КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Лекция 3. 3.1.Производителност на дизайна на продукта
Вижте също:
 1. Уводна лекция.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МАЛКИТЕ РАЗЛИКИ
 2. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 26
 3. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 26
 4. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 26
 5. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 26
 6. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 26
 7. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 27
 8. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 27
 9. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 27
 10. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 27
 11. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 27
 12. ВНИМАНИЕ И ПАМЕТНА ЛЕКЦИЯ 28

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОСНОВНА СИСТЕМА

1.

2.

3.

3.1.Производителност на дизайна на продукта

Производителност на дизайна на продукта - набор от свойства на продукта, които определят

- адаптивността на дизайна му, за да се постигне минималната цена на ресурсите при производството, ремонта и експлоатацията

- за дадени показатели за качество, обем на производството и условия за неговото производство.

Основният индикатор за производителността на продукта е цената на неговото производство.

Начини за осигуряване на производителност:

· Намаляване на обхвата на произвежданите продукти чрез унифициране и стандартизация;

· Намаляване броя на частите в възлите вследствие на сливането им;

· Развитие на конструктивно сходство и обединяване на повърхности и набори от повърхности за целите на типизиране на технологичните процеси;

· Проучване на конструктивните форми на частите за осигуряване на необходимата точност, стабилност и твърдост

· Целенасочен дизайн на еднакви технологични основи, позволяващи производството на части с минимален брой операции;

· Проектиране на части по отношение на използването в производството на минималния набор от стандартни инструменти;

· Изграждане на монтажни възли, като се има предвид възможността за автоматично сглобяване

Основните показатели за производителност:

· Коефициентът на сериалност k c (определен съгласно таблица 1)

· Коефициент на унифициране k y (зависи от броя на повърхностите на продукта)

· Коефициент на точност kt (определен съгласно таблица 2)

· Коефициент на използване на материалите k (зависи от масата на продукта)

Изчерпателен показател за производителността на монтажния блок се определя от формулата

където k i - стойностите на i -то частния индикатор на технологичния блок;φ i е коефициентът на теглото на i -тия конкретен индикатор за производителността на монтажния възел.

(Таблица 1)

(Таблица 2)

3.2.Организацията на процеса.Изчисляване на работното време.

Важна стъпка в проектирането на технологията на маршрута е изборът на структурата на операцията за оперативно време, което определя производителността на производствения процес на продукта.На свой ред оперативното време t OP се състои от основното време t0 и спомагателното време tB, т.е.

T ОП = t Около + t B (1)

Основното време се изразходва за промяна на размера, формата, състоянието на повърхностния слой (или други физикомеханични свойства) на полуготовия продукт или промяната на неговата позиция по време на монтажа.

Помощното време се изразходва за техники, които съпътстват промяната в качествените характеристики на полуготовия продукт.Състои се от следните компоненти: времето, отделено за изваждането и инсталирането на полуготовия продукт t Cu ;времето на спомагателното движение на инструментите - консумативи, завои, завои на инструмента tv , времето на спомагателното движение на полуфабрикат tt B = tsi + t wi + t w (2)

При разглеждане на временни структури за извършване на операция могат да бъдат разграничени следните начини за тяхното изпълнение: сериен, успоредно-сериен и паралелен.Разгледайте ги по-подробно.

· Последователна обработка .Тя се характеризира със последователен поток от основното и спомагателното време.Освен това, всеки режещ инструмент обработва последователно полуфабрикатите чрез преходи и времето, необходимо за поставяне и изваждане на полуготовия продукт на смяна, приближаване и изтегляне на инструмента върху спомагателните движения на полуготовия продукт, не се комбинират един с друг и с основното време.Формулата за изчисляване на работното време ще бъде:

T OP = Σ (t i + t vi + t w ) + Σt oi (3)

където t oi е основното време при всяка операция.

· Последователна паралелна обработка .Извършва се паралелно последователно, спомагателните методи се комбинират и основните и спомагателните методи не се комбинират, т.е. те протичат последователно във времето.Такава структура на операцията е типична за случая, когато няколко технологични прехода се изпълняват едновременно, а останалите са последователни.Основното време за едновременно протичане на няколко прехода ще бъде определено от времето на най-дългия преходен период , а допълнителните времена на тези машини могат да бъдат комбинирани.Формулата за изчисляване на работното време ще бъде:

T OP = Σ (t s, t vi , t w ) max + Σt oi + Σ t oj max (4)

· Паралелна обработка .Характеризира се с паралелен начин за извършване на всички основни и спомагателни техники, както и тяхната комбинация във времето.Това означава, че всички инструменти и всички позиции, ако има няколко от тях, работят едновременно и спомагателните процеси се комбинират с времето на формиране.Формулата за изчисляване на работното време ще бъде:

T OP = Σ (t, t vi, t ip , t oi , Σ t max max ) max (5)

Изпълнението на основното оборудване зависи не само от работното време, но и от структурата на времето за изчисляване на парче :

T бр= (t op + t след това + t oo + t en + t pz ) (6)

където t е времето за поддръжка на оборудването, свързано с един произведен продукт (време за подмяна, настройка и настройка на инструмента, отстраняване на неизправности и т.н.), min;t oo - времето, необходимо за организационната поддръжка на основното оборудване (време за подготовка на оборудването за работа, престой, свързано с непредвидено получаване на полуготовия продукт, откази при доставката на инструмента и т.н.), min;t en - време за почивка и естествени нужди на оператора, min;t pz - средното подготвително крайно време, прекарано в подготовката за преминаването към еврото и самото преминаване към основното оборудване, min;n - размера на партидата от полуготови продукти.

Поради липсата на данни в първоначалния етап на проектиране, размерът на партидния цикъл на полуготовите продукти може да се приеме като първо приближение в зависимост от годишния обем на продукцията Ng:

Ng / 100 - за малки полуготови продукти;

Ng / 250 - за междинни полуготови продукти;

Ng / 500 - за големи.

3.3.Организацията на процеса.Състав и количество на основното оборудване в масово производство.

Една от етапите на технологичното проектиране на инженерното производство е да се определи съставът и количеството на основното оборудване, което да гарантира висока ефективност на производствения процес.При избора на състав на основното оборудване трябва да се ръководят от основните организационни и технически посоки и трябва да се има предвид, че чрез намаляване на времето за изпълнение на операциите броят на основното оборудване също се намалява.

Линейната продукция се характеризира с:

· Незначителна продуктова гама

· Висока интензивност на технологичните процеси, които могат да бъдат постигнати единствено чрез успоредна и успоредна последователна структура на операцията, която трябва да се има предвид при избора на вида на оборудването.

· Поради интензивното развитие на технологиите е необходима бърза смяна на продуктите, което на свой ред оставя отпечатък и върху избора на основно оборудване за производство в реално време, което да позволи ефективното производство на по-широка продуктова гама.Това изискване се удовлетворява чрез смяната на CNC машинни инструменти.

Изчисляването на размера на основното оборудване за масово производство се извършва съгласно точна програма и предвижда разработването на подробен технологичен процес на обработка или монтаж с техническо регулиране на всяка операция за всички произведени продукти, включени в програмата за освобождаване.

Изчисляването на броя на машините, които се изискват за всяка операция, се извършва на базата на времето за изчисляване на парче и обема на производството на всеки елемент от продукта, подложен на тази операция, съгласно формулата:

където n е броят на имената на продуктите, подложени на тази операция;t pcs.k.i N i - съответно, времето на производство на продукта в тази операция, min и неговия годишен производствен обем, единици;Fe - ефективен годишен фонд на работното време на основното оборудване, h.

Частта за изчисляване на парче се определя от формулата (6), а при отсъствието на данни за компонентите можете да използвате формулата

t бра.i = t op i (1 + α / 100)

където α е процентът на загуба на време (извън цикъла) от работното време, α = 6 ... 18% в зависимост от сложността на настройката.При непрекъснатото производство този компонент на времето за изчисляване на единиците не се взема предвид, тъй като в този случай няма промяна на оборудването към други имена на продукти.

Характеристики на изчисляване на броя на машините:

· Изчислената стойност на Cp се закръгля до най-близкото по-голямо цяло число, докато се получава сумата на основното оборудване C pr, прието да извърши тази операция.

· Не забравяйте да изчислите коефициента на натоварване на основното оборудване при тази операция k 3 = C p / C pr .

· Факторът на натоварване винаги е по-малък от един.Желателно е при проектирането на масово производство k s да е по-голямо от 0.65.

При избора на състав и количество на основното оборудване е необходимо да се предвиди изграждането на технологична система под формата на автоматична линия .

Автоматична класификация на линията:

Според технологичните цели · Комбинирани линии за извършване на различни видове операции (например монтаж на продукти заедно с боядисване върху един конвейер, механична обработка с монтаж и т.н. . г).
По вид на използваното оборудване · От специално оборудване - използвано в масово производство в случаите, когато продуктите се произвеждат в продължение на няколко години в голям обем, което може значително да намали производствения капацитет на производството на продуктите; · От агрегатно и специализирано оборудване - използвано основно в масово производство с по-широк спектър от продукти.· От многофункционално оборудване - използвано в гъвкави производствени системи (FMS).Те позволяват бърз преход от производството на продукти от един размер до производството на продукти с друг размер.

Поради факта, че специалното оборудване и автоматичните линии се използват в масовото производство, изборът на оптимално структурно оформление на оборудването, въз основа на което се издава техническото задание за неговия дизайн, е много важно.

Основата на избора : обикновено се прави с комбинаторно, стъпка по стъпка решение на проблема с търсенето на оптималния вариант.

Критерий за оптималност : минимални намалени разходи , които отчитат:

- обема на производството,

- интензитета на машината на преходите при производството на продукта,

- стандартен коефициент на икономическа ефективност,

- загуба на време за неизправности на оборудването, в зависимост от неговата сложност,

- разходите за заплати на персонала,

- разходите за оборудване и редица други фактори.

Ограничения : условия за осигуряване на необходимото качество на продуктите и ефективност.

Важен етап в проектирането на автоматична линия е разработването на структурно оформление на линията, която осигурява най-добрите технически и икономически показатели.Следователно, от многобройните варианти за изграждане на линия, различаващи се в броя на позициите, секциите, потоците, вида на устройствата, трябва да се избере една от тях, която да осигурява определеното изпълнение при минималната цена.Тези разходи се изчисляват по формулата:

C n = K i E n + C i