Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram

Термини и определения. Метод за определяне на себестойността на строителните продукти в Република Казахстан
Метод за определяне на себестойността на строителните продукти в Република Казахстан

Alғy sөz

ӘZІRLEGEN "KazҒZSTҚSI" RMK
ҰSYNҒAN Казахстан Respubliki lyrylys zhne tұrғyn -y-kommunolddyқ шаруашили_ истери агентственик Sәulet, žobaly zhmystary жне smetalyқ normalar отдел
YABYLDANҒAN ҚNE ANOLDANYSҚA ENGІZILGEN MERZІMI R lyrylys zh Tne TKSH истерия агент tіgіniң _ __ 201_ zhilғy № ___ bұyryғymen 201_ zhylғy ___ _______ bastap
АЙ АТ ЖАТ ОНЫНА 02.02-02-2002 Р ҚН “Казахстански републики си yrs rylystyk ty smytylyk nnyn anyyktau turu”

предговор

РАЗРАБОТЕНИ RSE "KazNIISSA"
ИЗПРАТЕНО Катедра "Архитектура, проектиране и оценка" на Агенцията на Република Казахстан за сектор "Строителство, жилищно и комунално стопанство"
ПРИЕТИ И ВЪВЕДЕНИ Със заповед на Агенцията на Република Казахстан за строителство и (жилищни и комунални услуги) на Република Казахстан от __ ___ 201_. №__ _____ __ _______201_
SUBSTITUTE SN RK 8.02-02-2002 "Процедурата за определяне на прогнозните разходи за строителство в Република Казахстан"

Прилагане -----------------

Продължителност -----------------------

Осите Memlekettik normativtі ҚR sәulet, қala құrylysy zhane Kurylys іsterі zhөnіndegі Uәkіlettі Memlekettik organynyң, rұқsatynsyz resmi basylym retіnde tolyқ, Немес іshіnara basuғa, kөbeytuge zhane taratuғa bolmaydy.

Този държавен стандарт не може да бъде изцяло или частично възпроизведен, копиран и разпространен като официално издание без разрешението на упълномощения държавен орган за архитектура, градоустройство и строителство на Република Казахстан.


Съдържанието

Предговор. 2

Въведение. 5

1 Обхват. 6

2. Общи разпоредби. 6

3. Термини и определения. 6

4. Обозначения и съкращения. 8

5. Основни принципи и метод за определяне на приблизителната стойност на строителството. 8

6. Състав и структура на прогнозните разходи за строителство. 9

7. Състав и видове бюджетна документация. 9

8. Правила за съставяне на разчетна документация. 11

9. редът за формиране на договорните цени за договорни строителни услуги и редът за заплащане на извършената работа


border=0


Приложение 1 (задължително) Списък на основните видове други работи и разходи, включени в изчислението на изчисленията и изчисление на обобщената оценка на разходите за строителство. 16

Приложение 2 (задължително) Стандарти за режийни разходи за видовете строително-монтажни работи. 18

Приложение 3 Типични форми .. 20


БЕЛГИ ИШИН

ЗА БЕЛЕЖКИ


ҚAZAҚSTAN РЕПУБЛИКА ОТ НОРМАЛАРИ

СТРОИТЕЛНИ НОРМИ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

AAZA STAN РЕПУБЛИКА ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЦЕНА
СТРОИТЕЛНА ПРОИЗВОДСТВО В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН


въведение

Настоящият „Метод за определяне на прогнозната стойност на строителните продукти в Република Казахстан” (наричана по-нататък „Методология“) урежда процедурата за определяне на себестойността на строителните продукти в Република Казахстан. Техниката е въведена в действие вместо SN RK 8.02-02-2002 “Процедурата за определяне на прогнозните разходи за строителство в Република Казахстан”.

Целта на Методиката е да се създаде единна методологична база за всички субекти, участващи в инвестиционния и строителния процес при определяне на прогнозните разходи за строителство, формирането на договорни цени за строителни продукти и плащания за извършената работа.


сфера на приложение

1.1 Разпоредбите на тази методология установяват задължителна процедура за определяне на прогнозните разходи при разработването на проектна (проектна и разчетна) документация за обекти, изградени за сметка на публични инвестиции, неправителствени заеми срещу държавна гаранция или държавна гаранция.За други субекти на пазара, методът е от консултативен характер и може да се използва като референция при определяне на прогнозните разходи за изграждане и изчисления за извършената работа.

1.2. Разпоредбите на тази методология не се прилагат за оценявани регулаторни и технически документи, които са били одобрени преди нейното прилагане. Тяхното привеждане в съответствие с разпоредбите на тази методология трябва да бъде направено при следващото преразглеждане, а в обосновани случаи - при разработването на следващите промени в тях.

Общи разпоредби

2.1 Методологията е разработена в съответствие с изискванията на законодателството в областта на архитектурните, градоустройствените и строителните дейности на Република Казахстан и съдържа:

- Общи методически разпоредби за определяне на разходите за строителство, бюджетиране (оценки) за строителни продукти;

- препоръки за уреждане на договори за строителни работи.

2.2 Документацията за оценка е съставена в съответствие с „Инструкция за реда за разработване, съгласуване, одобряване и съставяне на проектна и разчетна документация за изграждане на предприятия, сгради и съоръжения“.

Термини и определения

3.1 Очакваната стойност на строителството е средствата, необходими за изпълнение на строителството, чийто размер се определя въз основа на материалите на проекта и оценените стандарти в съответствие с действащото законодателство на Република Казахстан.

Очакваната стойност на строителството е основата за определяне на размера на инвестиционните фондове за строителство, ценообразуване за строителни продукти, служи като насока при осъществяването на закупуването на договорни строителни услуги от страна на клиента и сключването на договор, изчисления за изпълнена договорна работа в съответствие с действащото законодателство на Република Казахстан;

3.2 Обекти на инвестиции - ново строителство, реконструкция, разширение, техническо преоборудване на предприятия, основен ремонт на сгради и съоръжения;

3.3 Ресурсен метод - метод за определяне на себестойността на строителните продукти чрез изчисляване по текущи цени и тарифи на елементите на разходите (ресурсите), необходими за изпълнението на проекта;

Изчислението се основава на търсенето на материали, продукти, конструкции, дистанционни данни и методи за тяхното доставяне до строителната площадка, консумация на енергия за технологични цели, работно време на строителните машини и техния състав, както и разходите за труд на работниците, изразени в естествени метри. Тези ресурси се разпределят от състава на материалите по проекта, различни регулаторни и други източници;

3.4. Текущо ниво на цените (текущи цени) - текущи цени, определени от резултатите от обработката на мониторингови данни и включени в състава на прогнозните цени за строителни материали, продукти и структури за следващия период (тримесечие), одобрен от упълномощения орган;

Сегашното ценово равнище е ценовото ниво на периода, в който е разработена разходната документация, или периодът на строителство с разбивка на обемите по години на проекта и използването на подходящи коефициенти на преобразуване за разходите за строителство, монтаж и специални строителни работи, инженерно и технологично оборудване, включително видове производство ресурси (включително материали (строителни материали, продукти и структури, енергия и т.н.), труд (възнаграждение на основните строителни работници) и uatatsionnye (операция на строителни машини и механизми).

3.5; Оценката на изпълнителя (приблизителна оферта) е набор от документи за сетълмент и разходи, изготвени от изпълнителя въз основа на подадената от инвеститора тръжна документация. Прогнозната оферта съдържа разходите за услугите на изпълнителя за изпълнение на проекта, за изпълнение на проектантски работи и разходи (цената на офертата);

3.6 Оценени норми - набор от ресурси (разходи за труд на строителните работници, работно време на строителни машини, изисквания за материали, продукти и конструкции), монтирани върху приети измервателни уреди на строителни, монтажни и други работи. Оценените стандарти са предназначени да определят нормативния размер на ресурсите, необходими за изпълнение на съответния вид работа, което е основа за прехода към разходни показатели. Оценяваните стандарти вземат предвид пълния набор от операции, необходими за извършване на определен вид работа при нормални (стандартни, осреднени) условия. При работа в специални условия: ограничения, замърсяване с газ, близо до съществуващо оборудване и др. - коефициентите, дадени в техническите части, се прилагат към очакваните стандарти към колекциите от стандарти;

3.7 Прогнозна документация - документацията, съставена за определяне на прогнозните разходи за изграждане на проектираните предприятия, сгради и съоръжения или техните линии. Документацията за оценка включва: изявления за обхвата на работата, отчети за ресурсите, оценки и изчисления на местните ресурси, оценки на обекти и изчисления, оценки за отделните видове разходи, обобщени оценки и изчисления, отчети за разходите и др.

3.8 Типични форми са формите на разчетна документация, създадена в рамките на Методологията, за да се осигури еднаквост на представянето на прогнозните изчисления.

3.9 Непреки разходи - размерът на средствата за възстановяване на разходите на строителни и монтажни организации, свързани със създаването на общите условия на производство, поддръжката, организацията и управлението.

3.10 Очаквана печалба - Размерът на средствата, необходими за покриване на индивидуалните (общите) разходи на изпълнителя, които не се дължат на разходите за работа, и е регулаторната (гарантирана) част от разходите за строителни продукти.

3.11 Предоставяне на средствата на клиента за непредвидени работи и разходи - размерът на средствата за възстановяване на разходите за работа и разходите, чиято необходимост възниква при разработването на работна документация или по време на строителството в резултат на рафиниране на конструктивни решения или строителни условия за съоръжения (видове работи), предвидени в одобрените проект. Тези средства остават на разположение на клиента;

3.12 Строителният обект е отделна сграда (промишлена сграда или цех, склад, жилищна сграда и т.н.) или конструкция (мост, тунел, платформа и др.) С всички свързани съоръжения (галерии, рампи и др.). стр.), оборудване, обзавеждане, инвентар, спомагателни и спомагателни устройства, свързани с него, както и с прилежащи инженерни мрежи и общи материали на обекта (вертикално планиране, озеленяване, градинарство и др.).

Обектът на строителство може да бъде съвкупност от сгради и съоръжения, които имат обща технологична или друга цел (блок от работилници, котелно помещение с гориво, група водоприемни или канализационни станции и др.).

При изграждането на промишлени или жилищни комплекси отделни строителни обекти са външни мрежи с обслужващи и спомагателни съоръжения (водоснабдяване, канализация, отопление, газификация, електроснабдяване и др.), Пътища за достъп, вътрешни пътища и други обекти.

Характеристиките на специализираните видове конструкции също се вземат предвид при класифицирането на някои сгради или структури като отделни обекти, които могат да служат:

- в нефтената и газовата промишленост - нефтен или газов кладенец (експлоатационен или проучвателен) с цялото свързано оборудване, помощни съоръжения и работи;

- в добивната и въгледобивната промишленост - проникване и оборудване на минни изработки и други подземни съоръжения на мината;

- в дървообработващата и дървообработващата промишленост - парцел за сортиране или рафтиране на дърва;

- при рекултивация и управление на водите - канал или участък от канал с всички структури, подобрена земя с всички структури и видове работа;

- в железопътната конструкция - надстройка на пътно платно или коловоз в участък или отделна точка, комуникационна линия, сигнализация, (сигнализация, заключване, заключване), захранване или контактна мрежа в определен участък;

- в пътното строителство - пътно платно, настилки, водостоци и други съоръжения в участъка от пътя.

При линейно строителство (железници и магистрали, магистрални тръбопроводи, електропроводи и комуникации и др.), Група от сгради и конструкции в рамките на една от секциите (например: подпорни стени, свлачищни или антимостни конструкции, водостоци - в границите на разтоварването, преходните пунктове, пунктовете за технически прегледи - в рамките на отделна точка, група усилващи точки, комуникационни устройства и системи за сигнализация - на определено място).

3.13 Стартиращ комплекс - група обекти (или части от тях), които са част от строителния обект или негов ред, чието въвеждане в експлоатация осигурява освобождаването на продукти или предоставянето на услуги, приети от проекта, условията на работа на експлоатационния персонал, опазването на околната среда и нормалното (в съответствие с действащото законодателство) санитарни и епидемиологични условия на работа.

3.14 Опашката от строеж е част от конструкцията, състояща се от един или няколко стартови комплекта от група сгради или конструкции, чието въвеждане в експлоатация осигурява производството на продукти или предоставянето на услуги, предоставяни от проекта.

3.15 Строителство - съвкупност от сгради и съоръжения (съоръжения) за различни цели (производствена, социална, транспортна и друга инфраструктура), чието изграждане се извършва, по правило, по единна проектно-разчетна документация с обобщена оценка на разходите за строителство.

3.16 Оборудване - технологични линии, машини, инсталации, апарати, машини, механизми, устройства и други устройства, които осъществяват различни технологични процеси, в резултат на които се произвежда енергия, се произвежда полуготова продукция, се осигурява завършен продукт или тяхното движение, както и придружаващите ги процеси, осигуряващи автоматизация функции за управление на процесите, комуникация и контрол; санитарно-техническо оборудване, свързано с осигуряване на технологично оборудване и технологични процеси; свързващи тръбопроводи, тръбопроводна арматура, метални конструкции, кабелни секции с размерни краища, снабдени с основно оборудване; първоначалния фонд от инструменти, инструментална екипировка и оборудване, необходими за експлоатацията на експлоатираните предприятия, сгради и съоръжения; резервни части за оборудване.

3.17 Инженерно оборудване - подемни устройства (асансьори, ескалатори, конвейери и др.); устройства за разпределение на енергия и топлина, устройства за обмен на вода и въздушен обмен и др. (енергийни табла и шкафове, силови кабели, уреди за регулиране на температурата и термични завеси, оборудване за движещи се сцени, завеси, хавлии, навеси за водообмен в басейни и тръбопроводи до тях, климатици и др.).

3.18 Упълномощен орган - упълномощен орган в областта на архитектурата, градоустройството и строителството в Република Казахстан.

3.19 Разширяване на съществуващото предприятие - изграждане на допълнителни производствени мощности на съществуващото предприятие (строителство), както и изграждане на нови и разширяване на съществуващи индивидуални работилници и съоръжения на основното, спомагателно и обслужващо предназначение на територията на действащи предприятия или съседни обекти с цел създаване на нови или нови производствени съоръжения. Разширяването на съществуващите предприятия включва и изграждането на клонове и производствени съоръжения, които са част от тях, които след въвеждане в експлоатация няма да бъдат на независим баланс. Ако в хода на разработването на проекта, необходимостта и икономическата осъществимост едновременно с разширяването на предприятието да извърши реконструкция на съществуващи цехове и обекти на основните, спомагателни и обслужващи цели, съответната работа и разходи се включват в разширяването на проекта на предприятието, но се разпределят в обобщена оценка по отделен ред.

3.20 Реконструкция на съществуващото предприятие - реорганизация на предприятието по единен интегриран проект, като правило, без изграждане на нови и разширяващи се съществуващи съоръжения и цехове с основна цел, насочени към подобряване на производството и подобряване на техническото и икономическото си ниво, основано на съвременния научен и технологичен прогрес.

3.21 Техническо преоборудване - набор от мерки за подобряване на техническото и икономическото ниво на отделните отрасли, магазини и обекти на съществуващи предприятия, основани на въвеждането на съвременни технологии и ново оборудване, механизация и автоматизация на производството, модернизация и замяна на остаряло и физически износено оборудване с нови, по-продуктивни и подобряване на икономическите и помощни услуги на предприятието.

3.22 Основен ремонт на сгради и съоръжения - работа за възстановяване или замяна на отделни части от сгради (конструкции) или цели конструкции, части и инженерно оборудване поради физическото им разрушаване и разрушаване чрез по-трайни и икономически ефективни, подобряващи тяхната работа.

; Дата на добавяне: 2018-01-08 ; ; Видян: 398 ; Публикуваните материали нарушават ли авторските права? | | Защита на личните данни | РАБОТА НА ПОРЪЧКА


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добрите думи: ще се завлечете от момичето, опашките ще растат, ще се занимавате с проучване, роговете ще растат | 6879 - или прочетете всички ...

2019 @ ailback.ru

Генериране на страницата над: 0.006 сек.