КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Оценка на финансовото състояние на дружеството
Счетоводните (финансовите) отчети са основа за анализ на финансовото състояние на дружеството. Финансовите отчети на Pskovoblgaz OJSC са представени в Приложение 1.

За цялостна оценка на финансовото състояние на организацията обикновено се съставя сравнителен аналитичен баланс. Сравнителният аналитичен баланс се получава от отчитането чрез обобщаване (групиране) на отделни статии и допълването му с показатели за структурата, динамиката и структурната динамика.

Таблица 1.

Сравнителен аналитичен баланс на OJSC Pskovoblgaz

индикатори кодовете на страниците ценности, хиляди рубли специфично тегло,% абсолютна промяна, хиляди рубли промяна на единичното тегло,% темп на растеж,% промяна спрямо стойността в началото на годината,%
на 01/01/08 на 01/01/09 на 01/01/10 на 01/01/08 на 01/01/09 на 01/01/10 за 2008 г. за 2009 г. за 2008 г. за 2009 г. за 2008 г. за 2009 г. през 2008 г. през 2009 г.
1.Vneob. актив
1.1. операционна система 74.14 69.73 64,00 1460 -13033 -4,41 -5,74 0.54 -4,82 5.83 -90.69
1.2.Nezaver.stroi на 1.04 1.35 2.92 1439 0.30 1.58 38,07 125,00 5.75 45,40
1.3 Дългосрочни финансови инвестиции 0.01 0.01 1.49 0 0.00 1.48 0.00 11666.67 0.00 41,40
1.4.ONA 0.13 0.16 0.16 162 -14 0.03 -0,01 33.96 -2,19 0.65 -0,10
1.5.proch. неактивни активи 0.48 0.11 0.00 -1301 -433 -0,37 -0,11 -75.03 -100.00 -5,20 -3,01
Общ раздел I 274799 276559 275553 75.81 71.37 68,57 1760 -1006 -4,44 -2,80 0.64 -0,36 7.03 -7,00
II.Oborot. акт
2.1. наличност 2.51 6.21 4.69 14980 -5202 3.70 -1,52 164,94 -21.62 59.86 -36.20
2.2.NDS 0.37 0.85 0.68 1938 -532 0.48 -0,16 144,73 -16.23 7.74 -3,70
Дългови задължения 0.23 0.18 0.15 -131 -110 -0,05 -0,03 -15.54 -15.45 -0,52 -0,77
2.4 Краткосрочни дългове 18.04 17.35 20,21 1840 -0,69 2.86 2.81 20.81 7.35 97.38
2.5.Denezh.sredstva 250 + 260 3.04 3.99 5.64 4440 0.95 1.65 40.31 46.54 17.74 50.05
2.4 Завъртане. актив 0.00 0.05 0.06 196 0.05 0.01 100.00 16.84 0.78 0.23
Общо активи 290 87679 110942 126319 24.19 28.63 31.43 23263 15377 2.80 2.80 26.53 13.86 92.97 107,00
Общо имущество - -
III.Капитал и резерви
Капиталови собствен капитал 0.01 0.01 0.01 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.Dobav..kapital 77,00 72,02 65,70 0 -15082 -4,97 -6,33 0.00 -5,40 0.00 -104.95
3.3 Рез. капитал 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4.Представляващи печалби (nep.ub) 3.80 7.10 13.54 13755 3.30 6.44 99.93 97.76 54.97 187,20
Общ раздел III 490 292887 306642 318463 80,80 79.13 79.24 13755 11 821 -1,67 0.11 4.70 3.85 54.97 82.26
IV.Дългосрочно задължение 0.38 0.41 0.37 228 -98 0.03 -0,04 16.73 -6,16 0.91 -0,68
V. Кратко Задължения острови
Кредити и заеми 0.97 4.26 3.36 12969 -3000 3.28 -0,90 367,29 -18.18 51.83 -20.88
5.2. Кредиторът. zadolzh-во 13,15 11.99 11.47 -1188 -360 -1,16 -0,52 -2,49 -0,77 -4,75 -2,51
5.3.Нашата краткосрочна отговорност 630 + 650 + 660 0.07 0.01 0.01 -209 -0,06 0.00 -88.56 40.74 -0,84 0.08
5.4 Приходи 4.64 4.20 5.54 -532 -0,44 1.34 -3,16 36.84 -2,13 41.73
Общ раздел V 690 68228 79268 81916 18.82 20.46 20.38 11040 2648 1.63 -0,07 16.18 3.34 44.12 18.43
Общо заеми средства 590 + 690-640 14.56 16.67 15.21 11800 -3447 2.10 -1,45 22.36 -5,34 47.16 -23.99
Общо източници на собственост 100.00 100.00 100.00 - -
Собствен оборот 490 + 640-190 9.63 11.96 16.22 11463 2.34 4.26 32.85 40.60 45.81 130,99Според сравнителния аналитичен баланс можем да заключим, че активите на организацията през 2008 г. са се увеличили с 2,523 хил. Рубли. или с 6.9%, през 2009 г. с 14,371 хил. рубли. или с 3,7%.

Увеличението на стойността на имота през разглеждания период се дължи главно на нарастването на текущите активи. Така паричните средства и паричните еквиваленти се увеличиха през 2008 г. с 4440 хил. рубли, през 2009 г. от 7193 хил. рубли, което е съответно 40.3% и 46.5%. Краткосрочните вземания се увеличават през 2008 г. 1840 000 рубли. а през 2009 г. - 13,995 хил. рубли, което е съответно 2,8% и 20,8%.

Увеличението на източниците на собственост на предприятието се дължи основно на ръста на неразпределената печалба от 13,755 хил. Рубли. за 2008 г. до 26903 000 рубли. за 2009 г., което е темпът на растеж за тези години, почти 100%. Наемните средства на организацията през 2008 г. са се увеличили с 11 800 хил. Рубли. (22.4%), а за 2009 г. са намалели 3447 хил. Рубли. (5.3%).

Растежът на собствения капитал (2008 г. - 32.8%, 2009 г. - 40.6%) е по-висок от темпа на прираст на привлечения капитал (съответно 22.3% и -5.3%), което може да означава стабилна финансова стабилност на организацията.

Следва да се отбележи, че структурата на активите се характеризира със значителен излишък в състава им от дела на дълготрайните активи, който е повече от 60%, въпреки че има тенденция да намалява, т.е. за 2008 г. делът на дълготрайните активи е намалял с 4,4% през 2009 г. с 5.7%. Също така значителна част са краткосрочните вземания (съответно 17% и 20%), чийто дял за 2009 г. е. нарасна с 2.8%. Делът на този показател като резерви нараства в структурата на активите за 2008 г. с 3.7%, а за 2009 г. леко се понижи с 1,5%. Делът на паричните средства и паричните еквиваленти в структурата на активите се увеличава (2009 - 1.6%).

Пасивната част на баланса се характеризира с преобладаващия дял на допълнителния капитал, но има тенденция към намаляване: 2008 г. с 4,9%; 2009. с 6.3%. Делът на неразпределената печалба нараства в структурата на пасивите, така че за 2008 г. нарасна с 3,3% през 2009 г. вече при 6,4%. Също така най-голям дял са задълженията (11%), но делът му в структурата на пасивите е незначителен, но намалява през 2008 г. с 1.1% и за 2009 г. с 0.5%. Делът на отложените доходи се увеличава през 2009 г. с 1.3%.

Като цяло, според сравнителния аналитичен баланс, трябва да се отбележат положителни факти като:

- балансът за разглеждания период се е увеличил през 2008 г. на 25023 000 рубли, за 2009 г. 14371 000 рубли.;

- темпът на нарастване на текущите активи (26.5% и 13.8%) е по-висок от темпа на прираст на нетекущите активи (0.6% и -0.3%);

- темпът на нарастване на собствените текущи активи (32.8% и 40.6%) надвишава темпа на прираст на привлечените средства (22.3% и -5.3%);

- в баланса няма позиция "непокрита загуба".

Анализ на ликвидността на баланса на OAO Pskovoblgaz

Задачата за анализиране на ликвидността на баланса възниква поради необходимостта от оценка на платежоспособността на организацията, т.е. способността й да изплаща всичките си задължения в пълен и своевременен срок.

За да анализираме ликвидността на баланса, сравняваме активите по активите, групирани по тяхната ликвидност и подредени в низходящ ред по ликвидност, и пасиви по пасиви, групирани по падеж и подредени по възходящ ред (Таблица 1).

Таблица 2.

Анализ на ликвидността на баланса

Стойност, хиляди рубли отговорност Стойност, хиляди рубли Излишък от плащане (дефицит)
на 01/01/08 на 01/01/09 на 01/01/10 на 01/01/08 на 01/01/09 на 01/01/10 на 01/01/08 на 01/01/09 на 01/01/10
9 = 2-6 10 = 3-7 11 = 4-8
A1: Най-ликвидните активи (стр.250 + стр.260) P1: Най-спешните задължения (стр. 620) -36637 -31009 -23456
A2: търгуеми активи (стр.240) P2: Краткосрочни задължения (стр. 610 + стр. 630 + стр. 660 + стр. 650)
A3: Забавни активи (стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.270) P3: Дългосрочни задължения (стр. 590 + стр. 640) -6908 -1331
A4: Неликвидни активи (стр. 190) P4: Постоянни задължения (стр.490) -18088 -30083 -42910
Баланс Баланс

Трябва да се отбележи, че за анализа на ликвидността се използват първите три групи ликвидност, т.е. текущи активи.

За да се оцени ликвидността на баланса, се прави сравнение на ликвидните групи на актива и термините групи на пасива. Балансът се счита за абсолютно ликвиден, ако:

Резултатите от изчисленията въз основа на данните от анализираната организация показват, че в тази организация сравнението на резултатите на групите по пасивите и активите има следната форма за въпросния период:

А1 <Р1; А2> Р2; A3 <P3; A4 <P4

Въз основа на това е възможно ликвидността на баланса да се характеризира като недостатъчна. Първото неравенство показва, че през разглеждания период се е увеличил недостигът на най-ликвидните активи за покриване на най-спешните задължения.

Сравняването на резултатите от група II върху актива и пасива, т.е. A2 и P2 (датира от 3 до 6 месеца) показва тенденция към увеличаване на текущата ликвидност в близко бъдеще, т.е. търгуемите активи се предлагат в достатъчни количества в сравнение с краткосрочните задължения

Трябва обаче да се отбележи, че бъдещата ликвидност, която се проявява и от третото неравенство, също отразява недостиг на плащания.

Трябва да се отбележи, че четвъртото неравенство (A4 <P4) също показва едно от условията за финансова нестабилност.

Анализът на ликвидността на баланса, извършен по-горе, е сближаване, затова е препоръчително да се извърши по-подробен анализ на платежоспособността, като се използват финансови съотношения.

Таблица 3