Самолетни двигатели Административно право Административно право на Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог“ Въведение в културната икономика Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидравлични системи и хидромашини История на Украйна Културология Културология Логика Маркетинг Машинен инженеринг Медицинска психология Метали и метални инструменти Заваряване икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни агрегати и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации VKontakte Odnoklassniki My World Facebook LiveJournal Instagram

Б 61. ОСНОВНИ МАКРОЕКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Информацията, съдържаща се в секторните отчети, както и в сметките за индустриите, в крайна сметка се използва за получаване на така наречените агрегати, т.е. най-важните макроикономически показатели:

- брутен вътрешен продукт (БВП);

- брутен национален доход (БНД);

- брутен национален разполагаем доход (БНР);

- крайно потребление;

- бруто формиране на капитал;

- баланс на износа и вноса;

- национални спестявания;

- нетно кредитиране и нетно заемане;

- национално богатство.

БВП е централният показател на СНС, който характеризира стойността на крайните стоки и услуги, произведени от жителите на дадена държава за даден период. БВП се изчислява по пазарни цени на крайното потребление, т.е. на цени, платени от купувача, включително всички търговски и транспортни маржове и данъци върху продуктите (ДДС, акцизи и др.). БВП се използва за характеризиране на производствените резултати, нивото на икономическо развитие, темповете на икономически растеж, анализ на производителността на труда в икономиката и др. Много често този показател се използва в комбинация с други показатели, например, ако се анализира съотношението на дефицита на държавния бюджет към БВП и т.н.

Индикаторът за БВП се изчислява, както подсказва името му, на брутна основа, т.е. преди приспадане на потреблението на основен капитал, което е свързано с практически трудности при получаването на надеждни данни за потреблението на основен капитал. Въпреки това, SNA признава, че от теоретична гледна точка показателят за нетния вътрешен продукт е по-правилен.

БНД е размерът на първичния доход, получен от жителите на дадена държава за даден период. БНД се различава от БВП както качествено, така и количествено. Качествено разликата между БВП и БНД е, че първият индикатор характеризира потока на крайни стоки и услуги или новосъздадената стойност, докато вторият показател представлява потока на първичния доход, получен от жителите на дадена страна в резултат на тяхното участие в създаването на БВП на страната както и БВП на други страни.

В количествено изражение БНД се различава от БВП по остатъка от първичен доход, получен от чужбина или прехвърлен в чужбина. Основните доходи в СНС включват заплати, печалби, доходи от собственост, както и данъци върху производството и вноса. Първичните доходи, идващи от или изплащани в чужбина, обикновено включват възнаграждение и доходи от собственост, като лихви и дивиденти, както и реинвестирани приходи от преки чуждестранни инвестиции.

БНР се различава от БНД по баланса на текущите преразпределителни плащания (текущи трансфери), прехвърлени в чужбина или получени от чужбина. Тези трансфери могат да включват хуманитарна помощ, подаръци на роднини, получени от чужбина, глоби и неустойки, плащани от пребиваващи в чужбина и др. Така GNRD обхваща всички доходи, получени от жителите на дадена страна в резултат на първичното и вторичното разпределение на доходите. БНД може да се получи чрез сумиране на брутния разполагаем доход на всичките пет сектора на икономиката. БНР се разделя на разходи за крайно потребление и национални спестявания.


border=0


Крайното потребление включва разходите за крайно потребление : домакинства; публична администрация; нестопански организации, обслужващи домакинствата. Разходите на правителствените и нестопанските организации, обслужващи домакинствата за крайно потребление, по същество съвпадат с разходите за непазарни (безплатни) услуги, предоставяни от тези организации и институции.

Брутното натрупване обхваща натрупването на основен капитал, промените в материалните запаси, както и нетното придобиване на ценности (бижута, антики и др.).

Балансът на износа и вноса е важен елемент за крайното използване на БВП. Износът се оценява по цени FOB, докато вносът се оценява по цени CIF.

Сумата от крайното потребление, брутното формиране на капитал и баланса на износа и вноса дава БВП по метода на крайното използване. Теоретично тази стойност трябва да съвпада с БВП, изчислен по метода на производство, т.е. чрез сумиране на брутната добавена стойност на всички сектори или сектори на икономиката.Добавената стойност се определя на основни цени, т.е. при цени, които включват субсидии за продукти, go не включва данъци върху продуктите, следователно, за да преминете от размера на добавената стойност към БВП, е необходимо да се добавят данъци върху продуктите и да се изключат субсидиите върху продуктите. БВП може да се изчисли и по метода на разпределение, т.е. чрез сумиране на заплатите, изплащани от предприятията и организациите на дадена държава на нейните работници и служители, независимо дали те са местни или нерезиденти в тази страна, брутната печалба и брутният смесен доход, данъци ( без субсидии) за производство и внос.

Националните спестявания са важен показател за СНС. Тя може да бъде получена чрез изваждане на крайното потребление от БНР. Спестяването е източник на натрупване на финансиране, тоест увеличение на дълготрайните активи, запаси от материални оборотни активи, ценности и др. Ако пренебрегнем съществуването на други страни, тогава националното спестяване е равно на стойността на националното натрупване.

Нетното кредитиране / нето заеми е показател, който характеризира размера на финансовите ресурси, предоставени временно от дадена държава на други страни или временно получени от тях.

Националното богатство е сумата от нетния капитал на всички икономически субекти на страната. С други думи, националното богатство е равно на сбора на всички активи (нефинансови и финансови) на страната минус финансови задължения. Финансовите вземания на резиденти един към друг се изплащат взаимно и в крайна сметка националното богатство включва (заедно с нефинансови активи) финансови вземания от други страни, минус финансови задължения към други страни.

Трябва да се отбележи, че всички тези важни показатели са взаимно последователни и следователно могат да се използват в комбинация помежду си. Те се допълват, разкривайки различни аспекти на икономическия процес.

Връзката между най-важните макроикономически показатели на СНС е представена по-долу:

А. Брутен вътрешен продукт

Б. Потребление на основен капитал

Б. Чист вътрешен продукт (A - B)

G. Баланс на първичния доход, получен от чужбина

Г. Брутен национален доход (A + D)

Д. Чист национален доход (D - B)

J. Баланс от текущи трансфери, получени от чужбина

3. Брутен национален разполагаем доход (D + F)

I. Крайна консумация

К. Национални спестявания (3-то)

Л. Баланс от капиталови трансфери, получени от чужбина

М. Източници на инвестиционно финансиране (K + L)

З. Бруто образуване на капитал (като елемент от БВП)

А. Нетно придобиване на непроизведени нематериални нефинансови активи

P. Нетно кредитиране / нетно заемане (M - N - O)

Регистрацията на икономическите операции в сметките на СНС ни позволява да идентифицираме редица важни връзки между най-значимите икономически показатели. Тези отношения могат да бъдат представени под формата на равенства. Следните са най-важните от тези равенства:

БВП = C + I + E,

където БВП е брутен вътрешен продукт;

В - крайна консумация;

/ - инвестиции (бруто образуване на основен капитал, увеличение на материалните запаси, нетно придобиване на стойности);

E - нетен износ.

БВП = W + Q + R + P + T,

където W е заплатата, изплащана от предприятията и организациите на дадена държава на нейните работници и служители, независимо от това дали са местни или нерезиденти на тази страна;

Q - удръжки за социално осигуряване;

R е брутна печалба; P - брутен смесен доход;

T - данъци върху производството и вноса (без субсидиите).

БВП = D + N - U,

където D е добавената стойност на всички сектори на икономиката на основни цени; N - данъци върху продуктите;

U - субсидии за продукти.

БНД = БВП + L - M,

където БНД е брутен национален доход;

L - първичен доход, получен от резиденти на дадена страна в чужбина (възнаграждение за труд, лихва, дивиденти, реинвестирани приходи от преки чуждестранни инвестиции);

M - първичен доход, прехвърлен от жители на дадена страна в чужбина.

GNDI = GNI + B - G,

където БНД е брутният национален разполагаем доход;

Б - текущи трансфери, получени от жители на дадена страна от чужбина;

G - текущи трансфери, прехвърлени от жители на дадена страна в чужбина.

GNDI = C + S,

където С е крайното потребление;

S - национални спестявания.

S + K = f + Z + J - O,

където S е националните спестявания;

K - салдото от капиталови трансфери, получени e от чужбина;

I - натрупване на произведени активи;

Z - натрупване на непроизведени нематериални активи (патенти, лицензи;

J - нетно кредитиране / нетно заемане;

Относно - потреблението на основен капитал.

J = F - Y,

където J - нетно кредитиране / нетно заемане;

F - придобиване на финансови активи от нерезиденти;

Y - приемане на финансови задължения към нерезиденти.

; Дата на добавяне: 2014-02-09 ; ; Преглеждания: 641 ; Публикуваните материали нарушават ли авторските права? | | Защита на личните данни | ПОРЪЧАЙТЕ РАБОТА


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добри поговорки: Само една мечта премества ученика към края на лекцията. Но някой друг хъркане го отблъсква. 8627 - | 7421 - или прочетете всичко ...

Прочетете също:

border=0
2019 @ ailback.ru

Генериране на страница през: 0.005 сек.