КАТЕГОРИЯ:

основен
Случайна страница
контакти


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Конституция на чужди страни, 4

1. Основни тенденции в развитието на конституционното право:

1) демократизация и социализация

2) демократизация, социализация, национализация

3) социализация, демократизация, интернационализация

4) социализация, демократизация, интернационализация, национализация

5) демократизация, интернационализация, национализация

2. Най-високата правна сила на Конституцията е:

1) Задължително изпълнение на всички свои граждани, длъжностни лица, обществени сдружения, юридически лица, чужденците се справя в тази страна, други лица или на територията на друга

2) да регулира отношенията на висшите органи на държавната

3) приемане от страна на референдум на своята

4) задължително спазването на другите й нормативни актове

5), съответстваща на съдебните решения

3. Чрез промени, допълнения мексиканската конституция през 1917 г. е:

1) гъвкав

2) твърда

3) смесен

4) вечен

5) особено трудно

4. Organic теория на конституционен контрол включва:

1) като конституцията - акт на съставна власт, актовете на органите, предвидени в Конституцията и имат власт отстъпва на съставна, трябва да не са в противоречие с акта на съставна власт

2) конституцията определя "правилата на играта" за правителството, нито един от които не трябва да засягат компетентността на другия

3) В Конституцията определя правилата за владетелите и разчертани, първо на всички гаранции за човешки и граждански права, и конституционното управление е проектиран да следи за спазването им

4) Конституцията установява правилата за обществените органи, от една страна, и на гражданите, от друга страна

5) В Конституцията установява гаранцията на човешките и гражданските права, и конституционното управление е проектиран да следи за спазването им

5. специализираните органи на конституционен контрол на чужди държави, в частност, е:

1) Президентът като гарант на Конституцията

2) Парламентът, при вземането на този закон гарантира, че те са в съответствие с разпоредбите на Конституцията

3) на правния отдел на президентската администрация

4) Постоянният комитет на долната камара на парламента на законодателството

5) Конституционният съд на страната

6. Конституционният контрол в страните от англо-саксонските (страни с влиянието на системата англосаксонския на закона) включва:

1) лечение със специален костюм във Върховния съд на противоконституционност на закон,

2) за третиране на гражданин със специален иск за противоконституционност на нормативен акт, който нарушава мнението на гражданите, на конституционните права на индивида3) предоставяне на специална жалба до съда с обща юрисдикция

4) прилагането на някоя от страните в съда с обща юрисдикция (специалната вълнение претенцията) при разглеждането в съда на наказателни и граждански дела други

5) Лечение със специален иск до Конституционния съд на страната, не е конституционността на закон

7. конституционни закони в няколко чужди страни - е:

1) действа от които изменения и допълнения в конституцията

2) регулиране на всяка от институциите на конституционните права

3) правила с орален характер

4) правилата, регулиращи дейността на Европейския парламент

5) образува по-голямата част от законодателството

8. От гледна точка на социалната същност на Конституцията на Република България на:

1) буржоазно-демократична

2) на феодал и теократична

3) постсоциалистическата

4) социалистическа

5) Tool

9. Според правното съдържание на италианската конституция:

1) Tool

2) Демократическата

3) социална

4) буржоазнодемократическата

5) социалистическа

10. Формата на Конституцията на Обединеното кралство:

1) се смесва

2) написана на ръка

3) неписан

4) zhestskaya

5) вечен

11. Европейският конституционен контрол училище възниква:

1) през 1803 и се свързва с името на Ханс Келзен

2) през 1920 г. и се свързва с името на Ханс Келзен

3) в САЩ през 1803 в Медисън срещу Merberi

4) в САЩ през 1920 г. и се свързва с името на австрийския юрист Ханс Келзен

5) във Франция през 1920 г.

12. От гледна точка на целите на конституцията на КНР, Виетнам на:

1) за обявяване на

2) Софтуер

3) постоянна

4) време

5) Instrumental

13. От гледна точка на социалния характер на Конституцията на Оман, Саудитска Арабия на:

1) буржоазно-демократична

2) социалистическа

3) постсоциалистическата

4) феодална и теократична

5) демократичната

14. От гледна точка на социалната същност на Конституцията на Република България, Чешката република:

1) социалистическа

2) постсоциалистическата

3) феодална и теократична

4) буржоазнодемократическата

5) демократичната

15. По пътя на обективиране на основния закон се различава в конституцията:

1) писани и неписани

2) Гъвкав и zhestskie

3) временна и трайна

4) наложените и фолк

Основи на правния статус на индивида,

1. Инсталиран функция, която позволява на субекта да избират вида и степента на неговото поведение, за да се срещне и двете лични и обществени интереси, е:

1) основното право

2) Свободата

3) подходящ за определяне, като основно право, и свободата

4) дълг

5) социално-икономически права

2. Правото на zabastovku- това право:

1) социално-икономически

2) политически

3) лично

4) колективна

5) индивидуален

3. Конституцията на Холандия, отчасти - САЩ въз основа на факта, че:

1) естествени права са естествени, те са не генерирани от конституцията, са неразделна част от човешките, следователно, не е необходимо да бъде конституционно

2) естествени права - най-важното, така че те трябва да бъдат закрепени в конституцията на първо място

3) естествени права са естествени, те са неразделна част от лицето, но за дълго време бе пренебрегната, така че трябва да бъде конституционно

4) естествени права са естествени, те са най-важни, така че те трябва да бъдат закрепени в конституцията

5) на правото на живот, личното достойнство, лична неприкосновеност за дълго време бе пренебрегната, така че трябва да бъде конституционно

4. Придобиване на гражданство по рождение - е:

1) опция от

2) родство

3) натурализация

4) трансфер

5) експатриране

6) екстрадиция

5. Екстрадиция - е:

1) състоянието на наказателното въпроса, на чиято територия се намират, друга държава, по искане на последния, за да донесе на нарушителя да юридическа отговорност

2) забраната за екстрадиране на чужди държави техните граждани и чужденци

3) експулсирането на граждани на страната за определени престъпления

4) вкореняване

5) придобиване на гражданство по рождение

6) забраната за експулсиране на граждани на страната за определени престъпления

6. експатриране - е:

1) експулсирането на граждани на страната за определени престъпления

2) издаване на чужди държави на техните граждани и чужденци

3) придобиване на гражданство по рождение

4) Забраната за експулсиране на граждани на страната за определени престъпления

5) политическо право

6) забраната за експулсиране на граждани и чужденци за определени престъпления

7. Придобиване на гражданство във връзка с прехвърлянето на територията на една държава в друга, без право на избор - това е:

1) родство

2) опция от

3) екстрадиция

4) експатриране

5) трансфер

6) натурализация

Форми на управление в чужди страни,

1. В Конституцията (основен закон) на Саудитска Арабия през 1992 г. се посочва, че силата идва от хората, но действията, които имат силата на закон, отнема монарха след обсъждане в Съвета на Al-Шура.Саудитска Арабия:

1) типична абсолютна монархия

2) дуалистична монархия

3) абсолютна монархия с някои външни белези на конституционна монархия

4) конституционна монархия

5) парламентарна монархия

6) парламентарна република

2. Правителството (Държавен съвет) на Китай формира Националния народен конгрес (NPC), и е отговорен пред него.Република президент (държавен глава) се избира също от НДК.Конституцията гласи, че цялата власт принадлежи на народа, на хората да упражняват власт чрез Националния народен конгрес и конгреси на местните хора на различни нива, които също се избират от гражданите или директно (местно равнище) или конгреси, подчинени на хората.Конституцията също така установява, че Китайската народна република - социалистическа държава на демократична диктатура на народа.В Китай има няколко страни.Конституцията постановява, че движещата сила на обществото и държавата е на Комунистическата партия.Избор, правителството, всички държавни органи в съответствие с инструкциите на централно и местно правителство.Китай:

1) Демократична социалистическа република

2) парламентарен Социалистическа република

3) авторитарна република

4) Социалистическа република тоталитарния съветски стил

5) демократична парламентарна република

6) авторитарния република

3. Формата на правителството на САЩ:

1) парламентарна република

2) президентска република

3) полупрезидентска република

4) полу-президентска република

5) poluparlamentarnaya република

6) супер-президентска република

4. Какво държавен режим е характерен за дуалистична монархия?

1) парламентарния

2) Абсолютизъм

3) ограничен дуализъм на властта

4) ministerialism

5) авторитаризъм

6) дуализъм

5. За Индия, Намибия, политически режим на Танзания се характеризира с:

1) буржоазно-демократична

2) социално-демократичен

3) патриархалните-демократичен

4) либерално-демократичната

5) на теократична

6) социалистическа

6. Франция е разделена на региони (им Bole 20), всяка от които има съвет, избран и назначен за представител на държавната власт - префекта на контрол за законосъобразност на дейността на съвета.Франция:

1) централизирана унитарна държава

2) на децентрализирана унитарна държава

3) по отношение на децентрализирана унитарна държава

4) напълно централизирана унитарна държава

5) напълно децентрализирана унитарна държава

6) симетричен федерална държава

7. Формата на борда на Саудитска Арабия, Оман

1) конституционна монархия

2) абсолютна монархия

3) дуалистична монархия

4) парламентарна монархия

5) ограничена монархия

8. Формата на Йордания, Мароко:

1) конституционна монархия

2) абсолютна монархия

3) дуалистична монархия

4) парламентарна монархия

5) ограничена монархия

9. Формата на Катар, Обединените арабски емирства:

1) конституционна монархия

2) абсолютна монархия

3) дуалистична монархия

4) парламентарна монархия

5) ограничена монархия

10. В някои страни, има абсолютна монархия

1) Катар;

2) ОАЕ

3) Кувейт

4) Саудитска Арабия

5) във всички тези страни

11. Match формата на управление и държавата.1) абсолютна монархия;2) дуалистична монархия;3) парламентарна монархия;4) парламентарна република;5) президентска република;6) полупрезидентска република

3 1) Япония

02 юни) Франция

3 февруари) Мароко

1 → 4) ОАЕ

На 5 май) Бразилия

06 Април) ФРГ

Избирателно право и избирателни системи,

1. Една от разновидностите на мажоритарната система:

1) абсолютна малцинство

2) кумулативната

3) Преференциална

4) относителната малцинство

5) с квалифицирано мнозинство

6) Системата на най-високата средна

2. Депозитът за изборите - е:

1) получаване на средства от един кандидат за избирателната комисия в съответствие с избирателния закон

2) залог на имота, за да получите средства за предизборната кампания

3) изплащане на средства за кандидат на държавата с връщането на тези средства при определени условия

4) изплащане на средства за кандидат-членки за покриване на изборните разходи

5) такса финансира кандидат във фонда лице, което е номинирана кандидатурата си

6) такса финансира кандидат без тяхното последващо връщане

3. избирателна квота - е:

1) броят на гласовете, необходими за получаването на odnogomandata

2) броя на жителите, на който се избира един член

3) на броя на гласовете, необходими за набиране на партията за участие

в разпределението на мандатите

4) броят на жителите, който участва в изборите

5) броя на жителите, от които избира партията

6) на броя на гласовете, които трябва да наберете на кандидата да участва в разпределението на мандатите

4. Кумулативна вот се характеризира с това, че:

1) в многомандатни избирателен район избирателните гласове за един кандидат, а не партийна листа на

2) в районите на мулти-членки на избирателя има толкова гласове, колкото са "играе" мандати, но той може да се разпорежда с техните гласове като лишение

3) гласоподавател вота за партийна листа, както и за конкретни кандидати от списъка

4) Избирателят може да гласува за кандидати от различни партийни листи или той допълнително влиза бюлетината имената на новите кандидати

5) в мулти-окръг избирател разполага с толкова гласове, колкото са "играе" мандати, но той не може да се разпорежда с техните гласове като лишение

6) в многомандатни избирателен район избирателните гласове за партийна листа на

5. Разделете общия брой на гласовете, получени от страните, само с нечетни номера от 1 - е:

1) метода на Saint Lagyue

2) метод Imperialli

3) Квотата за Drupa

4) Хеър

5) метод на Виктор г, Ondta

6. Функцията на тази система е, че допълнителни характеристики (области мулти-членки на ЕС) тя е пропорционална, но гласуването е като в мажоритарната система (един глас за един конкретен кандидат) - тя е на избирателната система:

1) Единична непрехвърлимо система за гласуване

2) един прехвърляем системата за гласуване

3) кумулативната гласуване

4) мажоритарната система

5) пропорционалната система

7. В рамките на тази избирателна система, избирателят има възможност да гласуват за кандидати от различни партийни листи или допълнително се впише в листата на имената на новите кандидати - това е избирателната система:

1) Единична непрехвърлимо система за гласуване

2) преференциално гласуване

3) един прехвърляем системата за гласуване

4) кумулативната гласуване

5) panachage

8. Кумулативното гласуване използва:

1) в Австрия

2) в Бавария

3) Япония

4) в Белгия

5) Франция

9. В САЩ, Великобритания прилага:

1) системата мнозинство на относително мнозинство

2) мажоритарната система на абсолютно мнозинство

3) мажоритарната система на квалифицирано мнозинство

4) пропорционална система

5) смесена система

10. Във Франция, се прилага следното:

1) системата мнозинство на относително мнозинство

2) мажоритарната система на абсолютно мнозинство

3) мажоритарната система на квалифицирано мнозинство

4) пропорционална система

5) смесена система

11. В Италия, до 1993 г., в Чили, се прилага следното:

1) системата мнозинство на относително мнозинство

2) мажоритарната система на абсолютно мнозинство

3) мажоритарната система на квалифицирано мнозинство

4) пропорционална система

5) смесена система

12. В Швеция, Дания, изборите за долната камара на полския парламент се прилага:

1) системата мнозинство на относително мнозинство

2) мажоритарната система на абсолютно мнозинство

3) мажоритарната система на квалифицирано мнозинство

4) пропорционална избирателна система

5) смесена система

система преброяване 13. Този вот се използва в Вторично разпределение на мандатите след първоначалното разпределение на вече произведени и се разделят гласовете страна от страна на броя получени в първия разпределението на местата + 1. Тази система на броене на гласовете:

1) квота Droop

2) система на най-високата средна

3) Квотата Gogenbah-Бишоф

4) Хеър

5) метод Imperialli

14. Свързват концепции.1) универсалността на изборите;2) равенство на избори;3) безплатно участие в изборите;4) тайно гласуване;5) преки избори

1 от 1) избирателни права, признати за всички възрастни и психично здрави граждани

02 Март) избирателят може да реши дали да участва в изборите, то и, ако е така, до каква степен

3 февруари) задължителния равен на всеки гласоподавател възможността да влияят на изборния резултат и равна възможност да се избира в съответствие с условията на закона ( "един човек, един глас")

Може 4) право на директно избира и да бъде избиран за член на избран орган или обществена служба

05 април) елиминиране на външен надзор и контрол над волята на избирателя

15. Използването на този метод, администрацията отрязва избирателни райони по такъв начин, за да спечели най-малко един мустак в повечето райони, и на избирателите (привържениците) на другия или другите страни, за да се концентрират с най-голям марж в малцинствените графства на.Те са:

1) множественото гласуване

2) curial избори

3) избирателната география

4) геометрия на изборите

5) отсъствия

16. Съвкупността от социални отношения, така установената и неуредени върховенство на закона, което се формира от законодателната, изпълнителната и съдебната власт - е _____________.

ОТГОВОР: Избирателната система в широк смисъл

17. За нетрадиционни избирателни системи включват:

1) ограничен вот

2) един прехвърляем системата за гласуване

3) мажоритарната система на абсолютно мнозинство

4) мажоритарната система на относителното мнозинство

5) panachage

6) кумулативната гласуване

Държавният глава в чужди страни, правителството,

1. Държавният глава - е:

1) Органът на конституционен контрол

2) ръководителят на трите власти

3) по-висока служител на държавата, упражняваща върховен представител на страната в политическия живот и в отношенията с други държави

4) единственият владетел

5) символ на държавността и нацията

6) е неразделна част от него

2. Позиция на председателя в съвременния свят за първи път се появява в:

+ 1), Съединени Американски Щати

2) Великобритания

3) Полша

4) Франция

5) FRG

6) Индия

7) България

3. Председателят на парламентарната република:

1) не е държавен глава

2) избиран в изборите

+ 3) се избира от парламента или с участието на Парламента

4) няма пост на министър-председател

5) Главният изпълнителен директор

6) не е институт на приподписване

4. наследяване на трона се извършва само чрез по мъжка линия.Жените са изключени от кръга на победа напълно.Тази система на наследяване:

1) салически

2) традиционен кастилски

3) модерен кастилски

4) Хабсбург

5) кастилски

6) мюсюлманска

7) племенен

5. особена конституционна разпоредба, която може да се използва от монарха в кризисни ситуации.Те са:

1) Гражданско Списъка на

+ 2) е прерогатив на монарха

3) резиденция на монарха

4) посочва съдържанието на монарха

5) Помощи за монарх

6) правото да почетат монарха

6. Окончателното и безусловно отказа да одобри законопроекта, и то не може да бъде преодоляна.Те са:

1) Resolute вето

2) отлагателно вето

3) избирателно право на вето

4) "джоб вето"

5) по отношение на вето

6) незабавно вето

7. В зависимост от формата на управление на правителството се формира по следните начини:

1) в и извън парламента

2) парламентарни и президентски

3) парламентарен и политически

4) на монархическата и републиканската

5) на монархическа и парламентарна

6) и екстра-парламентарна република

8. Правителството - е:

1) колективен орган с обща компетентност, управлението на изпълнителната и административната дейност в страната

2) Колективният орган на обща компетентност

3) Колективният орган на обща компетентност, упражнява законодателна дейност в страната

4) представител национален орган, чиято основна функция, която се състои в прилагането на законодателната власт

5) представителен национален орган по управление на изпълнителни и административни дейности в страната

6) представител национален орган

9. Сред европейските монарси на "най-мощните" са монарси:

1) Великобритания

2) Япония

3) Италия

4) Испания

5) Швеция

10. Издаване на приемането и одобряването на закона в Държавен вестник, извършена от държавния глава в установения от Конституцията или от гледна точка право - е това:

1) Питане

2) обнародването

3) инвеститура

4) насрещния

5) вето

11. Sole образна държавен глава:

1) Monarch

2) Парламентът

3) Председател

4) Правителство

5) Държавният съвет

12. Настройте правилната задача на една или друга система на наследяване.1) King - основният лидер на племето, племенен съвет определя наследникът;2) наследява на трона на първото дете;3) наследи трона управляващата фамилия;4) престола предава на мъжките и женските линии;5) Наследяването изключително чрез мъжка линия

5: 1) салически

1 от 2) племенен

03 март) мюсюлманска

4 април), традиционен кастилски

Май 2) модерен кастилски

13. Свързват концепции.1) встъпването в длъжност;2) насрещния;3) денонсирането;4) импийчмънт;5) ратификацията

2 1) Церемонията по встъпване в длъжност

1 от 2) съвместното подписване на актовете на президента и министър-председателя

3 март) волята на държавата, насочени към прекратяване на договора

04 април) процедура за преследване на високопоставени служители

05 май) на волята на държавата, насочена към насърчаване и вземане на договора за нищожни

[Парламентът 4]

1. Modern Парламентът е:

1) национално представителен орган, чиято основна функция, която се състои в прилагането на законодателната власт

2) национален изпълнителен орган, чиято основна функция е да се приложи закона

3) колективен орган, който е отговорен за защитата и спазването на законите, приети

4) представител национален орган, чиято основна функция е да се приложи закона

5) колективен орган, който е отговорен за приемането на закони

6) Представителният орган

2. Освобождаване от отговорност е:

1) безотговорност депутати до техните съставни части

2) Заместник-награда

3) безотговорност MP за изявленията и гласуване в Парламента

4) безотговорност MP за изявленията и гласуването в парламента и заместник награда

5) забрана на действия по разследването по отношение на заместник без съгласието на Парламента, на което той е

6) Отговорността на депутатите преди техните избиратели

3. състав на правителството на мотивите на своите дейности, бъдещите си действия по въпроси, свързани с някои аспекти на политиката на правителството - е:

1) Питане

2) обезщетение

3) имунитет

4) насрещния

5) diskontinuitet

6) приемственост

4. Всички случаи не са получили по време на сесията се пълни, да спрат с края си, и на следващата сесия на едни и същи въпроси може да започнем от самото начало - това е принципът:

1) diskontinuiteta

2) приемственост

3) имунитет

4) Освобождаване от отговорност

5) насрещния

6) парламентарния

5. В случай, че самото правителство е повдигнал въпроса за доверието по отношение на всеки акт, приемането на която той се стреми от Парламента, имаме:

1) конструктивен вот на недоверие

2) след вот на недоверие

3) инвеститура

4) отказ да се доверите

5) вот на доверие

6) Питане

6. парламенти в Съединените щати, Франция и Испания:

1) с абсолютно несигурно компетентност

2) с абсолютно сигурно компетентност

3) по отношение на дадена страна

4) с декоративна власт

5) с абсолютно сигурно, но фиктивни правомощия

7. парламенти във Великобритания, Япония, Италия:

1) с абсолютно несигурно компетентност

2) с абсолютно сигурно компетентност

3) по отношение на дадена страна

4) с декоративна власт

5) с абсолютно сигурно, но фиктивни правомощия

8. парламенти в Катар, Оман:

1) с абсолютно несигурно компетентност

2) с абсолютно сигурно компетентност

3) по отношение на дадена страна

4) с декоративни правомощия

5) с абсолютно сигурно, но фиктивни правомощия

9. парламенти в Китай, Куба:

1) с абсолютно несигурно компетентност

2) с абсолютно сигурно компетентност

3) по отношение на дадена страна

4) с декоративна власт

5) с абсолютно сигурно, но фиктивни правомощия

10. датите мач и етапи на развитие на Парламента.1) 1789;2) 1265;3) 20-60 години на XX век;след 60-те години на XX век

01 февруари) етап I - първият британски парламент

2 етап януари) II - борбата за независимостта на Съединените щати и на буржоазно-демократична революция във Франция

етап 3 април) III - ролята на парламента е намалял, Втората световна война

3 април) IV етап - се увеличава ролята на Парламента, парламентаризма

11. Настройте правилния съответствието с името на парламента на страната.1) Русия;2) Френската република;3) на Съединените щати;4) Япония;5) FRG

1 от 1) Федералното събрание

02 Март) Congress

02 Март) Народното събрание и на Сената

Май 4) Бундестага и Бундесрата

05 април) на Камарата на представителите и на Камарата на съветниците

12. двукамарен парламент - това е __________ Парламента.

ОТГОВОР: двукамарен

13. еднокамарен парламент съществува в страни като:

1) Полша

2) Великобритания

3) USA

4) Швеция

5) Израел

14. френски класики Leon Duguit принадлежи казват: "Парламентът - имат ___________ Задължително нация.

ОТГОВОР: представител

15. Свързват концепции.1) на системата за неформално влияние на групи за натиск в парламента;2) имунитет от парламентаристи;3) член на парламента за безотговорните изявления и други действия в изпълнение на мандата;4) определя минималния брой депутати, присъстващи

31) Освобождаване от отговорност

42) кворумът

13) лобиране

24) имунитет

16. Кои от следните горни камари на парламента са слаби?

1) в Сената на Съединените

2) Камарата на лордовете на британския парламент

3) Сената във Франция

4) Бундесратът в Германия

[конституционни основи на съдебната власт, 3]

1. Романо-германския (континентален) правна система се характеризира

1) единична централизирана система от съдилища, оглавявана от Върховния съд

2) има една единствена централизирана система от съдилища, то polysystemic

3) разделението на властите на съдии и съдебни заседатели

4) пасивност на съдията, който води процеса, но не събира доказателства, те са ръка

5) широко използване на съдебни прецеденти

6) няма право отговор

2. англосаксонската съдебна система се характеризира с:

1) Дейността на съдилищата се определя от широк развитието на законодателството

2) съдебен прецедент рядко се използва

3) заедно с използването на касационната процедура по обжалване обжалване

4) съдията е активно в този процес, той не само оценява, но той събира доказателства

5) «непрофессиональные судьи» участвуют вместе с судьей в определении наказания

6) равенство прав судей и народных заседателей

+7) исключительно апелляционная форма обжалования судебных решений

3. Предметная и пространственная сфера деятельности судов по разрешению правовых конфликтов – это:

+1) юрисдикция

2) правосудие

3) юстиция

4) магистратура

5) контрасигнатура

6) инвеститура

4. США относится к числу стран, где прокуратура:

1) включена в состав магистратуры

2) находится в составе Верховного суда США

3) отсутствует

+4) находится в составе Министерства юстиции

5) включена в состав судейского корпуса

5. Прокуратура в Италии, Испании:

+1) включена в состав судейского корпуса и находится при судах

2) входит в состав Министерства юстиции

3) выделена в отдельную систему и подотчетна парламенту

4) отсутствует

5) включена в состав адвокатуры

6. Прокуратура в Великобритании:

1) включена в состав судейского корпуса и находится при судах

2) входит в состав Министерства юстиции

3) выделена в отдельную систему и подотчетна парламенту

+4) отсутствует

5) включена в состав адвокатуры

7. Прокуратура в КНР, КНДР:

1) включена в состав судейского корпуса и находится при судах

2) входит в состав Министерства юстиции

+3) выделена в отдельную систему и подотчетна парламенту

4) отсутствует

5) включена в состав адвокатуры

8. Прокуратура во Франции, Польше, Японии:

1) включена в состав судейского корпуса и находится при судах

+2) входит в состав Министерства юстиции

3) выделена в отдельную систему и подотчетна парламенту

4) отсутствует

5) включена в состав адвокатуры

9. В Швеции, Японии, КНР судебная система:

1) полисистемна

2) переходная

+3) моносистемна

4) состоит из нескольких параллелей судебных систем

5) состоит из системы судов общей юрисдикции и административных судов

10. В США судебная система:

1) полисистемна

+2) переходная

3) моносистемна

4) состоит из нескольких параллелей федеральных судебных систем

5) состоит из системы судов общей юрисдикции и административных судов

11. В ФРГ, Австрии, Франции судебная система:

+1) полисистемна

2) переходная

3) моносистемна

4) состоит из одной параллели судов общей юрисдикции

5) состоит из системы судов общей юрисдикции и налоговых судов

[Местное управление и самоуправление в зарубежных странах, 2]

1. Представитель государства (супрефект) в округе Дидро отметил решение совета общины Пуатье о строительстве танцплощадки, ссылаясь на то, что эти средства местного бюджета необходимы для скорейшего ремонта разрушенного мостика через небольшую речку. Супрефект утверждает, что решение совета не только нецелесообразно, но и незаконно: при принятии решения не было необходимого кворума депутатов. Мэр общины обратился в суд первой инстанции. Какое решение примет суд при условии, что действует административный надзор над местным самоуправлением:

1) супрефект прав

2) супрефект имел права отменить решение, но за окончательным решением должен обратиться в суд

3) супрефект прав по причине явной целесообразности решения

+4) супрефект должен был обжаловать решение общины в административный суд

5) супрефект должен был получить разрешение мэра общины на отмену решения

6) супрефект прав по причине явной незаконности решения

2. В каждой административно-территориальной единице избирается совет и должностное лицо (алькад, регидор), который утверждается центральной властью как ее представитель в административно- территориальной единице. Это модель организации власти на местах:

+1) иберийская

2) континентальная

3) англосаксонская

4) мусульманская

5) европейская

6) англо-американская

3. Европейская Хартия местного самоуправления под местным самоуправлением подразумевает:

+1) право и действенную способность местных органов самоуправления регулировать и управлять в рамках закона, под собственную ответственность и в интересах населения значительной частью общественных дел

2) право и действенную способность органов управления регулировать и управлять в рамках закона, под собственную ответственность и в интересах населения значительной частью общественных дел

3) право и действенную способность органов управления регулировать и управлять в рамках закона значительной частью общественных дел

4) система организации и деятельности граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения

5) система управления муниципальной собственностью, исходя из интересов населения, его исторических, национально-этнических, иных особенностей

[Основы конституционного права США, 4]

1. Очередную поправку к конституции США ратифицировали менее 2/3 штатов – 35 из 50. После этого президент отказался ее подписать.

1) поправка вступит в силу

2) поправка вступит в силу, так как для ее вступления в силу необходима ратификация 2/3 штатов

3) парламенту необходимо преодолеть вето Президента

4) это «карманное вето» Президента США, его нельзя преодолеть

+5) нет достаточного числа ратификаций штатов

6) поправка вступит в силу после ее одобрения на референдуме

2. Голоса 434 членов Палаты представителей в США разделились поровну.

1) закон считается принятым

2) закон считается не принятым

3) спикер не может голосовать

4) должны принять участие в голосовании представители округа Колумбии

+5) закон считается принятым или не принятым в зависимости от того, как голосовал спикер

6) должны голосовать сенаторы

3. Правительство США это:

1) президент

2) кабинет министров во главе с президентом

3) Совет министров

4) Конгресс США

+5) в США нет понятия правительства

6) администрация во главе с президентом

4. Конституционный контроль в США осуществляют:

1) президент

2) Конгресс

3) Конституционный суд

+4) Верховный суд США и суды общей юрисдикции штатов

5) Административный суд

6) Сенат и суды общей юрисдикции штатов

5. «Конституция представляет собой то, что говорят о ней судьи». О какой Конституции идет речь?

+1) США

2) Франции

3) Германии

4) Италии

5) КНР

6) Индии

7) Польши

6. В США штаты равноправны, но сильно различаются по размерам территории, численности населения. В США есть также политико-территориальные образования, не являющиеся штатами. США – это:

1) простое федеративное государство

+2) асимметричная федерация

3) симметричная федерация

4) конфедерация

5) квазиконфедерация

7. По порядку принятия Конституция США:

1) октроированная

2) дарованная

3) смешанная

+4) народная

5) жесткая

8. Конституция США вступила в законную силу:

1) в 1787 году

+2) в 1789 году

3) в 1788 году

4) в 1777 году

5) в 1786 году

9. Конституция США состоит из:

+1) 7 статей и 27 поправок

2) 7 статей, 25 поправок, Декларации независимости США

3) 7 статей, 27 поправок, Декларации независимости США

4) 7 статей и 25 поправок

5) 7 статей и 30 поправок

10. 15-ая поправка Конституции США:

1) предоставляет избирательные права женщинам

+2) устанавливает равенство избирательных прав граждан

3) отменила рабство

4) запрещает лишать избирательных прав за неуплату налогов

5) установила расовое и национальное равноправие граждан

11. По юридическому содержанию Конституция США:

1) социальная

2) буржуазно-демократическая

+3) инструментальная

4) жесткая

5) гибкая

12. Административно-территориальное деление штатов в США:

+1) графства, города, тауны, тауншипы

2) графства, тауны, тауншипы

3) тауны, тауншипы, районы

4) графства, районы, города

5) графства, города, городские поселения

[Основы конституционного права Великобритании и Северной Ирландии, 3]

1. К источникам Британской конституции не относятся:

1) судебные прецеденты

2) статуты

3) Великая Хартия Вольностей 1215г

4) конституционные соглашения

5) доктринальные источники

+6) решения органов местного самоуправления

7) Законы о гражданстве 1948, 1964, 1981гг

2. Относительно правового статуса личности в Великобритании:

+1) граждане вправе делать все, что не запрещено правовыми нормами

2) граждане вправе делать все, что закреплено в правовых нормах

3) граждане вправе делать только то, что закреплено в правовых нормах

4) граждане не вправе делать то, что не закреплено в правовой норме

5) граждане вправе делать все

6) граждане не вправе делать все

3. Принцип разделения властей в Великобритании действует с рядом особенностей:

+1) члены Правительства являются членами Парламента, обладают полномочиями издавать акты делегированного законодательства

2) жесткое разделение властей

3) Парламент может применить процедуру импичмента в отношении высших должностных лиц

4) монарх является частью законодательной и исполнительной власти

5) Палата лордов является одновременно и высшей кассационной инстанцией страны

6) Палата общин является одновременно и высшей апелляционной инстанцией страны

4. Согласно конституционному обычаю в Великобритании премьер-министр – это:

1) лидер партии, победившей на выборах в Палату общин

+2) назначенный монархом лидер партии, победившей на выборах в Палату общин

3) член палаты лордов

4) назначенный монархом член палаты лордов

5) один из парламентариев Палаты общин

6) назначенный монархом спикер Палаты лордов

5. «Спящее полномочие» монарха Великобритании – это:

+1) право абсолютного вето на любой закон, принятый парламентом

2) право назначать дипломатических представителей

3) право назначать премьер-министра

4) право подписывать международные договоры

5) право жаловать дворянские титулы

6) назначать членов Палаты лордов

6. Высшей судебной инстанцией для всей Великобритании является:

+1) Палата лордов во главе с лорд-канцлером

2) Верховный суд Англии и Уэльса

3) Судебный комитет Тайного совета при королеве

4) Конституционный суд

5) Кабинет министров

6) Монарх

7) Высокий суд юстициариев

7. В Великобритании действует несколько политических партий, но до 1997 г. много лет у власти стояла одна — консервативная партия. Ее сменила лейбористская. Обе эти партии время от времени сменяют друг друга у власти. Другие партии правительство не формируют. В Великобритании:

+1) фактически двухпартийная система

2) юридически двухпартийная система

3) фактически многопартийная система

4) фактически однопартийная система

5) юридически и фактически двухпартийная система

6) юридически и фактически многопартийная система

8. Конституционный контроль в Великобритании осуществляют:

1) Конституционный суд страны

2) Верховный суд страны

3) Верховный суд страны и суды графств

+4) в Великобритании конституционный контроль отсутствует

5) Палата лордов

9. Юридически парламент Великобритании включает:

1) Палату лордов и палату общин

+2) монарха, Палату лордов и Палату общин

3) монарха, Палату общин

4) монарха, Палату лордов, Палату представителей

5) монарха, Палату представителй, Сенат

10. Правительство Великобритании – это:

+1) кабинет министров во главе с премьер-министром

2) теневой кабинет

3) Совет министров во главе с премьер-министром

4) внутренний кабинет во главе с премьер-министром

5) кабинет министров во главе с монархом

[Основы конституционного права Французской Республики, 5]

1. Конституция Франции 1958 г. содержит перечень вопросов, по которым нормативные акты (законы) может принимать парламент. Все другие вопросы относятся к сфере регламентированной власти Президента и правительства. Во Франции Парламент:

+ 1) с абсолютно определенной компетенцией

2) с абсолютно неопределенной компетенцией

3) с относительно определенной компетенцией

4) с официально неограниченными, но фиктивными полномочиями

5) с декоративными полномочиями

6) с абсолютно неограниченной компетенцией

2. Конституция Франции – это:

1) Конституция 1958г

2) Конституция 1958г. и Декларация прав человека и гражданина 1789г

+3) вышеупомянутые Конституция и декларация, а также преамбула Конституции 1946г

4) Конституционный блок, включающий названные в тексте конституции некоторые важнейшие законы

5) преамбула к Конституции 1946г и Конституционный блок, включающий названные в тексте конституции некоторые важнейшие законы

3. Конституция Франции 1958г может быть изменена:

1) референдумом

2) Конгрессом (совместным заседанием обеих палат)

+3) референдумом и Конгрессом

4) учредительным собранием

5) конституционным собранием

6) Конституционным Советом

4. Парламент Франции – это:

+1) Национальное собрание и Сенат

2) Палата представителей и Сенат

3) Бундестаг и Бундесрат

4) Палата лордов и палата общин

5) Палата советников и Палата представителей

6) Совет штатов и Народная палата

5. Контроль Парламента за деятельностью правительства во Франции не осуществляется:

1) путем устных и письменных вопросов парламентариев Правительству

2) отказа в доверии

+3) конструктивного вотума недоверия

4) путем создания контрольных комиссий

5) путем создания следственных комиссий

6) путем принятия резолюции порицания

6. Исполнительная власть во Франции:

+1) бицефальная

2) бикамеральная

3) монокамеральная

4) полисистемная

5) моносистемная

7. Франция – это:

+1) унитарное государство с трехуровневым административно-территориальным делением

2) федерация

3) унитарное государство с двухуровневым административно-территориальным делением

4) федеративное государство с трехуровневым административно-территориальным делением

5) федеративное государство с двухуровневым административно-территориальным делением

6) унитарное государство с административно-территориальными единицами департаментами и коммунами

8. Во Франции Конституционный Совет обязан проверять на соответствие Конституции органические законы до вступления их в законную силу. Конституционный контроль во Франции:

1) последующий

2) конкретный

+3) предварительный

4) реальный

5) консультативный

9. Высший Совет Магистратуры во Франции – это:

+1) орган судейского самоуправления

2) орган административной юстиции

3) орган конституционного контроля

4) орган, осуществляющий контроль над местным самоуправлением

5) орган прокурорского надзора

10. Выберите полномочие Президента Франции, которое не требует контрасигнатуры членов Правительства:

1) подписание декретов и ордонансов, принятых Советом Министров

2) созыв парламента на чрезвычайную сессию

3) роспуск Палаты представителей

+4) роспуск Национального собрания

5) назначение дипломатических представителей

11. Государственный Совет во Франции – это:

1) квазисудебный орган конституционного контроля в отношении актов регламентарной власти

2) судебный орган конституционного контроля

3) суд общей юрисдикции

+4) квазисудебный орган конституционного контроля в отношении актов, принятых Парламентом

5) судебный орган конституционного контроля в отношении актов, принятых правительством

12. С точки зрения цели конституция Франции:

1) программная

+2) констатирующая

3) жесткая

4) гибкая

5) вечная

13. Законодательная власть Франции:

+1) Национальное собрание и Сенат

2) Национальное собрание и Совет

3) Национальное собрание и Палата представителей

4) Палата представителей и Сенат

5) Палата советников и Сенат

14. «Рационализированный парламентаризм» - это система отношений, которая сложилась в отношениях высших органов власти в таком государстве как:

1) ФРГ

+2) Франции

3) Великобритании

4) Польше

5) Венгрии

15. Президент Франции:

+1) избирается гражданами на 5 лет

2) избирается гражданами на 7 лет

3) избирается парламентом на 5 лет

4) избирается парламентом на 7 лет

5) избирается конгрессом на 5 лет

16. Согласно ст.1 Конституции Французской Республики Франция является неделимой, светской, социальной ___________ Республикой.

ОТВЕТ: демократической

17. Согласно ст. 6 Конституции Французской Республики Президент Республики избирается на пять лет всеобщим ________ голосованием.

ОТВЕТ: прямым

18. Согласно ст.8 Конституции Французской Республики Президент Республики назначает ___________.

ОТВЕТ: Премьер-министра

19. Согласно ст.12 Конституции Французской Республики Президент Республики может после консультаций с Премьер-министром и председателями палат объявить о ___________ Национального собрания.

ОТВЕТ: роспуске

20. Согласно ст.49 Конституции Французской Республики Национальное собрание выражает недоверие Правительству путем голосования _____________.

ОТВЕТ: резолюции порицания

21. Согласно ст. 68 Конституции Французской Республики судит Президента ________________.

ОТВЕТ: Высокая палата правосудия

22. Согласно ст.89 Конституции Французской Республики Республиканская форма правления не может быть предметом _____________.

ОТВЕТ: пересмотра

[Основы конституционного права Германии, 4]

1. По форме правления ФРГ является:

1) монархией

2) смешанной республикой

+3) парламентарной республикой

4) президентской республикой

5) полупрезидентской республикой

6) суперпрезидентской республикой

2. Федерация в ФРГ:

+1) симметричная

2) асимметричная

3) несимметричная

4) состоит из 20 земель

5) состоит из 16 неравноправных субъектов

6) состоит из 16 земель-государств

3. Ландтаг (местный парламент) земли Бремен решил избрать положенное ему по Основному закону ФРГ число представителей земли в верхнюю палату федерального парламента (3 представителя). Правительство земли возражает против выборов и заявляет, что оно само назначит этих представителей. Кто прав:

1) ландтаг

+2) правительство земли

3) оба неправы

4) представители земель избираются населением земель

5) 2 представителя избирается ландтагом, 1 – назначается правительством земли

6) по Основному закону ФРГ число представителей от Бремена – 4

4. Особенностью судебной системы Германии не является:

+1) высшая судебная инстанции – Верховный суд Германии

2) нет единого Верховного суда Германии

3) значительную роль играют Федеральный конституционный суд и конституционные суды земель

4) вместо единого Верховного суда ФРГ существует 5 высших федеральных судов

5) имеются специализированные суды

6) имеется судебная система земель

5. Партийную систему Германии нередко называют:

+1) 2,5-партийной

2) однопартийной

3) многопартийной

4) многопартийной, с доминирующей ролью двух партий

5) 1,5-партийной

6) двухпартийной

6. Охрана основного закона ФРГ осуществляется:

+1) Федеральным конституционным судом и конституционными судами земель

2) только конституционными судами земель

3) Федеральным конституционным Советом и конституционными Советами земель

4) в ФРГ нет конституционного контроля

5) Федеральным конституционным советом и конституционными судами земель

7. Согласно ст.79 Основного закона ФРГ изменения и дополнения в основной закон могут быть внесены:

1) конституционным законом, который принимает 3\4 обеих палат парламента

2) конституционным законом, который принимает 2\3 обеих палат парламента, а затем выносится на референдум

3) органическим законом, который принимают 2\3 каждой палаты Бундестага и Бундесрата

+ 4) конституционным законом, который принимает 2\3 голосов обеих палат парламента

5) конституционным законом, который принимает 1\3 голосов каждой палаты парламента

8. Президент ФРГ избирается:

1) Федеральным собранием, состоящим из членов Бундестага и такого же числа членов, избранных ландтагами земель, пропорционально их численности в Бундестаге

2) Федеральным собранием, состоящим из членов Бундестага и 3\4 от численности членов Бундестага

+3) Федеральным собранием, состоящим из членов Бундестага и такого же числа членов, избранных ландтагами земель, пропорционально их представительству в Бундесрате

4) на всеобщих выборах

5) Федеральным собранием, состоящим из членов Бундестага и такого же числа членов Бундесрата

9. Одна из крупнейших правоцентристских партий ФРГ, основанная в 1945 году, будущим первым канцлером ФРГ К.Аденауэром - это:

+1) Христианско-Демократический союз (ХДС)

2) социально-демократическая партия Германии

3) Свободные демократы

4) Зеленые Союз-90

5) Христианско-социальный союз

10. Это государство называю государством судей. О какой зарубежной стране идет речь?

1) Франция

2) США

+3) ФРГ

4) Великобритания

5) Польша

11. Бундестаг Германии:

1) избирается по мажоритарной избирательной системе на 5 лет

2) избирается по смешанной избирательной системе на 5 лет

+3) избирается по смешанной избирательной системе на 4 года

4) назначается исполнительной властью земель

5) представители ландтагов земель

12. В земле Бавария существует следующая модель организации местного самоуправления в общинах:

1) северогерманская

2) совет – бургомистр

+3) южногерманская

4) совет – магистратура

5) западногермансая

13. В земле Гессен, земле-городе Гамбурге сложилась модель организации местного самоуправления в общинах:

1) северогерманская

2) совет – бургомистр

3) южногерманская

+4) совет – магистратура

5) западногерманская

14. В земле Нижняя Саксония сложилась модель организации местного самоуправления в общинах:

+1) северогерманская

2) совет – бургомистр

3) южногерманская

4) совет – магистратура

5) западногерманская

[Основы конституционного права Италии, 5]

1. Конституция Италии состоит из:

1) вводного раздела «Основные принципы», двух главных частей

+2) вводного раздела «Основные принципы», двух главных частей, переходных и заключительных постановлений

3) двух главных частей, переходных и заключительных постановлений

4) двух главных частей

5) вводного раздела, «Прав и обязанностей гражданина», «Устройства республики»

2. В ноябре 2003 г. каждой из палат итальянского Парламента был принят закон, изменяющий конституцию, путем двух последовательных обсуждений с промежутком в 4 месяца, причем при втором голосовании закон в каждой из палат был одобрен большинством в 2/3 голосов их членов. Через 2 месяца после опубликования избиратели в составе 500 тыс. потребовали вынесения этого закона на референдум, но власти им отказали.Защо?

1) законы могут выноситься на референдум только в течение 1 месяца после их опубликования

+2) референдум не проводится, если при повторном голосовании в каждой из палат закон был принят большинством в 2/3 голосов их членов

3) для удовлетворения требований избирателей о вынесении закона на референдум необходимо, чтобы их численный состав превышал 600 тыс. человек

4) для удовлетворения требований избирателей о вынесении закона на референдум необходимо, чтобы их численный состав превышал 400 тыс. человек

5) для удовлетворения требований избирателей о вынесении закона на референдум необходимо, чтобы 6 областных советов потребовали проведения референдума

3. Найдите верное утверждение:

1) Президент Итальянской Республики избирается на всеобщих выборах, не может быть моложе 50 лет, срок полномочий – 7 лет

2) Палата депутатов состоит из 500 парламентариев, избираемых на 7 лет. Цена пассивного избирательного права – 25 лет

3) Сенат включает 320 членов, избираемых на 6 лет. Цена пассивного избирательного права для избрания в сенаторы – 40 лет

4) парламент Итальянской Республики – монокамеральный

5) «сильная» нижняя палата итальянского Парламента

+6) Президент Итальянской Республики обладает правом роспуска обеих палат Парламента и правом назначать выборы нового состава Парламента

4. Высший Совет Магистратуры в Итальянской республике возглавляет:

+1) Президент Республики

2) магистр

3) Председатель Совета министров

4) прокурор

5) парламентарий Палаты депутатов

6) член Конституционного суда

5. «Демократическая республика, основывающаяся на труде» – это ст.1 Конституции:

1) США

2) Японии

3) ФРГ

+4) Италии

5) Франции

6. Италия состоит из 20 автономных областей, иных автономных образований в Италии нет. Италия – это:

1) простое унитарное государство

2) сложное унитарное государство

+3) регионалистское государство

4) федеративное государство

5) автономия

7. Предварительный контроль законности актов Правительства, контроль исполнения государственного бюджета в Италии осуществляет:

+1) Счетная палата

2) Высший Совет магистратуры

3) Конституционный суд

4) Государственный совет

5) Президент республики

8. Согласно ч.1 ст.103 конституции Италии административная юстиция в Италии осуществляется:

1) прокуратурой

2) Преторским судом

+3) Государственным советом

4) Административным судом

5) Конституционным судом

9. Согласно ст.1 Конституции Итальянской республики Италия – демократическая республика, основывающаяся на: ___________.

ОТВЕТ: труде

10. Согласно ст.55 Конституции Италии Парламент состоит из Палаты депутатов и ___________.

ОТВЕТ: Сената Республики

11. Согласно ст.89 Конституции Италии никакой акт Президента Республики недействителен, если он не _____________________ предложившими его министрами, которые за этот акт ответственны.

ОТВЕТ: контрассигнован

12. Согласно ст.104 Конституции Италии Высший совет магистратуры возглавляется ______________ Республики.

ОТВЕТ: Президентом

13. Согласно ст.114 Конституции Италии Республика делится на области, провинции и ______________.

ОТВЕТ: коммуны

14. Согласно ст.139 Конституции Италии __________________ форма правления не может быть предметом конституционного пересмотра.

ОТВЕТ: Республиканская

[Основы конституционного права Японии, 5]

1. Конституция Японии 1946г принята:

+1) парламентом

2) на референдуме

3) Императором

4) учредительным собранием

5) Филадельфийским Конвентом

6) правительством Японии

2. Согласно Закону о политической поддержке политических партий политические партии Японии:

+1) получают средства из государственного бюджета для политической деятельности

2) не получают средств из государственного бюджета

3) получают субсидии из бюджета органов местного самоуправления

4) получают средства из бюджета органов местного самоуправления

5) получают средства из государственного бюджета и средства из бюджета органов местного самоуправления

3. Премьер – министр Японии:

1) назначается Императором

2) выбирается палатой представителей

3) выбирается Палатой советников

4) выбирается обеими палатами на совместном заседании

5) предлагается лидером партии большинства в нижней палате и утверждается Императором

+6) выбирается палатой представителей, затем Палатой советников и назначается Императором

4. Согласно ст.9 Конституции «… народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы силой или применения вооруженных сил как средства разрешения международных споров». О какой конституции идет речь?

1) ФРГ

2) Испании

+3) Японии

4) Венгрии

5)Польши

5. В Японии как парламентарной монархии сложился государственный режим:

+1) парламентаризм

2) министериализм

3) ограниченный дуализм власти

4) абсолютизм

5) авторитаризм

6. Законодательную власть в Японии осуществляют:

1) Камарата на съветниците и Камарата на представителите

2) Камарата на съветниците и на Сената

3) Народното събрание и на Сената

4) Къщата на съветници и императорът

5) Камарата на съветниците, на Камарата на представителите, Императорът

7. най-висшият съд в Япония е:

1) Върховният съд

2) Висшият апелативен съд

3) на Касационния съд

4) Върховният съвет на магистратурата

5) Държавният съвет

8. Формата на държавно-териториално Япония - тя:

1) проста децентрализирана унитарна държава

2) регионален състояние

3) комплекс унитарна държава

4) Federation

5) симетричен федерация

9. конституционен контрол в Япония:

1) след това, във връзка с конкретния случай

2) последващо, несвързани с конкретния случай

3) Предварителен абстрактно

4) предварителен, специфична

5) следват, по наказателни и граждански дела

10. Законодателната власт на Япония:

1) Камарата на представителите и Сената

2) Камарата на представителите и на диета

3) Камарата на представителите и Камарата на съветниците

4) Камарата на представителите и на Народното събрание

5) Народното събрание и на Камарата на съветниците

11. В Япония, операционна система на наследяване:

1) модерен кастилски

2) салически

3 традиционен кастилски

4) Хабсбург

5) племенен

<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| Конституция на чужди страни, 4

; Дата: 05.01.2014;; Прегледи: 270; Нарушаването на авторските права?;


Ние ценим Вашето мнение!Беше ли полезна публикуван материал?Да |неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година.Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва!Най-новото допълнение , Al IP: 11.45.9.26
Page генерирана за: 0.397 сек.