КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Реч етикет в бизнес комуникацията

Вижте също:
 1. Взаимодействието на речта и поведенческия етикет
 2. Характеристики на етикета на речта при отдалечена комуникация, комуникация по телефона, интернет
 3. Платени форми на билети при директна и локална комуникация.
 4. Правилата и нормите на етикета на речта в началото на комуникацията: адрес, поздрав
 5. Правилата и нормите на етикета на словото в процеса на комуникация: формулата на учтивост и взаимно разбирателство
 6. Проблеми със състава на речта. Поетични и прозаични стратегии за състава на речта. Формуляри за реч на композицията.
 7. Реч сигнал
 8. Етикет за бизнес реч
 9. Спецификата на руския реч етикет
 10. Начини и средства за информационно прикриване на информацията за говора от подслушване
 11. Срок на годност на билетите при пряка и локална комуникация.

Видове събеседници, съотношението на речта им и социалните

Видове бизнес разговори, тяхната стратегия и тактики.

Правила за подготовка и провеждане на бизнес разговор.

Лекция 8. Принципи на организиране и провеждане на бизнес разговор.

Практически всички неща започват, се извършват и завършват с помощта на речевите взаимодействия между хората. В тази лекция ще разгледаме бизнес разговорите и срещите, както и телефонната комуникация като специален тип вербална комуникация.

В живота на всяка организация или предприятие тези видове бизнес комуникации заемат важно място. Обменът на информация, популяризирането и разработването на работещи идеи, контролът и координацията на дейностите на служителите, обобщаването и оценката на постиженията са само част от дейностите на организацията, свързани с провеждане на срещи и бизнес разговори от различен характер. Между тях са събрани от такива моменти като ориентиране към интересите на работа, планиране, някакъв формализъм на езика, т.е. всичко, което дава бизнес характер на тези реч взаимодействия. Бизнес разговорите, бизнес срещите и телефонните разговори обаче могат да се разглеждат като независими видове бизнес комуникации. Те се различават един от друг не само в целите, за които се провеждат, под формата на контакт, но и в броя на участниците, което предопределя социално-психологическите характеристики на тяхната организация и поведение.

Преди да се обърнем към по-подробно описание на бизнес разговорите и срещите, нека изтъкнем някои организационни и психологически характеристики на бизнес комуникацията, които до голяма степен определят говорното поведение на бизнес партньорите и го отличават от комуникацията извън бизнес средата.

За всеки от нас е очевидно, че разговорът между служители на една и съща организация, които обсъждат бизнес проблем, или разговор между мениджър и подчинен, се различава съществено от разговорите между същите хора извън официалната рамка.

Бизнес комуникацията е взаимодействието между хората, което е предмет на решаването на конкретна задача (продуктова, научна, търговска и т.н.), т.е. целта на бизнес взаимодействието е извън процеса на общуване (за разлика от лице-ориентирано общуване, чийто предмет е точно същността на връзката между неговите участници). Принципите на дейност на всяка социална организация (фирми, институции) налагат определени ограничения върху поведението на хората. Обърнете внимание на следното:

1. Достатъчно строго регулиране на целите и мотивите за комуникация, начини за осъществяване на контакти между служителите, което се обяснява с факта, че всеки служител в една организация е стандартизиран от стандарт на поведение под формата на стабилна структура на формални права и задължения, които следва да следва. Следователно, психологически бизнес комуникацията е до голяма степен формализирана, отделена, "студена".Съответно, по отношение на поведението на речта се очаква обменът на информация между служителите да не е от личен характер, а да е преди всичко подчинен на съвместното решение на официална задача.

2. Йерархията на организацията:

между отделите и служителите са определени отношения на подчинение, зависимост, неравенство. Едно от последиците от действието на този принцип за говорната комуникация е проблемът с условията за предаване на възможно най-точна и пълна информация по връзките на йерархичната пирамида и съответно на ефективността на обратната връзка.

По този начин ефективността на разпространението на бизнес информация "хоризонтално" (т.е. между отдели, отдели или служители на същото ниво) обикновено е много висока. Хората, работещи на едно и също ниво, се разбират "наведнъж", не се нуждаят от подробно и подробно обяснение на същността на задачата.

Ефективността на вертикалната комуникация (т.е. йерархични нива нагоре и надолу) е много по-ниска. Според някои данни само 20-25% от информацията, излъчвана от висшето ръководство, идва пряко от определени изпълнители и е правилно разбрана от тях. Отчасти това се обяснява с факта, че има посреднически връзки във всяко йерархично организирано управление по пътя на информацията от източника (оратора) към адресата. Посредниците могат да станат линейни мениджъри, секретари, асистенти, служители и др. Устните послания от едно ниво на друго (надолу и нагоре) могат да бъдат намалени, редактирани, изкривени, преди да достигнат до получателя (ефектът на " телефон ").

Друга причина за ниската ефективност на вертикалната комуникация е свързана с убеждението, което е широко разпространено сред някои мениджъри, че подчинените не са задължително

За да знаят за състоянието на бизнеса като цяло, те трябва да изпълняват зададените за тях задачи, да изпълняват взетите решения и да не задават ненужни въпроси. Обаче, както е установено от психологията на възприятието, човек ще действа интелигентно, ако познава не само конкретната операция, която извършва, но също така вижда и по-широк контекст, в който е вписан. Ако конкретни изпълнители са лишени от този вид информация, те започват да търсят отговори сами, като същевременно изкривяват и мислят за наличната информация.

Желанието да се вземат предвид тези характеристики на бизнес комуникацията се проявява, от една страна, в търсенето на писмено фиксиране на нареждания, решения, поръчки и от друга, в разпознаването на бизнес разговорите като най-важното средство за повишаване на ефективността на обратната връзка в дадена организация.

3. Мотивация като условие за ефективното функциониране на организацията или предприятието. Необходимостта от специални усилия за стимулиране на труда може да се обясни отчасти с обективното противоречиво поведение и възприемане на човек в дадена организация: в бизнес комуникацията той действа както като специфичен интегрален човек, така и като представител на организация, т.е. носител на определени професионални ролеви функции. Ако неговите нужди като индивиди не са удовлетворени в процеса на своята дейност в организацията или неговите собствени идеи и стил на поведение не съвпадат с груповите норми, може да възникне междуличностни конфликти, интересът към извършената работа може да намалее. Конфликтите от този род често са тема на дискусия между служителите, а понякога и причина за проблемни разговори между супервайзора и подчинените.

Наред с такива методи за мотивация на персонала, като различни видове морални и материални стимули, насърчаване, професионално развитие чрез организацията и т.н., разговорите на лидера с подчинените могат да имат огромен мотивационен ефект: критични оценки, форма на задаване на задачи, ; те могат или да помогнат на служителите да навигират в дейността си, да ги насърчат да работят по-успешно и по-изгодно, или да им попречат да направят това.

Изискванията за комуникация на говор в бизнес среда могат да бъдат формулирани, както следва:

• Определете ясно целта на вашето съобщение.

• Направете посланието ясно и достъпно за различните групи работници: намерете конкретни илюстрации на общите понятия, разработете обща идея, като използвате ярки примери.

• Съхранявайте съобщенията колкото е възможно по-кратки и кратки, отхвърляйте ненужната информация, насочете вниманието на служителите само към проблемите, които ги засягат конкретно.

• В разговор със служителите спазвайте правилата за активно слушане, показвайте сигнали за вашето разбиране и готовност за съвместни действия.

Следователно горепосочените правила трябва да се спазват еднакво както в разговор между двама бизнес партньори, така и в груповата комуникация. В същото време тяхното използване и конкретното проявление в бизнес разговор и на бизнес среща има свои собствени характеристики.

Бизнес разговорът е разговор предимно между двама събеседници, затова неговите участници могат и трябва да вземат предвид специфичните характеристики на личността, мотивите и характеристиките на речта един на друг, т.е. комуникацията е до голяма степен междуличностна и включва разнообразни начини на словото и неевропейското влияние на партньорите един върху друг.

В теорията на управлението разговорът се разглежда като вид бизнес комуникация, специално организиран разговор, който служи за решаване на управленски проблеми. За разлика от бизнес преговорите, които са много по-строго структурирани и като правило се провеждат между представители на различни организации (или отделения на една организация), бизнес разговорът, въпреки че винаги има конкретен предмет, е по-лично ориентиран и се среща по-често между представители на една организация.

<== предишна лекция | следващата лекция ==>
Рационални и ирационални аргументи в противоречия | Цели и цели на бизнес разговора

; Дата на добавяне: 2014-01-05 ; ; Виждания: 1437 ; Нарушение на авторски права? ;


Вашето мнение е важно за нас! Дали публикуваният материал е полезен? Да | неТЪРСЕНЕ ПО САЙТА:


Препоръчителни страници:

Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2018) година. Всички материали, представени на сайта само с цел запознаване с читателите и не извършват търговски цели или нарушаване на авторски права! Последно добавяне на IP: 11.45.9.9
Повторно генериране на страницата: 0.004 сек.