коефициентите за рентабилност е съотношението на печалба (печалба, брутна, нетна печалба) или на направените разходи, или да продажби или активи на организацията.

В бизнес практика, изчисли следните маржове:

- Рентабилността на продукта (R изход):

Продукт R = ;

- Възвръщаемост на продажбите (R продажби):

R = Продажби

- Възвръщаемост на активите (столица) (R активи):

R активи =

- Възвръщаемост на собствения капитал (R Property Capital.):

R имота. капитал =

- Доходността на допълнителен капитал (R привлечен капитал.):

R назаем. капитал =

- Рентабилността на производството (R, и т.н.):

R PR =

Тенденции основни, работни капитал, персонал на организацията показват ефективността на ресурсите на организацията.

Подобряване на рентабилността допринесе за увеличаване на масата на печалба, намаляване на производствените разходи, степента на използване на производствените ресурси. На равнището и динамиката на рентабилността се отразява на съвкупността от производствени и икономически фактори: нивото на организация на производството и управление; капиталова структура и нейните източници; обем и качество на продуктовата структура и др.

TEMA14. ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИИ

Иновациите са фактор за повишаване на ефективността на производството, подобряване на конкурентоспособността на продукти и организации.

Иновация - иновацията е в областта на инженерните, технологични, трудови и управление на организации, които се основават на използването на науката и напреднали опит.

Иновации различна научна и технологична новост на своите съоръжения, търгуем, в зависимост от жизнения цикъл на продукта; Промишлена приложимост; икономическа ефективност (доходност); уникални нововъведения, насочени към гарантиране на конкурентоспособността на продуктите и организацията.

Има следната класификация на иновациите.

1. В обекта (области на приложение) на Отличават:

- Иновация на продукта, които са свързани с развитието и въвеждането на нови продукти;

- иновации процес, свързан с въвеждането на нови производствени методи, включително методи за пренос на продукти;

- Организационни иновации, свързани с реформата на организационните структури, въвеждането на прогресивни форми на организация на производството;

- Управление на иновациите;

- Информация за иновации;

- Социални иновации и други.

2. В зависимост от широчината на разпространението на иновации са разделени на: глобално (например, в интернет); транснационално, междуотраслови, секторна (например, радио-електронна промишленост преход от касетофони на CD плейъри); местно.

3. В ред на важност:

- Basic (Pioneer), който включва използването на нов продукт, който коренно променя технологичната структура;

- Принципно нови иновации, въз основа на които е възможно качествена промяна в техническата система, промяната на поколения технологии;

- Подобряване, насочени към подобряване на технологията на стоките;

<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| отрасъл на икономиката

; Дата: 06.01.2014; ; Прегледи: 2282; Нарушаването на авторските права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикуван материал? Да | неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година. Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва! Най-новото допълнение , Al IP: 11.45.9.26
Page генерирана за: 0.729 сек.