КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Съчетаване на работата с ученето

Вижте също:
 1. I. ИЗБОР НА ТЕМАТА НА РАБОТНАТА ДИСЦИПЛИНА
 2. I. Заглавие на длъжността 1 страница
 3. I. Заглавие на работа 2 стр
 4. I. Заглавие на работа 3 стр
 5. I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА В УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
 6. II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНТРОЛНАТА ОПЕРАЦИЯ
 7. II. Организация на домашна инспекция
 8. II. СПЕЦИАЛНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО РАБОТАТА НА ДЕПОЗИТИТЕ
 9. II.5. Глави на основната част от работата
 10. III. Редът на работа
 11. III. Методология на лекцията
 12. III. Оценка на домашния тест

Член 205. Насърчаване на работниците да съчетават работата с обучението

При установяване на по-висока квалификация (ниво, клас, категория и т.н.) по професия (длъжност) или при придвижване към работа, успешно обучение от работници, висше образование, стаж, преквалификация, общообразователно и професионално образование получават средно специално, висше образование, наличие на академична степен, титла.

Член 206. Гаранции за работници, които учат във вечерни училища и в институции, осигуряващи професионално образование, вечерно или кореспондентно образование.

За работниците, успешно записани във вечерните училища и по указание на работодателя (заявление) или в съответствие със сключените с тях споразумения (за обучение на работници (служители), колективни или трудови) в институции, осигуряващи професионално образование, вечер или кореспонденция образование, по-кратка работна седмица или по-кратка работна работна седмица, като най-малко 50% от средната заплата остава и се отпуска отпуск за обучение Тя е предвидена в членове 208 и 211 от настоящия кодекс.

Член 207. Намаляване на работното време за работници, записани във вечерни училища и в институции, осигуряващи професионално образование, вечерно или кореспондентно образование

За работниците, записани във вечерни училища и в институции, осигуряващи професионално образование, вечер или кореспондентска форма на обучение, през учебната година се установява съкратена работна седмица за един работен ден или съответният брой работни часове (като се съкращава работният ден в през седмицата), като се заплаща най-малко 50% от средната заплата на основното място на работа.

Работодателят има право допълнително да осигури през учебната година, без да се засяга производствената дейност, по искане на работниците, посочени в първата част на този член, седмични дни от работа без заплащане, освен ако не е предвидено друго в колективния трудов договор, договора, трудовия договор.

Раздел 208. Оставете във връзка с обучение във вечерни училища

Служителите, които учат във вечерни училища, се осигуряват за периода на окончателно сертифициране за ниво на общообразователно средно образование с отпуск от най-малко 20 календарни дни, а за нивото на основно общо образование най-малко 9 календарни дни със запазване на средната заплата на основното място на работа.Служителите, които са допуснати до окончателното удостоверяване във външното нареждане за ниво на общообразователно образование, получават отпуск от най-малко 17 календарни дни и тези, които са допуснати до окончателното удостоверяване на нивото на общообразователно средно образование - минимум 20 календарни дни със средната заплата на основното място на работа.

Член 209. Изключен

Член 210. Изключено

Член 211. Отпуск във връзка с обучение в институции за професионално образование, вечерно или допълнително обучение.

Служителите, които изучават по указание (молбата) на работодателя или в съответствие с сключените с тях споразумения (за обучение на работници (служители), колективни или трудови) в институции, предоставящи професионално образование, вечерно или кореспондентно образование, независимо поръчки външни), при условие, че отпускът е със средна работна заплата на основното място на работа със следната продължителност:

1) за периода на извършване на лабораторни упражнения, издържани изпитвания и изпити в академична година:

по първия и втория курс - до 10 календарни дни;

през третата година - до 20 календарни дни;

2) да подготви и предаде окончателното удостоверяване - 20 календарни дни.

Служители, които се обучават в институции, които осигуряват професионално образование вечер или кореспонденция, самостоятелно (по външен ред), при липса на заявление (заявление) на работодателя, договор за обучение на работници (служители) или други основания, или на трудов договор, може да се отпусне без заплащане за срока, предвиден в първата част на настоящия член.

Член 212. Отпуск за приемни изпити за прием в институции, които осигуряват висше и средно специално образование

Служителите, които са допуснати до изпит за допускане до прием в институции, осигуряващи средно специално образование, получават безработен отпуск за най-малко 7 календарни дни, а на институциите, осигуряващи висше образование най-малко 12 календарни дни, без да отчитат времето пътува до мястото на образователната институция и обратно.

Член 213. Изключено

Член 214. Гаранции за служители, които учат в институции, осигуряващи средно специално, висше и следдипломно образование, вечер или кореспондентска форма на обучение

Служителите успешно са се записали в институции, предоставящи:

вторична специалност и висше образование, вечер или задочно форма на обучение в посока (заявление) на работодателя или в съответствие със сключените с тях споразумения (за специалисти по обучение, колективни или трудови) след получаване на първото висше образование се предоставят като минимални гаранции, предвидени в статии 215-216 от този кодекс и други законодателни актове;

средно специално, висше и следдипломно образование, вечер или задочно обучение, при липса на указание на работодателя, договор за обучение на специалисти или други основания, предвидени в колективния или трудов договор, както и при получаване на втория и следващия средномесечен специален, по-висок на образованието може да бъде предоставен безсрочен отпуск за срока, предвиден в член 216 от настоящия кодекс.

Чл. 215. Намаляване на работното време на студентите в институции, осигуряващи средно и висше образование, вечер или кореспондентска форма на обучение

Служители, които учат в институции, които осигуряват средно специално и висше образование, вечер или кореспондираща форма на образование, за период от четири академични месеца преди започване на дипломирането (работа) и / или държавни изпити, имат право на по-кратка работна седмица от един работен ден или съответния брой работни часове (като се намалява работния ден през седмицата), за да се подготвите за курсове с най-малко 50% от средната работна заплата за основния работно място.

Работодателят има право да предостави, в рамките на посочените четири месеца, по искане на служителя, освен това, седмични дни от безработица, освен ако не е предвидено друго в колективния трудов договор, договора, трудовия договор.

Член 216. Оставете във връзка с обучение в институции, осигуряващи средно специално, висше и следдипломно образование, вечерно или кореспондентно образование

Служители, които успешно учат в институции, осигуряващи средно специално образование през вечерната форма на обучение, за периода на изпитната сесия през учебната година получават отпуск:

1) през втората година - до 10 календарни дни;

2) на третия и следващите курсове - до 20 календарни дни.

Служители, които успешно учат в институции, предоставящи висше образование във вечерната форма на обучение, за периода на инсталацията или лабораторната и изпитна сесия през учебната година се отпускат:

1) за първия и втория курс - до 20 календарни дни;

2) на третия и следващите курсове - до 30 календарни дни.

Служители, които успешно учат в институции, предоставящи средно специално и висше образование под формата на кореспондентско образование, за периода на инсталацията или лабораторната и изпитна сесия в академичната година се отпускат:

1) за първия и втория курс - до 20 календарни дни;

2) на третия и следващите курсове - до 30 календарни дни.

Служители, които учат в институции, които осигуряват средно специално и висше образование, вечер или кореспондентска форма на образование, получават отпуск:

1) за периода на провеждане на държавните изпити - 20 календарни дни;

2) за периода на подготовка и защита на проекта за дипломиране (работа) - 90 календарни дни.

Служителите, обучаващи се в институции, които осигуряват следдипломно образование, задочно обучение и успешно изпълняващи индивидуални планове, получават годишен отпуск за изпити за кандидатстване от 15 календарни дни.

По време на ваканции, предоставяни във връзка с обучение в институции, осигуряващи средно специално и висше образование, вечер или кореспондентска форма на образование, средната заплата за служителя остава.

Член 217. Изключено

Член 218. Изключено

Член 219. Отпуск за приемни изпити за прием в институции, които осигуряват следдипломно образование

Служителите, които са допуснати до входни тестове за прием в институции, които осигуряват следдипломно образование, могат да получат отпуск без заплащане за период до 12 календарни дни.

Чл. 220. Плащане на пътуване до местонахождението на институциите, осигуряващи средно специално и висше образование на служители, обучаващи се чрез кореспондентско образование

Работодателят може да плаща за служители в институции, които осигуряват вторично специално и висше образование задочно обучение, да пътува до местонахождението на тези учебни заведения и да се върне на учебните занятия или лабораторни и изпитни сесии веднъж през учебната година в размер на 50% пътуване с подходящ вид транспорт във връзка с процедурата, установена от законодателството за официалните пътувания.

По начина и сумата, предвидени в първата част на тази статия, таксата може да бъде платена за преминаване на държавни изпити или подготовка и защита на проект за дипломиране (работа).

Член 2201. Професионално обучение, висше образование, стаж и преквалификация на работниците

Работодателят предоставя професионално обучение, висше образование, стаж и преквалификация на работниците в случаите и в съответствие с процедурата, предвидена в законодателството, колективния трудов договор, договора, трудовия договор. В други случаи необходимостта от обучение, висше образование, стажове и преквалификация на служителите се определя от работодателя.

Професионалното обучение, висшето обучение, стажа и преквалификацията на работниците се извършват в съответните образователни институции или организации по начина, предписан от правителството на Република Беларус или упълномощен от него орган.

Служителите, които преминават през професионално обучение, висше образование, стаж и преквалификация, работодателят е длъжен да създаде необходимите условия за съчетаване на работата с обучението, да осигури гаранциите, установени с този кодекс, колективен трудов договор, трудов договор.

Когато работодател изпраща работник за професионално обучение, обучение, стаж и преквалификация, на работника се предоставят гаранции, установени от правителството на Република Беларус или упълномощен от него орган.

Необходимостта от професионално обучение или преквалификация на служители за техните собствени нужди се определя от работодателя.

<== предишна лекция | следващата лекция ==>
Член 468. Привеждане на актовете на законодателството в съответствие с този кодекс | Чрез методи за изучаване на обекти

; Дата на добавяне: 2015-06-26 ; ; Изгледи: 104 ; Нарушение на авторски права? ;


Вашето мнение е важно за нас! Дали публикуваният материал е полезен? Да | неТЪРСЕНЕ ПО САЙТА:


Препоръчителни страници:

Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2018) година. Всички материали, представени на сайта само с цел запознаване с читателите и не извършват търговски цели или нарушаване на авторски права! Последно добавяне на IP: 11.45.9.12
Повторно генериране на страницата: 0.007 сек.