Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram

Тема I. НАЧАЛО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА ДЕЙНОСТ СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ
VV Морозов

VI Nikolaenko

ИСТОРИЯ

ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ

Курс на лекции за студенти от всички специалности

пълно работно време и дистанционно обучение

ОДОБРЕНИ

издателска дейност

Университетски съвет

номер на протокола __ от

Харков 2007

История на Инженерната диналност. Курс на лекции за студенти със специални умения на дневни и задочни форми на обучение - В. В. Морозов, В.І.Н.Колко - Харков: НТУ “ХПИ”, 2007. - 336 с. - Ros.my my.


Урокът анализира съдържанието на инженерните дейности, разглежда развитието на най-древните времена за нашето време.

Наръчникът е предназначен за студенти на редовна и задочна форма на обучение, както и за всеки, който се интересува от историята на развитието на технологиите.

В домашния офис на студента, за да преразгледа статистиката на инженерната компания, за да види развитието на техническо оборудване от намерените часо до текущата ситуация.

Пратеникът е предназначен за ученици ежедневно и задочно, както и за хора, които искат да научат историята на техническото развитие.

© В. В. Морозов,

V.І.Nіkolaєnko,

2007 p.


Урокът анализира съдържанието на инженерните дейности, разглежда развитието на най-древните времена за нашето време. 2

Тема I. НАЧАЛО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ДЕЙНОСТ СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. 4

В В Д Ъ С Ъ ... 21

Тема II. ВЪВЕДЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА МЕХАНИКАТА И ТЯХНАТА РОЛЯ КАТО ТЕОРЕТИЧНА И МЕТОДОЛОГИЧНА ОСНОВА НА ИНЖЕНЕРНАТА ДЕЙНОСТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ... 54

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ... 65

В С В В D D S ... 74

ИЗВОДИ: 107

Тема IX: ФОРМИРАНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНТЕЛИГЕНЦИИ В БИВШИЯ СССР, СПЕЦИФИКА НА ТОЗИ ПРОЦЕС .. 108

Тема X. СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪВРЕМЕННАТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ И НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ИНЖЕНЕРНИЯ БИЗНЕС 117

ТЕМА XI. ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ. 131

Тема XII. БИОТЕХНОЛОГИИ, ТЯХНАТА СЪЩНОСТ, МИНАЛОТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА НА РАЗВИТИЕТО.

Тема XIII. ИНЖЕНЕРНА ДЕЙНОСТ И НАНОТЕХНОЛОГИИ: СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ ПЕРСПЕКТИВИ, ЗНАЧЕНИЕ.

Тема XIV: ИНЖЕНЕРНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАТИКАТА: СЪЩНОСТ, ОСНОВИ, МИНАЛО И СЪЩНОСТ.

СПИСЪК НА ЛИТЕРАТУРА .... \ T


W D E N E E

Миналият двадесети век с право може да се нарече „време на инженерство” и „век на инженерите”. Напредъкът на науката и технологиите доведе до разцвета на инженерната професия, мобилизира безпрецедентни творчески сили и в същото време постави на инженерите значителна отговорност за съдбата на човешката цивилизация. Преди да придобие сегашния смисъл и обхват, инженерната професия, самата инженерна дейност премина през труден, исторически дълъг път на превръщане. На цената на усилията на много поколения, човечеството е придобило знания, трохи от технически умения, подготвяйки почвата за микробите на инженерната мисъл.


border=0


Без участието на инженерния персонал днес е невъзможно да се представи оперативно решение на всеки от сложните проблеми, поставени от новата научна, техническа и икономическа реалност. В крайна сметка, науката е пряко свързана с технологиите и е въплътена в проекти на сложни единици, автоматизирани линии, мощни индустриални комплекси, главно благодарение на творческите усилия на голяма и разнообразна група инженери. Инженерната дейност днес е ключова връзка в добре познатата верига „наука-инженерно-производствена” и в същото време се превърна в най-разпространения вид висококвалифицирана умствена работа. Новата технология изисква, от една страна, качествено различно инженерно мислене, насочено главно към намиране на оптимални решения в областта на взаимодействията човек-машина, а от друга - моралната зрялост на инженера, способността за решаване на сложни технически проблеми "хуманно". В този курс, посветен на историята на раждането и развитието на техниката, бе направен опит да се разбере миналото на инженерството, което да го съпостави със сегашното състояние на инженерната професия, което ще ни позволи да разберем по-задълбочено моделите на неговото развитие, да разберем същността на промените, които се случват в неговата структура и съдържание днес, да предвидим нейното бъдеще.

Между другото, думата "инженер", което означава знание, гений, способност, талант, ум, остроумен изобретение, находчивост (лат.) За пръв път се използва за означаване на специално занимание в древния свят, очевидно, не по-рано от III. пр.н.е. Нещо повече, това е името на лицата, контролиращи военните машини, както и изобретателите на тези машини. Променя се времето, развиват се производителните сили на обществото, разширява се обхватът на понятията „инженер“ и „инженерство“, но едно нещо остава непроменено - инженерите наричат ​​хора, свързани със създаването на различно оборудване, неговото развитие и функциониране, т.е. специалисти с технически познания, способни да създават разнообразни технически структури.Тема I. НАЧАЛО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА ДЕЙНОСТ СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ

В историята на формирането и развитието на производителните сили на обществото на различни етапи, проблемът с инженерната дейност заема специално място. Инженерингът е преминал доста труден, исторически дълъг начин да стане. Историята на материалната култура на човечеството познава много примери за изненадващи решения на уникални инженерни проблеми, дори на доста ранни етапи от развитието на човешкото общество. Ако се обърнем към историята на създаването на седемте чудеса на света, ние ще се погрижим да има оригинално решение на специфични инженерни проблеми.

Седемте чудеса на света получиха своето име още от древността като структури, които удивляват със своето великолепие, размер, красота, техника на изпълнение и оригиналност при решаване на инженерни проблеми. Сред тях са: египетските пирамиди, които са се появили преди почти 5 хиляди години (28 век пр. Н. Е.), Името на един от първите архитекти, които са решили редица инженерни проблеми по време на строителството им, е Имхотен; Храмът на Артемида Ефес (V в. Пр. Хр.); мавзолея в Халикарнас; “Висящи градини” на Семирамид, фарьорския фар (3-ти век пр. Хр.), Създател на това чудо е Сокст; Зевс Олимпийски (V в. Пр. Хр.), Създател на който е известният скулптор Фидий и Родоският колос (4 в. Пр. Хр.), Издигнат от известния скулптор Зайци. Има и други доказателства за гениалното решаване на инженерни проблеми в древни времена. „Професията“ на инженер, „представител на инженерна работилница“, с право може да защити място на едно ниво на пиедестал с Хънтър, Доктор, Жрец.

В същото време историята на материалната култура понякога отрича присъствието на инженер в обществото на древността, а следователно и присъствието и целенасочената инженерна дейност, тъй като днес ние разбираме тази дейност, тъй като тя е изпълнена в епохата на електричеството, електронните компютри, сателитите, междуконтиненталните въздушни линии. и ракети. Но определено отрицание на инженерната и инженерната дейност в ранните етапи на развитието на обществото не означава отричане на инженерната дейност като цяло при решаването на конкретни проблеми. Тя съществуваше в различни форми в човешката история и съществуваше доста активно.

Целта на тази лекция е да покаже процеса на генериране и развитие на инженерната дейност, нейната еволюция, появата на инженер в производителните сили като задължителна професия към преобразуването на тези сили, както и разглеждане на външни и вътрешни функции на инженерната дейност в съвременни условия.

1. Същността на инженерната дейност и нейното създаване.

2. Факторите за съзряване на инженерния труд и неговите функции.

Както вече беше отбелязано във въведението, в зората на формирането на обществото, нямаше изрична инженерна специалност (това е резултат от по-късното социално разделение на труда), още по-малко „инженерна работилница“, „каста“, „корпорация“ или, използвайки строг научен термин. -професионална група. Но в продължение на много векове, дори хилядолетия, преди социалният начин на производство да стане възможно и необходимо появата на инженери в пълния смисъл на думата, пред хората възникват инженерни проблеми и има хора, способни да ги решат. В крайна сметка, човешката цивилизация се основава на трансформацията на естествения свят с помощта на инструменти, т.е. комбинация от различни технически средства. Историята на тяхното създаване е едновременно историята на инженерната дейност.

Да гледаме напред, да кажем, че днес формулата „Инженер - създател на нова технология“ е малко остаряла. Той се оправдава само за тесен кръг от значения на термините „инженер”, „инженерна работа”, „инженерна професия”, оставяйки едно наистина огромно пространство на съвременни (да не говорим за бъдещето) задачи, проблеми, функции на инженерната дейност извън полезрението. Но в ретроспективно пътуване в миналото на инженер, до началото на един мощен поток от технически прогрес, техническите иновации ще бъдат нашите основни отправни точки.

Историята на инженерната дейност е относително независима; тя не може да бъде сведена нито до историята на технологиите, нито до историята на науката. Корените му се губят в дълбините на миналото хилядолетие. Често можем да си представим каква постоянство и талант изискваше всяка нова стъпка в овладяването и трансформирането на света, какви творчески конфликти, възходи и падения са скрити от нашия възглед от дима от векове. Данните от археологическите разкопки позволяват само приблизително да се реконструира нивото на знания и умения, с които разполагат създателите на техниката на далечното минало. Преценката на особеностите на инженерната дейност на отдавнашните поколения се обяснява с нейните резултати, запазени в натура или поне в описанието. И техниката може да разкаже много за техните създатели.

Между другото, възниква въпросът, каква е техниката? Тази дума стана толкова обичайна, че задаването на въпрос за нейното значение на пръв поглед изглежда почти нетактично обвинение в невежество. Оказва се обаче, че всъщност този термин се възприема от ежедневното ни съзнание в доста неясна форма. Има повече от 30 официални определения. На снимачната площадка, както се казва, "в челото" на въпроса "Какво е технология?" Събеседникът обикновено започва да се нагъва, казва: "Техника - добре, че, като цяло ..." И по-нататък, в зависимост от нивото на знание и манталитет, способността да се формулират и и т.н. Например: “Техниката е нещо тромаво, предстоящо, бездушно” е определението за поет. "Техниката е всичко свързано с метала", каза инженерът. "Техниката е поле на знанието, отразяващо принципите и законите на създаването и оперирането на машини, устройства, механизми", е формулировката на един учен.

И така, какво е техника? Повечето съвременни изследователи смятат, че технологията трябва да се разбира като съвкупност от изкуствено създадени средства за човешка дейност. Техниката се създава и прилага за получаване, трансфер и трансформиране на енергия, въздействие върху обектите на труда при създаването на материални и културни стоки, събиране, съхранение, обработка и предаване на информация, изучаване на закони и явления на природата и обществото, движение, управление на обществото, поддържане на живота, осигуряване защити и войни.

По своя произход, това е техническа дейност, която се превръща в един от първите видове социална дейност. За да оцелеят, да получат храна, да се предпазят от диви животни, примитивните хора бяха принудени да прибягват до използване на инструменти. Необходим бе преходът към труд, основан на използването на инструменти, първите примитивни технически средства. Всички налични факти за борбата на човешката раса за оцеляване потвърждават, че техническата (технологичната) посока и характер на цивилизацията не е случайност или грешка на социалното развитие, а единствено възможен начин.

Производството на инструменти, преходът към производство - това е ръбът, скокът, който позволи на човечеството да преодолее пропастта, разделяща животинския свят от цивилизационния свят. Този скок продължи невъобразимо дълго време: в сравнение с него, превръщането на жълъд в вековно дъб изглежда като моментна експлозия. Достатъчно е да се каже, че възрастта на първите изкуствени инструменти, открити по време на археологическите разкопки близо до езерото Рудолф (Кения) - те са направени от камъчета - е на възраст 2600000 години! Тези заострени камъни дори нямат определена форма. Но няма съмнение, че те са били създадени целенасочено. Това се доказва от сходството на технологиите за обработка.

Обикновените камъчета, разположени върху музейни щандове, имат огромно историческо тегло. Това са кълнове на мощен арсенал от модерни технологии и технологии, материалната и духовната култура на човечеството. Заедно с другия, тези ембриони носят ген за инженерство. В крайна сметка, преди техниката, дори най-простата, да бъде използвана, тя трябва да бъде създадена. Ако дори и след това нещата, трудовият инструмент беше направен милиарди пъти, тогава, след като те бяха създадени за първи път. Ето защо, някой отдалечен прародител не само е забелязал и използвал полезните качества на естествения обект, но също така е намерил начин да промени тези качества и да ги приспособи към нуждите на човека. И това вече предполага елемент на техническа креативност, зрънце инженерно мислене. Разбира се, би било голямо преувеличение да се види в рошави антропоидни разцепващи глави по крайбрежните скали пряк, дори далечен предшественик на съвременен специалист - химик или "електронен инженер". Въпреки това, първичната схема на инженерна дейност "техническа идея - продукт" може да бъде открита в най-ранния етап от развитието на технологията.

Естеството и съдържанието на техническите дейности в ранните етапи на човешката история се променят изключително бавно; със сигурност техническите нововъведения бяха стотици пъти и бяха загубени стотици пъти, умираха заедно с техните изобретатели. Въпреки това, общата посока на развитие на технологиите е без съмнение. Тенденцията за усъвършенстване на методите на работа, повишаване на тяхната ефективност е очевидна най-малко чрез примера на количествено увеличаване на операциите на примитивните технологии. Така първите камъчета бяха получени с три до десет удара, най-старите хеликоптери получиха десет до тридесет удара, а хеликоптерите с правилна геометрична форма с петдесет до осемдесет удара. Осъществявайки камъчетата, нашите далечни предци използваха една операция - тапицерия, а за производството на хеликоптер са необходими три операции: отрязване на детайла, тапицерия, ретуширане.

Карл Маркс посочи, че „като цяло, когато трудовият процес е достигнал поне някакво развитие, той трябва да бъде подложен на преработващи средства за труд ... Използването и създаването на средства за труд, въпреки че са характерни за зародишната форма на някои видове животни, представляват специфична характеристика на човека трудов процес ... “1

Минаха хиляди години и с тях непрекъснато напредваше техническият прогрес. На границата между горната и долната древна каменна епоха (палеолита), преди около 40–30 хиляди години, е завършена праисторията на човешкото общество и започва нейната история. Този преход се дължи до голяма степен на натрупания технически напредък. В промишлена дейност, човек усвоил много нови видове камък, научил се да прави над двадесет различни вида каменни инструменти (резци, бормашини, скоби и др.). Бяха създадени харпун и хвърляч на копия.

Но подобряването на традиционните методи за обработка на камъни не повиши ефективността на произведените инструменти. Изискваше се фундаментално ново решение. И беше намерено. Измислени са така наречените инструменти за вмъкване и, както понякога казваме, "широко използвани в практиката". Апотеозът на инженерната каменна епоха беше лъкът. Човекът, който разбра как да използва потенциалната енергия на огъната пръчка, извади на него тетиво от животински вени и заточи тънка стрелка, направи епохално техническо откритие. "Лъкът, тетивата и стрелата", според Ф. Енгелс, "съставляват много сложен инструмент, чието изобретение предполага дълъг натрупан опит и по-развити умствени способности, следователно едновременно запознаване с много други изобретения" 2.

Трудностите, с които се сблъсква създателят на лъка и стрелата, са от два вида: първо, необходимо е да се комбинират различни технически елементи в един инструмент; второ, да се разберат и докажат ползите от ново устройство. Имайте предвид, че предимствата на лъка в сравнение с предишните видове оръжия са толкова очевидни, че скоро придобиват признание от различни племена и народи. А резултатът от бързата реализация не беше бавен - животът на ловните племена беше значително по-лесен, времето беше освободено за други дейности.

Широкомащабната употреба на лук, разхлабени листове, полирани брадви, тесел, мотики, длета и други технически нововъведения на новокаменната епоха (неолит) подготви производствена революция, която разреши противоречието между повишеното ниво на производителните сили и традиционното за примитивната общност разпределение. Същността на така наречената неолитна революция е в прехода от лов към земеделие и животновъдство. - Племенната система надживя своята възраст. Той е взривен от разделението на труда и последствията от него - разделянето на обществото на класове ”1.