Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Социални институции | Функции на социалните институции

Концепцията за социалната институция

Стабилността на социалната система се основава на стабилността на социалните връзки и отношения. Най-стабилните социални отношения са така наречените институционализирани отношения, т.е. отношенията, залегнали в определени социални институции. Това е системата на социалните институции, която осигурява възпроизвеждането на социалната структура в съвременното общество. За човешкото общество винаги е било жизнено важно да се определят някои видове социални отношения, да ги направи задължителни за всички членове или за определена социална група. На първо място, отношенията, които са важни за функционирането на социалната система, например снабдяването с ресурси (храна, суровини) и възпроизводството на населението, изискват такава консолидация.

Процесът на консолидиране на отношенията, насочени към посрещане на непосредствените нужди, е да се създаде строго фиксирана система от роли и статуси. Тези роли и статуси предписват на индивидите правилата на поведение в определени социални отношения. Разработва се и система от санкции, за да се гарантира спазването на установените регулаторни изисквания на нейната основа. В процеса на създаване на такива системи и социални институции възникват.
Модерният термин „институция” произлиза от латинското institutum - установяване, институция. С течение на времето тя придоби няколко значения. В социологията тя се използва предимно за обозначаване на сложни социални единици, които са предназначени да осигурят стабилност и да посрещнат нуждите на социалната система.

Социалната институция е съвкупност от статуси и роли, необходими материални, културни и други средства и ресурси, насочени към изпълнение на определена социално значима функция. От гледна точка на съдържанието, социалната институция е определен набор от целесъобразно ориентирани стандарти на поведение в дадена ситуация. В хода на своята дейност социалната институция въз основа на правилата, които е разработила, нормите на поведение и дейности, стимулира стандартите на поведение, които отговарят на стандартите, като едновременно с това потиска, коригира всякакви отклонения от приетите норми. Така всяка социална институция осъществява социален контрол, т.е. нарежда поведението на членовете на една социална институция, за да изпълнява възможно най-ефективно задачите, възложени на тази институция.

Типология на социалните институции

Основно, което е фундаментално важно за съществуването на цялото общество, не са толкова много социални нужди . Различни изследователи наричат ​​различни номера. Но всяка от тези нужди задължително съответства на една от основните социални институции, предназначени да задоволят тази нужда. Тук се посочват следните социални институции и техните съответни социално значими потребности:
1. Институцията на семейството и брака удовлетворява социалната потребност от възпроизводство и първична социализация на населението.
2. Политическите институции са доволни от социалната нужда да осигурят управление, координират социалните процеси, социалния ред и запазват социалната стабилност.
3. Икономическите институции удовлетворяват социалната нужда от материалната подкрепа за съществуването на обществото.
4. Институтът по култура задоволява социалната нужда от натрупване и трансфер на знания, структуриране на индивидуалния опит, запазване на универсалните идеологически нагласи; В съвременното общество вторичната социализация, най-често свързана с образованието, става важна задача.
5. Институтът на религията (църквата) удовлетворява социалната нужда от осигуряване, структуриране на духовния живот.

Структурата на социалните институции

Всяка от горепосочените институции е сложна система, състояща се от много подсистеми, които също се наричат ​​институции, но те не са първични или подчинени институции, например институцията на законодателна власт в политическата институция.

Социалните институции постоянно се развиват системи. Нещо повече, в едно общество непрекъснато продължава процесът на формиране на нови социални институции, когато определени социални отношения изискват да им се даде по-прецизна структурираност и твърдост. Този процес се нарича институционализация . Този процес се състои от няколко последователни стъпки:
- появата на социално значими потребности, чието удовлетворяване изисква съвместни организирани действия на определен брой лица;
- осъзнаване на общите цели, постигането на които трябва да доведе до задоволяване на основните нужди;
- развитие в хода на естественото социално взаимодействие, често осъществено чрез опити и грешки, социални норми, правила;
- появата и консолидацията на процедурите, свързани с правилата и разпоредбите;
- създаване на система от санкции за поддържане прилагането на правилата и разпоредбите, регулиране на съвместните дейности;
- създаване и усъвършенстване на системата от статуси и роли, обхващаща всички членове на института без изключение.
В процеса на неговото формиране, което може да продължи дълго време, каквото е например с образователна институция, всяка социална институция придобива определена структура, която се състои от следните основни компоненти:
- набор от социални роли и статуси;
- социални норми и санкции, регулиращи функционирането на тази социална структура;
- набор от организации и институции, действащи в рамките на тази социална институция;
- необходимите материални и културни ресурси, които осигуряват функционирането на тази социална институция.

В допълнение, структурата, до известна степен, може да се дължи на специфичната функция на институцията, която отговаря на една от основните нужди на обществото.

Функции на социалните институции

Както вече беше отбелязано, всяка социална институция изпълнява специфичните си функции в обществото. Ето защо, разбира се, тези основни социално значими функции вече са споменати, които са решаващи за всяка социална институция. Междувременно съществуват редица функции, които са присъщи на една социална институция като такава и са насочени предимно към поддържане функционирането на самата социална институция. Сред тях са следните:

Функцията на консолидация и възпроизвеждане на социалните отношения. Всяка институция има система от правила и норми на поведение, които укрепват, стандартизират поведението на своите членове и правят това поведение предсказуемо. Така институтът осигурява устойчивостта на собствената си система, както и на цялата социална структура на обществото.

Интегративна функция. Тази функция включва процесите на сближаване, взаимовръзка и взаимозависимост на членовете на социалните групи, които са повлияни от правилата, нормите, санкциите, съществуващи в тази институция. Това води до увеличаване на устойчивостта и целостта на елементите на социалната структура. Интегративните процеси, извършвани от социалните институции, са необходими за координиране на колективните дейности и решаване на сложни задачи.

Регулаторна функция . Функционирането на социална институция осигурява регулирането на взаимоотношенията между членовете на обществото чрез разработване на модели на поведение. Независимо от вида дейност, в която се занимава индивидът, той много често се сблъсква с институция, призвана да регулира дейностите в тази област. В резултат на това дейността на индивида е предсказуема, желателна за социалната система като цяло.

Функцията за излъчване. Всеки институт се нуждае от нови хора за нормалното му функциониране, както за разширяване, така и за подмяна на персонал. Във връзка с това всеки институт има механизъм, който позволява такъв подбор, което предполага определено ниво на социализация в съответствие с интересите и изискванията на тази институция.

Трябва да се отбележи, че в допълнение към изричните функции социалната институция може да има скрити или скрити (скрити) функции. Латентната функция може да бъде неволен, несъзнателен характер. Задачата за разкриване, определяне на латентни функции е много важна, тъй като те до голяма степен определят крайния резултат от функционирането на една социална институция, т.е. изпълнението на неговите основни или явни функции. Освен това, често латентните функции имат отрицателни последици, което води до появата на неблагоприятни отрицателни ефекти.

Дисфункции на социалните институции

Дейността на една социална институция, както бе споменато по-горе, не винаги води само до желаните последици. Това означава, че социалната институция, освен изпълнението на основни функции, може да доведе до нежелани и понякога еднозначно отрицателни последици. Такова функциониране на социална институция, когато, заедно с ползите за обществото, едновременно му причинява вреда, се нарича дисфункция .

Несъвместимостта на дейността на социална институция с естеството на социалните нужди или нарушаването на изпълнението на функциите й от други социални институции поради подобни несъответствия може да има много сериозни негативни последици за цялата социална система.

Корупцията като дисфункция на политическите институции може да бъде посочена като най-показателен пример тук. Тази дисфункция не само пречи на самите политически институции да изпълняват своите непосредствени задачи, по-специално да спрат незаконните действия, да преследват нарушителите, да контролират дейността на други социални институции. Парализата на властите, причинена от корупцията, оказва огромно влияние върху всички други социални институции. В икономическата сфера секторът на сянката се увеличава, огромни суми не попадат в държавната хазна, са направени преки ненаказани нарушения на действащото законодателство и инвестициите изтичат. Подобни процеси се случват и в други социални сфери. Животът на обществото, функционирането на основните му системи, включително системите за поддържане на живота, които включват основните социални институции, е парализиран, развитието спира, започва стагнация.

По този начин борбата с дисфункциите, предотвратяването на тяхното възникване е една от основните задачи на социалната система, положително решение на което може да доведе до качествена интензификация на социалното развитие, оптимизиране на социалните отношения.

Вижте също:

Личност в системата на социалните отношения

Социални условия и теоретична основа на социологията

Класическият етап на развитие на социологията

Понятие за индивидуалност

Личностна структура

Връщане към съдържанието: Социология

2019 @ ailback.ru