Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Обвинение и разпит на обвиняемия

Обвиняването като акт е процесуален акт, който се състои в запознаване на обвиняемия с решението за привеждането му като обвиняем.

Таксуване като процес - съвкупност от правни действия, състоящи се в:
а) удостоверение за самоличност на обвиняемия;
б) обявяването на решението за вписване като обвиняем;
в) изясняване на естеството на таксите;
г) изясняване на обвиняемия за правата, предвидени в чл. 46 от Наказателно-процесуалния кодекс и задължения, които се отбелязват в решението за наказателно преследване като обвиняем, заверени с неговия подпис.

Съгласно чл. 148 от Наказателно-процесуалния кодекс, обвинението трябва да последва не по-късно от 2 дни от датата на решението за наказателно преследване на лицето, а в случай на шофиране - в деня на задвижването. Обвинението може да бъде предявено след 2 дни в случаите, когато местонахождението на обвиняемия е неизвестно или ако не се е явил по покана на следователя.

Обвиняемият, който е на свобода, е призован към следователя с призоваване, което се връчва на разписка с посочване на момента на връчването. Дневният ред може да бъде предаден и по телефона или чрез телеграма. В дневния ред следва да се посочи кой е призован като обвиняем, къде и на кого, кога и кога да се яви, както и последиците от неприсъствието.

В случай на временно отсъствие на обвиняемия се връчва призоваване за предаване срещу него на един от възрастните членове на семейството, които живеят заедно с него, представител на жилищната организация или администрацията на работното му място, или местната администрация на селото или селото.

Обвиняемият, който е задържан, е призован чрез администрацията на мястото на задържане (чл. 145 от ГПК).

След като установи самоличността на обвиняемия, следователят му обявява решението да го преследва като обвиняем и обяснява същността на обвинението. Изпълнението на тези действия се удостоверява с подписите на обвиняемия и следователя по решението за привеждане на обвиняемия под обвиняемия, като се посочва времето (ден и час) на обвинението. В случай на отказ на обвиняемия да подпише, следователят удостоверява с решението за привличане на обвиняемия, че текстът на решението се съобщава на обвиняемия.

Тогава обвиняемият се обяснява със своите права и задължения (чл. 149 от ГПК).

За да упражни правото на обвиняемия на защита, законът изисква от лицето, провеждащо разследването, незабавно да разпитва обвиняемия.
Разпитът на обвиняемия е разследващо действие, уредено със закон, състоящо се в психологическата комуникация на следователя с обвиняемия, за да се установят обстоятелствата, които са от значение за правилното решаване на наказателното дело.

Разпитът на обвиняемия не може да се извършва през нощта, освен в случаите, които не толерират забавяне.

Обвиняемият се разпитва на мястото на предварителното разследване. Въпреки това следователят, лицето, провеждащо разследването, има право, ако счете за необходимо, да проведе разпит по местонахождението на обвиняемия.

Обвиняемият, призован по същото дело, се разпитва отделно и следователят, лицето, провеждащо разследването, предприема мерки, за да гарантира, че те не могат да комуникират помежду си.

Разпитът се състои от четири части:
а) установяване на личните данни на обвиняемия и обяснение на някои права, свързани с разпита;
б) изясняване на отношението му към обвинението;
в) свободна история за обстоятелствата, формулирани в решението за привличане като обвиняем;
г) отговорите на обвиняемите на поставените въпроси.

Всъщност разпитът започва с въпроса на следователя, дали обвиняемият се признава за виновен по обвинението, след което следователят записва отговорите: „Аз се признавам за виновен“, „не се признавам за виновен“ или „признавам (не признавам) себе си частично виновен”.
Разпитът на обвиняемия се документира с протокол в съответствие с изискванията на чл. 141,142 НПК.

Показанията на обвиняемия се записват на първо лице и възможно най-буквално. Ако е необходимо, въпросите, поставени пред обвиняемия и неговите отговори, се записват в протокола.

В края на разпита протоколът се представя на обвиняемия за четене или, по негово искане, се чете от следователя. Обвиняемият има право да изисква добавянето на протокола и неговото изменение. Тези допълнения и изменения подлежат на задължително записване в протокола.
След като прочете протокола, обвиняемият с подписа си удостоверява верността на протокола от неговите показания. Преди подписването на обвиняемия протоколът отбелязва дали обвиняемият лично е прочел протокола или е бил прочетен от следователя.

Ако протоколът е написан на няколко страници, обвиняемият подписва всяка страница отделно. Всички допълнения и изменения в протокола трябва да бъдат заверени с подпис на обвиняемия и следователя.

Ако разпитът на обвиняемия се извършва с участието на преводач, протоколът за разпит трябва да съдържа указания към преводача за неговите задължения и предупреждение за отговорност по чл. 307 от Наказателния кодекс, който се удостоверява с подписа на преводача. Протоколът също така отбелязва обяснението на обвиняемия за правото му да оспори преводача и изявленията на обвиняемия във връзка с това.

Преводачът подписва всяка страница от протокола и протокола като цяло. Обвиняемият с подписа си в края на протокола потвърждава, че устният превод на съставения му протокол съответства на дадените им показания. Ако докладът за разпит е преведен писмено на друг език, преводът като цяло и всяка страница отделно трябва да бъде подписан от преводача и обвиняемия (чл. 151 от Наказателно-процесуалния кодекс).
Съгласно чл. 152 от Наказателно-процесуалния кодекс, след даване на показания на обвиняемия, в случай на негово искане, трябва да му се даде възможност да напише собствено свидетелство, което се отбелязва в доклада за разпита. Показанията се подписват от обвиняемия и следователя.

След разглеждане на писмените показания на обвиняемия следователят може да му зададе допълнителни въпроси. Тези въпроси и отговорите им се записват в протокола. Правилността на записите с въпроси и отговори се удостоверява с подписите на обвиняемия и следователя.
Правилата за призоваване и разпит на обвиняемия се прилагат и за заподозрения (чл. 123 от НПК).

Вижте също:

Понятието, целите и стойността на етапа на изпълнение на присъдата

Процедура за издирване и изземване

Концепцията, естеството, основанията, целите и значението на възобновяването на делата за новооткрити обстоятелства като етап от процеса

Структурата и съдържанието на присъдата

Понятието, целите и стойността на производството по реда на съдебния надзор като изключителен етап на наказателното производство

Връщане към съдържанието: Наказателно производство

2019 @ ailback.ru