Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Процесуалният ред за разглеждане на делата в съда

Разглеждането на наказателно дело за незначително престъпление в съдебно заседание се извършва от магистрата в съответствие с общите правила на делото, а разглеждането на частно обвинение се извършва в съответствие със същите общи правила на процеса, които не противоречат на разпоредбите на чл. 474 НПК (чл. 473 НПК).

Съгласно чл. 474 от Наказателно-процесуалния кодекс, ответникът има право да подаде насрещна жалба за разглеждане заедно с жалбата, подадена в неговото отношение (по-нататък - първоначалната жалба). Комбинацията от първоначални и насрещни жалби в едно производство е разрешена от решението на мирния съдия преди началото на съдебното разследване. В този случай лицата, подали първоначалните и насрещни жалби, участват в процеса едновременно като частен обвинител и ответник.

Във връзка с получаването на насрещна жалба и комбинацията от жалби в едно производство, разглеждането на делото може да бъде отложено по искане на частния обвинител, за да се подготви за защита.

Разпитът на обвиняемия относно изложените от него обстоятелства в насрещната жалба се извършва по правилата за разпит на пострадалия и разпита на частния обвинител за обстоятелствата, посочени в насрещната жалба, съгласно правилата за разпит на подсъдимия.

В случай на частно обвинение обвинението в съдебното заседание се подкрепя от частен обвинител, негов законен представител или представител.
Ако частен обвинител не се яви в съда без основателна причина, делото трябва да бъде прекратено поради отказа на прокурора от прокурора.

Съдебното разследване започва с представянето на жалбата от частен обвинител, негов законен представител или представител. Аргументите на насрещната жалба се представят след представянето на доводите на първоначалната жалба. Частният прокурор или негов представител имат право да представят доказателства, да участват в тяхното разследване, да заявят пред съда своето становище по същество, относно прилагането на наказателното право и осъждането на подсъдимия, както и по други въпроси, възникнали по време на процеса. Частният обвинител има право да промени обвинението, ако не влоши положението на подсъдимия и не наруши правото му на защита, както и да откаже обвинението.

Производството в магистрата позволява съкратено съдебно разследване.

Съгласно чл. 475 от Наказателно-процесуалния кодекс относно молбата на една от страните и при липса на възражения на другата страна, магистратът има право да извърши съкратено съдебно разследване, включително разпит на подсъдимия и жертвата, както и проучване на други доказателства, които страните посочват. В този случай магистратът обяснява на страните, че тяхното съгласие за провеждане на съкратено съдебно разследване води до недопустимост на обжалване или протест на присъдата на това основание.

Правилата за съкратеното съдебно разследване не се прилагат: \ t

  1. в случаите на престъпления, извършени от група лица, ако поне един от обвиняемите възразява срещу извършването на съкратено съдебно следствие и делото срещу него не може да се раздели на отделно производство;
  2. във всички случаи, свързани с непълнолетни.

Присъдата се решава от мировия съдия по начина, предвиден от гл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс (чл. 476 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Присъдата на магистрата или решението му за прекратяване на наказателното дело могат да бъдат обжалвани от страните или обжалвани от прокурора в 7-дневен срок от датата на обявяването им (чл. 477 от НПК).

Вижте също:

Екстрадиция на лицето, извършило престъплението (екстрадиция) и прехвърляне на лицето, осъдено на лишаване от свобода, без изтърпяване на присъдата в друга държава

Влизане в сила на съдебни решения

Понятието, естеството и значението на етапа на образуване на наказателното производство

Свидетелства на свидетели, жертви, заподозрени и обвиняеми (чл. 73-77 от НПК)

Основания за отмяна или изменение на съдебни решения, които не са влезли в сила

Връщане към съдържанието: Наказателно производство

2019 @ ailback.ru