КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968 ) Медицина- (15423) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

В ранните стадии на ембриогенеза (преди ранната гаструла) за клетките
Основните причини за клетъчната диференциация по време на ембриогенезата

Те са следните:

а) химична хомогенност на цитоплазмата на яйцето;

б) химична хетерогенност на цитоплазмата на яйцето;

в) химична хомогенност на цитоплазмата на спермата;

г) химична хетерогенност на цитоплазмата на спермата;

д) различна сила на животното и вегетативните полюси на яйцето.

24. Изпълнението на действието на гените в онтогенезата:

а) ДНК → протеин-ензим → и-РНК → биохимична реакция → черта;

б) ДНК → и-РНК → протеин-ензим → биохимична реакция → черта;

в) други гени повлияват на проявлението на чертата;

г) други гени не засягат проявлението на черта;

д) факторите на околната среда не оказват влияние върху проявлението на характера.

25. Последователността на етапите на клетъчна диференциация при ембриогенеза:

а) химичната хетерогенност на цитоплазмата на яйцеклетката преминава в химически

хомогенност на цитоплазмата на бластомерите;

б) идентични индуктори са разположени в различни бластомери;

в) идентични транскрипти се включват в различни бластомери;

г) различни транскриптони се активират в различни бластомери;

д) различни ензими се синтезират в различни бластомери и различни

биохимични реакции.

26. Клонирането на организми е възможно поради:

а) съдържанието в ядрото на соматичната клетка на непълен набор от гени;

б) съдържанието на пълния набор от гени в ядрото на соматичните клетки;

в) съдържанието в цитоплазмата на яйцето на пълен комплект индуктори;

г) съдържанието в цитоплазмата на яйцето на непълен набор от индуктори;


д) последователно включване и изключване на определени генни блокове.

27. Всички телесни гени могат да бъдат разделени на:

а) функциониране в отделни клетки;

б) функциониране във всички клетки;

в) функциониране в клетките на една тъкан;

г) специфични за единичен клетъчен тип;

д) функциониране в клетките на един орган.

28. Основните механизми на клетъчната диференциация са:

а) блокиране на различни преписи на определен етап от развитието;

б) включването в работата на всички гени на определен етап от развитието;

в) блокиране на всички гени в определен стадий на развитие;

г) освобождаване на различни транскрипти в определен стадий на развитие;

д) блокиране на един ген в определен стадий на развитие.

характеристика на ембриона:

а) те са тотипотентни;

б) те са детерминирани;

в) повечето преписи могат да бъдат включени в работата;

г) отделни преписи могат да бъдат включени в работата;

д) отделни преписи са блокирани в тях.

30. В края на етапа на гастрила ембрионалните клетки се характеризират с:а) те са тотипотентни;

б) те са детерминирани;

в) повечето преписи могат да бъдат включени в работата;

г) отделни преписи могат да бъдат включени в работата;

д) повечето преписи са блокирани в тях.

31. Характеристики на тоталипотентните клетки:

а) тяхното развитие е окончателно програмирано;

б) тяхното разработване не е програмирано;

в) всеки от тях може да доведе до произволен тип клетки;

г) всеки от тях може да доведе само до определен клетъчен тип;

д) повечето преписи са блокирани.


32. Характеристични характеристики на детерминиращи клетки:

а) тяхното развитие е окончателно програмирано;

б) тяхното разработване не е програмирано;

в) всеки от тях може да доведе до произволен тип клетки;

г) всеки от тях може да доведе само до определен клетъчен тип;

д) повечето от блоковете гени могат да бъдат включени в работата.

33. Характеристики на зависимото диференциране на зародишните клетки:

а) се появява преди стадия на ранната гаструла;

б) клетките са относително тоталипотни;

в) клетките се определят;

г) тяхното развитие зависи от индуктори на съседни клетки;

д) тяхното развитие не зависи от индуктори на съседни клетки.

34. Характеризиране на независима диференциация на зародишните клетки:

а) се появява преди стадия на ранната гаструла;

б) настъпва на етапа на късна гаструла;

в) клетките се определят;

г) тяхното развитие зависи от индуктори на съседни клетки;

д) тяхното развитие не зависи от индуктори на съседни клетки.

35. Индуцирането на плода е:

а) ефектът на една група ембрионални клетки върху други чрез изолиране на индуктори;

б) ефекта на една група от ембрионални клетки върху други чрез гравитационни полета;

в) ефекта на една група ембрионални клетки върху друга от електрическите полета;

г) ефектът на една група ембрионални клетки върху други температурни полета;

г) спадане на интензивността на метаболитните процеси откъм главата към опашката

ембрион.

36. Морфогенетичните полета са:

а) ефектът на една група ембрионални клетки върху други чрез изолиране на индуктори;

б) ефекта на една група от ембрионални клетки върху други чрез гравитационни полета;

в) ефекта на една група ембрионални клетки върху друга от електрическите полета;

г) информация за позиционната клетка;

г) спадане на интензивността на метаболитните процеси откъм главата към опашката

ембрион.


37. Градианите на физиологичната активност са:

а) ефектът на една група ембрионални клетки върху други чрез изолиране на индуктори;

б) ефекта на една група от ембрионални клетки върху други чрез гравитационни полета;

в) информация за позиционната клетка;

г) ефектът на една група ембрионални клетки върху други температурни полета;

г) спадане на интензивността на метаболитните процеси откъм главата към опашката

ембрион.

38. Основният индуктор при ергенегенеза на акорд е:

а) клетки на долната устна на бластопора;

б) клетки от горната устна на бластопора;

в) нервна тръба;

г) акорд;

д) клетки от ектодермата на вентралната страна на гаструла.

39. Същността на критичните периоди на ембриогенеза:

а) по-интензивно влияние на неблагоприятните фактори на околната среда върху ембриона;

б) по-ниска чувствителност към неблагоприятните фактори на околната среда в плода;

в) периоди с най-голяма чувствителност на ембриона и плода към действието на факторите

външна среда;

г) периоди с най-малко чувствителност на ембриона и плода към действието на факторите

външна среда;

д) периоди на появяване на "нов" и изчезване на "старите" индуктори.

40. Критични периоди на ембриогенеза при хора:

а) предварително ембрионално;

б) торене;

в) имплантиране;

г) плаценция;

д) раждане.

41. Причини за критични периоди на ембриогенеза:

а) промяна на условията за съществуване и хранене на ембриона;

б) преходът от един период на развитие към друг;

в) появата на нови индуктори;

г) активна клетъчна дедиференциация;


д) недостатъчно хранене на бременната жена.

42. Отрицателните ефекти върху ембриогенезата са:

а) разнообразна храна;

б) недостатъчно количество витамини, аминокиселини и минерални соли в България

храненето на бременна жена;

в) отрицателно заредени йони;

г) пиене на алкохол; наркотик, никотин бременна жена;

д) физически стрес върху тялото на бременна жена.

43. Постбрионичната онтогенеза включва периоди на:

а) хисто-и органогенеза;

б) раждането или освобождаването на яйчни мембрани;

в) непълнолетни;

г) репродуктивен;

д) след репродукцията.

44. Видове постнатално развитие:

а) униформа;

б) индиректно (с метаморфоза);

в) индиректно (без метаморфоза);

г) вътрематочна;

г) непълна.

45. Детската възраст при хората се разделя на периоди:

а) новородено;

б) гръден кош;

в) ранно детство;

г) младежки;

д) тийнейджър.

46. ​​Пубертетът при хора настъпва в периоди на:

а) гръден кош;

б) първият детски период;

в) втория детски период;

г) тийнейджър;

д) младежки.


47. Най-добрият период за дете на дете:

а) втория детски период;

б) тийнейджър;

в) младежки;

г) период на средна възраст;

д) II период на средна възраст.