КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

История на психологията. Преминаване отвън
Преминаване отвън

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЛИСТ

Пета година студент в кореспондентския отдел на психологическия факултет
GOU VPO MGPU IPSSO

____________________________________________________________________

Тема на дисертацията _______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Научен ръководител на тезата (ръководител на практиката) _________

____________________________________________________________________

Основна практика ________________________________________________________

____________________________________________________________________

№ стр Съдържание на практиката оценка Подпис на ръководителя на практиката
1. Съставяне на списък с научни източници по темата: Брой източници: ____________________ Включени публикувани през последните 10 години: ____
2. Теоретична структура
3. Описание на курса и резултатите от емпиричните изследвания

Крайната оценка за практиката __________________________ / _______________ /

Ръководител на практика _______________________________ / _______________ /

Факултетен ръководител _________________ / ________________ /


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Институт по психология, социология и социални отношения МГПУ

Отделът

____________________________________________________________________________

(пълно име)

Одобрявам

Ръководител на тезата

___________________________

"____" _____________ 200 _

ПЛАН ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
писане и дизайн

___________________________________________________________________________

(фамилия, собствено име и име на ученика)

_________________________ офиси, ______________ курс, ____________ група

специалност: ____________________________________________________________

№ стр Работни дейности период Оценъчна марка
1. Избор на литература, нейното проучване и обработка. Съставяне на библиография на основните източници.
2. Обсъждане на понятието за завършил изследване.
3. Изготвяне на план за теза и координиране с ръководството.
4. Натрупване, систематизиране и анализ на практически материали.
5. Писане и изпращане за проверка на първата глава.
6. Разработване и представяне на втората глава.
7. Разработване и представяне на третата глава.
8. Координиране на заключенията и предложенията.
9. Обработване (финализиране) на тезата в съответствие с коментарите.
10. Проектиране и свързване в твърда обвивка.
11. Осигуряване на преглед на отдела.
12. Подготовка на докладите за защита.
13. Заключението на отдела.
14. Завършване на подготовката за защита.Студент ________________________________________________________________________

(фамилия, име, фамилно име)

___________________________

"____" _____________ 200 _

Психологията като наука има дълъг период на образуване и сравнително кратка история. Тя произхожда преди много векове, първо като неразделна част от философията. Думата "психология" се формира от гръцките думи "психика" (душа) и "лого" (преподаване, наука). Но терминът "психология" се появява за пръв път едва през XVI век и се прилага към науката, която се занимава с изучаването на т.нар. Умствени или умствени феномени.

По този начин,

Психологията е науката за психиката и умствените феномени .

Дори в древна Гърция (6 век пр.н.е.) се появяват първите опити за обяснение на умствените феномени. Първите гръцки философи вярват, че във всеки човек има нещо (ани (латински) - "дух", "душа"), което му позволява да мисли, да усеща, да желае, да взема решения. Според Платон (427-347 г. пр.н.е.) духът или душата са независими вещества, те съществуват равномерно с тялото и независимо от него и контролират всички живи и неодушевени предмети. Демокрит (460-370 г. пр. Хр.) Вярва, че душата е материална субстанция, тя се състои от атоми на огън. Материализмът на Демокрит беше наивен механизъм.

Аристотел разработил много по-сложна картина на душата (384-322 г. пр.Хр.). Творчеството му "За душата" е първата психологическа работа, която в продължение на много векове остава основният наръчник по психология. Самият Аристотел е основателно смятан за основател на психологията. Аристотел отрича да гледа душата като вещество. Той изложи концепцията за душата като функция на тялото, а не някакво външно явление във връзка с нея. Според теорията на Аристотел душата или "психиката" е двигателят, който позволява на едно живо същество да се реализира.

Доминиращата религия в Средновековието забраняваше изучаването на човека. Под въздействието на атмосферата, характерна за Средновековието (укрепване на църковно влияние върху всички аспекти на обществото, включително и върху науката), се установява, че душата е божествен, свръхестествен принцип и следователно изследването на умствения живот трябва да бъде подчинено на задачите на теологията.

Р. Декарт (1596-1650 г.) е един от първите, които се опитват да обяснят поведението на животните и хората въз основа на механичен модел. Той беше този, който представи концепцията за рефлекс. Р. Декарт контрастира душата и тялото: тялото може само да се движи, душата може само да мисли. Душата обаче е в състояние да произведе движения в тялото. Подходът му се наричаше дуализъм . Едва в началото на двадесети век концепцията за душата се заменя първо с понятието "ум" и след това с понятието "съзнание".

Холандският философ Б. Спиноза (1632-1677 г.) направи опит да възстанови тялото и душата на човека, разделени от учението на Декарт. Няма специално духовно начало, тя винаги е една от проявите на едно разширено вещество (материя). Душата и тялото се определят от същите материални причини.

В началото на деветнадесети век. започнаха да се оформят нови подходи към психиката, като се появиха предпоставките за формиране на психологията като наука. Тези предпоставки включват развитието на анатомията и физиологията на нервната система. Вниманието на учените е насочено към изследването на мозъка и ролята му в умствената дейност.

Също така важна беше промяната в позицията на психиатрията и отношението към психично болните. Идеите, че психическото заболяване е болест и трябва да се лекува, служат като начало на сравнителни изследвания на психиката в здравето и болестите. По този начин придобитите знания в областта на биологията, физиологията, медицината формират основата за създаването на научна психология.

Разделението на психологията в независима наука се случи през 60-те години на XIX век. Той е свързан със създаването на специални изследователски институции - психологични лаборатории и институти, отдели във висшите учебни заведения, както и въвеждането на експериментални методи в него (до този момент методът на интроспекцията - в психологията доминираше самооценката). През 1879 Германският психолог Вилхелм Уонд (1832-1920) открива първата лаборатория за експериментална психология в Лайпциг. След това започва систематичното изучаване на усещанията, възприятията, реакционните темпове, чувствата. В Уонт, първото поколение професионални психолози бяха обучени. Скоро през 1885 г. В. М. Бехтерев (1857-1927) организира подобна лаборатория в Русия.

Късната XIX - началото на ХХ век. характеризиращ се с бързия растеж на експерименталните и различни отрасли на приложната психология. Разработват се експериментални методи за изследване на паметта (G. Ebbingauz, 1850-1909). Първите тестове на разузнаването са създадени от френския психолог А. Бинет (1905 г.).