Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Процедурата за обжалване на административно решение

Заинтересованото лице има право да обжалва административно решение в административна (извънсъдебна) процедура.

Административна жалба се изпраща до държавен орган, друга организация, по-висша от упълномощения орган, който е взел административно решение, или до държавен орган, друга организация, чиято компетентност включва разглеждане на такива жалби в съответствие със законодателните актове (наричани по-долу органа, разглеждащ жалбата).

Обжалването на административно решение в съдебно производство се извършва след обжалване на такова решение в административна (извънсъдебна) процедура, освен ако в законодателните актове не е предвидена друга процедура за обжалване.

Обжалването на административното решение по съдебен ред се извършва съгласно гражданското процесуално или икономическо процесуално законодателство.

Подаването на жалба в административна (извънсъдебна) процедура не лишава съответното лице от правото да подаде жалба до съда.

Административна жалба може да бъде подадена до органа, разглеждащ жалбата, в срок от една година от датата на оспорване на административното решение.

Органът, разглеждащ жалбата, има право да възстанови крайния срок за подаване на административна жалба в случай на липса на такъв срок за основателна причина (тежко заболяване, продължително бизнес пътуване и др.).

Административната жалба се подава в писмена форма и трябва да съдържа:

· Името на органа, разглеждащ жалбата;

· Информация за съответното лице (фамилия, име, бащино име, местоживеене - за граждани; име и местоположение - за юридически лица);

· Името на упълномощения орган, който е обжалвал административното решение;

· Съдържанието на обжалваното административно решение;

· Основанията, поради които заинтересованото лице счита, че обжалваното административно решение е незаконно;

· Изискванията на заинтересованото лице;

· Документи и (или) информация (ако има такива), подадена с административната жалба;

· Подпис на гражданин, или подпис на ръководителя на юридическо лице или упълномощено лице по определен начин да подпише декларация, заверена с печат на юридическо лице, или подпис на представител на заинтересованото лице (електронен електронен подпис на тези лица).

Административната жалба се оставя без разглеждане в тридневен срок от датата на подаването й в случаите, когато:

· Разглеждане на административна жалба не е от компетентността на държавен орган или друга организация;

· Административна жалба, подадена от неупълномощено лице;

· Административната жалба се подава след изтичане на определения срок и не съдържа молба за възстановяване на пропуснатия срок.

Административната жалба може да бъде оставена без разглеждане в тридневен срок от датата на подаването й, ако не са изпълнени изискванията за съдържанието на административната жалба.

Ако административната жалба бъде оставена без разглеждане, документите и (или) информацията, предоставена заедно с такава жалба, ще бъдат върнати на заинтересованата страна.

След отстраняване на недостатъците, които са били причина за бездействието на административната жалба, административната жалба може да бъде подадена отново на органа, разглеждащ жалбата.

Административната жалба се разглежда единствено от служител на органа, разглеждащ жалбата, и в случаите, предвидени в законодателството за административните процедури, или с решение на органа, разглеждащ жалбата, от колегиалния състав на такъв орган.

Органът, разглеждащ жалбата, е длъжен да го разгледа, като вземе предвид наличните и допълнително подадени документи и (или) информация. Той обаче не е обвързан от доводите на административната жалба, проверява напълно законосъобразността и валидността на оспорваното административно решение.

Административната жалба се разглежда в срок от един месец от датата на подаването му. Законодателството за административните процедури може да предвиди съкратен срок за разглеждане на административните жалби.

Подаването на административна жалба не спира изпълнението на обжалваното административно решение.

Въз основа на резултатите от разглеждането на административна жалба органът, разглеждащ жалбата, взема едно от следните решения:

· Да остави административното решение непроменено, а административната жалба да не бъде удовлетворена;

· Да отмени административно решение и да вземе ново административно решение;

· Да изпрати административна жалба до компетентния орган за преразглеждане на молбата на заинтересованото лице, като посочи нарушенията и предложения за тяхното отстраняване.

Решението по административната жалба се прави в писмена форма и трябва да посочва:

· Дата и регистрационен номер на решението;

· Името на органа, разглеждащ жалбата;

· Информация за съответното лице (фамилия, име, бащино име, местоживеене - за граждани; име и местоположение - за юридически лица);

· Дата и регистрационен номер на обжалваното административно решение, взето в писмена форма;

· Името на упълномощения орган, който е взел административното решение;

· Съдържанието на обжалваното административно решение;

· Основанията, поради които заинтересованото лице счита, че обжалваното административно решение е незаконно;

· Законодателни актове и фактически обстоятелства, ръководещи органа, разглеждащ жалбата, при решаване на административна жалба;

· Заключения относно резултатите от разглеждането на административната жалба;

· Подпис на служителя на органа, който е разгледал административната жалба.

Органът, разглеждащ жалбата, отменя административното решение в следните случаи:

· Непълно разясняване от оторизирания орган на обстоятелствата, свързани с прилагането на административната процедура;

· Несъответствия в съдържанието на административното решение с материалите, получени при разглеждането на заявлението на заинтересованото лице;

· Нарушаване или неправилно прилагане на закона при разглеждането на молбата на заинтересованото лице.

По същество правилно административно решение не може да бъде отменено само по формални причини.

Решението по административната жалба се издава на заинтересованото лице или се изпраща с куриер (куриер) по пощата, под формата на електронен документ, не по-късно от пет дни, за да се вземе такова решение.

Решението по административна жалба влиза в сила от датата на приемането му, освен ако с такова решение е установен друг срок.

Административното решение и влязлото в сила решение по административната жалба са задължителни.

Упълномощеният орган и органът, разглеждащ жалбата, които са взели съответното решение, са длъжни да осигурят неговото изпълнение.

Изпълнението на административно решение, решение по административна жалба може да се извърши чрез издаване на удостоверение или друг документ на съответното лице, вписване в съответния регистър, регистър, протокол или друг документ, както и предоставяне на пари, други имущества и (или) услуги.

Изпълнението на решения може да се дължи на изпълнението на определени действия от заинтересованото лице.

Решението по административна жалба се изпълнява в срок от пет дни от датата на влизане в сила, освен ако в самото решение или в законодателството за административните процедури не е предвидено друго решение.

Вижте също:

Правна характеристика на административните наказания

Обжалване и протест на решението по делото за административно нарушение

Концепцията и формите на управление

Обществена услуга

Условия при прилагането на административните процедури

Връщане към съдържанието: Административно право на Беларус

2019 @ ailback.ru