КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Кредитът като икономическа категория

Вижте също:
 1. III. ИКОНОМИКА - МОДЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА.
 2. А. Размер и ред за удовлетворяване на вземанията на кредиторите от първия етап
 3. Акредитация на метрологични услуги
 4. Акредитация на метрологичните служби на юридически лица за правото да извършват калибрираща работа
 5. Акредитация на сертифициращи органи и лаборатории за изпитване (измерване)
 6. Акредитив
 7. Акредитирани лаборатории за калибриране, калибриране и изпитване
 8. Анализ на абсолютните и относителните показатели на вземанията и плащанията
 9. Анализ на кредитоспособността на организацията и нейната балансова ликвидност
 10. Анализ на показателите за платежоспособност на страната при предоставяне на международни заеми
 11. Одит на кредитните операции
 12. Одит на rozrahunkiv іz rіznim debіtorami и кредиторите

Тема 11. Същността на кредитната и кредитната система

11.1. Кредитът като икономическа категория

11.2. Опции за заем

11.3. Кредитна система

Терминът "кредит" произтича от латинския кредит - заем - прехвърлянето на пари или материални активи от едната страна (заемодателя) на другата страна (кредитополучател) при условия на възвръщаемост, спешност и плащане, т.е. двете страни трябва да се споразумеят помежду си (да сключат помежду си споразумение за заем), а необходимите елементи на такъв договор трябва да бъдат субектите (кой дава и кой ще вземе) и предмета на споразумението (което се дава в злато, инструменти, пари) който длъжникът е длъжен да върне заема. И накрая, условието, въз основа на което трябва да се изплати дългът с определена сума (в проценти).

Заемът, подобно на всяка икономическа категория, изразява съвкупността от определени икономически отношения и взаимовръзки, и по-специално финансови, относно движението на заемен капитал, т.е. временно свободни парични средства, като част от финансовия пазар. Кредитният капитал е основният източник на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми както за бизнеса, така и за правителството. Това важи и за отделни лица.

Кредитът функционира в различни социално-икономически формации - исторически феномен, който съществува от началото на производството на стоки в най-простите му форми. В онези дни имаше така наречените антиделувиални форми - лихварски и търговски заеми; лихвен процент варират от 12 до 30% годишно.

Исторически погледнато, заемът позволява да се разшири значително обхватът на социалното производство в сравнение с тези, установени от паричната сума на паричните резерви в обращение.

Икономическите предпоставки и условия за функционирането на заема са стоково-паричните отношения.

Материалните предпоставки за съществуването на кредитни отношения, от една страна, са наличието на временни и дългосрочни свободни парични средства, а от друга страна наличието на парични нужди при спешни условия, плащане и погасяване. Без тези предпоставки не може да възникне кредитно отношение. Заемът играе ролята на ускорител на концентрацията и централизацията на капитала, улеснява процеса на сливания и придобивания на компании в конкуренцията, където най-силните печели.

Кредитът в пазарна икономика е необходим, преди всичко, като еластичен механизъм за прехвърляне на капитал от индустрии, сфери и държави един към друг, за да изравнят темпа на печалба. С други думи, заемът решава противоречието между необходимостта от свободно прехвърляне на капитал в условията на фиксирани производствени активи в натура. Той също така позволява да се преодолеят ограниченията на индивидуалния капитал. В същото време, заемът е необходим, за да се запази непрекъснатостта на движението на средства на съществуващите предприятия, поддържане на изпълнението на промишлени стоки.Заемът може да повлияе върху обема и структурата на паричното предлагане, оборота на плащанията и скоростта на паричното обращение, развитието на безналични плащания чрез създаване на кредитни средства за обращение и плащане, т.е. да повишат ефективността на социалното възпроизводство като цяло.

Благодарение на заема, възниква по-бърз процес на капитализиране на печалбите и концентрация на производството. Кредитът може да играе важна роля при изпълнението на приватизационната програма и включването на предприятия. Заемът стимулира развитието на производителните сили, ускорява формирането на източници на капитал за разширено възпроизводство въз основа на най-новите технологии.

Без кредитна подкрепа бързото развитие на малките предприятия и на сектора на услугите, малките и средните предприятия и развитието на други видове предприемачески дейности в местното и чуждестранното икономическо пространство е невъзможно.

Кредитът идва в две основни форми: търговски и банкови . Те се различават по състава на участниците, обектите на заемите, динамиката, процентната стойност, сферата на действие.

Търговският заем е заем, предоставен от някои предприятия на други лица под формата на стоки, продавани с разсрочено плащане или парични средства по заем. Целта на търговския заем е да се ускори продажбата на стоките и печалбата, която те правят. Размерът на този заем е ограничен от размера на свободния капитал на предприемачите.

Банков заем се предоставя от посредници на собственици на средства (банки, специални кредитни институции) на кредитополучатели под формата на парични заеми. Сферата на използване на банков заем е по-широка от търговската: и натрупването на капитал чрез превръщането в капитал на част от паричните приходи и спестявания на всички сектори на обществото и неговата еластичност и повишена сигурност. Банките гарантират кредитоспособността на кредитополучателите.

Независимо от преобладаването на банковия кредит, в съвременните условия се наблюдава тенденция към леко увеличаване на ролята на търговския кредит, по-специално на вътрешно-корпоративните предприятия. Такъв заем например покрива до 2/3 от финансовите нужди на американските мултинационални компании.

Като цяло, преплитането на търговските и банковите кредити е характерно за съвременната пазарна икономика. Това се проявява в кредитирането не само на предприятия, фирми, но и на потребители (физически лица).

Кредитът е един от факторите за преобразуване на отделни предприятия в акционерни дружества и партньорства, създаването на нови форми при приватизацията. Това допринася за спестяване на разходите за дистрибуция, частично заменяне на пари в брой с кредитни средства, плащане и обращение, ускоряване на движението на средства.

Специфична характеристика на съвременната пазарна икономика е използването на кредит заедно с парите и субсидиите като инструмент за регулиране на икономиката. Това е набор от мерки, предприети от държавата за промяна на обема и динамиката на даден заем, за да се повлияят на бизнес процесите. Държавата участва в процеса на придвижване на заемния капитал от източници до области на приложение, регулиращ достъпа на кредитополучателите до пазара на кредитни капитали, улеснявайки или затруднявайки получаването на заеми.

Така че, обобщавайки горното, може да се каже, че във вътрешния икономически цикъл на страната заемът е в следните форми:

- Банков заем, който покрива почти всички отношения на банките с предприятия, организации и обществеността по натрупването и използването на средства от заемния капитал. Това е основната форма на кредит;

- търговски (партньорски) заем, който се предоставя от фирми един на друг, както в парична, така и в стокова форма, както и на физически лица;

- държавен заем (целеви).

В международната търговия има международен заем, който действа под формата на твърд кредит, банков и финансов.

<== предишна лекция | следващата лекция ==>
| Кредитът като икономическа категория

; Дата на добавяне: 2014-01-05 ; ; Прегледи: 312 ; Нарушение на авторски права? ;


Вашето мнение е важно за нас! Дали публикуваният материал е полезен? Да | неТЪРСЕНЕ ПО САЙТА:


Препоръчителни страници:

Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2018) година. Всички материали, представени на сайта само с цел запознаване с читателите и не извършват търговски цели или нарушаване на авторски права! Последно добавяне на IP: 11.45.9.156
Повторно генериране на страницата: 0.002 сек.