КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Член 44. Лицензионно споразумение
Вижте също:
 1. III. Характеристики на сключването и изпълнението на договора
 2. V. Договори (клауза 1, клауза 1, член 8 от Гражданския кодекс).
 3. VI. Валидност на договора във времето
 4. VII. Недоговорни задължения (правоприлагане)
 5. Споразумение с Агенцията
 6. Споразумение с Агенцията
 7. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АГЕНТИ
 8. Споразумение с Агенцията
 9. Споразумение с Агенцията.
 10. Споразумение с Агенцията.
 11. Споразумение с Агенцията.
 12. Административни правни споразумения като правна форма на управление

1. Съгласно лицензионното споразумение притежателят на правото (лицензодателят) предоставя на потребителя (лицензополучателя) разрешение да използва съответния обект на авторско право или сродни права.

Лицензиантът може да използва обекта на авторско право или сродни права по начини, които са изрично предвидени в лицензионното споразумение.

2. Съгласно договор за изключителен лиценз, лицензодателят предоставя на лицензополучателя правото да използва обекта на авторското право или сродните му права по определен начин в границите, установени в договора.

В този случай лицензодателят няма право да използва и разрешава на други лица да използват обекта на авторското право или сродните му права в предоставената на лицензополучателя част, но си запазва правото да използва и разрешава на други да използват обекта на авторското право или сродните му права в частта, която не е предоставена на лицензополучателя.

3. Съгласно договор за обикновен (неизключителен) лиценз, лицензодателят предоставя на лицензополучателя правото да използва обекта на авторското право или сродните му права, като лицензодателят си запазва правото да използва обекта на авторското право или сродните му права и правото да издава лиценза на други лица.

4. Лицензионното споразумение се заплаща, освен ако това споразумение не предвижда друго. Възнаграждението се определя в лицензионния договор като процент от дохода за съответния метод на използване на обекта на авторското право или сродните му права, като фиксирана сума или по друг начин.

5. Лицензионното споразумение трябва да съдържа условия за срока на валидност и на територията, в която е разрешено използването на обекта на авторското право или сродните му права.

6. Лицензиантът има право да предостави на други лица (подлицензи) правото да използва обекта на авторското право или сродните му права само ако е изрично предвидено в лицензионното споразумение и в рамките на правомощията, предоставени на лицензополучателя с това споразумение.

7. Лицензионното споразумение трябва да бъде сключено в писмена форма, освен ако не е предвидено друго в част втора от тази клауза и в член 45, точка 6 от този закон.

Сключването на лицензионно споразумение за предоставяне на право на използване на компютърна програма или база данни се разрешава, като всеки лицензополучател се присъединява към съответния лицензодател по споразумението за присъединяване, чиито условия са посочени върху закупената компютърна програма или копие на базата данни или върху всяка опаковка или приложено към всяко копие. Започването на използването на такава компютърна програма или база данни от лицензополучателя означава нейното съгласие за сключването на договора.

Член 45. Договор за автор

1. Споразумението за авторски права е лицензионен договор, в който авторът на произведението работи като лицензодател.Правилата за лицензионно споразумение, предвидено в член 44 от този закон, се прилагат за съгласието на автора, като се вземат предвид характеристиките, установени в този член.

2. Споразумението за авторски права трябва да предвижда специфично използване на произведението. Ако договорът за автор е платен, той трябва да определи размера на възнаграждението на автора или процедурата за определяне на размера на възнаграждението на автора за всеки метод на използване на произведението, реда и условията за неговото заплащане.

3. В договора за авторско право не може да съществуват условия за срока на валидност и за територията, в която е позволено ползването на произведението.

Ако не е налице условие за съгласието на автора за срока на неговата валидност, авторското съгласие може да бъде прекратено от автора след три години от датата на сключването му, ако лицензополучателят е писмено уведомен за това не по-малко от три месеца преди прекратяването на договора.

Ако няма условие за съгласието на автора на територията, в която е разрешено използването на произведението, валидността на споразумението е ограничена до територията на Република Беларус.

4. Ако в авторското съгласие за възпроизвеждането на произведението авторското възнаграждение се определя като фиксирана сума, тогава споразумението трябва да установи максималния брой копия на произведението, които могат да бъдат копирани.

5. Ако споразумението за авторско право предвижда правото на лицензополучателя да сключи споразумение за подлицензиране, в споразумението за авторски права се посочва делът на възнаграждението, получено от лицензополучателя от подлицензополучателя, което лицензополучателят трябва да плати на автора. Същевременно възнаграждението, получено от автора за използването на произведението от подлицензополучателя, не може да бъде по-малко от възнаграждението, което лицензополучателят трябва да плати за подходящия начин за използване на произведението в съответствие с условията на споразумението за авторски права, освен ако изрично не е предвидено друго в споразумението за авторски права.

6. Съгласието на автора за използването на произведението в периодични издания може да бъде сключено устно.

Член 46. Договор за създаване и използване на обекта на авторското право или сродните му права

1. Авторът (изпълнителят) може да поеме по силата на договора задължението за създаване на произведение (изпълнение) в бъдеще и да даде на клиента, който не е негов работодател, правото да използва тази работа (изпълнение).

Договорът следва да определя естеството на произведението (изпълнението), което ще бъде създадено, както и целите или методите за неговото използване.

2. Работата (изпълнението), чието създаване е предвидено в договора, се прехвърля на клиента в срока, предвиден в договора.

Ако авторът (изпълнителят) не предостави на клиента създаденото произведение в рамките на срока, предвиден в договора, той е длъжен да компенсира действителните щети, причинени на клиента, освен ако не докаже, че нарушението на крайния срок е настъпило без негова вина.

Материалният обект, в който е въплътена работата (изпълнението), се прехвърля на клиента в имота, освен ако не е предвидено друго в договора.

3. Договорът съдържа условие за размера на възнаграждението за създаването на произведение (изпълнение) или за процедурата за неговото определяне, както и условие за процедурата по неговото плащане.

Договорът може да предвиди задължението на клиента да заплати на автора (изпълнителя) аванс за сметка на възнаграждението, предвидено при създаването на произведението (изпълнение).

Договорът може да съдържа условие за размера на възнаграждението за използването на произведението (изпълнение) или за процедурата за неговото определяне или за свободното използване на произведението (изпълнение).

4. Условията на договора, ограничаващи автора (изпълнителя) при създаването на бъдеща работа (изпълнение) от определен вид или в определена област, се признават за невалидни.

5. Договорът, който задължава автора (изпълнителя) да предостави на клиента изключителни права върху произведения (изпълнения), които той ще създаде в бъдеще, е невалиден.

6. Споразумението за създаването и използването на обекта на авторското право или сродните му права е в писмена форма.

ГЛАВА 6
КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ