КАТЕГОРИЯ:

основен
Случайна страница
контакти


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Изпълнение на задълженията
Тя е изработена от длъжника на действие, както и въздържане от определени действия, съответстващи на задълженията си в рамките на отношенията на отговорност.

Това е сделка (защото това е действие, насочено към прекратяване на правата и задълженията) (има друго становище - че този акт (добре, да, разбира се, можете да рисувате на оградата в безсъзнание, но право все още се фокусира върху по-горе средна ситуация, ние се нуждаем от общо правило))

Едностранна или двустранна сделка?

В полза на двустранна - Предполагам, длъжникът трябва да даде на кредитора индивидуално определен нещо (кола), ако там идва забавяне на кредитор, ако периодът на забавяне от страна на кредитора с нещо се случи нещо (кражби на коли, той ще изгори), и т.н. - длъжникът не е отговорен за това, но ако по време на периода на забавяне на длъжника на кредитора виновни неговите действия боли това нещо - той ще отговаря за неизпълнението на задължението (именно заради предложението на изпълнение не е достатъчно, за да се поеме ангажимент е изпълнено, то трябва да бъде взето àEto двупосочна сделка).

Принципите на изпълнение на задълженията

1) Принципът на специфични задължения за изпълнение - общо правило, длъжникът трябва да изпълни задължението в натура, т.е., да предостави на заемодателя е добро, което е предмет на задължението ..Ние в НК - Обезщетение за вреди в случай на неизпълнение и заплащане на неустойка за неизпълнение му за облекчаване на длъжника от изпълнение на задължението в натура, освен ако не е предвидено друго в закон или договор (тук се ограничава до този принцип, това е влиянието на англо-американския закон (това обикновено се не може да изиска изпълнение на задължението в натура)).

2) В НК не е, но - на принципа на добросъвестно изпълнение на задължението.Страните си сътрудничат при изпълнение на задълженията (и двете страни трябва да предприемат необходимите усилия, за да гарантират, че задължението е изпълнено), че е невъзможно да бреме всичко от едната страна.

3) Принципът на правилното изпълнение на задълженията - поведението на длъжника, трябва напълно да отговарят на условията на задължението (длъжникът е задължен да предостави в съответствие с правилното темата в правилното му място, правилното нещо да направя, така че своевременно - ако поне един от тези параметри не присъства, изпълнение на неадекватно, задължението не е прекратен )

Темите на изпълнението на задълженията

Общо правило - длъжникът е длъжен да изпълни задължението за правилното лице.Длъжникът носи риска от изпълнение на задължението на неподходящ човек (отнема погрешно - това не е кредитор се отнася до задължението да се наложи да изпълнява).Освен ако не е предвидено друго в споразумение между страните, а не е резултат от обичаи на търговията или на задължението, длъжникът има право на изпълнението на задължението да изисква доказателство, че изпълнението е прието от кредитора или от тях е разрешено да този човек, и носи риска от последиците от непредставяне на тези изисквания (да се извършва правилното човек той е дал това право).Германският GP - Ако длъжникът вярно изпълнена, тя е освободена от задължението (ако се установи, че длъжникът е взел всички разумни мерки, тя е освободена от задължението).Ние не разполагаме с това - какво, ако длъжникът е поискал доказателство, и след това те са били фалшива?

Разнообразието на лица в задължението - това е ситуация, при която повече от две лица, които участват в отношенията правни задължения (винаги 2 страни на една и съща - длъжника и кредитора)

Active множественост - множество кредитори и длъжник

Пасивното множественост - множество длъжници и една единствена кредитор

Смесен множественост - множество длъжници и кредитори.

В зависимост от степента, в която всеки може (трябва)

1. Дробни множественост - подсказва, че ако предприятието включва няколко длъжници, кредиторът може да поиска изпълнение от всеки длъжник само до степента, до която се дължи на даден длъжник (до степен на).И с активното множественост - всеки кредитор може да поиска от длъжника само в рамките на акцията.

Като общо правило, делът приема за равен, освен ако не е предвидено друго в споразумение на страните.

Дробни множественост е общото правило.

Не е ясно какво задълженията на собствения капитал.Ние се занимаваме с един или повече от един ангажимент, обединени от обща основа на произход.В литературата, тя често се казва, че ангажиментът на собствения капитал - това е в действителност няколко ангажименти

2. Съвместно множественост - в пасивна множественост (точка 1 на член 323 от Гражданския кодекс ..) - Кредиторът може да иска изпълнение, както от всички длъжници съвместно или чрез всеки един от тях поотделно, въпреки че и двете напълно и в част от дълга (различен размер , заемодателите).С активното - всеки от кредиторите може да изисква изпълнението на задължението от страна на длъжника в пълен размер.Съвместно множественост е много удобно за заемодателя - могат да избират от кого да се търсенето.Съвместно множество странно полза и на длъжника, защото длъжникът носи риска от извършване на неправилна кредитор и ако справедливост множество някой плаща, е собствените си проблеми, това не оказва влияние върху отношенията си с други кредитори, тя все още ще бъдат задължени да плащат други кредитори пълния размер на своите акции.Многообразието от солидарност с този риск, няма да лежи до него - той може да изпълнява в пълен всеки.

Съвместно множество може да бъде предоставена по силата на споразумение, законът

Солидарността като общо правило са задълженията, свързани с предприемаческата дейност (различна от задължението, която е страна по търговско дружество)

Солидарността е задължение, при които е налице едно неделимо обект на задължение за (предмет -zakonodatel не обяснява термина по текущия гледна точка, един добър е че са били обект на граждански права, които трябва да бъдат предоставени на кредитора (кредиторите)) законодател мислеше само за делимост на нещата.Но това, което се показва на по-горе конспекта за неща, може да е вярно за други обекти на гражданските права - делимост е предмет на задължението, ако тази част ще се различава количествено неделими - ако частите ще се различават качествено.

Две опции solidariteta:

· Няколко длъжници -он кредитор.Особеността е, че заемодателят може, на всеки от изпълнение на длъжниците в пълен размер.Ако длъжникът е в пълен осигурява правилното изпълнение, задължението е прекратено [S13].Кредиторът не е получила пълно удовлетворение от един от най-солидарни длъжници, е отказала от правото да иска от останалите солидарни длъжници.Съвместните длъжниците остават длъжни, докато задължението не е изпълнено изцяло.Нито един от солидарни длъжници не може да повдигне възражения срещу претенциите на кредитора по отношение на кредитора с други длъжници (единствените възможни лични възражения, т. E относно отношенията на длъжника с кредитора, и на общите възражения, свързани с отношенията на длъжника и кредитора).

· Няколко кредитори и длъжника.Всеки кредитор може да поиска от длъжника с искане за изпълнение на задължението в пълен размер.Ако нито един от кредиторите все още не е успял да направи рекламация, длъжникът има право да избере някой от кредиторите и да изпълни задължението си.Длъжникът може да повдигне срещу иск само лично възражение на кредитора (т.е.. Е, свързана с отношенията на длъжника със заемодателя) и общи възражения (по отношение на всички кредитори и длъжника).Ако длъжникът е изпълнил задължението в пълен размер - задължението престава.Ако не в пълен размер - задължението не бъде прекратен до пълното изпълнение.Последиците от изпълнение на задължението на един от кредиторите в пълен [S14]

3. Дъщерно множественост - е основният длъжник в задължението и допълнителния (дъщерно дружество).Кредитор се свързва Родли разпределение - той трябва първо да се консултира с изискването за изпълнение срещу главния длъжник, и само в случай на отказ или мълчаливо - дъщерното дружество.Характеристики кредитор по отношение на дъщерно длъжникът е ограничен - условие редица ограничения:

· Кредиторът няма право да изисква от дъщерно длъжника било, ако кредиторът може да задоволи претенциите си срещу основния длъжник чрез прихващане.

· Кредиторът не може да изиска нещо от неизпълнение от страна на длъжника, ако той има възможност безспорно дебитиране на средствата от главния длъжник.

Субсидиарност длъжник може да създава в съответствие с изискванията на възражения кредитори, които са достъпни от главния длъжник.Той привлича за участие в спор с кредитор на главния длъжник и следователно изрази тези възражения.Не е правилно да дъщерно дружество длъжник, че е задължение заплаши санкции - в противен случай главния длъжник има право да номинира срещу прибягването лицето, което отговаря на субсидиарност възражения, които той е имал срещу кредитора.

В изпълнение на задълженията от страна на трети лица - вместо изпълнение на длъжника се извършва от трета страна.

Това може да се случи в случаи

1) Когато длъжникът е възложено изпълнение на задължение на трето лице

2) Една трета страна поема ангажимент по своя собствена инициатива

Общо правило - Полагане може да се направи, ако само от закона, други нормативни актове, условия или задължения на неговото същество не предполага задължението на длъжника да изпълни задължението си лично.(Checkout работи писател)

Ако длъжникът има право да извършва полагането, кредиторът е длъжен да приеме изпълнението на третото лице.Въпреки това, има една трудност, която в законодателството не е решен - тази сложност произтича от факта, че няма ясна квалификация на това, което е година по отношение на класирането на юридически факти (кокошки квалифицира като сделка, която е в нея е насочено към определен резултат - .. Промяна задължения (въпреки че няма права и задължения, които не са прехвърлени, някои промени в задължението е промяна се крие във факта, че кредиторът е обвързан израз на волята на длъжника -. той е длъжен да приеме изпълнението от трета страна (в противен случай не попаднат в забавяне кредитор) Това е много едностранно волята на длъжника -. сделката е на едностранно)).Се нуждае, е тази сделка във възприятието (в закона да има нищо?) - От гледна точка на логиката на полагане на гражданското право трябва да бъде съобщено на заемодателя.Въпросите, свързани с полагане на закона се прилага само за отношенията между третото лице и кредитора, тя не се занимава с отношенията между третото лице и длъжника - това остава рамка структурата г. от гледна точка на действащото право àeti връзката може да бъде облечен в някаква форма, на длъжника и 3 - т.е. човек може да влезе в споразумение по този въпрос).

При полагане на такси, които не са прехвърлени на 3-ти човек, длъжен да остане на длъжника, съответно, при кредитора при кокошките не няма право възниква по отношение на трети лица, съответно, отговорни за изпълнението на дадено задължение на самия длъжник (3-то лице, което не се е - ако не го направи задължение към кредитора, че няма да бъде отговорен за какво).

Втората ситуация

1) трето лице поема ангажимент по своя собствена инициатива, ако има специална причина, посочена в закона.

В този случай, кредиторът трябва да приеме изпълнението от трето лице

Трети човек в риск от загуба на правото им на собственост на длъжника (правото да отдава под наем, ипотека или друго.) Благодарение на лечение кредитор възбрана върху този имот може да бъде за тяхна сметка, за да удовлетвори вземането на кредитора, без съгласието на длъжника.В този случай, правата на кредитора на трета страна [S15] на задължението в съответствие с членове 382 - 387 от този кодекс) .Ostavlen въпроси за това как, какво длъжник носи отговорност за действията на трети лица (с полагането на ситуацията тук ще е ясно - самия длъжник определеното за изпълнител, ако третото лице прави нещо нередно, след което длъжникът е отговорен. и тук изпълнението може да бъде извършена против волята на длъжника, без негово знание, и така нататък. д.).От практическа гледна точка, съдът вероятно просто ще се прилага по аналогия правилата за полагане.

2) Една трета страна поема задължение, без някаква специална причина.

Тази ситуация обикновено не е предвидено в закона, както и последиците не са ясни.Тук кредиторът не е длъжен да приеме изпълнението от трето лице.Но какви са последиците от взискателя (в 90% от случаите, и то пристига)?- Парадоксално е налице неоснователно обогатяване, защото няма причина за липса на плащане.(В концепцията е трябвало да се установи общо правило, че третото лице има право по своя инициатива да изпълни задължението на длъжника)

Различията

1) От прехвърлянето на дълга (тази смяна отговорности от бившия към новия длъжникът на длъжника, когато има промяна на лицата в задължението) -Ако превода на дългови задължения на длъжника е преход към ново лице и кредитор има правилно отношение към него, при изпълнението на третото лице, без такси не мине някое от правата и на кредитора по отношение на лицето, 3 не е там.(Трето лице извършва, но длъжникът все още е отговорен за изпълнение) (което е защо трябва да се получи съгласието на заемодателя (защото това не е всичко, е същият, който ще бъде новият му длъжник), както и действието на трето лице в превода на дълг - не)

2) От една ситуация, когато едно лице се задължава 3 стъпки, водещи до изпълнението.(Например, доставка на стоки, на правилното място и да го подаде на длъжника към кредитора да даде. Важно е, че самият акт на изпълнение се извършва от трета страна)

3) договор на трето лице - това е възможно, че има такова дружество А един, който следва да заплати определена кошница от дружество Б (самата тя с парите, не или не искат да плащат само от джоба).Той може да сключи споразумение с C, при която C трябва да плати Company A (което е, съответно, тук заемодателя), договорът е направен като договор дизайн в полза на трето лице (т.е. C трябва да плати не А, но Б.) - Когато на договора в полза на трети лица, третото лице придобива правото на иск срещу длъжника - длъжникът е задължен да извърши третото лице, третото лице има право да поиска.В случай на изпълнение на трето лице-различна картина - да разполага с преки изпълнителни функции, кредиторът няма право да предяви иск срещу него.

Пренасочване на производителност (приемане на трета страна)

Той е един кредитор, инструкции, отправени към длъжника, че изпълнението ще не вземе заемодателя, и определената от трета страна.Като общо правило Преадресиране може да се случи по всяко задължение, освен ако не следва друго от естеството на задълженията на неговите условия, закона и други нормативни актове.

В 3 от лицето му не е налице право на иск срещу длъжника, длъжникът не се яви пред 3м се изправи, без заплащане (т.е.. Е. Без промяна на обект състав на пасиви).Ако изпълнението би било неуместно, изискванията ще се номинират кредитор, не на трето лице

Квалификация - едностранна сделка, която води до промяна на пасивите (промяната е, че длъжникът е обвързана с това израз на волята на кредитора - длъжник не може да изпълни 3-ти човек, ако той не го прави. - Изпада в просрочие) Логично, тя също се нуждае от възприятие ( както в случая на година)

Ако изпълнението пренасочване на длъжника има някакви допълнителни разходи - (. Аналогията с промяната на мястото на кредитора на пребиваване (член 316)) за това не е пряко адресирана, ние може да запълни празнината с помощта на аналогията на закона ÀVse допълнителни разходи, свързани с Преадресиране производителност, възлага на заемодателя.

Различията

1) От назначаването на иска - Когато задачата изисква промяна в задълженията за предмет състав (право на иск се прехвърля от кредитора към друго лице, което се превръща в новия кредитор)

2) от договора на трето лице - е на трето лице има право да предяви иск срещу длъжника, и за Преадресиране третото лице няма право да предяви иск срещу длъжника.

3) Приемане на представител производителност - в тази ситуация, няма промяна -ispolnenie приема като ако представител кредитор, действа от името и в интерес на кредитора, докато Преадресиране - ясно се на трето лице.

Относно задълженията

Те могат да бъдат всяка стока, която принадлежи към категорията на обектите на гражданските права (но не и лични нематериални ползи)

Неща като предмет на задължения

От първостепенно значение за нас е класирането - коя категория се отнася нещо.

Ако целта на задължението е специфичен нещо, длъжникът е задължен да премине този специално нещо, което се равнява на подмяната на нещо не е позволено.Ate индивидуално определени задължения нещо престанали да съществуват, така че изпълнението не може да бъде прекратен и задължението

Има граница ситуация - когато страните са идентифицирани предмет на задълженията, изглежда на пръв поглед заменяем, но в действителност се оказва, че длъжникът нещо е само един.По-скоро от гледна точка на практиката и правната логика на подобно задължение ще бъде призната като задължение на индивидуалния конкретния обект.

Ако някои общи характеристики - длъжникът е длъжен да даде на заемодателя на имота, който спада към определена категория.Длъжникът може да предостави някои от нещата, в необходимото количество, с необходимите характеристики.Длъжникът може да предприеме цялата вид на нещо (àklyuchevoy точка в това начинание - броят, ако преместването на фокуса към договора, тази сума ще бъде съществено условие на договора (по смисъла на съществените условия е, че това е най-малкото, което е необходимо и достатъчно, за да предоставя на страните нужната сигурност. Ако не посочите номер, то определено няма да бъде постигната, това условие не ще бъде в състояние да се мисли извън, съдът никога не се запълни)

,

Изключение ограничена род (като определена марка вино, реколта, продуцент) - в тази ситуация е възможно да се споразумеят за трансфера на всички видове.

Въпрос задължения подлежат unascertained - Колко подробно трябва да бъдат описани в темата?Важното е, че елемента трябва да се определи достатъчно.

Въпросът за качество - длъжникът има право да предостави предмет на по-ниско качество или на най-високо качество е необходимо. (в вопросе качества можно ориентироваться на цену, но она не является существенным условием договора купли-продажи ) – ориентируемся на общие принципы гражданского права – принцип разумности, добросовестности и справедливости –по крайней мере предоставить не ниже среднего качества.

Если должник утратил некоторое количество родовых вещей, то это не вызывает невозможности исполнения обязательства – иди и купи, род не погибает.

В данных обязательствах в конечном счете происходит индивидуальизация предмета, потому что нельзя передать право собственности на род, так как предметом права собственности всегда является индивидуализированная вещь. Должник может произвести предварительную индивиуализация –тогда должник может договорится о передаче отобранных вещей, тогда обязательство трансформация в индивидуальное.

Особая разновидность обязательств, предмет которых определен родовыми признаками – это денежные обязательства.

Что под ними понимают? - Деньги могут фигурировать в обязательстве при разных обстоятельствах – по возврату денег, принятых на хранение, обязательства, связанные с оказанием инкассаторских услуг, обязательство, связанное с арендой денег, с купле-продажой валюты и т. д. Можем ли мы их все назвать денежные?

НЕТ – денежными называются только те обязательства, где деньги используются в качестве средства платежа. (обязательства связанные с инкассацией – деньги здесь не выполняют платежных функцийà это не денежные обязательства. А вот когда речь идет о том, что покупатель обязан деньгами заплатить за товар, тогда мы можем сказать, что имеет место денежное обязательство)

Почему важно знать, что есть денежное обязательство, а что нет? - В отношение денежных обязательств установлен специфический режим в том числе исполнения и ответственности за нарушение обязательства.

Валюта долга и валюта платежа

Валюта долга – денежная единица, в которой выражено само обязательство (в римском праве – in obligatione)

Валюта платежа – те денежные единицы, в которых должно быть исполнено денежное обязательство

Валютой долга может быть любая валюта, а вот валютой платежа по общему правилу являются рубли (в целях защиты национальной валюты).

Когда валюта долга и платежа различаются, законодатель позволяет отразить это различие в обязательстве следующим образом -Стороны могут указать, что обязательство должно быть исполнено в рублях, но в сумме, эквивалентной определенному количеству иностранных денежных единиц. (“покупатель обязуется заплатить за товар сумму в рублях, эквивалентную 1000 долларов США” – это была бы безупречная формулировка. Но часто в 90% случаев пишут заплати 1000 долларов, а потом в случае чего начинают объяснять, что в виду имели в качестве валюты платежа рубли и т. д.Судебная практика относится к этому достаточно либерально (российского человека переделать крайне сложно) и соглашаются с такими аргументами, но юридически это некорректно)

По какому курсу нужно производить пересчет иностранной валюты на национальную, когда у нас валюта долга и валюта платежа различаются?-

Этот курс может быть абсолютно любым (не только курс ЦБ РФ). Если стороны ничего не написали, то действует обычное диспозитивное условие – сумма подлежащая уплате, определяется по официальному курсу обмена на день совершения платежа, действующему в месте исполнения обязательства.

Деньги – их главная функция состоит в том, чтобы выступать всеобщим эквивалентом. Поэтому деньги подвержены такому процессу как инфляция. Законодатель должен это учитывать в тех случаях, когда мы имеем дело со специфической целью исполнения обязательства - Обязательства, целью которых является предоставление содержания гражданину(предоставление денежной суммы, которая необходима для удовлетворения его личных потребностей (в еде,, одежде, лекарствах)) – такие обязательства подлежат индексации с учетом уровня инфляции(иначе говоря если стоимость денег изменяется, то в обязательствах сумма обязательства должна увеличиться пропорционально стоимости денег). Перечень таких обязательств законодатель не формулирует как закрытый, здесь главное – специфическая цель (предоставление содержание), любое обязательство с такой целью подлежит индексации.

Парите дълг не съществува в изолация - купувачът трябва да плати за стоките, той може да се забави след олихвява с продавача може да са разходи, свързани с получаването производителност и т.н. Нека приемем, че в края на краищата, продавачът ще събират сумата, но не напълно, а останалите .. част от изискванията остава непокрита.Това е сумата, достатъчна да покрие целия дълг - тя трябва да бъде разпределен?Вие може да осигури собствената си цел в договора, но на практика никой не прави, използване на законодателството (което е обичайната усмотрение - може би наистина отговаря на всички, и никой не иска да промени този ред): ако плащането не е достатъчно,

1) в първия заемодателя възстановени разходите за получаване на изпълнение,

2) във втората - интерес (законодателят не определя как те са различни - регулиране (първоначално предвидено задължение нормална ситуация - като лихви по кредита, лихвите е тук - това е просто една такса за използването на пари) и защитна (награден за престъплението, като санкция) - Процесуално има тенденция да се тълкува така, че законодателят в е против регулаторната интерес)

3) на трето място - сумата на главницата,

4) четвърто - защитен интерес и други мерки за отчетност.

(Това задължение се поддържа -всички постъпления по общ начин, тъй като сумата не е платена (тя се начислява лихва, и така защитно. D.)).Това е функцията на генерични (включително парични) пасивите - Общи задължения по природа са такива, че те да могат да се упражняват изцяло или отчасти и да приеме частично изпълнение, не променя същността на задължението, то не спира, другата част от задължението продължава да съществува ( "едно и също задължение, то просто става по-малко, това е съкратено").Защо това е важно?Защото, ако ние кажем, че ангажиментът към останалата част от останките, което означава, че все още е на целия режим (ако е обезпечен със залог, поръчителство и т.н., те се записват - .. Целият набор от допълнителни права, която е свързана със задължението продължава да съществува)

Частично изпълнение - само възможно в случаите, когато предмет на разделение на задължение.Кредиторът не може да приеме изпълнение на части, освен ако не е предвидено друго в закон, други нормативни актове, условия на задължението, по отношение на бизнес практиката и задължение.(От същността - задължението за предоставяне на образователни услуги)

алтернативно задължение

Особеността на алтернативни задължения - длъжникът може да се изисква да предоставят на един или друг обект, или да извърши други действия и правото на избор принадлежи на едно от задълженията на страните (длъжника или кредитора).Тези задължения не са условни - тук изборът е изцяло зависим от една от страните, които в условните задължения невъзможни.

Правото да се избират по правило принадлежи на длъжника, друг може да бъде установен със закон или по силата на споразумение на страните.

Изборът тук е сделката, и едностранно, защото от другата страна го приема само, но не участва в него àodnostoronnyaya сделка се налага възприемането на дестинацията.

В този момент, когато изборът се възприема от другата страна, алтернативни спирки, след това всичко се случва по общите правила - сделката е неотменимо

Изборът не може да бъде под условие или зависими от живота - това лишава определени сделки (както се разглежда в учението, в Ц. не е нищо)

Последствията от тази сделка - задължение автоматично превръща в безспорен

Правото да се избират не съответства, без заплащане - от друга страна трябва да има нищо общо (sekundarnye дясно)

Какво става, ако една от страните, които имат право на избор, тя не извършва (законът все още не бяха решили) - тази разлика може да се поправи само по аналогия на закона.Ако страната, която е собственик на правото на избор да не го упражни в рамките на разумен период от време, след това на другата страна има право да избере най-)

Концепцията се очаква да се откаже от изграждането на една-единствена отговорност (т.е. не по-малко елементи в един obyazatelstve и няколко obyazatelsvt) - избор според законодателя следва да се провеждат не между обектите и между задължения (докато имаме общ ангажимент за изграждането на няколко обекта)

Алтернативни генерични и задължения - са сходни.1) Те първоначално се предположи, че ще се дава определена част от комплект (тип и така нататък. Г.). 2) По време на извършването на неговото съдържание не е сигурно, недефинирано.3) Унищожаването на обектите не винаги води до прекратяване obyazatelstva4) Най-малко един от контрагентите не ме интересува какви елементи ще бъдат осигурени

Различията

1) Като алтернатива, там е истински ангажимент за избор, и в родово - inidividualizatsiya

2) При условията на евентуалност задължението обекти не могат да имат нещо общо, vrodovom - всички елементи prinadezhat до един и същ род

3) (рекордера)

И алтернативните общи и ангажименти могат да се комбинират (т.е.. Е, например, да направи избор между метал или една марка или друг).

Смъртта на един от обектите на алтернативни задължения

Смъртта може да бъде на случаен принцип или дегустация на една от страните

1) смърт вследствие на злополука.В този случай, на алтернативно задължение престане.В тази връзка, той каза, че смъртта на един обект е на длъжника (в смисъл - че не се чувства по-добре от смъртта, той ще трябва да предоставят на друг обект).Ако всички умират - задължението за прекратяване на всички

2) Загубата за вината на кредитора.Ако изборът принадлежи на кредитора, той може просто да изберете жертвата, както и задължението да се спре (ако той избира запазва - длъжникът е длъжен да го предаде, а кредитор - длъжникът да възстанови загубите).Ако изборът принадлежи на длъжника - когато длъжникът може да избере предмет на починалия, и след това obyazatelstvo прекратена, ако запазен - предава и приема обезщетение за жертвата

3) Смъртта на вина на длъжника.Ако изберете правото принадлежи на кредитора, кредиторът може да избере да спаси, а след това е всичко спря, или убит - тогава той възстановява загубите.Ако длъжникът има право на избор, длъжникът може да избере предмет запазена, и след това задължението да се спре или убит - тогава възстановява загубите на заемодателя

Тези правила - 2000 години

Допълнителни задължения (задължение, трябва да бъдат разрешени с предлаганата като опция)

Функцията също докосва обект - в опция задължение за разлика от алтернативни един обект, той е напълно дефинирана, но длъжника се дава определени привилегии по желание, се разрешава - длъжникът има право да бъде свободен от задължението чрез предоставяне на предварително определен друг обект, т.е. чрез промяна на изпълнение (пример. - чл. 396 заплащане на обезщетение в случай на неизпълнение и заплащане на неустойка за неизпълнение му за облекчаване на длъжника от изпълнение на задължението в натура, освен ако не е предвидено друго в закон или договор).

Алтернативно поети специфични правила във връзка със смъртта на предмета (виж по-горе), по избор, това не е - Тъй като темата единичен - когато обектът на смърт там е невъзможността на изпълнение на задължението да продължи случай ravzivayutsya програмата е предвидено в закона, и докато съществува обекта длъжникът има тази привилегия.

Ангажиментът има задължения на кредиторите (които са свързани с изпълнението на задължението на кредитора) и вземания закона (които длъжникът има право да поиска от кредитора при изпълнението на задължението) в допълнение към класическите правата на кредитора и задълженията на длъжника [S16].По желание се разрешава да го имат само вид на права вземания, и кредиторът е длъжен да вземе такова изпълнение, ако той откаже - изпада в просрочие.

Методът на изпълнение на задълженията.

Това е процедурата за извършване на действия в изпълнение на задълженията.Ако страните са се договорили за това, че определен метод на изпълнение - от длъжника се изисква да следват тази процедура, в противен случай изпълнението ще бъде недостатъчно.

Изключение - когато dvustoronneobyazyvayuschego изпълнение (взаимно) споразумение.Q-в-право няма единно решение (то е решен за някои категории), но няма общ.

Но ние имаме правило за изпълнение на взаимните задължения.Те са в ОС определя - изпълнение на задължение на страна, които, в съответствие с договора [S17] се дължи на изпълнението на техните задължения от другата страна (аз ви дам нещо, което ти ми даде нещо в замяна).

Тъй като HA няма общо правило за последователността на изпълнение във времето, единственото нещо, което ни помага е норма на противоположната изпълнение на задължението -

Условия за насрещно изпълнение на задълженията

Страната, която е длъжен да осигури насрещно изпълнение има право да спре изпълнението на задълженията си или дори да откаже да изпълни задълженията си и да търси обезщетение за вреди при някое от следните условия -

1) другата страна не е дала своето изпълнение

2) Ако е очевидно, че изпълнението не е представена в определения срок

Неизпълнение на неговото реципрочно задължение води до прекратяване на задълженията - еднопосочен сделка (за законосъобразното и целенасочено действие), която изисква възприемането на другата страна.Този отказ може да бъде или пълно или частично (ако страната, която има задължението да осигури насрещно изпълнение получава само част от изпълнението, правото да спре изпълнението на задълженията си или да откаже изпълнението на степента на провала на изпълнение.).Едностранно отказ за извършване на насрещно изпълнение (или спиране) - тя винаги е само правото, но не и задължение.Страната, която се предоставя правото по свое усмотрение да го упражнява.Ако страната не иска да го изпълни, то по никакъв начин не отрицателно въздействие върху неговите права и обезщетения, не са отразени.Ако насрещно изпълнение, произведен въпреки липсата на предишната версия, предишното изпълнение все още ще бъде предоставена и съответно всички права, свързани с отлагането на изпълнението на предходната бележник

Правилата за задълженията насрещно изпълнение са разпоредителни - страните могат да ги променят или премахнат техните ефекти

Друг специфичен начин - депозит (въвеждането на депозит в нотариус или съд)

Понякога, поради причини, независещи от длъжника не е имал възможност да даде изпълнение на кредитора, в такива случаи, ако предмет на задължението са пари или ценни книжа, длъжникът може да ги доведе до съда или нотариално депозит.Това се прави с цел да се защити добросъвестността на длъжника.Какво е различно от обикновената забавяне на заемодателя - в случай на забавяне на задължението все още не са изпълнени, той се записва, но длъжникът не е длъжен да обезщети кредитора за периода на забавяне и на заемодателя, от своя страна, той трябва да възстанови загубите на длъжника, свързани с отлагане на кредитора, и при депозирането на ситуацията различен, ако длъжникът ще се правят пари или ценни книжа на депозит с нотариус или съд, задължението се счита за изпълнено (не "задължение за извършване на" - Тази фраза означава, че задължението не е прекратен, но в бъдеще на кредитора не може да изиска, че длъжникът не е изпълнение, изпълнението е най- нотариус или в съда и кредиторът трябва да се прилага за получаване на изпълнение), но въпросът е каква е съдбата на този спектакъл - Какво, ако кредиторът не дойде за сумата от (след изпълнение на задължение - двупосочна сделка, ако кредиторът не приема изпълнение, след това изпълнение не е, и ако това е така, предмет на изпълнение все още е собственост на длъжника, съответно на длъжника трябва да бъде в състояние да взема изпълнението, ако кредиторът не е искал да го използвате.Естествено, длъжникът може да го направи по силата на споразумение с кредитора, и ако не успее да достигне 0 от съда).

В момента на вземане на депозита при всички права за сигурност се прекратява (като гаранция, поръчителство)

Условията за депозиране (всички от тях)

1) Ако кредитор или упълномощено от него лице в никакъв място, където е трябвало да бъде изпълнено задължението.(Осигуряване с нотариус - ти дойде на нотариус, който е протокол, който, в такова място не е кредитор)

2) Ако кредиторът е недееспособен и не разполага с представителна (не са включени в ситуацията с увреждания -. Не знам защо)

3) очевидната липса на яснота за това кой е кредитор (извършеното прехвърляне на вземане, ако спорът между прехвърлителя и приобретателя)

4) отказ на кредитора да предприеме принудително изпълнение или други забавяне кредитор (избягва правилното изпълнение)

Ако длъжникът ще направи представяне в депозит в отсъствието на условията на Гражданския процесуален кодекс -. Провалът на длъжника (просто не може да се споразумеят за депозит)

Нотариусът не проверява наличието на условията - длъжникът е печелене на пари и ценни книжа, на свой риск.

По отношение на правилното място на депозита не е установена, но традиционно - е нотариус или съд, с юрисдикция върху територията, където задължението е да се изпълни.

Доктрината GP-широко усети, че длъжникът трябва да направите депозит в разумен срок след дължимите задължения на дата ispoleniya.

Нотариус (съд) уведомява кредитора на депозита (в европейското законодателство - на длъжника)

Като общо правило, депозит може да бъде получена от нотариуса, а съдът - само в случаите, изрично предвидени със закон

Законът остави отворен въпроса за това как изкупени еднакви задължения, когато изпълнението условие от страна на длъжника не е достатъчно, за да изпълни всички свои задължения, т.е.. Д. Значение, например, ситуацията, когато длъжникът е свързано с заемодателя няколко задължения, заемодателят постави стоките длъжника изобщо задължения между тях и на длъжника да заплати сума в размер по-малък от размера на своите задължения към всички задължения и той просто се прехвърлят парите и всичко останало.Какви задължения, така незадоволително изпълнение ще бъдат възстановени.Този въпрос не е в закона, решения само по отношение на договора за доставка.Но трябва някакво единно решение, така че концепцията за реформата на Гражданския кодекс (сега тя не), ние очакваме новите правила -1) в тази ситуация, на длъжника, осигуряване на изпълнение, самата може да показва по отношение на еднородни задължения изпълнение трябва да отидат.На практика обаче това не се случва често, така разработени правила за подпомагане: 2) Ако длъжникът не са имали, за сметка на изпълнение на задължението следва да се отчита, следва да се определи ефективността на разстояние срещу задълженията на чиито срок на изпълнение дойде преди.3), след това изпълнение трябва да се отчита в резултата на задължението, което стана по-рано, ако сроковете не са били определени.4) Ако всичко се появява в същото време, изпълнението трябва да бъде кредитирана по сметката на задължение, което не дава (за необезпечени рискове от неизпълнение на кредитора най-великият).5) Ако въпреки това не се закачат, изпълнението на разпределена пропорционално.

Още един въпрос - чия сметка на неизпълнение на задължения (т.е. кой поема разходите за изпълнение -.? A процес на изпълнение на задължението, винаги е свързано с определени разходи - например, ако искате да прехвърлите пари, разходите ще бъдат направени под формата на банкови такси и др ...) ,Логиката тук може да бъде различен (от една страна, и на длъжника не е, че банката пое Комисията, от друга страна, длъжникът е задължен да предостави на заемодателя е сумата, която е била определена, и заемодателя въпрос за по-малки, по-малко комисионна), нищо в закона.Сега единственият начин да се реши този проблем - това е да се осигури в договора, че разходите са за сметка на длъжника например (или кредитор).Ако не пиша - има проблеми в съда, а някои не разполагате с официално решение тук.Концепцията предлага да се установи, че задължението се извършва от длъжника (т.е.. Не всички разходи за изпълнение на наложената на длъжника) (като общо правило диспозитив).

Място на изпълнение на задължението

Мястото на изпълнение на задължението по общото правило е, че мястото се определя от закона, други нормативни актове, договор.Място на изпълнение на задължението, ако няма съответни правила на закона, другите нормативни актове, договорът може да бъде определена въз основа на приложимия по поръчка бизнес оборот и изхода на задължението.

Изпълнението на задълженията се състои от два компонента - изпълнение на присъда (в момента: изпълнение производителност, осигуряване на изпълнение, изпълнението на присъдата, "изпълни", за да се направи представяне (в контекста, като например "да вземе изпълнение от длъжника") - независимо дали това е същото [S18 ]) на длъжника и кредитора на решение за изпълнение.В някои случаи, мястото на изпълнение и решения за изпълнение на присъди, може да варира - ако кажем, че длъжникът е длъжен да достави стоката на превозвача за последващата доставка към кредитора, изпълнението на предложената площадка ще бъде позицията на трансфер стоки превозвача и мястото на приемане на изпълнение ще бъде на мястото на получаване на стоката кредитор от превозвача ,

Въпросът за мястото на изпълнение на задължението е един много важен въпрос, който има достъп до редица свързани - това също е въпрос на това как да се разпределят разходите за доставка на изпълнение на обекта, което право е приложимо към предприятието, въпросът за дефиницията на интереси (защото ако е парична задължение, приложимият процент отстъпка от банкови лихви, действа точно на мястото на изпълнение), въпросът за компетентността на спора, както е определено от възнаграждението, което трябва да се обърне по силата на договора, когато възнаграждението не е дефинирана (член 424 -. при подобни обстоятелства - в броя на подобни обстоятелства, т. е. на параметрите, които определят цената, и включени на мястото на изпълнение, тъй като на различни места в един и същи продукт плащат различна цена.)

Условия за мястото, зависи от това какъв вид ангажимент изпълнена.

1) задължения за прехвърляне на недвижимо имущество.Мястото на изпълнение на задължението е местоположението на имота.

2) Задължения, свързани с транспортирането на стоки.Задължението на длъжника се счита за изпълнена, когато той ще предаде стоката на първия превозвач, съответно, и мястото на изпълнение е мястото на приемане на стоката на първия превозвач.

3) задължения за прехвърляне на имота, свързани с бизнес дейности.Мястото на изпълнение е на мястото на производство или съхранение на имота, при условие, че тя е била известна на кредитора по време на ангажимента.

4) Финансови пасиви (С тях интересно).Мястото на изпълнение на парично задължение като общо правило, място на пребиваване (местоположение) на заемодателя.Ако това място е в последствие се промени, кредиторът има право да иска изпълнение на новото място на пребиваване (населено място), при условие, че той не уведоми длъжника (не забранява толкова лесно да приеме изпълнението от страна на старото място на пребиваване (населено място)), компенсира заемодателя той свързва с промени в разходите.Но това е за пари -. Това означава, че нещата, по-голямата част от финансовите задължения се извършват на базата на безкасово, т.е. чрез прехвърляне на пари в банкова сметка ..(Ние имаме длъжник, който има сметка в една и съща банка и на заемодателя, който има сметка в друга банка. Длъжникът дава неговата банка, за да се прехвърли на парична сума в съответната партида на кредитора в друга банка. Банката приспада тази сума и да го плаща, но не го правят директно към сметката на получателя (защото това е в обхвата на друга банка) - всички банки заедно подписани споразумения кореспонденти, при които банките имат взаимните сметки кореспонденти, където те се вземат под внимание всички суми се прехвърлят между Съответно, когато банката на длъжника приспада тази сума пари. той изброява на кореспондентската сметка, която е отворена към банката кредитор, след като банката кредитор трябва да отпишат тази сума от кореспондентската сметка на и да я предостави на сметката на кредитора Съответно възниква въпросът - .., че се смята за мястото на изпълнение?

Версия 1 - Задължението се смята за изпълнено, когато банката длъжник да дебитира сумата от сметката на длъжника (но тази опция е опасно - кредиторът е тази сума идва от друга банка, с която тя няма отношения, т.е., заемодателят има никаква гаранция, че отписване. сумата от сметката на длъжника, че чуждестранна банка ще направи всичко правилно и да го изпрати на кореспондентската сметка на кредитора на банката, а не някои от неговите нужди).

Версия 2 - Задължението се смята за изпълнено, когато средствата всъщност идват по сметката на продавача (но това не е в полза на длъжника - веднага след като той е с ръката си изпълнил тогава трябва обхвата на контрола на длъжника и банката е към края си, а след това да има никаква гаранция, че банката кредитор съвестно изпълнява отговорностите си, като даде на кредитора сумата по сметката, а не на собствените си нужди)

Версия 3 (решението на съдебната практика, няма нищо в закона.) - Парично задължение, което включва използването на безкасово, т.е., изпълнен от безкасови плащания, се счита за изпълнено в момента, когато сумата на парите, прехвърлени на кореспондентската сметка с банката кредитор.(Концепцията се очаква да се включат тези правила точно в НК)

5) Всички други задължения - като общо правило, те трябва да се извършват на мястото на пребиваване или място на длъжника

Място на изпълнение на задължението може да се определи като алтернатива.Например, "място на пребиваване (местоположение) на кредитора или на мястото на пребиваване (местоположение) на длъжника."Правото да се избират по правило принадлежи на длъжника (от общите правила на алтернативните задължения)

Време на изпълнение на задължение

Период - е незаменим атрибут на всяко задължение.Терминът може да се определи, несигурно, но във всеки случай той е, задължения, които не разполагат с живота не се случи.По отношение на срока на изпълнение на задължението е необходимо да се направи точка - време за изпълнение означава, че съществува задължение, той вече се е случвало, но това не е изпълнимо, докато датата на падежа [S19].Може ли длъжник да иска от заемодателя, като началото на изпълнение? - Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. (проще - в общегражданских по общему правилу можно, в предпринимательских – наоборот, по общему правилу нельзя)

Срок исполнения обязательства может быть определенным , т. е срок может быть определен либо конкретной календарной датой (иногда даже с точным временем), либо периодом времени (тогда должник должен предоставить исполнение в любой момент в течение этого периода)

Срок может быть определимым , т. е срок исполнения обязательства может быть привязан к какому-то событию, о котором неизвестно, когда оно наступит, но известно, что оно обязательно должно наступить. Если в обязательстве отсутствуют указания даже на событие, то по общему правилу такое обязательство должно быть исполнено в разумный срок (срок, нормально необходимый для того, чтобы приготовиться к исполнению и произвести исполнение обязательства)

Срок до востребования . Предполагает, что кредитор сам должен проявить инициативу и направить соответствующее требование должнику. Эта ситуация принципиально отличается от тех, когда срок является определенным или определимым, где кредитор не обязан должнику ничего напоминать (Срок напоминает вместо человека). А вот в обязательствах до востребования кредитор сам должен направить должнику соответствующее требование об исполнении. Это востребование кредитора – это действие, правомерное, целенаправленное, оно направлено на начало исполнения (если конкретно), если более обще[S20] – на изменение обязательства, как только должник получает такое востребование, с обязательством происходят изменения - должник становится обязанным исполнить такое обязательство в течение 7 дней после получения требования кредитора (т.е. изменения заключаются в том, что если до получения востребования срок был определен моментом востребования, то после этого срок становится определенным (определен периодом времени – 7 дней) – односторонняя сделка, направленная на изменение обязательства (см. срок), которая нуждается в восприятии. Поскольку востребование приводит к тому, что должник начинает готовится к исполнению, то отозвать свое требование нельзя (сделка безотзывная)

В какой момент наступает просрочка в обязательствах, которые должны быть исполнены в разумный срок. Если обязательство не исполнено в разумный срок, то кредитор должен направить требование об исполнении обязательства, после чего должник обязан осуществить исполнение в течение 7 дней. Здесь в законе внутреннее противоречие – должник вроде бы обязан исполнить в разумный срок или же все таки он обязан исполнить в течение 7 дней после требований кредитора. Имеет смысл ориентироваться не на истечение какого-то разумного срока, а на момент требования кредитора. А если мы будем по всем обязательствам, срок которых не определен, ориентироваться на требование кредитора, то у нас возникает другая проблема – что делать если кредитор достаточно долго это требование не предъявляет? - в законе этот вопрос не решен. В концепции – если кредитор длительное время не предъявляет требование, то должник может по своей инициативе потребовать от кредитора принять исполнение.

Срок исполнения обязательства тоже может быть определен альтернативно. Если срок определяется альтернативно, то опять же применяем общие правила об альтернативных обязательствах – право выбора у должника.

Существует особая разновидность сроков – это срок по истечение которого кредитор утрачивает интерес в принятии исполнения по обязательству. Иначе говоря речь идет не о простой просрочке, когда должник просто вовремя не исполняет обязательство, а о том сроке, который для кредитора является принципиально важным, т. е. от соблюдения этого срока настолько зависит интерес кредитора по обязательству, что при его пропуске исполнение по обязательству утрачивает для кредитора всякую ценность.

Для нарушения таких сроков предусмотрены особые последствия – Право кредитора на односторонний отказ от принятия исполнения по обязательству, и право требовать убытки.

В обязательстве могут выделяться частный (промежуточный) и общий (окончательный) сроки

Общий срок – срок в течении которого кредитор должен получить исполнение в полном объеме (поставка 100 тонн бензина в течение 3 месяцев)

Частный (промежуточный) срок – отмечают моменты во времени, когда кредитор должен получить соответствующую часть. Если в обязательстве присутствуют промежуточные сроки, то при нарушении такого срока, срок исковой давности будет течь по каждому сроку в отдельности.

Промежуточные сроки устанавливаются для того, чтобы кредитор мог контролировать процесс исполнения обязательства (типичный пример – договор строительного подряда). Если какой-то из промежуточных сроков нарушен, это позволяет спрогнозировать нарушение в будущем общего срока.

Гражданско-правовая ответственность

Понятие гражданско-правовой ответственности

Чем меры ответственности выделяются среды иных способов защиты– это некие специфические последствия гражданского правонарушения (т. е. нужно отличать от ситуаций, когда принудительно исполняется и так ранее существовавшая обязанность (понуждение к исполнению обязательства в натуре), виндикация[S21] , применение реституции когда имущество было передано по ничтожной сделке. ( никаких дополнительных обязанностей у тебя не возникает)

и т. д.)).

Ошибочно считать, что это только санкции, которые осуществляются принудительно (должник может возместить убытки и выплатить неустойку и по собственной воле)
Чем специфичны меры ответственности

1) Ретроспективный характер гражданско-правовой ответственности – гражданско-правовая ответственность представляет собой последствие нарушения субъективного права или охраняемого законом интереса (“Без нарушения нет ответственности”) (почему важно – в законе термин “ответственность” может использоваться в смысле добросовестного отношения к своим обязанностям в литературе это называют позитивной ответственностью (это просто фигура речи, а не правовой термин))

2) Гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер. Дело в том, что Гражданское право защищает прежде всего частные интересы, а интерес потерпевшего состоит в восстановлении положения, существовавшего до нарушения гражданского права, для чего нужно применить именно имущественную санкцию (если нарушителя посадить за решетку машина сама не отремонтируется). Это вытекает из основного метода гражданского права – метода юридического равенства сторон. Если один субъект ГП каким-то образом умалил право или интерес другого субъекта, то для того, чтобы соблюсти принцип равенства, нужно за счет имущественных санкций восстановить равенство.

3) Компенсационный характер гражданско-правовой ответственности – меры гражданско-правовой ответственности реализуются за счет нарушителя и в пользу потерпевшего. Для сравнения ст. 169 и 178. Ст. 169 – это не мера гражданско-правовой ответственности, поскольку носит карательный, а не компенсационный характер (не смотри, что ст. 169 тоже в ГК находится – не все меры ответственности, которые содержатся в гражданском законодательстве, являются мерами гражданско-правовой ответственности. Ст. 169 рассчитана на сделки, в ходе совершения и исполнения которых нарушаются нормы публичного права (уголовного, административного)àпредусмотренные ст. 169 санкции применяются не за гражданское правонарушение, а за нарушение норм публичного права))

В теории ГП выделяют еще один признак – говорят о том, что гражданско-правовая ответственность - это определенные отрицательные последствия для правонарушителя, имея в виду, что в этом содержится какой-то элемент наказания. В принципе, конечно, любая мера ответственности (уголовной, административной, гражданско-правовой) так или иначе должна преследовать цель общей и частной превенции, т. е меры ответственности должны стимулировать к правомерному поведению под угрозой наказания. Но в гражданском праве роль общей и частной превенции значительно снижена. Если цель уголовной ответственности – перевоспитать и если мера уголовной ответственности не перевоспитала, то она не эффективна, то в ГП самое главное – это компенсация если имущественное положение потерпевшего восстановлено, то мера ответственности эффективна.

Гражданско-правовая ответственность – это имущественные обременения, возлагаемые на нарушителя чужого субъективного гражданского права или охраняемого законом интереса, призванные компенсировать потерпевшему последствия правонарушения.

Меры гражданско-правовой ответственности могут проявляться

1) В возложении на правонарушителя дополнительной обязанности (При неисполнении обязательства оно сохраняется и в дополнение появляется новая обязанность – возместить убытки - эта обязанность и будет мерой ответственности (тоже наглядно показывает отличие мер ответственности от мер защиты))

2) В лишении нарушителя субъективного права (например, п. 2 ст. 416 - В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству)

Формы гражданско-правовой ответственности

1) Общая мера ответственности - это означает, что данная мера (санкция) может применяться во всех случаях, когда происходит нарушение субъективного гражданского права или охраняемого законом интереса(возмещение убытков) не надо доказывать, что она предусмотрена для данного случая – она действует всегда, по умолчанию )

2) Специальные меры ответственности – последствия, которые применяются только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено законом или соглашением сторон (неустойка, потеря задатка)

Условия гражданско-правовой ответственности (основание гражданско-правовой ответственности, состав гражданского правонарушения) – это некие элементы, признаки, которые должны иметь место, чтобы к нарушителю можно было применить меры ответственности

1) (объективные условия) Объективная сторона состава гражданского правонарушения.

  • Убытки . Это отрицательные имущественные последствия, которые наступили в сфере потерпевшего в результате совершенного правонарушения. В ГП делятся на две составляющие

Ø Реальный ущерб . Это расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права (т. е на этапе судебного разбирательства эти расходы вполне могут быть еще и не произведены. Главное чтобы были представлены доказательства того, что именно столько нужно будет потратить)

Ø Упущенная выгода . Это доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (самый проблематичный элемент – многие правоведы говорят, что Россия пока не готова к ее применению, ее нужно применять у нас очень осторожно. Но у нас вместе с водой выплеснули и ребенка – количество дел, в которых бы успешно была взыскана упущенная выгода стремится к крайне малым величинам – суды под разными предлогами постоянно ставят под сомнение расчеты упущенной выгоды, представляемые кредиторами, и это не смотря на то, что и в законе и в судебной практике выработаны правила определения упущенной выгоды а)Необходимо учитывать, какие меры кредитор предпринял для получения этой выгоды и какие он сделал с этой целью приготовления, б) Из размера упущенной выгоды вычитаются те разумные затраты (некая норма затрат, которая существует в любой сфере деятельности – в качестве доказательства их размера можно представить расчет расходов по аналогичным договорам), которые кредитор произвел бы если бы обязательство было исполнено надлежащим образом, в) Если лицо, нарушившее право, получило вследствие нарушения доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. (странная норма – никто не может сказать, что если бы обязательство было исполнено, что потерпевший получил бы точно такую же сумму, которую извлек нарушитель из совершенного им правонарушения. Хотя эта норма значительно облегчает бремя доказывания для кредитора (ему ведь доказывать размер убытков) – достаточно представить цифры, подтверждающие, что нарушитель получил такой-то доход и это уже должно быть принято судом) – причем эта сумма является минимальной (“не меньшем”) – если убытки больше чем сумма, полученная нарушителем, то потерпевший может взыскать сумму, составляющую доход нарушителя, а сверх этой суммы довзыскать еще часть упущенной выгоды, доказывая ее уже на общих основания.

И реальный ущерб и упущенная выгода взыскиваются в полном объеме, поскольку в ГП дейcтвует принцип полного возмещения убытков (но не смотря на его декларирование, у нас нет его расшифровки, что на практике может привести к злоупотреблению со стороны кредитора (может получить даже больше, чем получил бы при надлежащем исполнении обязательства). В концепции реформы гражданского законодательства есть предложение расшифровать – принцип означает, что кредитор имеет право получить от должника столько, сколько он получил бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом(для должника это тоже стимул – опровергая требования кредитора сможет сказать, что даже если он исполнил обязательство, кредитор никогда заявленных им сумм не получил бы) (это международный стандарт))

В то же время этот принцип подвергается корректировкам – размер убытков, подлежащих возвращению, может быть ограничен соглашением сторон (взыскивается только реальный ущерб, или только например, упущенная выгода, или только до определенной суммы). Также может быть ограничен законом (ст. 796). Курсовая (интересный институт) – КТМ - если происходит столкновение судов, то сторона, чье судно виновно в столкновении может заявить об ограничении ответственности перед всеми кто от этого пострадал, это означает, что по всем требования, которые возникают в результате столкновения, размер ответственности рассчитывается по формуле – тоннаж судна на определенное количество специальных денежных единиц. Безоглядное возмещение убытков существует среди заметных правопорядков только в Германии и России – большинство других правопорядков придерживаются критерия ограничения ответственности, который заключается в том, что кредитор имеет право требовать возмещения убытков в размере, в котором должник мог предвидеть такие убытки в момент заключения договора (от этого критерия сложно просто отмахнуться – присутствует почти во всех развитых правопорядках , в нашем законе через полгода это появится (концепция) (НО СЕЙЧАС ЭТОГО НЕТ). Почему это предвидение учитывается – когда стороны заключают договор и должник принимает на себя обязательство, то действуя добросовестно и разумно он представляет себе, в каком объеме он будет возмещать убытки (если должник знает о том, что в результате нарушения должник будет обязан возмещать кредитору какие-то экстраординарные убытки, то возможно он вообще не станет заключать договор – особенно если мы говорим о предпринимателях) (В России предвидение убытков имеет еще более важное значение – в России застраховать риск договорной ответственности можно только в случаях, прямо предусмотренных законом).Никто не требует от должника предвидеть конкретную сумму, должник должен предвидеть тип убытков (Например должник поставляет сырье покупателю для производства. Любой должник (неопровержимая презумпция) заранее себе представляет, какой тип убытков возникнет, если он не поставит сырье своему покупателю – по договорам со своими покупателями). Можно расширить границы ответственности – если кредитор предупреждает о возможных убытках)) Любимый прием английских (американских) юристов – огромные преамбулы, для того, чтобы заранее должнику сообщить максимум информации о возможных убытках

Гражданское права

àСоответственно, при принятии во внимание данного критерия выделяются 2 составляющие убытков

v Те убытки, которые являются типичными, т. е такими, которые должен предвидеть любой должник. Собственно это предвидение даже доказывать не надо – мы исходим из того, что любой средний добросовестный участник гражданского оборота их предвидит (выше)

v Экстраординарные убытки – они связаны с особым положением кредитора (его особыми расчетами, его особыми отношениями с контрагентами). Эти нетипичные убытки по общему правилу не охватываются предвидением должника. Соответственно для того, чтобы довзыскать эту нетипичную часть, кредитор должен заранее предупредить должника именно в момент заключения об этих убытках. Если кредитор должника предупреждает об этих убытках, он может их взыскивать.

Методы исчисления убытков

v Конкретный метод исчисления убытков – предполагает, что кредитору возмещаются не любые убытки, а только те, которые понесены конкретно им от данного конкретного правонарушения, т. е кредитору нужно доказать, какие именно у него потери возникли - конкретные убытки могут и должны различаться у разных кредиторов[S22] , и кредитор должен доказать что произошло именно в его имущественной сфере в результате правонарушения.

v Абстрактный метод - означает, что кредитор может взыскать с должника убытки, которые бы понесло любое лицо на месте кредитора в результате правонарушения. Они у всех одинаковы и их не нужно доказывать.

Проблема доказывания убытков пожалуй самая серьезная проблема в применении института возмещения убытков.

Конкретные и абстрактные убытки на примере договора поставки -

Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке. – конкретный метод исчисления убытков.

Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не совершена сделка взамен расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой (т.е среднерыночной ценой - какой-то абстрактный цифрой) на момент расторжения договора.- абстрактный метод исчисления убытков. Доказываются убытки здесь очень просто – представляем в суд какие-нибудь котировки (с биржи, например) и контракт с установленной в нем сторонами ценой, после чего суд производит простое арифметическое действие, которое называется вычитание, это очень удобно. Еще более удобно то, что по общему правилу абстрактный метод носит зачетный характер, т. это означает, что убытки, рассчитанные абстрактным методом – это тот минимум, который может взыскать кредитор, если же фактические убытки у него оказались больше, то он может довзыскать эту разницу, доказывая ее на общих основаниях. (с той же поставкой – поставщик просрочил и у покупателя возникла обязанность выплатить неустойку своим контрагентам, которым он должен был этот товар перепродать. Тогда взыскиваются убытки, рассчитанные абстрактным методом и сверх этого еще довзыскивается размер этой неустойки)

Преимущества абстрактного метода очевидны, но в ГП России не существует общих правил о расчете убытков абстрактным методом, которые бы применялись для всех случаев – т. е абстрактный метод применяется только в случаях прямо предусмотренных законом. Общее правило – это конкретный метод (нужно доказать все с невероятной точностью, до последней копейки, если он этого не сделает, то суд имеет право отказать в удовлетворении иска ПОЛНОСТЬЮ – парадоксальная ситуация, убытки есть и это всем очевидно (включая суд), но поскольку размер этих убытков с точностью не доказан в удовлетворении иска отказывается). В международных сборниках частного права (должно появится у нас в ГК) есть следующее решение этой проблемы – если суду очевидно, что убытки имеют место, но кредитору не удалось их доказать с необходимой точностью, то суду предоставляется право исходя из принципов разумности и справедливости определить сумму убытков , подлежащих возмещению. Но это правило будет действовать только если оно будет резервной, крайним средством, когда другого выхода нет, она не должна подменять собой общее правило – возмещаются убытки, доказанные потерпевшим (а у нас судьи очень любят вольно толковать нормы и эта норма может из резервной превратиться в общую – поэтому с введением это нормы могут возникнуть непредсказуемые последствия)

Много раз обращалось внимание на то, что нормам о методах исчисления убытков место в общей части (в частности гл. 25) и в концепции реформы предусмотрено их появление в общих положениях об ответственности за нарушение обязательств.

· Противоправное поведение должника . Это нарушение обязанности должника в рамках гражданско-правового обязательства, поведение должника, которое противоречит условиям обязательства, определенным либо условиями договора, либо нормами закона или иных правовых актов, либо (при отсутствии предыдущих) обычаем делового оборота

Может выражаться в 2 формах

Ø Неисполнение обязательства

Ø Ненадлежащее исполнение обязательства

Для того, чтобы оценить имело ли место неисполнение или ненадлежащее исполнение мы руководствуемся тем, в чем заключается само нарушение, в чем его природа (т. е ВВБ хотел сказать, что это не зависит от того, какое из условий было нарушено – существенное, обычное или случайное – это вообще значения при нарушении не имеет). На самом деле нет четкого алгоритма, чтобы отделить одно от другого, это всегда определяется более или менее на глаз. В судебной практике – когда во исполнение предоставлен вообще другой предмет, то это квалифицируется как неисполнение. В доктрине – предоставление в ничтожно малом размере – то неисполнение. (однако это не закон, это просто отдельные мнения, так или иначе мы упираемся в неизбежность широкого судейского усмотрения)

А между тем это один из ключевых вопросов – в зависимости от того, как будет квалифицировано противоправное поведение должника, будут определяться последствия этого -

1. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

2. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

Изглежда несправедливо - ако не изпълни нищо, тя може само да плати наказанието и компенсиране на загубите, и ако нещо е направил, и трябва да се коригира нарушения и да плати глоба и обезщетение.Логиката е следната: Ако кредиторът не получи изпълнение, по този начин загубите възлизат на всичко, което той може да получи като резултат от правилното изпълнение на задължението.Ако задължението е изпълнено само неправилно, загубите представляват само разликата между правилно и неправилно изпълнение (т.е.., Сумата на загубите, тук ще бъде различно, не е същото като това в първия случай).

Нарушаване на длъжника може да бъде или незаконни действия или незаконно бездействие.

Бездействието може да се квалифицира като незаконен, само ако длъжникът е имал задължението да работят.

Законът отделно в престъпление, посочено забавянето на длъжника - ситуация, при която кредиторът не е получил надлежно изпълнение в срок.(Когато длъжникът е предоставил подходяща предмет на правилния човек на правилното място, но е нарушила срок или когато длъжникът е даден точният човек на точното място и в определеното време, но нещо погрешно -. Т.е., когато нарушението засегнати от някоя от елементите на правилното изпълнение на задължението)

Какви са условията за възникване на забавянето на длъжника към кредитора точка за действие с оглед на (т.е.. Д. Дали това е за това да се направи нещо)?Отговорът на този въпрос ще зависи от това как се дефинира терминът изпълнение на задължението:

1) Падеж е сигурно - неуспехът се извършва автоматично, ако кредиторът към днешна дата не е правилното изпълнение, кредиторът не е необходимо да се извършват действия като напомняния на длъжника (във френското право - е институция на пускане в просрочие - заемодателят трябва да бъдете сигурни, за да напомня на длъжника, че подходящ период на изпълнение на задължението, и в определена форма).Но в същото време, дори ако периодът ангажимент на изпълнение е ясно определена, че е необходимо, че кредиторът за появата на забавяне на длъжника да изпълни отговорностите на кредиторите (например, задължения, когато мястото на изпълнение е мястото на пребиваване (местоположение) на длъжника - кредитор, ако той дойде на длъжника за получаване на изпълнение в периода, когато длъжникът е да се извърши в съответствие с, и само ако кредиторът няма да получите резултати, забавяне на длъжника в следващите.)

2) Падеж е сигурно - ако задължението не бъде изпълнено в рамките на разумен период от време, тя все още не може да се квалифицира като забавянето на длъжника, защото тя (член 314), изисква, че заемодателят подал иск с длъжника, и след това започва да тече отстъпка 7 дни. Терминът, и едва след това ще се проведе и задължението не е надлежно подписано, можем да говорим за появата на забавянето на длъжника.

3) Същото е и с ангажиментите в областта на търсенето - за имаше забавяне е необходимо, че кредиторът е изпратил искането си до длъжника, а след това започва да тече отстъпка период 7-дневен, и само ако, този период ще се проведе и задължението няма да бъдат изпълнени правилно, идва провала на длъжника.

Длъжникът не се счита за по подразбиране, ако не може да осигури правилното изпълнение в резултат на забавяне от страна на кредитора

Забавяне на кредитор - кредитор на неизпълнението на задълженията на кредиторите.Този провал на действията на заемодателя, които са предвидени от закона, други нормативни актове или договора или произтичащи от бизнес обичаи или същността на задължението, преди която длъжникът може да изпълни задълженията му.(Пример място с по-висока производителност)

Като квалифициран кредитор забавяне на заемодателя да предостави на длъжника доказателства за неизпълнение на правилното изпълнение от страна на длъжника [S23].Ясно е, че задължението ще бъде прекратен правилното изпълнение, независимо от това, дали да предостави на кредитора да докаже на длъжника или не, това е pravoprekraschayuschim Всъщност тук е фактът на изпълнението, но тъй като отсъствието на длъжника на доказателствата може впоследствие значително да затрудни защитата на своите интереси и да даде на заемодателя пътя за злоупотреба, отричане на доказателствата, разгледани от забавянето на кредитора.

Забавяне кредитор - тя е и гражданско правонарушение, което позволява на длъжника да се отървете от компенсация загуба на кредитора (т.е., ако в резултат на факта, че изпълнението не се състоя в точното време, на кредитора всички загуби, длъжникът е длъжен да ги обезщети не ..).Освен това, той е длъжен да обезщети кредитора за вредите на длъжника, причинени от забавянето на кредитора.От една страна, това изглежда съвсем правилно, но от друга страна е формулирана тази разпоредба в законодателството ни много жалко "забавяне от страна на кредитора дава на длъжника правото на обезщетение за забавяне щети, освен ако кредиторът доказва, че закъснението се дължи на обстоятелства, за които нито той, нито тези лица, които по силата на закон, други нормативни актове или нареждания на заемодателя се обработват приемането на изпълнение, не се повлияват. "(Има само едно условие, и неговото присъствие се оказа най-малко много трудно. Въпреки това, причината за забавяне от страна на кредитора може да бъде поведението на длъжника [ S24] - получаваме, така че референтната този кредитор не може концепцията е трябвало да се определи -. заемодателят може да бъде освободен от отговорност във връзка с забавянето, ако се окаже, че това е причината за поведението на длъжника).

Последствията от забава на длъжника е, че длъжникът прехвърля риска от случайно невъзможност за изпълнение на задължението (например, случайна загуба на индивидуално-конкретни ангажименти предмет)

Да предположим, че длъжникът се яви в съда със следващата позиция - "да, аз направих късно и аварията на обект умря заради пожар в периода на закъснението, но дори и да не е направил със забавяне на плащане, подлежат задължения би все още са загинали, а заемодателя, защото съгласно условията на задължението аз трябваше да премине обект в определен период от време и той трябваше да остане на същото място и той все още щеше да умре, защото на огъня - вреди на кредитора все още би настъпила, те са неизбежни, и не зависи от възникването на или липса на забавяне "(ние не се допускат възможността да се позове на тези обстоятелства)

Неправомерно поведение - то е и обективните условия на гражданска отговорност и че се изисква състоянието на пострадалото лице да докаже,

  • Причинната връзка между поведението на длъжника и загубите, които са възникнали в резултат на кредитора.Това е най-мистериозната условие - за него в закона буквално една дума ( "... на загубите, причинени от длъжника ...").

За възникването на гражданска отговорност, трябва да съществува само законно значително причинно-следствена връзка, тъй като това е връзката между поведението на длъжника и загуби.Ясно е, че обстоятелствата по масата, но ние трябва да изберем само две (поведение и загуба на длъжника) и да проучи дали има връзка между тях и останалата част игнорирани.(И ние можем да кажем, че загубата не би възникнала, ако длъжникът не се е явил на светлината - това също е необходимо)

Критериите за определяне на причинно-следствената връзка (въпрос по-скоро доктринално, а е от практическо значение) Когато говорим за тези понятия да се има предвид, че причинно-следствената връзка - Това е цел, състояние на гражданска отговорност, очисти от всички субективни фактори, т.е. обективно съществуваща .. закон, причинно-следствената връзка не е явление, свързано с някои психични представителства на длъжника с чувства към момента на престъплението, предчувствие, и т.н. - .. "ние просто решаване на въпроса дали причината за B".

ü Теория необходимо условие (задължително условие) - причина за това е фактът, че без съществуващата резултат не дойде.Критика - законно значителна причинна връзка расте до невъобразими размери - по принцип всички по някакъв начин свързани помежду си и на загуба на заемодателя засяга огромен брой обстоятелства в живота, до появата на длъжника или на кредитор, за да запали.Има най-различни обстоятелства, всяка от които е предпоставка за всички последствия.

ü Теория на необходимост и възможност - един от най-изявените поддръжници е Luntz, който посочи, че причинно-следствената връзка е налице, когато поведението на длъжника с необходимостта причинява загуби на кредитора, когато загубите са необходима последица от действията на длъжника, но ако загубите са случайно резултат, причинно-следствената няма връзка.Проблемът е, че по делото - това е категория, която има собствена сянка на субективното (т.е., да аварията - .. Това е обстоятелство, че не може да се предвиди (предвидливост - субективна категория))

ü Теорията на възможност и реалност (абстрактни и конкретни възможности) - предложен от Жофе, смисълът е този - някои действия на длъжника създава възможност за загуби от заемодателя, и от друга - наистина да доведе до загуба на заемодателя (т.е. възможността да се превърне в реалност) ,С втората, всичко е ясно, според автора - съществува правно значимо причинно-следствена връзка.Но действията на длъжника, които създават само възможността да се реализират загуби могат да бъдат както и да не са в правно значимо причинно-следствена връзка с загуби идват и авторът предлага да се отпуснат две възможни категории: абстрактно (това е ситуация, в която възможността да се превърне в реалност с цел, неповтарящи се обстоятелства. това означава, че вероятността от загуба е по принцип невъзможно да се изчисли причинно-следствената връзка не е налице, тя е чиста случайност) и бетон (когато възможността да се превърне в реалност обективно повтарящи се обстоятелства -. е налице причинно-следствена връзка, там не е случайно, и правилност)."Calculate", "катастрофа" - Тук също има елемент на субективност, в действителност всичко зависи от наличието на вината на човек

ü Теория на пряка и косвена причинно-следствена връзка -., т.е. между поведението на длъжника и загубите, причинени никакви други правно релевантни обстоятелства, можем да заявим, че причинно-следствената връзка между тях е, ако непряк Ако между поведението на длъжника и загуба съществува пряка причинно-следствена връзка, както между поведението на длъжника и загубите имат правно значими обстоятелства, причинната връзка между тях.Но например - длъжникът предоставя на кредитора със стоманата, заемодателят прави на нейните продукти за медицинска организация, която ги доставя.Да приемем, че длъжникът избра стомана не е една от марката, и кредиторът не забеляза, произведени от тези продукти и да изложат на медицинска организация, която не се проверява, преди да ги използвате в работата, в резултат на което вредата, понесена.Чието поведение е причина

За да се формулира единна теория, че винаги ще работи, това е невъзможно.От гледна точка на практическата на съдията просто казва, че има причинно-следствена връзка или не, и слага край, и трябва да се ръководи от двете си по вътрешно убеждение, и никога не обясни защо се чувства по този начин.

2) (субективно състояние) Субективната аспект на състава на непозволено увреждане.

  • Вина.Концепцията за виновен в закона отсъства, обаче, в присъствието на свидетели GK невинност - Човек не е виновен, ако степента на грижа и внимание, което се изисква от него, като естеството на отговорността и условията на оборота, че е взел всички необходими мерки за правилното изпълнение на задължението.

Innocence - както можете да видите, че трябва да се оцени поведението на длъжника от гледна точка на някои общи очаквания на, т.е. как ще се държат на мястото на длъжника всеки нормален предмет на гражданския оборот, и ако се наблюдава този минимум, след това длъжникът не е виновен ...Този подход обикновено се нарича в теорията на абстрактно (цел) мащаб - ние не отидат в специално субективна обработва длъжник манталитет, не изчислите характеристики на личността му, състоянието му в момента на нарушение, ние се средната стойност на обект на (бонус Pater Familias - уважаван баща на семейство) и проверките на него.Каква е ползата от този подход - е удобен, защото тя носи предсказуемост при прилагането на мерки за гражданска отговорност, там е по-малко субективни фактори, заемодателят е по-лесно да се оправдае, ако възнамерява да предостави доказателства за вина на длъжника.Но този подход има недостатък - (? Умишлено или неволно) на факта, че ако ние се оцени с помощта на абстрактни измервания по принцип не можем да определим формата на вината на длъжника В същото време, под формата на вината е много важно (например, за застрахователят може да откаже да плати застраховка възстановяване, трябва да имате на умисъл или груба небрежност от страна на застрахователя - Доставка Кодекса на търговското).

Как можем да се вземат предвид формата на вината?Тази цел се обслужва от друга концепция (закона отсъства, но zorosho разработен учението на гражданското право) специфична podhod- вино се разбира като психическа нагласа на длъжника да неправомерното си поведение [S25]

Ø Намерение - длъжника, като непозволено увреждане има тенденция да се загуби или съзнателно се позволи тяхното възникване.Ситуацията в GP е изключително рядко.

Ø груба небрежност - човек, който не се стреми да създаде загуби и съзнателно пречи на външния им вид, но в действията му липсва всякаква грижа и внимание, човек нарушава най-елементарните правила.(Пример за грешно варя съдове баластни отделения с пропуски на 10-15 см.)

Ø проста небрежност - човек, който не се стреми да наруши и не го позволи съзнателно, но на грижа и внимание в недостатъчно.Как да се определи степента на достатъчност - без рецепти.(Зависи от съдебна преценка)

Липсата на специфичен подход - отговорността на длъжника, зависи от субективни фактори трудно уловът е разрешен.

Личният лекар действа презумпция за вина - вина на длъжника, в нарушение на задълженията, поети и длъжникът има право да представи доказателства за противното.Все пак, това не означава, че кредиторът няма право да представя доказателства за вината на длъжника.Ако нито на длъжника, нито на кредитора не представи никакви доказателства за вина или невинност, съдът ще се придвижат от факта, че длъжникът е виновен (в себе си не е прокурор, разследването, което може да се окаже за кредитора или вина на длъжника или липса на такова от страна на длъжника, кредитора обикновено не знае за умственото и длъжникът не може да се направи оценка на степента, в която длъжникът е действал внимателно и предпазливо, и със сигурност не наясно с формата на вина на длъжника, обикновено доказателства тук има длъжника и на длъжника àpoetomu длъжен да докаже своята невинност)

Такова споделяне на тежестта не може да се променя по споразумение на страните - правилата са императивни (и това е очевидно - правилата за разпределяне на тежестта на доказване се материала и процедурен характер, процесуалните отношения са публично право, са задължителни регулиране).

За вина форма не засяга отговорността на длъжника за размера - в гражданското право на вино () е състояние на отговорност, но не засяга неговия размер, така че отговорност има достатъчно вина във всякаква форма (като изключение - в някаква форма, но формата все още не се отрази на размера на отговорност), и ако е извършено престъплението, например, с една проста небрежност, не умишлено, то не променя размера на задължението.Тази фундаментална разлика от наказателното право - тук размера на отговорността зависи от формата на вината и, съответно, умишлени престъпления биват наказвани по-строго, отколкото престъпленията на небрежност.Каква е причината - целите на наказателното право е рехабилитацията на нарушителите и ако той е действал умишлено, а след неговата личност изисква по-сериозен инструмент повторно, но в областта на гражданското право, като целта е да се осигури компенсация на кредитора, съответно, за да се разреши въпросът за вината си достатъчно във всякаква форма (под някаква форма)

Защо дори на вино гражданското право е често срещано състояние на отговорност?Каква разлика в полза на кредитора, че длъжникът не изпълни задължението случайно - той има загуба, които са възникнали във връзка с поведението на длъжника?Когато се вземат пари на другия в дълг, но случайно ги загубят, ние не говорим за него, "Аз няма да се раздават, което направих нищо лошо" - Ако имате нещо, след това ти дължа това да се даде, просто защото така се всеки съвестен човек.

въведена вино като условие, защото докато ние все още не съществува изпълнени добре развита алтернатива обезщетение на кредитора на неговите механизми за загуба (така че не е нужно широко осигуряване на договорна отговорност) за винаги, независимо от вината за налагане на задължение на длъжника, така че трябва да се придържат към това, което -Това причина за налагане на загубите на длъжника и виното е такава база - след като безпощадност действал недобросъвестно, а след това, че е това, което и се възстановява.

Както и да е, виното - това е един архаичен елемент в гражданската отговорност.Тенденцията - постепенното прекратяване на вина като условие за отговорност (източник на опасност (на обекта или дейността, които са се увеличили вредни свойства, които не могат да бъдат предварително проверка) - отговорността на собственика, независимо от вината предприемаческа дейност -. Дейност на свой риск, то е обективно непредсказуемо, съответно, и отговорността трябва да се случи без вина)

Изключения от правилото - като форма на вината може индиректно да повлияе на размера на отговорността - тази ситуация се нарича смесена вина

взаимното съпричиняване

1) Загубите са резултат от виновно поведение както на длъжника и кредитора

2) се наблюдават загуби изключително в областта на имот кредитор

3) Загубите представляват едно неделимо цяло, че е невъзможно да се определи до каква степен вредите, причинени от действията на длъжника, и до каква степен - .. заемодателя.

Какво е то може да бъде - една от отговорностите на кредиторите, свързани изключително с факта, че нарушението е, че заемодателят трябва да предприеме всички възможни мерки за намаляване на загубите, произтичащи от неизпълнението на задължението (основно към английското право - това е заеми от него) ,Съответно, ако кредиторът не действат разумно и мъдро, или не достатъчно (не се вземат мерки за намаляване на загубите), съдът може да намали количеството събиран от загубите на длъжника.На базата на сравнение формира вина на длъжника и кредитора съда разпределя размера на загубите между кредитора и длъжника - например, заемодателят е действал с груба небрежност, и на длъжника - с един прост сбор от сумите на кредитора загуба за 1000 рубли, защото съдът не знае, защото на когото дойде много, той Той разпределя въз основа на сравнение образува виновен длъжникът компенсиране на кредитора само една малка част от загубите си (например, 300 рубли), а останалата част от сумата отива на заемодателя и по този начин не подлежи на компенсация.

Тази ситуация трябва да се различава от съвместното причинявайки

1) Загубите възникват в областта на имот кредитор

2) Загубите, причинени от незаконни действия на няколко физически лица

3) Загубите са интегрирани, така че е невъзможно да се определи каква част те са причинени от всеки от нарушителите

В резултат на това soprichiniteli солидарна отговорност по отношение на кредитора.

Над общите условия на гражданска отговорност, изброени.Общи условия (цялостната композиция) - отнася се до това общо правило по отношение на длъжника, за да приложи мерките за отговорност, трябва да имате всички от горните четири условия - липса на всяка една от тях означава, че отговорността не възниква (но това не означава, че няма незаконосъобразност просто не могат да се прилагат мерки за отговорност)

Има също са деградирали - ситуация, в която отговорността за прилагането на мерките, необходими за по-малко условия, т.е. kakoe- на общите условия може да отсъства.

1) Плащането на санкцията.Санкция - това е предвидено от страните на парична сума, която се заплаща при неизпълнението на задължението.Защо пресечен - няма загуба и причинно-следствената връзка.Тя трябва да е незаконно поведение, и вино.Ако задължението е свързано с търговската дейност не е необходимо, дори вина.Но тази теория.На практика, всеки процес на възстановяване на наказание води до факта, че въпросът за загуба се очертава. Как редкая птица долетит до середины Днепра, так и редкий суд взыщет неустойку в полном объеме – как правило ее снижают, причем нещадно, мотивируя тем, что ее размер вообще не соответствует фактическим убыткам, т. е по сути дела для того, чтобы как можно больше взыскать неустойку, кредитору все равно приходится демонстрировать соотношение между неустойкой и фактическими убытками. (но это только в правоприменительной практике)

2) Обязательства связанные с осуществлением предпринимательской деятельности – это не только те, в которых участвуют предприниматели, это любые обязательства, в которые стороны вступают с целью извлечения прибыли (стороной такого обязательства вполне может оказаться некоммерческая организация, если это не противоречит целям ее деятельности). Здесь не требуется вина – предприниматель отвечает независимо от нее. Сравнительно новое правило в ГК. Концепция ответственности на началах риска [S26] (независимо от вины) – основана на том, что предпринимательская деятельность – это деятельность самостоятельная и осуществляемая на свой риск (в ней заложен элемент неопределенности – деятельность, последствия которой не возможно заранее спрогнозировать). Ответственность независимо от вины – это не значит, что происходит объективное вменение. И у предпринимателей есть границы ответственности, которые связаны с такими феноменами как случай и непреодолимая сила.

Ø Случай – это обстоятельства влияющие на исполнение договора, которые характеризуются субъективной непредотвратимостью , т. е. эти обстоятельства невозможно предвидеть, но если бы их можно было предвидеть, то их можно было бы предотвратить (например стороны договариваются о том, что товар должен быть доставлен кредитору и должник предполагает, что он будет доставлять его по железной дороге и после того, как он все подготовил для отправки, узнал, что ремонтируют железнодорожное полотно по той ветке, по которой он собирался везти товар. Соответственно он допускает просрочку. Если бы он мог предвидеть, что перевозке им товара восрепятствует ремонт полотна, то мог бы выбрать какой-то другой вид транспорта или отправить раньше и тогда данные обстоятельства (невозможность перевозки в установленные сроки вследствие ремонта полотна) были бы предотвращены, а обязательство – исполнено àобязательство нарушено случайно) Предприниматель отвечает за случай, потому что при любом раскладе эти обстоятельства находятся в сфере его контроля (ему могло просто повезти и он бы все исполнил), а одним из неписанных принципов гражданского права является то, что риск несет контролирующая сторона (почему и возлагается ответственность за случай, без вины). Обычный субъект не будет отвечать без вины – он по прежнему обязан будет исполнить договор, но меры ответственности не применяются (СЛУЧАЙ ЗДЕСЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ДЛЯ САМОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА НЕ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)

Ø Непреодолимая сила – это обстоятельства, которые характеризуются объективной непредотвратимостью , т. е. данные обстоятельства невозможно предвидеть, но даже если бы из можно было предвидеть, их все равно нельзя было бы предотвратить доступными для должника средствами) – Это означает, что обстоятельства НС характеризуются специфическими признаками: 1)чрезвычайность (т. е данные обстоятельства выходят за рамки нормального развития событий, что исключает возможность их предвидения, если даже мы сталкиваемся с обстоятельством, которое невозможно предотвратить, но оно предвидимо (зима), то это не непреодолимая сила, это естественные ход вещей)2) непредотвратимость (при данных условиях. В частности никто не требует, чтобы обстоятельства характеризовались абсолютной непредотвратимостью, речь идет о том, что должник не в состоянии воздействовать на возникшие обстоятельства имеющимися в его распоряжении средствами (это важно, потому что у разных должников разные фактические возможности). ) Эта категория крайне изменчива и зависит в том числе и от уровня современной техники – еще два три века назад молния была непреодолимой силой до появления громоотвода (сейчас молнию даже под случай нельзя отнести). Непреодолимая сила является тем обстоятельством, которое освобождает от ответственности даже предпринимателя(в смысле – участника обязательства, связанного с предпринимательской деятельностью) .

Непреодолимая сила (да и случай тоже) характеризует субъективную сторону[S27] (не объективную - убытки, противоправное поведение и причинную связь между ними (понятно, что убытки возникают не из-за землетрясения, а из-за неисполнения, т. е противоправного поведения[S28] ) – непреодолимая сила на них не отражается, они есть объективная данность, ее наличие на объективную сторону никак не влияет ). Соответственно можно выстроить такой ряд – обязательство можно нарушить виновно, случайно, в связи с непреодолимой силой.

Могут ли стороны сформулировать каким-то образом сформулировать, что они будут считать непреодолимой силой? – с одной стороны статья 401 является диспозитивной, но если стороны могут произвольно менять состав категорий непреодолимой силы, то невозможно будет провести границу между категориями вины, случая, непреодолимой силы, они потеряют различительную способность (У суда есть два критерия и он будет сверять по ним, установление перечня не имеет смысла – если стороны указали в качестве обстоятельств непреодолимой силы непрозвеневший будильник у должника, то это непреодолимой силой считаться не будет)

Могут ли стороны установить ответственность даже за непреодолимую силу? – установление ответственности за непреодолимую силу противоречит негласному правилу об ответственности контролирующей стороны, нельзя установить ответственность за то, что никто не контролирует. Этого нигде не написано, но все равно у нас есть общие принципы. Справедливость предполагает, что раз все участники гражданского оборота равны, они все должны находится в равном положении – если кто-то несет ответственность за то, что в принципе никто не может контролировать, то это нарушает справедливый баланс интересов сторон.

Нигде не написано в законе, как стороны должны действовать в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Во первых нужно удостоверится, имеет ли действительно место непреодолимая сила. В качестве непреодолимой силы мы квалифицируем только временные препятствия к надлежащему исполнению (если оно постоянно, то нужно констатировать, что это уже невозможность исполнения обязательства, а его последствие – это прекращение обязательства, непреодолимая сила же – это условие, освобождающее от ответственности (т. е. обязательство продолжает существовать, но меры ответственности не могут быть применены)).Как определить – временное оно или постоянное? Предполагается, что сторона, в отношение которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, должна заручиться соответствующими доказательствами – сторона должна обратиться в Торговой Промышленную Палату по месту исполнения обязательства и получить от туда справку о том, что данное обстоятельство является непреодолимой силой. Сторонам имеет смысл непосредственно в договоре установить в течение какого времени они готовы ждать прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы – в этой ситуации для любой из сторон исполнение может утратить всякий интерес. Имеет смысл указать, что если обстоятельства непреодолимой силы продляться больше какого-то периода, то стороны обязуются встретиться и договориться о дальнейших действиях или что у сторон появляется право одностороннего отказа от исполнения договора.

Виды ответственности

Деление ответственности на договорную и внедоговорную

Специфика договорной ответственности заключается в том, что она возникает в связи с нарушением должником уже существующего обязательства, которое возникло в силу договора или односторонней сделки.

Внедоговорная ответственность возникает при нарушении той обязанности, которая существовала вне рамок обязательственных правоотношений (деликтная ответственность)

Договорная ответственность определяется как нормами закона, так и условиями договора, заключенного ранее между сторонами. Стороны договора могут установить размер ответственности должника при нарушении договора, изменив его по сравнению с законом, предусмотреть специальные меры ответственности, которые в законе отсутствуют, изменить условия возникновения ответственности по сравнению с законом (например необходимость вины в предпринимательских обязательствах для возникновения ответственности (ответственность можно ограничить даже вплоть до умысла))

Внедоговорная ответственность. ее размер изначально определен законом (обязанность по возмещению вреда возникает в том объеме, в котором это предусмотрено законом), условия возникновения ответственности установлены тоже законом.

Вопрос о возможной конкуренции договорного и внедоговорного иска

Возникают ситуации, когда одно и тоже противоправное поведение может квалифицироваться как основание договорной ответственности, и как основание внедоговорной ответственности. Собственник передает по договору хранения вещь, которая потом погибает в следствие простой неосторожности хранителя. Мы можем это квалифицировать как нарушение договорной обязанности, которое является основанием для возникновения договорной ответственности. А можно посмотреть на это с точки зрения отношений собственности – вещь уничтожена, соответственно собственнику причинен вред и это основание для деликтной ответственности. Может ли потерпевший выбрать тот иск, который для него удобным? Нет – Условия применения того и другого иска разные – в договоре хранения ответственность хранителя может быть ограничена реальным ущербом, плюс хранитель не отвечает за простую неосторожность. Деликтная – достаточно вины в любой форме(достаточно будет просто доказать, что она есть), чтобы возникла ответственность, убытки будут возмещаться в полном объеме (реальный ущерб и упущенная выгода)à От того, какой иск мы выберем, зависит перспектива данного дела –если истец может выбирать, то мы придем к выводу, что можно легко обойти ограничение, установленное законом или принцип pacta sunt servanda(если в договоре есть ограничения (см. возмещение в границах реального ущерба), то им нужно следовать). Истец должен использовать специальное средство защиты, в данном случае - договорный иск.

Договорная и внедоговорная ответственность по разному реализуются

Когда мы имеем дело с договорной ответственностью, в дополнение к регулятивному обязательству (их договора) возникает еще одно обязательство – охранительное (по возмещению убытков, неустойки). Внедоговорная ответственность реализуется принципиально иным способом – до факта нарушения стороны вообще не связаны обязательственными правоотношениями, после возникает охранительное обязательство

Ответсвенность в зависимости от субъектного состава

Особенности ответственности здесь связаны с множественностью лиц в обязательстве . Множественность лиц накладывает отпечаток не только на порядок исполнения, но и на порядок ответственности.

Долевая ответственность –

Несколько должников - каждый из должников несет ответственность только за нарушение обязательства в той части, которая приходится на него. Просрочки других должников на данного должника никакого влияния не оказывают. Более того, меры ответственности к должнику могут быть применены только в отношение той части исполнения, которая приходится на него, а не в полном объеме. (например у нас 5 должников, каждый из которых должен уплатить 20 000 рублей, соответственно, если один из них просрочит, то проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами будут начисляться в отношение только тех 20 000, которые приходятся на данного должника)

Несколько кредиторов – каждый из кредиторов имеет право на применение мер ответственности к должнику только в той части, которая приходится на данного кредитора. Если должник просрочил исполнение одному из кредиторов, это никак не отражается на отношениях с другими кредиторами

Солидарная ответственность–

просрочка любого из солидарных должников будет отражаться на обязанностях других должников. Например, 5 солидарных должников, общая сумма обязательства составляет 1000000 рублей, плюс обязательство обеспечено неустойкой (фиксированная сумма – 100 000). Кредитор обращается к одному из должников и требует исполнения полностью. Должник этого не делает. Поскольку происходит нарушение обязательства, это является основанием для применения меры ответственности – неустойки, т.е. автоматически возникает обязанность уплатить еще 100 000 . Вот эта обязанность по уплате неустойки распространяется на всех должников – после того как кредитор не получил исполнения от одного из должников, он с любых оставшегося может потребовать уже 1 100 000 рублей с учетом неустойки. Это касается и других мер ответственности àЕсли один нарушает, то ответственность распространяется на всех.

Несколько кредиторов – если должник нарушил обязательство перед одним из кредиторов, то любой из оставшихся может потребовать не только исполнения обязательства, но и предъявить требования , связанные с применения мер ответственности. à Просрочил одному – будет отвечать перед любым из оставшихся кредиторов (хотя вроде бы просрочка имела место не в отношении него)

Субсидиарная ответственность – для применения каких либо мер ответственности к дополнительному должнику необходимым условием является обращение к основному должнику. Если это условие выполнено и основной должник не исполнил обязательство, то возникает просрочка должника и у кредитора помимо требования по основному обязательству возникают требования, связанные с применением мер ответственности, и все эти требования могут быть адресованы субсидиарному должнику. Особый порядок для казенных предприятий – для того чтобы привлечь к ответственности учредителя Казенного Предприятия, который несет субсидиарную ответственность по его долгамЮ с законодатель устанавливает иное условие – недостаточность денежных средств (т. е. самого факта просрочки здесь не достаточно - кредитор должен еще доказать, что у казенного предприятия нет денежных средств)

Ответственность должника за действия третьих лиц.

Общее правило – Должник отвечает за нарушение обязательства третьим лицом, на которое было возложено исполнение, если не установлено законом, что ответственность несет непосредственно третье лицо. à Должник отвечает за действия третьего лица, привлеченного им к исполнению обязательства как за свои собственные

Мы оцениваем действия третьего лица как действия самого должника (фикция). Для того, чтобы применить к должнику меры ответственности, нам необходимо установить наличие всех условий гражданско-правовой ответственности.

Противоправное поведение – мы его ищем в действиях третьего лица, хотя и у самого третьего лица нет обязанности перед кредитором, но мы оцениваем действия третьего лица как действия самого должника (фикция) , потому должник сам обязательства не исполнял

Убытки – существуют объективно у кредитора.

Причинная связь – ищем ее убытками и противоправным поведением третьего лица

Вина – в чьих действиях должна быть вина – в действиях третьего лица или должника. На этот счет есть разные точки зрения. Некоторые считают, что вина должна быть в действиях должника (т. к. это он выбрал ненадежного исполнителя - culpa in eligendo et custodiendo (вина в выборе и надзоре)). Если идти по этому пути и говорить, что мы устанавливаем вину в действиях должника, то на практике это приведет к тому, что должнику будет очень легко освободиться от ответственности – достаточно будет доказать, что “я предпринял все необходимые меры, навел о нем справки, получил на него хорошие рекомендации, 50 лет вместе с ним работаю, т. е у меня не было никаких оснований в нем сомневаться”àвины нет à все, до свидания, никто не отвечает, а у кредитора убытки (ведь если бы должник сам исполнял, он, возможно, выполнил бы качественно). Современное законодательство и практика стоят на другой позиции – заключается она в том, что при исполнении обязательства третьим лицом, должник отвечает за чужую вину, а не за свою, мы отыскиваем вину в поведении третьего лица (т. е. мы будем устанавливать предприняло ли 3 лицо все меры, которые требовались от него по характеру обязательства и условиям оборота, чтобы не допустить нарушения)

При возложении не происходит изменение в режиме ответственности – привлечение к исполнению обязательства третьего лица не меняет общих условий привлечения ответственности (т. е. если должник отвечает только при наличии вины, то на кого бы он не возложил исполнение обязательства (пускай даже на самого что ни на есть предпринимателя), режим ответственности не изменится - нам все равно придется отыскивать в вину действиях третьего лица-предпринимателя. Если должник отвечает независимо от вины и привлекает к исполнению обязательства в качестве третьего лица рядового субъекта гражданского оборота, то это тоже не меняет режима ответственности – не важно будет виновно это третье лицо или нет, мы все равно привлечем должника к ответственности)

Ответственность должника за действия своих работников.

В подавляющем большинстве случаев обязательства (если это обязательства юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) исполняются не силами самого должника, а его работниками. Действия работников должника по исполнению обязательства считаются действиями самого должника, соответственно, если в результате действий работника возникли убытки у кредитора, то отвечает сам должник, это считается его собственным нарушением.

NB! Отличие от ситуации с возложением исполнения на третье лицо: Когда мы говорим об ответственности должника за действия третьих лиц – мы говорим об ответственности должника за чужую вину (т. к. это третье лицо – это не должник, это постороннее лицо, привлеченное должником), а в случае с работником – мы говорим об ответственности должника за свою вину . Понятно, что при этом мы должны оценивать наличие вины в действиях конкретных исполнителей, назначенных должников для предоставления исполнения. Действия работников должника мы только тогда считаем действиями самого должника, и только тогда должник отвечает за них, когда они совершены в соответствии с должностными обязанностями этих работников, когда работник при исполнении обязательства выполняет свою служебную функцию, мы должны оценить, были ли у работника соответствующие полномочия (эти полномочия могут быть основаны на доверенности, они могут явствовать из обстановки (продавец)) Ситуации, когда нам полномочия неочевидны есть риск того, что работник может действовать вне рамок его служебных обязанностей – за действия работника без полномочий должник отвечать не будет.

Ответственность за нарушение денежного обязательства (Проценты)

Эта мера ответственности предусмотрена ст. 395 ГК РФ. Это самая популярная статья среди общих положений об обязательствах, существует гигантская практика ее применения, существует отдельное руководящее постановление ВС РФ и ВАС РФ № 13/14. Она позволяет кредитору без особых проблем применить меры ответственности за нарушение денежного обязательства с минимальным доказыванием.

Эта мера ответственности применяется только при нарушении денежного обязательства (где деньги используется в качестве средства платежа). Осуществление банком расчетов по поручению своего клиента. Эти обязательства по осуществлению расчетов также не рассматриваются как денежные – если банк нарушает свои обязанности по договору банковского счета - не отправил деньги вовремя, отправил не на тот счет - то мы не можем автоматически применять ст. 395 ГК, потому что у банка здесь нет денежного обязательства, это обязательство по оказанию услуг, которые выражаются в выполнении поручений клиента.

Иногда законодатель даже по неденежным обязательствам делает ссылку на ст. 395 (это означает только то, что это исключение, которое законодатель установил для данного конкретного денежного обязательства. Это не значит, что законодатель признал такое обязательство денежным)

Ответственность, предусмотренная ст. 395 возникает в связи с нарушением денежного обязательства, которое в законе квалифицировано как неправомерное пользование чужими денежными средствами. Расшифровка – это их неправомерное удержание, уклонение от их возврата, иная просрочка в их уплате либо неосновательное получение или сбережение за счет другого лица. Неважно – каким способом были получены деньги.

Какую смысловую нагрузку несет слово “пользование” – нужно ли для применения данной мер ответственности устанавливать, что получатель денежных средств именно пользовался ими, извлек какую-то выгоду? Ответа четкого ни в законе, ни в практике нет. Если у кого-то оказались деньги, имеет место нарушение прав кредитора, и платить проценты нужно.

Если лицо не извлекало выгоды, то и не должно уплачивать проценты (Егоров и его пример с банком должник дал своему банку поручение перечислить деньги на счет кредитора, а банк ошибочно перевел эти денежные средства на совершенно другой счет, кредитор денег не получил, имеет место просрочка. Егоров считает, что поскольку пользования нет, то и ст. 395 не применяется и это при том, что эту ситуацию можно квалифицировать как ответственность за действия третьего лицаàраз должник возложил исполнение на свой банк и из-за действий банка у кредитора возникли убытки, то должник должен отвечать за его действия в полном объеме. Получается очень странная картина –Очевидно, что есть все условия для применения общей меры гражданско-правовой ответственности – возмещения убытков. А вот специальную меру ответственности, которая предусмотрена ст. 395 ГК для неисполнения денежного обязательства, применять нельзя, потому что должник вроде как не пользовался). Законодательство нуждается в корректировке – термин пользование здесь абсолютно лишний.

Как квалифицировать эту меру ответственности

1) Предлагается квалифицировать как плату за чужие деньги – если одно лицо обязано уплатить деньги другому лицу и допускает просрочку, то нарушитель должен просто заплатить за весь период, пока денежная сумма не попала к кредитору (основано не международной коммерческой практике)Эта точа зрения всем хороша – деньги обладают абсолютной полезностью – из них всегда можно извлечь выгоду, соответственно предполагается, что если деньги находятся у должника, то он извлекает из них выгоду. Все хорошо, но не вписывается в наше законодательство.

2) Законная неустойка. Смысл в том, что неустойка как специальная мера ответственности может устанавливаться не только договором, но и законом. Многие исследователи говорят, что эти проценты – это неустойка, установленная законом. К сожалению есть разъяснение ВС и ВАС № 13/14, что к процентам может применяться ст. 333 – это самая вредная норма. Дело в том, что эти проценты по своей природе по определению не могут быть несоразмерны последствиям нарушения обязательства. Эти проценты взимаются в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ (это минимальная цена денег в нашей стране) – это тот минимальный доход, который можно получить от использования денегàв принципе исключается ситуация, когда она не соответствует последствиям нарушения обязательства. Неустойка – это сумма, определяемая произвольно (сели и подумали)(поэтому неустойка запрещена в англо-американском праве)Проценты же – это сумма не произвольна, это минимум экономических потерь, которые кредитор понесет в любом случае

3) Проценты – это самостоятельная мера ответственности. Но как правило те, кто так говорят не могут разграничить

4) Проценты по ст. 395 – это убытки, их разновидность – это убытки, которые рассчитываются абстрактным способом (те потери, которые бы понес любой). Кредитору их доказывать не надо.

Особенности применения ст.395

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. (здесь нет слов ставка рефинансирования – судебная практика разъяснила (спасибо ей за это) что здесь нужно понимать ставку рефинансирования. Но вообще то это далеко не одно и то же – ставка рефинансирования в любом случае меньше, чем ставка банковского процента. Эта мера ответственности не только не компенсирует убытков кредитора. В иностранных правопорядка обычно ставку рефинансирования умножают на два или больше) Проблема несколько решается тем, что эта ответственность носит зачетный характер – если убытки превышают эти проценты, он может довзыскать, доказывая на общих основаниях. Но все равно это не отвечает интересам кредитора – если ему не возвращают деньги сразу, его интерес в том, чтобы как можно быстрее их получить

Ситуация с различием валюты долга и валюты платежа. В судебной практике это решается следующим образом – в первую очередь суд принимает в расчет учетную ставку банковского процента по валютным кредитам на день и по месту нахождения кредитора. Доказательством являются публикации об этих процентах в официальных источниках. Если невозможно определить размер процентов, то определяется исходя их справки ведущего банка по месту нахождения кредитора (это справка по краткосрочным валютным кредитам)

Суд определяя размер процентов может ориентироваться на следующие даты – ставка на день предъявления иска или ставка на момент вынесения решения. Если период просрочки достаточно длительный и ставка рефинансирования менялась достаточно быстро – суд применяет ту ставку, которая является средневзвешенную ставку за период просрочки (судьям просто лениво считать – непонятно о чем мы заботимся – о справедливом решении дела или комфорте судей)

Эта норма является диспозитивной – стороны могут вообще исключить действие ст. 395 или установить свои проценты, не привязываясь к ставке рефинансирования.

Независимо от того, как определяются проценты – проценты уплачиваются по день полного исполнения обязательства перед кредитором.

Одной зи особенностей нашего законодательства является то, что у нас запрещено начисление процентов на проценты – когда мы говорим о процентах охранительных, то эти проценты не капитализируются, они начисляются только на сумму долга. Начисление процентов на проценты может приводить к разорению должника (другая сторона – проценты сейчас низкие и не покрывают убытки кредитор, поэтому было бы неплохо. В Концепции – по общему начисление процентов на проценты не допускается, но при осуществлении предпринимательской деятельности может быть установлено в договоре)

Проценты носят зачетный характер. Точно также зачетный характер носит неустойка. Соответственно один из пробелов законодательства – что делать, если стороны установили неустойку, и при этом существует законная мера ответственности(проценты). Можно ли выбирать все сразу (поскольку и проценты и неустойка являются зачетными кредитор должен сам выбрать, что он будет использовать, но и то и другое он выбрать не вправе)

Обеспечение исполнения обязательств

Способы обеспечения исполнения обязательств – это правовой институт, который предназначен для того, чтобы предоставить кредитору дополнительные гарантии удовлетворения его интереса в рамках обязательства.

Способы обеспечение могут быть задействованы только в случае нарушения обязательства. Если обязательство будет исполнено надлежащим образом, то у кредитора нет оснований для использования способа

Способы обеспечения представляют собой особые гражданские правоотношения (чаще всего обязательственные), которые существуют наряду с обеспечиваемым основным обязательством

Особенность этого правоотношения – оно обладает свойством акцессорности. Оно означает, что обеспечительное обязательство неразрывно связано с основным обязательством. Это свойство имеет ряд важных проявлений

1) Недействительность основного обязательства автоматически влечет недействительность обеспечительного правоотношения.

2) Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечительного правоотношения (причем мы говорим о прекращении по любым причинам(даже если остается обязанность возместить убытки) – зачет, прощение долга, смерть кредитора или должника, надлежащее исполнение). Если основное обязательство в какой-то части продолжает существовать, то и обеспечительное правоотношение продолжает существовать

3) Переход прав по основному обязательству влечет переход прав по обеспечительному правоотношению. Переход прав – правоотношение продолжает существовать, но меняется его субъектный состав. Вместе с основным правом переходят обеспечительные права. Цель акцессорного правоотношения – предоставить дополнительную гарантию. Если обеспечительное право находится у другого лица (Того, кто кредитором уже не является), то цель обеспечительного обязательства не достижима.

4) Изменение основного обязательства по общему правилу влечет прекращение обеспечительного правоотношения за исключением тех случаев, когда должник по обеспечительному обязательству дал согласие нести свои обязанности дальше. Изменение обязательства – это ситуация, когда условия обязательства в чем-то меняется (меняется порядок исполнения, появляются новые условия, изменение срока). Например, обязательство обеспечено поручительством. На первый взгляд кажется, что если отодвинули срок исполнения, то поручителю это даже выгодно, но далеко не всегда поручителю выгодна отсрочка, из-за этого может например, увеличиться долговая нагрузка. Когда обеспечение устанавливается, лицо оценивает свои риски – что произойдет, если обязательство будет нарушено. Если условия обязательства изменяются, то его расчеты оказываются бесполезными. В качестве обеспечительного обязательства может выступать как сам должник, так и третье лицо. 1 – когда соглашается на изменение основного обязательства он может предусмотреть сохранение обеспечительное 2 –здесь проблема становится острее (готово ли третье лицо, чтобы его вещь будет находится в залоге дольше, в случае увеличения срока исполнения основного)

5) С истечением срока исковой давности по основному обязательству автоматически истекает срок исковой давности по обеспечительному правоотношению (при этом абсолютно неважно, когда оно возникло)

Обеспечительное обязательство зависит от основного, но не наоборот (недействительность обеспечительного обязательства не может повлечь недействительности основного)

Обеспечительные правоотношения обладают свойством акцессорности по общему правилу. Независимые обязательства - лишены свойства акцессорности. Единственный пример – банковская гарантия (соответственно, если оказывается, что основное обязательство прекратилось, недействительстно и т. д., то это не происходит с банковской гарантией). Но цель у акцессорных и независимых одна и та же – предоставить гарантию.

Независимость обеспечительного обязательства – это исключение из правила, мы не можем его предпоалагть. Оно может быть установлено только законом, стороны не могут его сконструировать.

Исчерпывающего перечня способов нет – стороны могут сконструировать свое, но только не независимое. Почему – независимое обеспечение – это очень опасная вещь. Поскольку они не привязаны к основному обязательству, это открывает огромный простор для махинаций. ….(В английском праве можно отказать в выплате банковской гарантии только доказав факт прямого обмана)

В литературе очень часто смешивают свойство независимости со свойством абстрактности – это совершено разные вещи. Когда мы говорим о независимости обеспечительного обязательства, мы говорим только о том, что оно не зависит от основного обязательства. А свойство абстрактности говорит о том, что обязательство не зависит от своего основания.

Виды способов обеспечения исполнения обязательств

В зависимости от того, что служит дополнительным источником погашения долга

1) Реальные – в этих способах дополнительным источником погашения является имущество, которое выделено специально для этой цели (залог)

2) Личные – Дополнительным источником погашения долга служит третье лицо, которое в дополнение к должнику принимает на себя обязательство погасить основное обязательство в случае его нарушения

Реальные более надежны

В зависимости от того, предусмотрен ли способ исполнения обязательств законом

1) Поименованные – те, которые непосредственно предусмотрены законом. Их особенность в том, что к этим правоотношениям применяются условия договора, в силу которого они возникают, специальные положения, общие положения о способах обеспечения

2) Непоименнованные - Условия договора и только общие положения о способах обеспечения.

Сконструировать можно любой способ если он не будет независимым и не будет противоречит законодательству

Если суд будет рассматривать соответствующий спор и установит, что стороны на самом деле ничего нового не изобрели, то риск заключается в том, что сделка может квалифицироваться как притворная со всеми вытекающими – будут применяться соответствующие нормы законодательства

По тому, кто предоставляет обеспечение

1) Способы обеспечения, которые могут быть предоставлены только самим должником (неустойка)

2) Которые могут быть предоставлены только третьим лицом (поручительство)

3) Которые могут быть предоставлены как самим должником, так и третьим лицом (залог)

В зависимости от оснований их возникновения

1) Способы обеспечения, возникающие в силу сделки (не обязательно договора – банковская гарантия (одностороння сделка), удержание). Поскольку эти обеспечения возникают в силу сделки, если это договор, стороны могут предусмотреть некоторые особенности

2) Способы обеспечения, возникающие в силу закона (в смысле – не потому, что стороны об этом стороны специально договорились, а потому что возник юридический факт, с которым закон связывает возникновения обеспечительных правоотношений (например ст. 488 ГК – право залога в отношение проданной вещи))

Разыне способы обеспечения могут попадать в разные классификационные группы – неустойка может быть как договорной, так и законной. Некоторые только к отдельным – банковская гарантия по опредлению может возникнуть только в силу сделки

В зависимости от функции способа обеспечения

1) Чистые обеспечения – выполняют чисто обеспечительную функцию (залог)

2) обеспечение и мера ответственности – неустойка, задаток

В зависимости от связи обеспечительного с основным

1) Акцессорные – все, кроме банковской гарантии

2) Независимые

В зависимости от того, предоставляет ли обеспечение кредитору преимущество перед другими кредиторами того же самого должника

1) Предоставляющие такое преимущество (залог)

2) Не предоставляющее такого преимущества (неустойка)

Одно и то же обязательство можно обеспечить любым способом, если законом не установлено иное законом (ипотекой можно обеспечить только денежные обязательства)

Одно и то же обязательство можно обеспечить несколькими способами (например, если должник не может найти себе поручителя на все 10 млн рублей (есть один только на 5), то он может попытаться найти еще одного, который поручиться за оставшуюся сумму). Обеспечения могут быть как одинаковыми, так и разными

Обеспечить можно и само обеспечительное обязательство (можно обеспечить обязанность поручителя еще одним поручительством (контрпоручительство) – обеспечивается обеспечительное обязательство)Когда обеспечивается основное обязательство и есть несколько обеспечений, то кредитор может использовать любой из способов. Если обеспечивается само обеспечительное обязательство– только если сам обеспечительный должник нарушит свою обязанность

Закон позволяет обеспечить не только обязательства, которые уже возникли, но и те, которые возникнут в будущем (ни один банк не даст кредита если сначала не будет предоставлено обеспечение). Тогда способ обеспечения будет возникать в силу сделки с отлагательным условием.

Соглашение об обеспечении обязательство должно быть достигнуто до того, как обязательство нарушено. Логика – договор займа, подошел срок возврата, должник не возвращает, давайте мы обеспечим эту уже нарушенную обязанность залогом. Скорее всего суд квалифицирует это следующим образом – это рассматривается как согласование нового особого способа погашения долга, т. е как новацию, условие об отступном, но в любом случае не как способ обеспечение. Почему – Обеспечение всегда устанавливается на случай нарушения, но не после нарушения.

Неустойка

Чл. 330

доказателства

1) В качестве неустойки можно предусмотреть только денежную сумму. (не в металле, цементе).

2) Неустойка относится к способам обеспечения, которые предоставляются только самим должником

3) Ею обеспечивается исполнение только гражданско-правовых обязательств (а то иногда возникает соблазн обеспечить налоговые обязанности неустойкой)

4) Как и любое обеспечение она может быть применена только при нарушении обязательства.

При применении неустойки достаточно доказать сам факт нарушения и если это обычное обязательство, то должна быть установлена еще вина.

5) Неустойка выполняет двойственную функцию – она является обеспечением и мерой ответственности, потому что она компенсирует потери кредитора. Проявляется это в том, что в ГК есть статья 333, которая говорит, что суд может уменьшить размеры неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. С одной стороны суд может уменьшить неустойку только при наличии явного несоответствия, но к сожалению именно эта статья оказалась весьма популярной. Цель статьи – должники подчас согласны на любые условия, лишь бы договор был бы заключен, не глядя на огромную неустойку. Норма приобрела значение прямо противоположное ее смыслу. В практике было установлено, что это не просто право, а обязанность суда – суд обязан это делать независимо от того, ссылается ли какая-либо сторона на несоразмерность. Наш суд сам должен поставить вопрос – насколько соответствует неустойка последствиям нарушениям. При этом суд может делать свои выводы только на основе доказательств, которые предоставлены участниками процесса. Замкнутый круг – с одной стороны суд должен обязательно исследовать вопрос, и при этом основаться только на доказательствах сторон (а если они такими доказательствами вообще не оперируют?). Нарушение принципа состязательности.

Обеспечительная функция неустойки проявляется только в том, что ее не нужно доказывать, она для должника неотвратима (в отличие от убытков). Но тоже самое можно сказать о процентах. Отнесение неустойки к способам обеспечения – очень спорная мера, это можно объяснить неудачной традицией нашего законодательства. В доктрине и законодательстве иностранных государств неустойка это особая мера ответстенности, а не способ обеспечения.

Виды неустоек

По основанию возникновения

1) Законные – предусмотрены непосредственно законом, их необязательно включать в текст договора, действуют как обычные условия (ст. 856 (не путаться – это по сути законная неустойка, ст. 395 применяется только в виде отсылки)) Неустойка, предусмотренная законом не может быть уменьшена – только увеличиваться, т. е.

2) Договорные – Неустойки, устанавливаемые по соглашению сторон. Ее можно взыскать, только если это прямо предусмотрено договором. Условие о неустойке может быть включено в текст основного договора, или отдельным договором. В любом случае условие о неустойке ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть выражено в письменной форме (она имеет правоустанавливающее значение)

В зависимости от соотношения неустойки с убытками (термины не законные, а доктринальные, если составляем договор, недостаточн просто написать, что неустойка исключительная, лучше всего использовать формулировки закона даже если указываете, что неустойка, например, исключительная)

1) Зачетная неустойка – предполагает, что при нарушении обязательства кредитор может взыскать сумму неустойки и сумму убытков, которые не покрыта неустойка. Неустойка идет в зачет общей суммы убытков (это общее правило)

2) Штрафная – Кредитор может взыскать и неустойку и убытки в полном объеме, т. е. неустойка не идет в зачет убытков. Ситуация аномальная – неустойка здесь не имеет компенсационного характера. Но вывод преждевременный – кредитор не всегда может точно обрисовать свои убытки, любое нарушение сложно охватить понятием убытков. Штрафная неустойка в какой-то мере компенсирует эти “неосязаемые” убытки (ст. 622)

3) Исключительная – кредитор может взыскать только сумму неустойки (английское право – заранее оцененные убытки, стороны, когда они заключают договор могут заранее определить денежную сумму, стороны должны определять эту сумму непроизвольно, они должны в какой-то мере представлять, какие убытки возникнут, потому что в суде противоположная сторона может оперировать тем, что это неустойка, потому что она никак не соответствует убыткам (а неустойка в английском праве в принципе невозможна. Похоже на нашу исключительную неустойку, но разница в том, что неустойка всегда произвольна))

4) Альтернативная – Кредитор может взыскать либо сумму неустойки, либо сумму убытков. Сбивает с толку то, что и в том и в другом случае взыскиваются деньги. Но эти меры ответствтенности по своей природе абсолютно разные, речь идет об абсолютно разных правах àможно сказать, что это обязательство с альтернативным предметом

Залог

Это классический пример реального обеспечения, когда источником удовлетворения требования кредитора служит имузество, специально выделенное для погашения обязательства в случае его нарушения

Основными источниками урегулирования отношений залога являются – ГК РФ, в части, не противоречащей ГК Закон о залоге, Закон об ипотеке

Залог –

доказателства

1) Источником удовлетворения требований кредитора является стоимость заложенного имущества

2) Преимущество перед другими требованиями залогодателя. Общее правило – должник отвечает всем имуществом. Залог предполагает, что залогодержатель может помимо всех требований остальных кредиторов получить удовлетворение из заложенного имущества……

С какого момента у залогодержателя возникает преимущество – возникает с того момента, как возникает обременение. А этот момент в свою очередь связывается с возникновением права залога. Когда оно возникает –

Оно может возникнуть непосредственно в момент заключения договора о залога. Так происходит в тех случаях, когда предмет залога остается во владении залогодателя

Заклад – предполагает, что предмет залога передается во владение залогодержателю. Здесь право возникает в момент фактической передачи предмета залога во владение залогодержателя.

Особые правила для залога недвижимости – здесь возникновение права залога связывается с государственной регистрацией.

Когда предметом залога служит то имущество, которое залогодатель приобретет в будущем. Когда закладывается будущее имущество, то право залога возникает не раньше приобретения залогодателем права собственности на вещь, приобретения имущественного права.

В доктрине принято выделять принципы регулирования залоговых отношений

1) Залог не предоставляет залогодержателю права на вещь как таковую. Собственником остается сам залогодатель. Залогодержатель имеет право всего лишь получить удовлетворение за счет стоимости вещи. Даже если залогодержатель отберет эту вещь себе во владение у залогодателя, то это нарушение права собственности залогодателя. Право на стоимость вещи осуществляется только определенным способом и с определенной целью.

Юридическая природа – положения о залоге с одной стороны находятся в общих положениях об обязательствах. С другой стороны, залогодержателю не требуется никакого поведения со стороны залогодателя – залогодержатель просто в случае чего сам продает вещь и получает удовлетворение за счет ее стоимости. Еще более сближает право залога с вещными правами то, что оно обладает свойством следования. В ГК РСФСР право залога упоминалось в качестве вещного права. В концепции реформы предполагается прямо закрепить, что это право вещное.

2) заложния условие предимство пред другите кредитори на залогодателя - а) Ако неплатежоспособност на изискванията залогодателя ипотекарните са изпълнени преди другите кредитори (с изключение на първите две фази).Това е императивна норма, няма промяна не може да се използва) Предимството се проявява на етапа на изпълнителното производство, когато искът е обезпечен с гаранция, че е удовлетворен, без да спазва задължителния приоритет на Изпълнително производство.

3) Ако има ограничение на отчуждаването на обезпечение, това означава, и да прехвърли имота като лимит обезпечение.(Паспорт Залог - гражданското право не е от значение, тъй като в първия паспорт е собственост на Руската федерация, и не е собственост на гражданин и следователно гражданин не може да го давам, във втория паспорт не могат да бъдат продадени, за да се получи удовлетворение от стойността си)

4) следните имоти.Ако собствеността на ипотекирания имот се прехвърля правото на залог се задържа, съответно новия собственик става новият ипотекарен.Ако собствеността на нещо престане, той спира с него и правото на залог.Ако собствеността престава и там е нов начин на правата на собственост на оригинала (например, чрез придобивна давност), правото на залог е прекратен.

5) Принципът на старшинство на обезпечението.За да го обясни, че е необходимо да говорим за последващо залога (платен).Понякога, в имота има много по-голяма стойност от цената на правото на задълженията, който е снабден с този имот.Такъв имот може да бъде повторно залог няколко пъти, правото на залог ще се появят последователно.принцип старшинство е, че всеки следващ ипотекарния удовлетворява техните искания, след като предишната ипотекарния кредитор.Този принцип сериозно засегнат интересите на следващите ипотекарните кредитори - ипотекарния кредитор не може да знае, че той е след.Ето защо, на ипотекарен отговорността да информира всяка следваща ипотекарен кредитор, че той не е първият.Но предишните ипотекарните кредитори зависят от следващия - техните интереси могат да бъдат засегнати, ако последващото ипотекарния кредитор има право да ограничи достъпа на обезпечението, преди да го точно там най-старши (просто защото за периода на изпълнение на главното задължение по отношение на последващото ипотекарен кредитор е на първо място).Законът позволява да зададете забрана за допълнителната такса.Старши ипотекарен кредитор има право да поиска началото на изпълнение на задължението, ако ипотекирания имот последващо ипотекарния кредитор да блокира (в ситуация, когато периода на задължения за изпълнение за последващо ипотекарен кредитор е по-рано)

Субекти на състава на обезпечение отношения

1) залогодателя.Това може да е длъжник на задължението, обезпечено от залога, и трето лице.Като общо правило, залогодателя действа собственик на вещта.Защо - Най-важното нещо е акт на разпореждане, то УРЕДБА сделка.В случаите, изрично предвидени от закона, тъй като ипотекарен могат да бъдат обект на правото на икономическото управление, оперативно управление на правните субекти (въпреки че тя се нуждае, за да се получи съгласието на собственика);попечител (лицето, което сключва договор със собственика. Той няма никакви вещни права върху имота, но те могат да управляват).Положението на обща собственост - за имот ипотека изисква съгласието на всички съсобственици.Що се отнася до дял в собствеността, но да го прехвърля на ипотеката не е необходимо да се съглася с другите съсобственици.Както можете да легна и правата на собственост, след това тя може да положи човек, който притежава право на собственост (като общо правило - заемодателя).

Когато предмет на ипотека е точно за някой друг нещо, после легна тя може да бъде само със съгласието на собственика на нещата

Акциите на упълномощения (дял) капитал или дял в производството на кооперацията - с цел да създаде такава собственост, като общо правило трябва да бъде решение на юридическото лице.

2) като ипотекарния кредитор може да бъде всяко лице.Ограничение - това е само кредитор, обезпечен задълженията

Формата и дизайна на обезпечение отношения

Депозит може да бъде издадена като отделен договор, и на условията на залога могат да бъдат включени в основното споразумение.Но във всеки случай писмената форма за обезпечението е на заглавието.Ако гаранция, осигурена от задължението на нотариално заверено съгласие, договора за залог трябва да бъде нотариално заверено.Също така, с държавна регистрация.Също така подлежи на регистрация залог съгласие на изключителни права, които от своя страна са регистрирани (патентни права върху търговска марка).Правото на компютъра - ако е бил регистриран (то не може да се запише), депозит за сигурност също е обект на регистрация.

Когато става въпрос за капиталови ценни книжа, във връзка с обезпечението - за обезпечение на събитията по отношения трябва да се извърши вписване на залога в регистъра на притежателите на ценни книжа.

Залог на заповед-bumag- обезвреждане се извършва с джиро.(Необходимо е да се вземат залог заверка - Валута на залог).Тъй като ценните книжа на поръчката, разпределени в гражданския оборот, съотношението на тях е нормален договор за залог - е концептуално погрешно, тъй като ценните книжа на поръчката се изчислява на свободното движение на надписи, необходими за по-голяма яснота на циркулация на ценни книжа.Ако CBS се прехвърля без обезпечение заверка, страните представляват отделен договор, всеки купувач да го купуват, концепцията няма да бъде, че CBS е в ипотеката.Съдилищата са изправени пред проблема, че ние не искаме да се ангажират да правят заверки, и правят грешното решение - можете да сключи отделно споразумение.

Материалните условия на договора за залог

1) обезпечението (като субект може да бъде почти всеки имот, който може да участва в гражданския оборот, неща, правата на собственост) имот трябва да бъде индивидуализирана.Персонализация неща може да се направи по много начини - може да бъде описан в SE има такова нещо като твърд залог - това означава, че лихварка налага на нещата някои признаци залог по заключване и печат на заложния кредитор.Персонализиране на правата на собственост - да се изтъкне, който е собственик на правата за собственост и след това, на което се счита за компенсиране на това задължение закон, това, което е същността на заложеното правото, което е предмет на заложения правилните, посочват основанието за възникването на това право (правото по договора за кредит) ,Има една тънкост към договорите, които имат продължаващ характер, ако възникнат правата на редовни интервали, в допълнение към всичко, което е необходимо да се уточни в кой период е възникнало това право.Предметът на залог може да бъде вещ, която учредява ще придобие в бъдеще - тя може да бъде и двете неща, както и правото на собственост.Тази операция е напълно нормално (ако приемем, че един човек иска да си купи кола на кредит, съответно, с цел да се сключи договора за кредит, е необходимо да се предостави гаранция, за която се появява на обекта на самия автомобил).обезпечение, не могат да бъдат собственост изтеглени от гражданския оборот, собственост върху които е невъзможно да се изключи (само жилища гражданин), обект на особен залог не може да бъде договорните права, които не могат да бъдат причислени към друго лице (заданието права на които е забранен със закон или договор , нали, е неразривно свързана с личността на кредитора (за задължения за издръжка, задълженията за компенсиране на щети за живота и здравето))

2) Оценка на ипотекирания имот.Като общо правило, тази оценка се установи по съгласие на страните.В някои случаи, тази оценка трябва да се основава на обективни сключване на някого, и така нататък. D.

3) Индикация за ангажимента, който осигурява гаранция.Страните трябва да определят на съществуващите ангажименти (задължение на купувача да плати рова. Сума), трябва да зададете размера на отговорността, посочване на периода на изпълнение на задължението (защото само тогава можем да определим)

Като общо правило осигурява защитена задължение в пълен размер.Това означава, че изискването е предвидено плащане на главницата, за наказателните, лихви, вредите, причинени от закъснение при изпълнението и компенсация на необходимите разходи на заложния кредитор за поддържането на заложеното имущество и да възстановят разходите.Въпреки това, страните могат да определят, за каква сума на обезпечените задължения, като по този начин се ограничава размера на вземанията, обезпечени със залог.Можете да предостави част от изискванията.

Ключът може да бъде да се осигури бъдещо задължение.Тук е необходимо да се вземе максимална предпазливост, защото ако съдът не е ясно как ще бъде предоставена на задължението, като счита, че съществено условие некоординиран àdogovor не заключи.

4) Информация, в които едната страна е обезпечението.Като общо правило, самите страни да изберат кой ще бъде собственик на обезпечението за срока на договора.Но има два случая, където се изключват избора - предмет на залог, не могат да бъдат прехвърлени на заложния кредитор, ако става въпрос за ипотека, както и залог на стоки в обращение.

Правата и задълженията на страните по договора за залог

Залог остава в собственост на залогодателя се.

Ø Ако обезпечението е в притежание на ипотекарен, то е, по-специално, означава, че ипотекарен може да го използва в своя полза, а дори и да се разпорежда на [S29].

Въпреки това, правото на разпореждане и за правото на използване на обезпечението, може да бъде ограничено от договора за залог.С използването на никакъв интерес, защото нещо в обращение не попада, но това, ако договорът е настроен да разпореди забрана, какво ще се случи, когато той е нарушен?Фактът, че собствеността съдържание се определя единствено от закона.Този подход предполага, че всяко договорно ограничение на правата на собственост тук има власт на трети лица, т.е., дори ако забраната на договор за обезвреждането на собственика нарушени, тогава логично трябва да се каже, че последиците са, както следва: .. Сделката все още е валиден, правото на собственост за това все още продължава, но този, който е нарушил задължението си (собственик на длъжника по такъв договор) ще отговаря за вашия кредитор, за да компенсира загубите и така нататък. д. Сега прехвърли този модел в отношенията обезпечение, ако договора за залог забранява прехвърляне на ипотекирания имот, и тази забрана бъде нарушена, след което собствеността на ипотекирания имот всичко върви добре, но на ипотекарен могат да се появят нежелани ефекти, които могат да бъдат изразени по различни начини - задължението за плащане на обезщетение, задължението да плати наказанието, правото на ипотекарния кредитор да иска ранно изпълнение на главното задължение и т. е., т. е. страните са тук, за да покаже по-голямо въображение.

Но има специална ситуация, която се отнася за ипотека (залог на недвижими имоти) - ако е нарушила договорните забрана за отчуждаване на ипотекирания имот, на ипотекарния кредитор може да поиска признаването на сделки за отчуждаване невалиден.С други думи, това е за забраната на ипотечния договор за обезвреждането на заложеното имущество има ефекта на трети лица, което е, се оказва, че има ограничен собственост на договора в буквалния смисъл - .. Това е изключение от общото правило.

Ø Ако обезпечението е прехвърлена във владение на ипотекарния кредитор (ипотека) на ипотекарния кредитор като общо правило, не е да се използва заложеното имущество, защото, ако се възползва от, тогава естествено има известно износване състояние на нещо, което може само да се влоши и това е нормална проява на използване на нещата ,Но споразумението може да се намери изключение от това правило.В някои случаи, тъй като собственост трябва да се използва (т.е. с една крава, ако не мляко?).Ако на ипотекарния кредитор обеща, то се разглежда от гледна точка на правото на като титуляр àEto а означава, че той може да използва вещни начини за защита срещу нарушения от трета страна.

Естествено, собственик на обект на особен залог на заложния кредитор не може да се разпорежда с този въпрос, защото това е в противоречие с принципа на смисъла на залога, т. Е. Те могат да се разпорежда с него само при специални обстоятелства, които ще бъдат разгледани по-долу.

Независимо от това кой е собственик на обезпечението, то трябва да бъде осигурено от ипотекарен [S30] и в полза на заложния кредитор.Каква е причината?- Поради факта, че застрахователното обезщетение до известна степен изпълнява функции за сигурност, тъй като, ако обезпечението случайно загубени, заложният също има преференциално право да задоволи исканията им за сметка на застрахователното обезщетение

Всяка от страните, която е на ипотекирания имот (т.е.. Е. Собственикът) е длъжен да предприеме необходимите мерки, за да се гарантира безопасността на имота (да се грижи за поддържането на състоянието му, за да се предпази от злоупотреба и от претенциите на трети лица и да уведомят своя колега за заплахата риска от загуба или повреда на ипотекирания имот)

Ако обезпечението остава с ипотекарен, на ипотекарния кредитор има право да проверите състоянието на ипотекирания имот (като например правото да имат ипотекарен ако обезпечението се прехвърля на ипотекарен кредитор).

Последиците от загуба и повреда на ипотекирания имот се определят в зависимост от причините, поради които това се случва:

1) Ако изгубен или повреден в резултат на обстоятелства, за които отговаря на ипотекарния кредитор обезпечението, на ипотекарен има право да поиска обезщетение за причинените вреди.Ако има опасност от загуба или повреда на заложеното имущество прехвърлени на заложния кредитор, залогодателя има право да поиска предсрочно прекратяване на залога.

2) Ако обезпечението е бил загубен или повреден в резултат на обстоятелства, за които кредиторът не дава отговор (който е формулировката -. Това може да се случи в резултат на грешка от страна на залогодателя, за някои случайни причина, без значение най-важното е, че заложният не отговори), а след това в този случай, ипотекарен кредитор придобива правото да изисква ранно изпълнение на главното задължение.Въпреки това, учредява право да възстановява обезпечението, или да го замени.Ако ипотекарен ще се възползват от това право, правото да обещае, нищо не се случва, тя се съхранява [S31] и по този начин спаси режим задължения обезпечен, т. Е. продължава по време на периода на неговото изпълнение, както и да изисква изпълнение може само при изтичане на срока му.

Как е удовлетворяването на заложния кредитор е.Това изисква прилагането на две процедури

1) Възбрана.То се извършва с цел да се потвърди правото на ипотекарния кредитор на предпочтително удовлетворение от претенциите си по ипотекиран имот, т.е.. Е. В хода на тази процедура за установяване на факта, че правото на залог съществува и осигурява предимството на ипотекарния кредитор, и потвърди присъствието на бази, за да отговаря на изискванията, т. е. наличие факта нарушения обязательства (потому что любой механизм обеспечения может быть запущен только при его наличии).

В отношение факта нарушения установлена одна очень существенная особенность для длящихся обязательств (т. е. для обязательств, которые существуют в течение длительного времени и предполагают периодическое исполнение) – для того, чтобы обратить взыскание на заложенное имущество при обеспечении таких обязательств, необходимо установить факт не просто нарушения, а факт систематического нарушения (систематическим нарушение является при условии, что срок исполнения был нарушен более чем три раза в течение 12 месяцев).

Еще одна специфическая ситуация, связанная с установлением факта нарушения, касается случаев , когда залогодержателю предоставлено право требовать досрочного исполнения, т. е. в данном случае мы говорим о том, что срок исполнения основного обязательства не наступил, оно еще даже не нарушено, но имеются какие-то особые обстоятельства, в силу которых можно требовать досрочного исполнения – первый случай смотри выше, а второй - Залогодатель ненадлежащим образом обращается с предметом залога, т. е. обеспечение не утрачено, но существует риск его утраты. В данном случае основанием для обращения взыскания у нас не факт нарушения основного обязательства (в том смысле, что изначальный срок его исполнения еще не наступил), а факт нарушения обязанности по договору о залоге.

Смысл процедуры обращения взыскания на заложенное имущество– дело в том, что стороны могут придерживаться разных позиций: например, должник может считать, что он обязательство не нарушил, или он нарушил обязательство, но не отвечает за это и т. д. à Когда оценивается факт нарушения, нужно установить, есть ли все элементы состава гражданского правонарушения, т. е. мы устанавливаем наличие убытков, противоправных действий, причинной связи, вины, потому что если обязательство нарушено, но должник за это не отвечает, то обратить взыскание на предмет залога нельзя .à Нужно исследовать достаточно много обстоятельств, которые должны показать, что действительно можно приступить к реализации предмета залога.

В обращении взыскания может быть отказано (если имеет место судебный порядок), если нарушение крайне незначительно, а размер соответствующих требований залогодержателя явно не соразмерен стоимости заложенного имущества. По общему правилу суды ориентируются на следующее – явная несоразмерность имеет место, когда сумма неисполненного долга составляет 5 процентов от стоимости заложенного имущества, а период просрочки составляет менее трех месяцев. Если имеют место такие обстоятельства, в обращении взыскания на заложенное имущество отказывается, юридическим последствием такого отказа является то, что основное обязательство продолжает существовать в прежнем режиме, правоотношения по договору залога тоже сохраняются. Если должник не устраняет эти нарушения, которые имели место(т. е. его просрочка усугубляется), то отпадают основания для отказа в обращении взыскания и оно происходит в общем порядке.

Обращение взыскания на предмет залога может происходить двумя путями

1) Судебный порядок

2) Внесудебный порядок

Судебный порядок является общим правилом. Внесудебный порядок является исключением из общего правила, устанавливаемым по соглашению сторон, но их свобода усмотрения ограничена, т. е. стороны не всегда могут договориться о внесудебном порядке. à Судебный порядок является обязательным в случаях,

То е законно, целенасочено действие (насочена към постигане на конкретни правни последици - за промяна на граждански права и задължения - преди получаване на уведомлението от ипотекарния кредитор няма право да продават на ипотекирания имот, след като е направена нотификацията, е правото, се появява) àEto сделка ,От другата страна на това да не се занимава, това е само едностранна сделка vosprinimaetàEto се налага възприемането на дестинацията, насочени към промяна на отношенията на страните (ми - вероятно неотменима)

Но тя има един много специален правен ефект - цялостната сделката поражда правни последици в момент, когато тя се смята за съвършен, съответно, ако сделката трябва да се възприема, в момента, когато е получен, то е като, както следва породи правни ефекти, но тази конкретна сделка е направила изключение - залогодателя даден гратисен период от 10 дни, по време на който той може да осигури доказателство, че причините за ограничаване на достъпа не са на разположение, само тогава идват правните последици от сделката.

Друга процедура, която не подлежи на съдебен - изпълнителната надпис нотариус (това е като алтернативна процедура, без предупреждение).Значението му е, че на ипотекарния кредитор, се обръща внимание на нотариуса и на нотариуса, проверка като обективен безпристрастен фигура, извършване на публични функции, основанията за възстановяване на собствеността, неговия подпис (изпълнителната надпис) потвърждава факта, че е налице основание за налагане на изпълнение.Но в същото време на ипотекарния кредитор трябва да предостави доказателство за своите безспорни изисквания (по-специално, може да се изрази в това, че не са налице основателни възражения ипотекарен длъжник).

Документът, който удостоверява, че ще бъде предадена на производството по налагане на възбрана върху ипотекирания имот, съответно, всяко решение на съда или изпълнителната надпис, или кореспонденция между страните.

2) Въвеждане на обезпечението.Процедурата за изпълнение на ипотекирания tselovogo имот зависи от редица фактори - 1) как да прилагат (съдебно или извънсъдебно), 2) вида на обезпечението.

В случаите, когато наказателните жалби в съда и подлежат на санкции е движимо имущество, изпълнението се извършва чрез публичен търг.Обществени поръчки - начин да се получи най-високата цена е да се защитят интересите на ипотекарен, че задължението ще бъде изплатена в максимален размер.В същото време не винаги води до желания офертите резултат.Ако сделките са признати за невалидни, заложния кредитор може да закупи свой собствен обезпечение.В този случай, на ипотекарен кредитор ипотекарен завършва с най-често срещаният договор за продажба, и покупната цена, която ипотекарния кредитор трябва да плати за него, за да бъде покрит за сметка на задължението, обезпечено от залога.Има ситуации, в които на ипотекирания имот е на стойност по-малка или по-малък от размера на обезпеченото задължение - Ако залогодателя и заложния кредитор се съгласят на покупната цена, която е по-голяма от сумата на главницата, сумата на главницата е напълно завършен и ипотекарен на ипотекарния плаща разликата между цената и размера на главницата дълг.Ако по-малко - основни спирки в частта, в която се определя цената на покупката, в този случай длъжникът запазва задължението за плащане на останалата част от сумата на дълга, но не са предоставили гаранция.

Ако офертите се състояха - ако цената е повече, разликата е ипотекарен, ако е по-малко - е прекратен договор за залог, както и на заемодателя на обща основа с длъжника може да получи останалата сума на дълга

Ако офертите не се провеждат, и на ипотекарния кредитор не искат да купи имота, но се назначават от многократните офертите.Ако се проведе - виж по-горе ..Ако те също не се състоя, на ипотекарния кредитор има право да напусне обезпеченото имущество за себе си - това означава, че един договор за продажба не се стигна до заключението, не е необходимо на ипотекарен съгласие, че е еднопосочна сделка с активите, придобити при най-ниската цена, гарантирани от правото на една, и последствията подобни на тези, които възникват при сключването на договора за продажба, в зависимост от цената на покриване на главницата.Освен ако не е ипотекарния кредитор не упражнява правото да напусне имота за себе си, че договорът бъде прекратен, имотът се освобождава от тежестта на залог, и кредиторът има право да задоволи исканията си на обща основа.

Изпълнение на търга - това е общото правило за случаите, когато възбрана се извършват в съдилищата.Ако наказанието се извършва от съда, страните имат възможност да избират начина на реализация на обезпечението, те могат да се споразумеят по въпроса за продажба или на търг или по споразумение комисия, сключен между ипотекарен кредитор и на Комисията

В допълнение, за тези случаи, в които се правят на възбрана от съда, законодателят е предоставил допълнителни начини за реализиране на обезпечението в случай страните по споразумението за залог е само на юридически лица и индивидуални предприемачи, и договора за залог е напредък в осигуряването на задълженията, свързани с изпълнението на бизнес дейности (т.е.. д. имаме специален предмет структура и конкретна цел).Тези специфични методи са както следва - страните могат да се споразумеят, че

1) на ипотекарния кредитор придобива обезпечението в имота (в този случай, продажната цена, на която тя придобива своята обезпечение, тръгна за сметка на задължението, обезпечено от залога)

2) на ипотекарния кредитор продава обезпечението на техните собствени (без наддаване), включително чрез продажба на заложеното движимо имущество по договор за комисионна [S32], сключено между ипотекарен кредитор и на Комисията.Постъпления от продажба на сумата, приспадната от изпълнението на задължението, обезпечено от залога.

Тези опции са също обект на правилата на приходите - ако размерът на която е получена от продажбата, е недостатъчна за погасяване на обезпеченото задължение в пълен размер, то това задължение се прекратява в съответната част, както и в останалата част на кредитора може да наложат своите претенции на длъжника в общия ред (т.е.. а. залог вече спря).Ако приходите от размера на продажба е повече от сумата на задълженията, обезпечени с залога, след което излишъкът се изпраща на залогодателя.и на законодателя в регулация най-новата ситуация императивно (не може да се променя).Първият е решен диспозитив, страните могат по-специално да установят, че въпреки провала на постъпленията от продажбата, основното задължение е прекратено (т.е.. Д. заложния тук поема риска, че тя няма да бъде в състояние да изгодно да продаде обезпечението)

Законодателят допълнително предвижда някои мерки за защита на интересите на ипотекарен (те се прилагат за всички ситуации, отнемане и продажба на обезпечението - Lex Universalis)

1) залогодателя или длъжникът може по всяко време да прекрати възбрана върху обезпечението или продажбата, за да изпълнява задължението за степента, в която тя е обезпечен със залог (защото на ипотекарния кредитор не може да бъде законен интерес от това на всяка цена да продаде ипотекирания имот, нека от увреждане, но да лиши длъжника от темата).Дори ако страните се споразумеят, че такова право е изключено, след това тази разпоредба ще бъде нищожно просто

2) учредява в процес на възбрана може да се обърне към съда с искане да се отложи продажбата на ипотекирания имот за срок до една година.При разглеждане на тази молба съдът преценява обстоятелствата, които заслужават внимание, и съдът може да предостави отлагане на собствения си.Трябва да се разбере, че това забавяне се прилага само за обезпечение отношения, те не влияят на основното задължение, обезпечено чрез залог, така че, въпреки факта, че продават на такова отлагане ипотекиран имот, който не може да бъде главното задължение е нарушено, продължи да расте обезщетения, лихви и т. г. Съответно, ако периодът на отлагане на длъжника не ще бъде в състояние да намери средства за погасяване на дълга към ипотекарния кредитор, когато тя завърши, ще бъде възможно да се продават на ипотекирания имот и сумата, получена от продажбата ще бъдат покрити като изисквания, които са съществували първоначално, както и тези, които са възникнали по време на периода на отлагането

Основания за прекратяване на договора за залог

1) прекратяване на задължението, обезпечено от залога (по някаква причина - няма значение)

2) По искане на ипотекарен, на ипотекарния кредитор в случай на неизпълнение на задължението си да гарантира запазването на заложеното имущество (когато тя премина в притежание на заложния кредитор).. Това е юридически факт, който тук прекрати договора за залог - изискване на залогодателя, на базата на съответната нарушение

3) Продажба на заложеното имущество (продажба), при условие, че продажбата се извършва в съответствие със залога, т. Е. За да отговори на нуждите на заложния кредитор (ако ипотекарен просто продаде някой обезпечението, тогава договорът за залог, нищо не се случва )

4) За продажба не се състоя и на ипотекарния кредитор е отказал да купи ипотекиран имот

5) предмет на обезпечение умира или престава обеща полето, и залогодателя е упражнил правото си да ремонтира или замени обезпечението.

Разликата в ефектите, наблюдавани в това, че има още какво да е предмет на залог

Ако задължението, обезпечено от залога се прекратява в резултат на по-доброто изпълнение, предмет на залога е освободен от тежестта (ако обектът е прехвърлено на заложния кредитор, той трябва да се върне на залогодателя).Ако има някакви ограничения за упражняването на права по отношение на обезпечението (виж по-горе -. Забрана поръчки), тези ограничения отпадат и ипотекарен има възможност свободно да се разпорежда с предмет на залог

Характеристики на някои видове обезпечения

  1. ипотека

Той е обезпечен с недвижим имот.Връзка ипотека в допълнение на Гражданския кодекс и Федералния закон на регулиран повече за ипотеки.Законодателят ни е направила голям подарък - той ни избави от необходимостта за решаване на конфликти между правилата на залога в Гражданския кодекс и разпоредбите на Закона за ипотеката да се установи пряка индикация, че в случай на несъответствия между правилата на Федералния закон и Гражданския кодекс, приложимото право на ипотека.

Ипотечни - правоотношение по силата на който на ипотекарния кредитор може да задоволи своя паричен иск срещу длъжника на задължението, обезпечено с ипотека, стойността на ипотекирания имот преди другите кредитори на залогодателя.

Предмет на ипотеката е недвижими имоти.Но предмет на ипотеката не е само един имот, който не може да бъде преместен, и че правата на собственост са регистрирани в Единния държавен регистър.Това веднага премахва въпроса за бъдещето на ипотека на недвижими имоти - като правото на такова имущество все още не са регистрирани, и да снасят имот невъзможно.Същото може да се каже за залога на имота - с цел да създаде парче на недвижими имоти (които трябва да бъдат в същото дели), трябва предварително да разпредели тази част като независим субект, който да извърши своята кадастър и когато тя ще бъде назначен на кадастрална брой, то може да да бъде предмет на ипотеката (защото правата са регистрирани в Единния държавен регистър само имоти с кадастрален номер).Да не се ипотекиран имот следната

  • Вие не може да прехвърля на ипотекирания имот, който по принцип не могат да бъдат отчуждени (да речем Сю (MUE) не може да положи собственост, приватизация на които е забранено, което може да бъде изключително в държавна или общинска собственост)
  • Субекти на ипотеката може да не са обектите, за които специални забрани в закона (държавата и общински жилищен фонд, някои видове на земята, които са в държавна или общинска собственост, и така нататък. Г.)

Суперфиция соло cedit - всички разположени на земята трябва да бъдат еднакви с правна съдбата на земята.Когато ипотека е един от най-важният въпрос за това как да се отнасят с недвижими имоти и ипотеката на земята (и обратното - ипотека на земя и права на собственост върху него)

Какво се случва в земята под ипотека имота, който се намира върху него?Отговорът зависи от това, което дясното парцел, собственост на ипотекарен (недвижими имоти, разбира се, принадлежи по право на собственост)

1) земя принадлежи на ипотекарен на правото на собственост - недвижими имоти ипотека с ипотека трябва да бъде предоставена и на района, в който се намира този имот (т.е., законодателят се опитва да се спази принципът на суперфиция соло cedit) ..

2) учредява лизинг земя - залог заедно с недвижими имоти следва да бъдат прехвърлени на правото да отдава под аренда земя

3) терени, собственост на ипотекарен на правото на постоянно (вечно) използва - няма специални индикации в договора за залог не е нужно да, ако има възбрана върху обезпечението (недвижими имоти) и, съответно, изпълнението му, купувачът получава правото да използва част от сайта, което е необходимо за ползване на имот, и при същите условия, които биха могли да използват предишния собственик на имота

Какво се случва с имота, ако ипотеката на земята?(Земя принадлежи по право на собственост)

1) Недвижими имоти, собственост на ипотекарен на правото на собственост - когато трябва да се прекара ипотека на земя в ипотеката, и недвижимия имот, находящ се на този терен

2) Имотът е собственост на ипотекарен на правото на собственост - недвижими имоти не положи възможно в случай на реализация на земя на новия собственик на земята, ще бъдат прехвърлени правата и задълженията по отношение на недвижими имоти, който е бивш собственик на земята

Ако ипотечно обезпечение винаги е в притежание на ипотекарен - императивна норма, то не може да бъде променен чрез споразумение между страните.В договора за ипотека, предмет на държавна регистрация в Единния държавен регистър на запис на тежести на недвижими имоти, съответно, такса възниква в момента на вземане на този запис (това е важно, защото само миг от обременява заложния появи предимства пред други кредитори)

В допълнение към договора, недвижими имоти за обезпечение отношения могат да възникнат по силата на закона (в смисъл - защото няма споразумение, и други обстоятелства) - като например придобиването на недвижими имоти на кредит или заем от доверието.Правото на освобождаване под гаранция е автоматично възниква в полза на кредитора, тъй като регистрацията на собственост на кредитополучателя за закупуване на недвижими имоти.

Най-същественото условие на договора за ипотека (+ към комплекта, който се осигурява от общите правила на залог) -

1) правото, което залогодателя притежава по отношение на ипотекирания имот (това може да бъде правото на собственост, но може да има и други права)

2) наименованието на органа, който е регистрирал това право.

3) Когато предмет на ипотеката не е недвижимия имот, и отдаване под наем на вещно право, същественото условие е описание на имота, с една и съща степен на подробност, както ако тя е била предмет на залог

Характеристики на ипотека, свързани също с процедурите за прилагане на обезпечението - ограничаването на достъпа може да бъде юридическо (общото правило) или извънсъдебни (по взаимно съгласие).Но в допълнение към всички общи разпоредби, които са по-високи набор обезпечение не се разрешава извънсъдебно процедура

ü Предмет на залога е предприятие, като комплекс на имот

ü Имотът се намира в общата собственост, и един от съсобствениците не сте съгласни с извънсъдебно възбрана.

ü Обектът е в държавна или общинска собственост

ü предмет обезпечение се състои от земеделски земи

Удовлетворяване претенциите на заложния кредитор е - предоставя следните опции

1) продажба чрез публичен търг

2) изпълнение на търга

3) придобиване на обезпечението от заложния кредитор за себе си или за трети лица.Тази опция може да се използва само в случай, че ограничаването на достъпа се извършва от съда.Ако се използва този метод на продажба на обезпечението, разпоредбите на продажбите, т. Д. заложния действат като купувач

Друга особеност на имота е обезпечение, че допуска регистрация на залог отношения чрез издаването на специални ценни книжа - ипотека.Защо въобще трябва да ипотека?

Закладная – это довольно эффективный инструмент современного рыночного оборота, который предполагает, что и право по обязательству, обеспеченному залогом (чаще всего – кредитный договор), и право залога по договору ипотеки удостоверяются этой ценной бумагой. Эта ценная бумага удостоверяет достаточно привлекательный рыночный актив – денежный долг обеспеченный залогом недвижимости.

Поскольку закладная является ценной бумагой, осуществление и передача прав по ценной бумаге происходят по специальным правилам о ценных бумагах, а не по общим положениям гражданского законодательства. И это ставит перед нами главный вопрос:

Многим ценным бумагам присуще свойство публичной достоверности и закладные в силу того, что они рассчитаны на повышенное участие в обороте. Но проблема в том, что это ценная бумага обладает этим свойством только в силу прямого указания закона, а законодатель четко не указал, что закладная обладает свойством публичной достоверности. Соответственно, исходя из этого, поскольку публичная достоверность есть очень распространенное, но все-таки исключение из правила, как бы это ни было неприятно и больно, нужно склонится к тому выводу, что закладная не обладает свойством публичной достоверности.

Законодатель указывает, что закладная - это именная ценная бумага. Вообще в гражданском законодательстве есть проблема с классификацией, т. к. в ней упоминается только три вида ценных бумаг (именные, ордерные, предъявительские), тогда как в доктрине традиционно выделяют 4 вид – ректа бумаги. Последние представляют в данной теме особый интерес, т. к. ректа-бумаги не обладают свойством публичной достоверности. Именно поэтому в доктрине считается, что закладная это обыкновенная именная ценная бумага, хотя в законе об этом прямо не написано и даже термина такого нет.

В законе об ипотеке перечислены реквизиты закладной, причем все они квалифицированы как невосполнимые .

Поскольку закладная является ценной бумагой, то мы здесь имеем дело с феноменом права на бумагу. Исходя из этого мы говорим, что обладает всеми правами, которые удостоверены этой ценной бумагой (правами по основному обязательству и правом залога), надлежаще управомоченный владелец закладной

Права, удостоверенные закладной, передаются путем совершения сделки уступки требования. Законодатель не устанавливает каких-то специальных правил относительно формы этой сделки (как например, для индоссамента, для операций в реестре владельцев), требуется простая письменная форма. Поскольку специальных требований нет, надпись об уступке требования может совершаться на обратной стороне закладной – это не должно смущать, это не индоссамент, надпись имеет силу именно уступки требования

Для того, чтобы осуществить права по закладной необходимо предъявить обязанному лицу оригинал ценной бумаги, а кроме того необходимо, чтобы держатель закладной был указан в тексте бумаги или был надлежаще управомоченным правопреемником. Вопрос о том, является ли он надлежаще управомоченным правопреемником мы будем решать исходя из общих правил гражданского законодательства о правопреемстве в обязательстве.

Осуществление прав по данной ценной бумаге может быть затруднено тем, что помимо закладной существует договор об ипотеке, поэтому для гражданского оборота принципиально важным является вопрос о том, какой силой обладают эти два документа.

1) При расхождении между закладной и договором об ипотеке приоритет отдается закладной (т. к. закладная является ценной бумагой, рассчитанной на оборот и для того, чтобы она действительно выполняла эту функцию необходимо доверие к ней в обороте, ведь приобретая закладную, человек может понятия не иметь о содержании договора об ипотеке).

2) Для того, чтобы внести какие-либо изменения в запись об ипотеке, необходимо соответствующее волеизъявление держателя закладной за исключением тех случаев, когда частично исполняется обязательство, обеспеченное ипотекой.

3) Если однажды закладная уже была выдана, то последующая ипотека с выдачей закладной недопустима (т. е. не может быть две закладных в отношении одного и того же заложенного имущества (все по тем же причинам – закладная рассчитана на оборот и если есть две таких бумаги на одно и то же имущество, то их ценность значительно снижается)).

4) Если выдана закладная, не допускается уступка прав по договору об ипотеке и обеспеченному ипотекой обязательству. (потому что если выдана закладная, то все операции нужно совершать именно с закладной, договор об ипотеке исключается из оборота)

5) Для облегчения разрешения коллизий между закладной и договором об ипотеке, стороны могут договориться о том, что с момента выдачи закладной договор об ипотеке утрачивает силу.

  1. Залог товаров в обороте . Особенности этого вида залога заключаются в следующем –

· Здесь нет той индивидуализации предмета залога, которая присуща всем залоговым отношениям (по общему же правилу исчерпывающее описание предмета залога является одним из существенных условий договора о залоге, чтобы мы буквально могли пальцем ткнуть и сказать, что “вот это заложено”). В отношении залога товаров в обороте действует совершенно другой принцип – предметом залога является определенное количество имущества известного качества в известном ассортименте (закладывается, например, часть продукции предприятия (10 тонн валенок)), т. е. вещи, определенные родовыми признаками.

· Предмет залога всегда остается во владении залогодателя. Залогодатель может не только пользоваться предметом залога, но и распоряжаться им (так, залогодатель может изменять состав этого имущества, его натуральную форму (метал - кастрюли) и т. д., но при этом неизменной должна оставаться стоимость этого имущества, т. е. залогодатель должен заботиться о том, чтобы в его владении постоянно находилось имущество на сумму не меньше, чем обозначено в договоре о залоге)

· Залог товаров в обороте лишен свойства следования – как только заложенное имущество отчуждается третьим лицам, право залога на него прекращается (и наоборот – как только залогодатель приобретает какой-то имущество, оно автоматически становится предметом залога без каких либо специальных договоренностей)

Существенные условия (+ к тому набору, который предусмотрен общими правилами о залоге) –

1) указание места, где заложенное имущество находится.

2) указание товаров, которыми предмет залога может быть заменен (например, предмет залога – готовая продукция, которая заменяется сырьем, приобретаемым предприятием и т. д.)

Для того, чтобы предоставить залогодержателю реальные гарантии его прав, залогодатель обязан вести специальную книгу учета операций с заложенным имуществом (для того, чтобы залогодержатель мог в любой момент ознакомиться с состоянием заложенного имущества, с тем, какие операции с ним совершаются). Если залогодатель нарушает эту обязанность (не ведет эту книгу), то залогодержатель может приостановить операции с заложенным имуществом (это осуществляется путем наложения на предмет залога знаков и печатей залогодержателя). Операции приостанавливаются до тех пор, пока не будет восстановлен учет в книге. Пока операции приостановлены, отношения сторон становятся похожи на обычный залог – если залогодатель вскроет опечатанное помещение и продаст заложенное имущество, то право залога будет обладать свойством следования – приобретатель получит товар, обремененный залогом

  1. Залог вещей в ломбарде . Помимо Гражданского кодекса отношения, связанные с этим видом залога регулирует специальный закон – закон о ломбардах. Особенности залога вещей в ломбарде -

· Предметом залога являются только движимые вещи, предназначенные для личного потребления

· Особый субъектный состав – на стороне залогодателя может выступать только гражданин, а на стороне залогодержателя – только юридическое лицо (причем это специальный субъект - организация, которая имеет соответствующую лицензию, а основная цель ее деятельности заключается в предоставлении краткосрочных займов и хранении вещей. Как раз эти займы и обеспечиваются залогом вещей) (прекрасный пример нарушения этого правила – роман Ф. М. Достоевского – старушка брала вещи в обеспечение как раз краткосрочных займов и систематическое осуществление этой деятельности без соответствующей лицензии привело ее к очень плачевным последствиям, вот что бывает с теми, кто не соблюдает правила о лицензировании)

· Особенность договора залога вещей в ломбарде связана и еще с формой – дело в том, что отношения залога вещей в ломбарде оформляются выдачей специального документа - залогового билета. Им же оформляется договор займа, который обеспечивается залогом. залоговый билет не является ценной бумагой, он является только легитимационным знаком.

· Договор залога вещей в ломбарде всегда предполагает передачу вещи ломбарду, т. е. залогодержателю.

Права и обязанности сторон по этому договору отличаются следующими особенностями –

1) Несмотря на то, что ломбард владеет заложенным имуществом, он не может им ни пользоваться, ни распоряжаться

2) Ломбард обязан за свой счет застраховать заложенное имущество в пользу залогодателя в сумме его оценки (практически это означает, что ломбард все равно страхует за счет залогодателя, потому что ломбард сумму страховой премии учитывает в размере того займа, который выдается гражданину)

3) Несмотря на то, что ломбард не является собственником заложенного имущества, на нем лежит риск случайной гибели или повреждения заложенного имущества.

сам факт нарушения обязательства, обеспеченного залогом, еще не позволяет ломбарду обратить взыскание на заложенное имущество. Заемщику предоставляется льготный месячный срок на возврат займа.

Обращение взыскания на заложенное имущество производится двумя способами:

1) по общему правилу на основании исполнительной надписи нотариуса (см. выше общие правила о залоге).

2) В качестве исключения из этого общего правила может быть установлено обращение взыскания без совершения исполнительной надписи (действуют общие правила о залога – письменное уведомление и т. д.).

Реализация осуществляется по общему правилу путем продажи – порядок продажи устанавливается самим ломбардом. Реализация заложенного имущества прекращает не только правоотношения по договору залога но и основное обязательство независимо от того, какая сумма выручена от продажи предмета залога – это правило установлено императивно.

Удержание

Удержание является для нашего законодательства относительно новым способом обеспечения исполнения обязательств.

Самый простой и самый эффективный способ обеспечения исполнения обязательств. Смысл предельно простой – кредитор не отдает должнику его вещь, пока должник не исполнит свое обязательство (Бешенные псы –“Мне от тебя ничего не надо, я просто тебя буду пытать”).

Отношение удержания возникает на основании односторонней сделки кредитора – заявления об удержания. Для чего она необходима - Дело в том, что сам факт нахождения вещи у кредитора не очевиден. Односторонняя сделка потому, что воля кредитора направлена на возникновение обеспечительных правоотношений. В законе не сказано, нуждается ли эта сделка в восприятии (т. е. возникает ли отношения удержания в момент фактического начала удержания или в момент, когда соответствующее заявление воспринято должником) – по логике доведение факта удержания до сведения должника является необходимым (потому что до этого момента должник вообще не понимает, что происходит с его вещью) àсделка нуждается в восприятии должника.

Целта на задържане са нещата (за да се запази нещо, което не разполага с материална форма не е възможна).Един от най-спорните въпроси е, че е възможно да се запази на недвижимия имот?-на пръв поглед изглежда див (който лежи на земята и да не позволи на никого?), но трябва да се има в предвид, че имотът не се ограничава само до действителното факта, че не може да се движи, то също може да бъде, например, в самолета.По принцип, законът не ограничава възможността за задържане във връзка с недвижимите неща, но тук имаме друг проблем - време е за недвижими имоти и стопанство е законният собственик на тези неща, има тежест в съотношение на недвижимия имот и като тя трябва да бъде записан, но и да отидете и да се опитаме да се регистрирате обременява като задържане в Единния държавен регистър, има работещи хора, които действат единствено в съответствие с инструкциите (инструкцията там - никой регистър).Друг проблем - който правилото трябва да има на длъжника по отношение на имота, проведена с други думи, можете да задържите само неща, принадлежащи на длъжника от правото на собственост, или дори, принадлежащи към него от другата право?- Логиката на длъжника трябва да бъде собственик, тъй като на за сметка на това имущество в крайна сметка ще се изпълнява задължението на длъжника и как да уреди пасива за сметка на чужд имот (в закона, за да се вземе решение).

За да започнете, трябва да се приеме, че се проведе нарушение на задължението, по време на която длъжникът е отговорен.

Общото правило е, че задържането може да бъде само за да се осигури на тези твърдения, които са свързани с задържа нещо (например, изпълнителят подаде на снимката за възстановяването докато клиента задължението да заплати, не съответства, изпълнителят може че държи на снимката) Изключение от това правило е настроен за предприятието ангажимент - да се запази възможно нещата да се осигури никакви претенции.

За да започнете задържането трябва да бъде легитимно влизане неща в притежание на заемодателя (покриващи широк спектър от ситуации, толкова дълго, колкото нещо действали законосъобразно, в противен случай това нещо ще бъде да претендира реабилитация претенция).

Лиен възниква в момента, когато кредиторът е направила декларация (по-горе) и това право има свойството да се следват - дори ако след началото на задържане собственост на длъжника премине към трета страна, правото на задържане се запазва, все още заемодателят може да държи нещо (това е един аргумент в полза на това нещо трябва да принадлежат на длъжника от правото на собственост).

Способността да се запази е предвидено пряко от закона, но може да бъде изключена от договора.

Как са отношения между страните след началото удържането?- Законът не предоставя на кредитора всички специфични изисквания, т.е., той заявява, че той може просто да държи нещо, или, ако длъжникът не изпълни задължението си, кредиторът може по възстановяването й в съответствие с правилата на залога (или да не го прави и да запази нещо .. до безкрайност).

Основанията за прекратяване на правото на задържане е

1) изпълнение на задължение, което се провежда като нещо обезпечение (и като цяло всякакви обстоятелства, които водят до прекратяване на обезпеченото задължение)

2) когато кредиторът губи владение на нещо, задържан по някаква причина.

В отговор на въпроса на Влад - Ако кредиторът не осигурява безопасността на избрани позиции, е възможно да се прилага по аналогия правилата за обезпечение.

Заемодателят държи нещо е законно собственик той може да използва вещни средства за защита.

поръчителство

Чл.361 - Според договора за гаранция поръчителят поема към кредитор друго лице, който отговаря за изпълнението на последната от задължението си изцяло или частично.

доказателства

1) Личният начин да се гарантира изпълнението на задължение - допълнителен източник на удовлетворение на вземанията на кредиторите е друго лице, което, заедно с длъжника е длъжен да изпълни задължението, обезпечен с поръчителство

2) Това е начин да се гарантира, че могат да бъдат предоставени само от трета страна (гарантирам за себе си не може)

3) Гаранция - е да се гарантира, че има само в силата на договор, и договор, сключен между поръчителя и кредитора.

4) Смисълът на задълженията на гаранта.Според договора за гаранция поръчителят поема към кредитор друго лице, който отговаря за изпълнението на последната от задължението си изцяло или частично.Ако се тълкува буквално (за което винаги трябва да се стремим) - задължението на поръчителя не обхваща изпълнението на дадено задължение в натура (само носят гражданска отговорност за нарушение - .. Поръчителят се задължава да заплати обезщетение, за да плати глоба, ако искате да, и така нататък, но основният задължението да се изпълни, той не би трябвало) - но това е абсурдно заключение, че няма причина да се ограничи задължението на поръчителя само мерки отговорност.За да се придвижат от факта, че законодателят не е просто използва термина трябва да се тълкува разширително.

Спецификата на договора за гаранция

Страни - на заемодателя, за главното задължение, обезпечен с гаранция и сигурност.

Проблемът - потенциално гаранция означава, че поръчителят ще се раздели с някои активи, за да задоволи претенциите на кредитора на главното задължение, с други думи, всяка сделка, която би могло да доведе до намаляване на активите на гаранта.Ако е за търговски организации имат ограничения, свързани с големи сделки - Трябва ли да се гарантира, за да се получи съгласието на общото събрание (или акционери)?- Формално тази сделка е обект на ограничения, но на практика идва от факта, че тези сделки са направени в хода на обичайната дейност на юридическото лице, съответно, те не се нуждаят от одобрение.Не се изисква да се гарантира, извън обхвата на дейност (ако няма гаранция, нещата в законни дейности. Лице, това не означава, че не може да направи такива сделки).

Споразумение за гарантиране е описан като консенсусно, безплатно (нито една от страните не плаща нищо), едностранно (едната страна само правото, а другият - само отговорности), причинно-следствена транзакция (причинно-следствената връзка е тук легално важно място, от което зависи валидност сделка - предоставяне на базисното задължение)

Писмената форма на заглавието е важно за договора за гаранция.Единствената съществена състояние (различни от правната природа на договора) - индикация за ангажимента, който осигурява гаранция.За да направите това, задължението да се индивидуализират (най-добре да се уточни от страна на обезпеченото задължение, в основата на неговия произход, при условие, дата).В допълнение, договорът трябва да е ясно каква е степента на задължението на поръчителя.Като общо правило, поръчител задължава да пълния (т.е.. Е., и част от главницата, и всички допълнителни изисквания (интерес, наказание, и така нататък. D.)).Въпреки това, страните могат да посочат, че поръчителят поема само част от обезпеченото задължение (в обема, ограничена от определена сума).

Задължението, че гаранцията, предоставена може да бъде и двете съществуващи и бъдещи (последните са представени като строги изисквания за неговата индивидуализация, както и за съществуващи).Като общо правило гаранцията може да се осигури ангажимент, който не е строго личен (т.е.. E. Това може да бъде изпълнена не само основният длъжник, но също така и от трето лице).

Терминът не е от съществено значение за гарантиране на състоянието - то не може да определи, след това се прилага следното: Гаранцията се прекратява, ако кредиторът рамките на една година от датата на падежа на задължението, обезпечен с поръчителство не внесе иск към гаранта.Когато срокът на изпълнение на главното задължение не е посочено и не могат да се определят или от време на търсенето, гаранцията се прекратява, ако кредиторът не подава иск до поръчител в рамките на две години от датата на сключване на договора за гаранция период е преклузивен à (TK, свързани с прекратяването на гаранцията не е просто фактът на срока на годност, както и факта, че кредиторът не предяви иск с поръчител, а именно факта, че заемодателят не се ползват от правото, което му принадлежи по отношение на гаранта - .. с други думи, прекратяването полето е изпълнимо за пасивност в своята изпълнение).След това преклузивен срок, този срок не е обхваната от правилата за ограничение (тя не може да бъде спряно, и така нататък. Г.)

Правата и задълженията на страните с гаранцията -

Главната особеност на гаранцията е, че, като общо правило, поръчителят е отговорен към главния длъжник в знак на солидарност.Това означава, че в момент, когато базисното задължение е нарушено и кредитополучателят е отговорен за нарушението, заемодателят може да избере да изисква изпълнение на задължението, както на гаранта и длъжника (и изпълнението като цяло или частично).Но тази разпоредба е дискреционно - можете да настроите дъщерно отговорността на поръчителя: нарушаването на основните задължения на заемодателя, ще трябва да се обърнат към главния длъжник, и само ако той не получи отговор от него или да получите отказ може да се прилага изискването за гаранта

Поръчителят не е винаги изпълнява своето задължение, така че законодателят го дава привилегии и облаги за, условно, казва той изпълнил задължението, само в крайни случаи

1) Поръчителят може да създаде против вземането на кредитора всички възражения, които биха могли да настояват на длъжника.Нещо повече, поръчителят може да повдигне тези възражения, дори ако длъжникът ги отказва или признава дълга си.Законът просто казва - да възрази, но учението е традиционно се отнася до броя на възраженията и възражение за прихващане - което означава "Аз няма да плати, приспаднато от вашия иск насрещното за вас."Но може със сигурност, да се възползва от това възражение - за компенсиране на изискването на длъжника срещу вземането на кредитора.Едно от условията е изместена vstrechnost - "ти дължа, дължиш ми."Но положението на спонсорство е различен - самият гарант от кредитора да изисква нищо не може, той няма насрещен иск на кредитора, че е длъжник.Освен това, правото на иск по силата на задължението - това е стойността на имотите A Да се ​​каже, че поръчителят може да тръгна, трябва да кажем, че някъде извън закона, то следва, че въпреки липсата на vstrechnosti, прихващане възможност и че гарантът правото да се разпорежда с чужд имот