КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Договори за предоставяне на одиторски услуги
Вижте също:
 1. II. Информация за услугите, реда за регистрация на хотелско настаняване и платежни услуги
 2. II. Стандарт за държавна служба
 3. III. Подредбата на услугата 1 страница
 4. III. Подредбата на услугата 2 стр
 5. III. Подредбата на услугата 3 страница
 6. III. Редът на услугата 4 страница
 7. III. Подредбата на услугата 5 страници
 8. III. Редът на услугата 6 стр
 9. III. Редът на сервиз 7 стр
 10. III. Редът на услугата 8 страници
 11. IV. Отговорност на изпълнителя и потребителя за предоставянето на услуги
 12. V. Договори (клауза 1, клауза 1, член 8 от Гражданския кодекс).

Този вид платени услуги е насочен основно към бизнеса. Съгласно чл. 1 от Федералния закон от 7 август 2001 г. N 119-ФЗ "На одита" * (77) одитът е предприемаческа дейност за независима проверка на счетоводни и финансови счетоводни отчети на организации и индивидуални предприемачи.

Одиторските организации (отделните одитори), заедно с действителните одиторски служби, могат да предоставят услуги, свързани с одита:

формулиране, възстановяване и поддържане на счетоводство, изготвяне на финансови (счетоводни) отчети, счетоводни съвети;

данъчни консултации;

анализ на финансовата и икономическа дейност на организациите и отделните предприемачи, икономическо и финансово консултиране;

управленско консултиране, включително тези, свързани с преструктурирането на организации;

правни съвети, както и представителство в съдебни и данъчни органи по данъчни и митнически спорове;

автоматизация на счетоводството и въвеждане на информационни технологии;

оценката на имотите, оценката на предприятията като комплекси от имоти, както и бизнес рискове;

разработване и анализ на инвестиционни проекти, изготвяне на бизнес планове;

маркетингови изследвания;

провеждане на изследователска и експериментална работа в областта на одиторските дейности и разпространение на техните резултати, включително на хартиен и електронен носител;

обучение по реда, определен от законодателството на специалистите от Руската федерация в области, свързани с одиторската дейност;

предоставяне на други услуги, свързани с одиторски дейности.

Одиторските организации и отделните одитори са забранени да извършват друга стопанска дейност, с изключение на извършването на одит и предоставянето на свързани услуги. В това отношение одитът, както и много други видове платени услуги, подлежат на лицензиране, а специалистите в тази област - сертифициране за правото да извършват одиторски дейности (членове 16 и 17 от Закона за одита) * (78). Освен това, съгласно чл. 13 от Закона за одита при извършване на задължителен одит, одиторската организация е длъжна да застрахова риска от отговорност за нарушение на договора. Законът за одита също така установява специални изисквания за независимостта на одиторските организации и на отделните одитори (член 12 от Закона за одита).

Съгласно чл. 8 от Закона за одита, одиторските организации и отделните одитори са задължени да пазят тайни за операциите на одитираните лица и лицата, на които са предоставени услуги, свързани с одита (одиторски тайни). Одиторските организации и отделните одитори са длъжни да гарантират безопасността на получените и / или съставените от тях данни и документи при извършването на одиторска дейност и не могат да прехвърлят посочената информация и документи или техни копия на трети лица или да ги разкриват без писменото съгласие на организации и / , по отношение на които е извършен одитът и са предоставени услуги, свързани с одита (с изключение на случаите, предвидени от федералните закони).В случай на разкриване на информация, представляваща одиторска тайна, одиторска организация, отделен одитор, упълномощен федерален орган, както и други лица, които имат достъп до информация, съставляваща одитна тайна, одитирано лице или лице, на което са предоставени одитни услуги, както и одиторски организации и отделни одиторите имат право да искат обезщетение от извършителя.

Документи на разположение на одитираща организация и отделен одитор, съдържащ информация за операциите на одитирани лица и лица, с които са сключени договори за одит, се предоставят изключително чрез съдебно решение, упълномощено от това решение, на лица или държавни органи на Руската федерация в случаите, предвидени в нормативните актове на Руската федерация за тяхната дейност.

Одиторът, както и услугите, които го придружават, се появяват въз основа на договора за предоставяне на одиторски услуги * (79). В съответствие с чл. 5 от Закона за одита при извършване на одит, одиторските организации и отделните одитори имат право да определят самостоятелно формите и методите за извършване на одита, да проверят изцяло документацията, свързана с финансовата и икономическата дейност на одитираното предприятие, както и действителното присъствие на всяко имущество, записано в тази документация, служителите на одитираното лице имат устни и писмени обяснения по въпроси, възникващи по време на одита.

В случаите, когато одитираното лице не представи цялата необходима документация или по време на одита, одитирани са одитирани обстоятелства, които имат или могат да окажат значително влияние върху становището на одитиращата организация или на отделния одитор относно степента на достоверност на финансовите (счетоводните) отчети на одитираното предприятие, одиторските организации и отделните одитори имат право да откажат да извършат одит проверка или изразяване на мнение относно надеждността на финансовите (счетоводните) отчети в одита за затвора.

Същевременно одиторските организации и отделните одитори са натоварени с извършването на одит в съответствие с изискванията на законодателството, като осигуряват на одитираното лице необходимата информация относно изискванията на законодателството, свързано с одита, както и регламентите, на които се основават констатациите и заключенията от одита. организация или отделен одитор, в срока, определен в договора за предоставяне на одиторски услуги, да прехвърли сключения одит а не одитирано лице или лице, което е сключило споразумение за одиторски услуги, за да гарантира безопасността на получените и съставените по време на одита документи и да не разкрива тяхното съдържание без съгласието на одитираното лице или лице, което е сключило споразумение за одиторски услуги (освен ако това се изисква от закона) ,

В съответствие с чл. 6 от Закона за одита при провеждане на одит, одитирано лице или лице, което е сключило споразумение за предоставяне на одиторски услуги, е длъжно да създаде одиторска организация (отделен одитор) за своевременния и пълен одит, да му окаже съдействие при своевременен и пълен одит, да предостави информация и документацията, необходима за осъществяване на одита, да предостави с устни или писмени искания на одиторите или одиторските организации обяснение и да потвърди както и да изискват информация от трети страни, необходима за извършване на одит, и да не предприемат никакви действия, за да ограничат обхвата на проблемите, които трябва да бъдат изяснени по време на одита, както и незабавно да премахнат одиторите, идентифицирани по време на одита проверка на нарушения на счетоводните правила и изготвяне на финансови (счетоводни) отчети.

Клиентите на одиторските служби трябва незабавно да плащат за услугите на одиторски организации (индивидуални одитори) в съответствие с одиторския договор, включително и в случаите, когато заключенията от одитния доклад не са съгласни с позицията на служителите на одитираната организация, както и в случай че одиторите не завършат напълно работата си причините за това.

Съгласно параграф 2 от чл. 12 от Закона за одита, редът за плащане и размерът на паричното възнаграждение на одиторските организации и отделните одитори за извършване на одит (включително задължително) и предоставяне на свързани услуги се определят от договорите за предоставяне на одиторски услуги и не могат да бъдат зависими от изпълнението на изискванията на одитирания лицата относно съдържанието на заключенията, които могат да бъдат направени в резултат на одита.

В съответствие с чл. 9 от Закона за одита, установяването на единни изисквания за процедурата за извършване на одиторска дейност, изграждане и оценка на качеството на одита и свързаните с него услуги, както и за подготовката на одиторите и оценяването на тяхната квалификация са установени от правилата (стандартите) на одиторските дейности. Правилата (стандартите) на одиторските дейности са разделени на федерални правила (стандарти) за одиторски дейности, вътрешни правила (стандарти) за одиторски дейности в професионалните одиторски асоциации, както и правила (стандарти) за одиторска дейност на одиторски организации и отделни одитори.

Федералните правила (стандарти) за одиторските дейности се одобряват от правителството на Руската федерация и са задължителни за одиторските организации, отделните одитори, както и за одитираните лица, с изключение на разпоредбите, за които е посочено, че имат съвещателен характер. Вътрешните правила (стандарти) за одиторските дейности и правилата (стандартите) на одиторските дейности на одиторските организации и на отделните одитори не могат да противоречат на федералните правила за одиторски дейности и не могат да бъдат по-ниски от изискванията на федералните правила за одиторски дейности.

Одиторските организации и отделните одитори в съответствие с изискванията на законодателните и други регулаторни нормативни актове на Руската федерация и федералните правила за одиторски дейности имат право самостоятелно да избират методи и методи на работата си, с изключение на планирането и документирането на одитите, изготвянето на работна документация на одитора, извършени в съответствие с федералните правила (стандарти) за одит.

Формата на изразяване на становището на одиторска организация или отделен одитор относно надеждността на финансовите (счетоводните) отчети на одитираното предприятие и съответствието на неговите счетоводни процедури с законодателството на Руската федерация е одитен доклад. Одитният доклад е официален документ, предназначен за ползвателите на финансовите (счетоводните) отчети на одитираните образувания, съставени в съответствие с федералните правила (стандарти) за одиторски дейности. Формата, съдържанието и процедурата за представяне на одиторския доклад се определят и от федералните правила (стандарти) за одиторските дейности (чл. 10 от Закона за одита).

Съгласно чл. 11 от Закона за одита изготвянето на умишлено невярно одиторски доклад води до отговорност на отделен одитор или одиторска организация. В този случай лицензът за извършване на одиторска дейност се анулира и лицето, което е подписало такова заключение, е лишено от удостоверението за правоспособност на одитора и може да бъде подведено под отговорност в съответствие с законодателството на Руската федерация. Очевидно е, че фалшив одиторски доклад се признава като такъв само с решение на съда.

Независимо от наличието на специални разпоредби, уреждащи спецификата на одиторската дейност в определени сфери на икономическата дейност (банкиране, пазар на ценни книжа и др.), Те не установяват особеностите на договорните отношения между изпълнителите и клиентите. Ето защо при сключването и изпълнението на този тип услуги страните следва да се ръководят от правилата на Чл. 39 от Гражданския кодекс и Закона за одита.