КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Инструменти за организиране на бази данни и работа с тях
За да може сравнително малък екип от служители (като икономическия отдел на данъчната инспекция) да работи ефективно с голям информационен поток, базата данни като част от АСЕАА трябва да отговаря на следните изисквания:

1) съхраняване на големи количества релевантна и надеждна информация;

2) лесен достъп на потребителите до базата данни;

3) възможността за изработване, модифициране, изтриване, сортиране и други манипулации с данни от базата данни;

4) достъп до тези потребители с подходящ авторитет;

5) едновременно обслужване на голям брой потребители;

6) търсене на информация за различни групи функции;

7) възможността за разширяване и реорганизация на данните в базата данни с промени в тематичната област.

При разработването на база данни е необходимо да се пристъпи към принципа на целостта (т.е. когато данните се променят на едно място, съответните данни се променят на друго място в базата данни) и последователността на данните. Предпоставка за спазването на тези принципи е да се сведе до минимум съкращаването на данните.

Създаването на база данни, нейната поддръжка и осигуряването на достъп на потребителя до нея се осъществява чрез система за управление на бази данни (СУБД). Същевременно централизираният характер на управлението на данни в дадена база данни предполага наличието на определено лице или група лица, на които са възложени функциите на администрирането на базата данни.

Дайте типична схема за организиране на работа със СУБД:

Фиг. 3. Свързване на програми и данни при използване на СУБД

СУБД трябва да осигури достъп до данните на всички потребители, включително тези, които на практика нямат и / или не искат да имат представа за:

· Физическото местоположение в паметта на данните и техните описания;

· Механизми за търсене на исканите данни;

· Проблеми, възникващи при едновременно искане на една и съща информация от няколко потребителя (програмите за приложения);

· Начини за защита на данните от неправилни актуализации и (или) неразрешен достъп;

· Поддържане на бази данни актуални и много други функции на СУБД.

Когато изпълнявате тези функции, СУБД трябва да използва различни описания на данни.

Фиг. 4. Нива на моделите на данни

Архитектурата на три нива (инфологични, дейталожки и физически нива) позволява да се гарантира независимостта на съхраняваните данни от програмите, които ги използват. Това дава възможност за разработване на система за бази данни, без да се нарушават съществуващите приложения.

Много DBMS разделят работата си на две нива според системата Клиент-сървър. От гледна точка на изпълнението, програмата е разделена на 2 части - клиент и сървър. От страна на клиента (компютър) има връзка с външния свят. На сървърния компютър се намират общите данни за всички клиенти и се изпълнява специална програма - сървър на база данни, който оптимизира изпълнението на клиентските заявки.Основната идея, вградена в тази технология, е да се сведе до минимум количеството данни, предавани по мрежата, тъй като основните загуби на време и откази възникват точно поради недостатъчно висока честотна лента на мрежата.

Така че двустепенната система Клиент-сървър е:

· Клиент - Програма за обработка, тя също е потребител, но също така е приложение програма. Обикновено се занимава с потребителския интерфейс и цялата действителна работа с базата данни се поставя върху рамената на сървъра на базата данни.

· База от сървъри на бази данни (база данни), т.е. Отделна програма, която работи като отделен процес. Изпраща информацията, избрана от базата данни чрез канала за междупроцесорни клиенти. Той е той, а само той, който всъщност работи с данните, които се занимават с поставянето им на диска.

Технологията клиент-сървър, за разлика от технологията файлови сървъри, дава на потребителя по-голяма сигурност, стабилност, последователност, мащабируемост, по-голяма конфиденциалност и надеждност при обработката и съхранението на информация.

В повечето случаи програмата за обработка (клиентска част) се намира на един компютър, а самата база данни се съхранява на друг компютър.

Светът на базите данни става все по-унифициран, което е довело до необходимостта от създаване на стандартен език, който би могъл да функционира в голям брой различни видове компютърни среди.

SQL ( Език на структурирани заявки ) символизира езика на структурираните заявки . SQL е инструмент, предназначен за обработка и четене на данни, съдържащи се в компютърна база данни. Това е език, който ви позволява ефективно да създавате и работите с релационни бази данни.

Като цяло, списъкът с предимствата на SQL, който трябва да се обърне внимание преди всичко, може да бъде представен в следната форма:

· Независимост от конкретни СУБД;

· Преносимост от една компютърна система до друга;

· Наличие на стандарти;

· Поддръжка от Microsoft (ODBC протокол);

· Релационна рамка;

· Структура на високо ниво, наподобяваща английски;

· Способността да изпълнявате специални интерактивни заявки:

· Достъп до софтуер за бази данни;

· Възможност за различно представяне на данните;

· Полезността като език, предназначен за работа с бази данни;

· Способността за динамично дефиниране на данните;

· Поддръжка за архитектура клиент / сървър.

Всички изисквания и технологии за създаване на СУБД, дадени в този раздел, се поддържат от много системи, например: Oracle, MS SQL Server, MySQL, MS Access. Най-надеждни, но и най-скъпи - първият. Най-евтиният, но с по-малко възможности, е последният. Най-добрата система по отношение на разходите, надеждността и характеристиките е MS SQL Server.