КАТЕГОРИИ:


Търговско ефективност (финансова обосновка)
Търговско ефективност се изчислява за целия проект и участниците въз основа на техните вноски. Ефектът, който е създаден по време на месец, тримесечие или година - е потокът на истински пари. В резултат на инвестицията или оперативни (оперативни) дейностите може да бъде положителен или отрицателен. В случай, че доходите (приток) на средства надвишава консумация (отлив) на средства , Резултатът е положителен: , Загуба или отрицателно, в резултат на дейността на инвестиционните и експлоатационните та година ще бъде най- , Общият резултат от проекта през целия си живот се определя като сума от ефектите на всяка година:

,

където - срокът на годност на инвестиционния обект от началото на авансови плащания и до премахване на материалните капиталови инвестиции.

Финансовото състояние на фирмата се определя от следните групи показатели: доходност, оборот, заеми, финансова стабилност, платежоспособност, ликвидност, оборотен капитал.

Показателите за рентабилност са: възвръщаемост на продажбите (съотношението между брутната и нетната печалба на себестойността на продажбите), възвръщаемостта на капитала (съотношение на брутния или нетния доход от средната годишна стойност на имота) и др.;. да Оборот - съотношение общия оборот на капитала (отношението на обема на продажбите (продажба) на средната стойност на имота), съотношение оборот (съотношението на броя на календарните дни в годината (365 дни) до броя на оборотите) и др.;. Показатели за заемане - съотношение на дълга и собствения капитал термин коефициент на привлечените средства; индикатори за финансова стабилност - съотношение на финансовата стабилност (съотношението между собствен капитал и дългосрочни заеми към средната стойност на имота), възвръщаемост на дългосрочен заем, доходите от трафик на хора; показатели за платежоспособност - съотношението на общия размер на дълга към общия коефициент на покритие на активите на заемите; показателите за ликвидност активи - абсолютно съотношение, междинни актуалните съотношения, коефициент на гъвкавост.

Въз основа на анализ на тези показатели се определят от бъдещите резултати от стопанската дейност на предприятието: периода на откупуване на инвестициите, рентабилността на продукта и производството, равнището на доходите са достатъчни за плащането на данъци, дивиденти, кредитни и създаването на различни фондове.