КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Въведение Page 8
The RF IC не се определя ㅤ ㅤ ㅤ изправен и органите, за които ㅤ ㅤ ㅤ тя трябва да бъде подадена ㅤ ㅤ ㅤ искане за отмяна ㅤ приемане. ㅤ ㅤ Като правило, ㅤ ㅤ обвиняеми по случая ㅤ ㅤ тази категория ㅤ ㅤ са осиновители, ㅤ ㅤ претенции към представената в ㅤ ㅤ ㅤ съд на мястото на тяхното пребиваване ㅤ. ㅤ обаче ㅤ тези ㅤ случаи, ㅤ когато ㅤ действие за ㅤ анулиране ㅤ приемане ㅤ донесе ㅤ родители ㅤ приети и ㅤ данни ㅤ осиновителите те не ㅤ известно, ㅤ изискване на ㅤ анулиране ㅤ приемане ㅤ предлага за ㅤ тялото ㅤ грижи и ㅤ ㅤ настойничество от място ㅤ ㅤ намери този ㅤ тяло. ㅤ ㅤ Последно уведомяване ㅤ ㅤ Това осиновител, ㅤ ㅤ които съдът има право да ㅤ ㅤ ㅤ привлече за участие в случая ㅤ ㅤ в ㅤ като ответник [36]. ㅤ ㅤ Ако иск за отмяна ㅤ ㅤ ㅤ приемане представена от осиновителя на ㅤ ㅤ, на ㅤ ㅤ правилното обвиняем по делото ㅤ ㅤ ㅤ се ㅤ осиновено дете. ㅤ ㅤ права и интереси, които ㅤ ㅤ ㅤ ще представлява и защитава ㅤ ㅤ човек, ㅤ, посочен в ал. 1, чл. 56 SC, ㅤ ㅤ точно преди ㅤ ㅤ тялото на попечителство и настойничество и ㅤ ㅤ прокурор.

ㅤ ㅤ правни последици ㅤ ㅤ анулират ㅤ осиновяване на детето. ㅤ ㅤ Отмени съд ㅤ ㅤ приемане в съответствие с ал. 1, чл. 143 RF IC ㅤ предполага ㅤ на ㅤ прекратяване ㅤ взаимно ㅤ лична ㅤ морални и ㅤ ㅤ имот права и ㅤ задължения ㅤ приети ㅤ дете и ㅤ осиновители (роднини ㅤ осиновител) и ㅤ възстановяване ㅤ взаимни права ㅤ и ㅤ задължения ㅤ дете и ㅤ ㅤ неговите родители (роднини ㅤ родители). ㅤ ㅤ Приемане прекратен с ㅤ ㅤ дата на влизане в сила на ㅤ ㅤ ㅤ правни решения ㅤ ㅤ съд за анулиране ㅤ приемане (ал. 3, чл. 140 НК), т.е.. E. On ㅤ ㅤ бъдеще време. ㅤ Recovery ㅤ правна ㅤ отношения ㅤ между ㅤ дете и ㅤ му ㅤ родители (роднини ㅤ родители) ㅤ направени не ㅤ автоматично и ㅤ просто ㅤ включително ㅤ случай, ㅤ ако ㅤ този ㅤ изискват ㅤ интереси ㅤ дете за ㅤ от ㅤ ㅤ ㅤ трябва да бъде посочено в правото ㅤ ㅤ ㅤ съдебно решение за отмяна ㅤ ㅤ приемане.
ㅤ защо не ㅤ изключени ㅤ ситуация, ㅤ когато ㅤ отношения ㅤ възстановяване ㅤ правни ㅤ дете с не ㅤ просто ㅤ невъзможни ㅤ му ㅤ родители (родители ㅤ загинали, ㅤ неизвестен, ㅤ лишен ㅤ родител ㅤ права), но също така и ㅤ непрактични с ㅤ ㅤ ㅤ като се вземат предвид интересите на детето (родителите ㅤ ㅤ отказват анулиране след ㅤ ㅤ ㅤ осиновявания ㅤ ㅤ дете до образование, ㅤ ㅤ родители са ㅤ ㅤ хронични алкохолици, и така нататък. н.).ㅤ ㅤ При отмяна ㅤ ㅤ дете за осиновяване ㅤ ㅤ съдебно решение ㅤ ㅤ прехвърлени родители (Sec. 2, чл. 143 НК). ㅤ ㅤ Това решение ㅤ ㅤ често просто ㅤ ㅤ приети от съдилищата в ㅤ ㅤ случаи, ㅤ ㅤ при започване ㅤ ㅤ приемане анулиране ㅤ ㅤ самите бяха ㅤ родители. ㅤ ㅤ В отсъствието на родителите ㅤ и ㅤ също, ако ㅤ ㅤ ㅤ предаване дете ㅤ ㅤ родители противоречи му ㅤ ㅤ интереси, ㅤ ㅤ дете се прехвърля на грижите на ㅤ ㅤ ㅤ тялото на настойничество и попечителство ㅤ. Според ㅤ на ㅤ допълнително ㅤ съдбата ㅤ дете ㅤ съд ㅤ може ㅤ се ㅤ даден ㅤ заключение ㅤ тялото ㅤ грижи и ㅤ ареста в ㅤ където ㅤ базирани ㅤ специфичен ㅤ обстоятелства ㅤ случай ㅤ посочиха, ㅤ дали ㅤ върне ㅤ дете а ㅤ родители ㅤ в ㅤ анулиране ㅤ приемане ㅤ или той ㅤ се ㅤ насочено ㅤ бебе ㅤ образователна ㅤ институция ㅤ определен ㅤ тип, ㅤ където ㅤ се ㅤ решен ㅤ въпрос за ㅤ ㅤ нататъшното му ㅤ възпитание (преминаване ㅤ в ㅤ ареста , ㅤ ареста в ㅤ ㅤ приемно семейство по ㅤ ㅤ повторно приемане). ㅤ Обстоятелствата, които ㅤ ㅤ ㅤ могат да предотвратят ㅤ ㅤ връщане на детето ㅤ родители, ㅤ не SK дефинирани. ㅤ ㅤ Ето защо, съдът, ㅤ ㅤ решаване на въпроса за съдбата на ㅤ ㅤ ㅤ допълнително дете (мине ㅤ ㅤ родителите му ㅤ ㅤ или се грижат ㅤ ㅤ тялото на настойничество и попечителство ㅤ), ㅤ ㅤ трябва да се ръководи от ㅤ ㅤ просто ㅤ интереси на детето.

От ㅤ ㅤ правила за прекратяване ㅤ ㅤ взаимни права и задължения ㅤ ㅤ ㅤ осиновеното дете и осиновителите ㅤ (роднини ㅤ осиновители) ㅤ ㅤ в ㅤ приемане анулиране IC ㅤ ㅤ установени изключения.

Vo ㅤ Първо, п. 3 на чл. 143 SC ㅤ условие, ㅤ ㅤ, че съдът има право да ㅤ ㅤ ㅤ интереси на детето ㅤ ㅤ поддържат назначен ㅤ го ㅤ с ㅤ ㅤ фамилия приемане, ㅤ име, ㅤ бащино. ㅤ Затова ㅤ тялото ㅤ грижи и ㅤ настойничество ㅤ в ㅤ представяне ㅤ претендира за ㅤ анулиране ㅤ приемане ㅤ и ㅤ представителство ㅤ заключение ㅤ съд ㅤ в ㅤ представяне ㅤ претендира за ㅤ Това ㅤ друга ㅤ лица ㅤ трябва ㅤ разберете, ㅤ дали ㅤ ㅤ ㅤ интереси на опазването на дете ㅤ ㅤ назначен с ㅤ ㅤ фамилия приемане, ㅤ име, ㅤ бащино, ㅤ ㅤ какво желаем ㅤ ㅤ на детето и ㅤ ㅤ въз основа на неговите интереси ㅤ ㅤ ㅤ до щатския съд ㅤ ㅤ своето становище. ㅤ ㅤ особено внимателни към ㅤ ㅤ решаването на тези въпроси, ㅤ ㅤ ㅤ трябва да се подхожда, ㅤ ㅤ отменя, когато ㅤ ㅤ тийнейджър приемане, ㅤ ㅤ свикнали да ㅤ му име, ㅤ имена. ㅤ Промяна на името ㅤ, ㅤ ㅤ фамилия или презиме ㅤ ㅤ дете, ㅤ ㅤ достигна ㅤ десет години, ㅤ ㅤ е позволено само с ㅤ ㅤ негово съгласие.

За ㅤ ㅤ спестяване за дете ㅤ ㅤ назначен с ㅤ ㅤ фамилия приемане, ㅤ име, ㅤ ㅤ бащино трябва да се ㅤ ㅤ ㅤ посочено в решението на съда за ㅤ ㅤ ㅤ отмяна на осиновяване.
Vo ㅤ Второ, п. 4, чл. 143 SC ㅤ ㅤ полето условие ㅤ ㅤ съда, за да търси подкрепа за дете от ㅤ ㅤ ㅤ бивш осиновител да ㅤ ㅤ дете съдържание. ㅤ ㅤ решение за възстановяване на издръжка ㅤ ㅤ ㅤ взети предвид от съда с ㅤ ㅤ ㅤ интереси на детето и ㅤ ㅤ специфичните обстоятелства по случая ㅤ ㅤ ㅤ, независимо от това как ㅤ ㅤ на основания ㅤ ㅤ отменен приемане. ㅤ ㅤ Възможно е, ㅤ ㅤ, че възстановяването на поддръжка от ㅤ ㅤ ㅤ бивш приемен ㅤ ㅤ може да бъде ㅤ ㅤ санкция за неточното изпълнение на ㅤ ㅤ ги ㅤ им ㅤ ㅤ родителските отговорности. Но ㅤ ㅤ всеки случай, ㅤ ㅤ взискателен издръжка с ㅤ ㅤ бивш осиновител, ㅤ ㅤ съд се ръководи от интересите на ㅤ ㅤ ㅤ дете, както и необходимостта да се гарантира, ㅤ ㅤ ㅤ съдържание ㅤ дете в бъдеще. ㅤ ㅤ Размер издръжка от ㅤ ㅤ бивш приемен ㅤ ㅤ може да се определи ㅤ ㅤ ㅤ съд в акции ㅤ ㅤ от техните доходи (приходи), ㅤ и ㅤ в твърда ㅤ ㅤ сума пари (ст. 81, 83, SK). ㅤ Ако ㅤ издръжка ㅤ възстановен от ㅤ бивши ㅤ осиновители ㅤ твърдо ㅤ пари ㅤ количество те ㅤ размер ㅤ трябва ㅤ се ㅤ определено ㅤ съд ㅤ базирани ㅤ максимална ㅤ възможно ㅤ спаси ㅤ дете ㅤ бивш ㅤ ниво ㅤ му ㅤ софтуер с ㅤ ㅤ предвид материала и семейството ㅤ ㅤ ㅤ позиция на страните. За ㅤ ㅤ спестяване за дете ㅤ ㅤ право да получи издръжка от ㅤ ㅤ ㅤ бивши осиновители и ㅤ ㅤ количество съдържание ㅤ ㅤ е посочено в решението на съда ㅤ ㅤ за анулиране ㅤ ㅤ приемане. ㅤ Извлечение от ㅤ влезе в ㅤ законни ㅤ сила ㅤ решения ㅤ съд на ㅤ анулиране ㅤ приемане ㅤ трябва ㅤ се ㅤ изпратено ㅤ съд в ㅤ тялото три ㅤ термин ㅤ офис ㅤ регистратора в ㅤ поставите ㅤ състояние ㅤ регистрация ㅤ приемане (ал. 3 чл. 140 НК). Въз основа на ㅤ ㅤ ㅤ съдебни решения ㅤ ㅤ регистър офис орган прави ㅤ ㅤ в ㅤ на акт рекорд ㅤ ㅤ приемане отбележи ㅤ ㅤ отмяна на осиновяване. ㅤ Възстановява ㅤ записи ㅤ раждане ㅤ прие ㅤ дете ㅤ първоначалното ㅤ информация, ㅤ са ㅤ бяха да ㅤ приемане (с изключение ㅤ име, ㅤ бащино и ㅤ имена ㅤ дете, ㅤ ако в ㅤ решение ㅤ съд на ㅤ дете ㅤ спасен ㅤ възложени ㅤ го ㅤ във връзка с приемането ㅤ ㅤ име, ㅤ ㅤ бащино и фамилно). ㅤ ㅤ Отмени приемане от ㅤ ㅤ постигане на осиновеното дете ㅤ ㅤ ㅤ пълнолетие. ㅤ ㅤ Отмени ㅤ приемане не е разрешено, ㅤ ㅤ, ако към момента на представяне ㅤ ㅤ ㅤ настоява за премахването на приемане ㅤ ㅤ осиновено дете ㅤ ㅤ ㅤ навършил осемнадесет ㅤ (чл. 144 НК). ㅤ Това е ㅤ свързана с ㅤ факт, ㅤ че ㅤ след ㅤ постижимо ㅤ прие отмяна ㅤ възраст ㅤ ​​ㅤ приемане ㅤ губи ㅤ смисъл и ㅤ условие ㅤ право ㅤ основания ㅤ за ㅤ отмените ㅤ приемане ㅤ дете в ㅤ на ㅤ ситуация ㅤ са ㅤ неприемливо. От ㅤ каза ㅤ правила, ㅤ още ㅤ малко ㅤ право ㅤ допускат ㅤ изключение: ㅤ анулиране ㅤ приемане ㅤ възможно и ㅤ след ㅤ постижимо ㅤ прие ㅤ дете ㅤ възраст, ㅤ ако ㅤ се ㅤ има ㅤ взаимно ㅤ съгласявате ㅤ осиновител, ㅤ ㅤ осиновеното дете и родителите ㅤ ㅤ ㅤ осиновено дете, ㅤ ㅤ, ако те, ㅤ разбира се, ㅤ жив, не лишен ㅤ ㅤ ㅤ родителски права и ㅤ ㅤ признат от съда като неспособни ㅤ. ㅤ Подобни случаи ㅤ ㅤ намерени ㅤ рядко и, ㅤ на ㅤ правило, ㅤ свързана с ㅤ загуба ㅤ родители ㅤ правна ㅤ връзка с ㅤ син (дъщеря), като не ㅤ зависими ㅤ ги ㅤ обстоятелства (тежка ㅤ болест и така нататък. Н. ), ㅤ ㅤ, когато не се ㅤ ㅤ изисква тяхното съгласие за осиновяването. ㅤ ㅤ Най-малко възражение ㅤ ㅤ ㅤ една от страните ㅤ ㅤ отмяна на приемане в ㅤ ㅤ срещу възрастни ㅤ ㅤ осиновено дете ㅤ невъзможно. В ㅤ включително ㅤ случай, ㅤ когато ㅤ родители ㅤ приети ㅤ загинали, ㅤ бяха ㅤ му ㅤ време ㅤ лишен ㅤ родител ㅤ права ㅤ и ㅤ намерена ㅤ съд ㅤ некомпетентен, ㅤ съд ㅤ може ㅤ направи ㅤ решение ㅤ анулиране ㅤ приемане ㅤ ㅤ в ㅤ взаимното присъствие на ㅤ ㅤ прекратяване споразумение ㅤ ㅤ за правна приемане ㅤ ㅤ възрастен осиновено дете и ㅤ ㅤ осиновител. ㅤ ㅤ анулирането на поръчката ㅤ ㅤ приемане по отношение ㅤ не ㅤ възрастни лица ㅤ ㅤ разглеждат различни от ㅤ ㅤ горе за ㅤ ㅤ приемане анулиране ㅤ ㅤ малолетни деца. ㅤ ㅤ дело в съда за отмяна ㅤ ㅤ ㅤ приемане може да бъде ㅤ ㅤ ㅤ представени осиновеното дете ㅤ ㅤ ㅤ или осиновители ㅤ ㅤ ㅤ или дете. ㅤ ㅤ при номинирането ㅤ ㅤ искове за отмяна ㅤ кандидати ㅤ осиновяване ㅤ ㅤ може да бъде преследвано ㅤ ㅤ различно предназначение. ㅤ Ако ㅤ родители ㅤ приети ㅤ дете ㅤ жив, тогава ㅤ го ㅤ може ㅤ отида за ㅤ възстановява от ㅤ ги ㅤ правна ㅤ комуникация, ㅤ че ㅤ различен ㅤ причини ㅤ може ㅤ подадени ㅤ важно ㅤ за ㅤ както ㅤ лица (родители ㅤ и дете). ㅤ ㅤ Основанията за отмяна ㅤ ㅤ ㅤ съдебни осиновявания ㅤ ㅤ срещу възрастни ㅤ ㅤ дете е ㅤ ㅤ взаимно съгласие ㅤ страни, т. Е. ㅤ осиновители, ㅤ ㅤ дете и родителите му ㅤ.

ㅤ Заключение

ㅤ ㅤ кратко обобщение на резултатите ㅤ ㅤ теми ㅤ преглед, ㅤ ㅤ може със сигурност да се каже, ㅤ, ㅤ че

ㅤ ㅤ проблеми и сложност, ㅤ ㅤ, свързани с приемането ㅤ ㅤ деца са съществували във всички ㅤ

ㅤ ㅤ исторически етапи ㅤ ㅤ образуване на ㅤ ㅤ институт и бяха ㅤ ㅤ, присъщи на почти всички ㅤ ㅤ ㅤ правни системи. ㅤ ㅤ Това е ㅤ свързано както с сложност ㅤ ㅤ ㅤ институт на ㅤ приемане, ㅤ и ㅤ с вътрешните политики ㅤ ㅤ ㅤ всяка конкретна държава ㅤ ㅤ в ㅤ на определен етап от своето ㅤ ㅤ развитие. ㅤ ㅤ съществуващото равнище на ㅤ ㅤ ㅤ законодателна техника, ㅤ ㅤ натрупани и обобщен опит ㅤ ㅤ решения

ㅤ ㅤ практически проблеми в областта ㅤ ㅤ приемане. ㅤ ㅤ геополитическа колебае

ㅤ ㅤ ситуация в света.

ㅤ ㅤ става постепенно ㅤ ㅤ всички по-ㅤ ㅤ семейство сближаване, ㅤ ㅤ основава на родство,

и семейството ㅤ, ㅤ ㅤ основава на приемане. ㅤ ㅤ рано тази ㅤ ㅤ главно в конвергенция

ㅤ ㅤ разход настъпили за ㅤ ㅤ правно сближаване ㅤ ㅤ регулиране на отношенията между ㅤ

ㅤ ㅤ осиновени и осиновители да ㅤ ㅤ правно регулиране ㅤ ㅤ отношенията между родители и ㅤ ㅤ деца и ㅤ ㅤ самото приемане ㅤ ㅤ Проектиран от модел

Родствен семейство ㅤ ㅤ.

В ㅤ ㅤ сегашно време ㅤ ㅤ правни основания ㅤ ㅤ отношенията между родители и ㅤ ㅤ ㅤ всички деца ㅤ ㅤ повече близки до ㅤ ㅤ правни основания ㅤ приемане. ㅤ ㅤ Ако преди ㅤ ㅤ родствен семейство ㅤ винаги ㅤ основава на ㅤ биологичното

ㅤ произход, на ㅤ ㅤ сегашно време, като ㅤ ㅤ ㅤ вече ㅤ отбелязано по-рано, ㅤ случаи

ㅤ ㅤ, установен със закон, ㅤ ㅤ се смятат родителите на детето ㅤ ㅤ лица, които нямат ㅤ го ㅤ с ㅤ ㅤ генетична връзка. ㅤ например, ㅤ в ㅤ технология ㅤ заявление ㅤ ㅤ изкуствено осеменяване, ㅤ ㅤ сурогатното майчинство, ㅤ в ㅤ ㅤ признаване на бащинство ㅤ лицето, ㅤ знаещи, ㅤ ㅤ, че той не е бил разглеждан в ㅤ ㅤ реалност ㅤ баща на детето.

ㅤ ㅤ По този начин, ㅤ ㅤ социалното бащинство и майчинство ㅤ ㅤ ㅤ получава същото право ㅤ

ㅤ на съществуването, ㅤ ㅤ като биологичното. ㅤ ㅤ От гледна точка на социологията на ㅤ ㅤ приемане

ㅤ ㅤ и ㅤ е един от ㅤ ㅤ социални видове ㅤ ㅤ или бащинство

ㅤ майчинството. ㅤ Въпреки това, ㅤ ㅤ ако правата и задълженията ㅤ ㅤ ㅤ осиновители почти

ㅤ ㅤ идентичен с родителя, на ㅤ ㅤ действителната връзка, ㅤ ㅤ, възникващи в процеса на

ㅤ приемане, не ㅤ ㅤ винаги напомня ㅤ родител. ㅤ ㅤ В тези случаи, ㅤ когато

ㅤ ㅤ дете мисли ㅤ ㅤ осиновители ㅤ родителите им, връзката им ㅤ ㅤ нищо

ㅤ ㅤ различава от свързания. ㅤ ㅤ Ако детето знае за ㅤ ㅤ е, ㅤ ㅤ, че осиновителите не са

ㅤ ㅤ родителите му, ㅤ ㅤ действителната връзка между ㅤ ㅤ ги ㅤ може да бъде ㅤ ㅤ ㅤ малко по-различен. ㅤ разбира се, ㅤ ㅤ липса на познания за биологичните ㅤ ㅤ ㅤ съобщенията придобива ㅤ ㅤ сегашно време ㅤ ㅤ всички ㅤ-малка стойност. ㅤ ㅤ Ако приемен ㅤ ㅤ изведе детето в ㅤ ㅤ за всички ㅤ ㅤ живота си, ㅤ самата ㅤ момента ㅤ ㅤ факт ㅤ откриване на отсъствие

ㅤ ㅤ кръвно родство, ㅤ ㅤ като правило, ㅤ ㅤ нищо не се променя в ㅤ ㅤ отношения между тях ㅤ

и ㅤ дете. ㅤ ㅤ Въпреки това, ако детето е ㅤ ㅤ ㅤ вече приет в ㅤ ㅤ тийнейджърска възраст

ㅤ Естествено, ㅤ ㅤ, че той не може да се счита ㅤ ㅤ ㅤ осиновители като ㅤ ㅤ техните родители.

ㅤ ㅤ Поради това законодателството трябва ㅤ с ㅤ ㅤ една ръка, ㅤ ㅤ спаси от ㅤ ㅤ приемане тайни ㅤ ㅤ предостави възможност ㅤ там, където ㅤ ㅤ ㅤ е възможно, създавайки ㅤ

ㅤ ㅤ видимост родствен семейство ㅤ. ㅤ ㅤ От друга страна, ㅤ там, ㅤ ㅤ където не ㅤ ㅤ свързани комуникация ㅤ очевидно, ㅤ ㅤ законодателство не трябва да ㅤ ㅤ изкуствено симулира ㅤ ㅤ взаимоотношения приемане от ㅤ ㅤ образ и подобие ㅤ кръв семейство ㅤ.

Във връзка с ㅤ ㅤ ㅤ всички по-горе не се променя ㅤ, ㅤ ㅤ направи нов ㅤ ㅤ Family Код за ㅤ ㅤ Приемане институт, ㅤ ㅤ еднакво успешно. ㅤ ㅤ заслужава подкрепа ㅤ ㅤ опазване ㅤ правни гаранции, ㅤ ㅤ предоставяне ㅤ тайна приемане. ㅤ Трудности с ㅤ тайна ㅤ приемане ㅤ всяко ㅤ защото, ㅤ че ㅤ съответствие с ㅤ член ㅤ конвенция 7 на ㅤ права ㅤ дете, ㅤ дете ㅤ е ㅤ полето ", както ㅤ е, ㅤ възможно, ㅤ знам ㅤ техните ㅤ родители ". ㅤ ㅤ Тази позиция ㅤ ㅤ конвенция формулиран ㅤ ㅤ съвсем леко, ㅤ ㅤ тя не налага на ㅤ ㅤ членки, участващи ㅤ ㅤ безусловно задължение ㅤ ㅤ осигури дете ㅤ ㅤ право да получи информация за ㅤ ㅤ ㅤ биологичните им родители ㅤ. ㅤ ㅤ Още по-малко, ㅤ ㅤ конвенция формулира ㅤ ㅤ е прав и насърчава ㅤ ㅤ ㅤ членки предоставят ㅤ ㅤ нейното изпълнение.

ㅤ ㅤ на получения спестяване ㅤ ㅤ приемане тайни ㅤ ㅤ оказа проблематично. ㅤ ㅤ обаче, аргументите за нейното опазване ㅤ ㅤ Затова все още ㅤ ㅤ надхвърлят аргументи в полза на своята ㅤ ㅤ анулиране. ㅤ ㅤ Запазване тайни ㅤ ㅤ приемане в по-голямата част от ㅤ ㅤ ㅤ случаи отговорен ㅤ ㅤ и интересите на осиновителите и детето ㅤ. ㅤ ㅤ осиновено дете, ㅤ ㅤ осиновители често ㅤ ㅤ интересуват от това, ㅤ ㅤ да имат дете и ㅤ ㅤ всички други възникват ㅤ ㅤ никакво съмнение, че ㅤ, ㅤ ㅤ, че те ㅤ ㅤ родителите му. ㅤ ㅤ Разкриване на информация ㅤ ㅤ ㅤ против тяхната воля ㅤ ㅤ може да причини непоправими ㅤ ㅤ ㅤ навреди на отношенията им с ㅤ ㅤ дете и да ги предизвика и ㅤ ㅤ дете ㅤ тежка контузия.

ㅤ ㅤ по-малко успешни ㅤ ㅤ изглежда въвеждане ㅤ ㅤ семейното право ㅤ серия

ㅤ разпоредби. ㅤ ㅤ, предназначени да направят ㅤ семейство, ㅤ ㅤ основава на приемането,

ㅤ ㅤ най-подобен на ㅤ семейство, ㅤ ㅤ основава на родство. В ㅤ Семеен кодекс ㅤ

ㅤ условие, ㅤ например, ㅤ ㅤ, че между ㅤ ㅤ осиновител и осиновения трябва ㅤ ㅤ ㅤ бъде разликата във възрастта на ㅤ ㅤ не по-малко от 16 ㅤ години. ㅤ Това ㅤ разлика ㅤ възраст ㅤ ​​обикновено ㅤ има ㅤ в ㅤ биологичното ㅤ произход ㅤ дете от ㅤ родители, но ㅤ при приемане ㅤ, ㅤ ако ㅤ дете и ㅤ друга ㅤ лицето ㅤ наясно ㅤ е, ㅤ че ㅤ осиновители не ㅤ ㅤ ㅤ са неговите родители, нейното съществуване не е ㅤ ㅤ ㅤ няма никакво значение и ㅤ ㅤ ㅤ просто води до ненужно ㅤ ㅤ ㅤ стесняване кръг ㅤ лица, ㅤ ㅤ, които могат да ㅤ се ㅤ осиновители.

Но ㅤ въпреки нито ㅤ че, ㅤ приемане ㅤ е ㅤ-добрият ㅤ видите ㅤ семейни ㅤ образование ㅤ деца, ㅤ защото ㅤ тогава ㅤ деца ㅤ са в ㅤ условия, ㅤ най ㅤ близо до ㅤ факт, ㅤ са ㅤ формира в ㅤ семейство, ㅤ ㅤ основава на родство.

ㅤ ㅤ Списък на използвани ㅤ ㅤ източници и литература