КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Източник: ОИСР (2004 г.), Инвентаризация на регулаторното въздействие (RIA), Париж
Вижте също:
 1. АКРОНИМИ И МЕТАНАЛИЗА
 2. Анализ на проблема с детския труд в световен мащаб
 3. Анализ чрез синтез
 4. Анализ на качеството на активите
 5. Анализ на приходите
 6. Анализ на управлението
 7. Анализ на капсулирания трафик
 8. Анализ на случая
 9. Анализ на случая
 10. Никога не съм бил в Париж.
 11. Въздействие
 12. ПСИХО-АНАЛИЗ И СЪЗДАВАНЕ НА ФАКТИТЕ В ПРАВНА ПРОЦЕДУРА 1 страница

Например в Обединеното кралство ODS се прилага за всички регулаторни органи, включително тези, идващи от органи на ЕС, които могат да окажат въздействие върху частния сектор, благотворителния сектор и малките предприятия.

В Австралия, провеждането на редица ODS (Регулаторно въздействие, RIS) е задължително по отношение на законите и разпоредбите, засягащи бизнеса и конкуренцията, т.е. когато тези действия засягат: а) достъп до пазари; б) цени и доставки; в) регулиране на качеството и наличността на стоки (услуги); г) ограничаване на възможността за разпространение на информация за продукт (реклама и др. .), д) регулират цените на суровините, използвани за производството на стоки, д) налагат значителни разходи за бизнеса или предоставят ползи на отделни дружества. В същото време агенцията, която предлага приемането на подходящо регулаторно действие, координира решението за провеждане на ОРВ в централния координиращ орган.

--------------------------------

<1> ОИСР (2004 г.). Инвентаризация на регулаторния анализ на въздействието (RIA). Париж.

Б. Редица страни използват двуетапен подход за провеждане на ОРВ. Става въпрос за диференцирания интензитет и дълбочина на ОРВ във връзка с регулаторните мерки от различен тип. Предварителната (непълна) ОРВ се извършва по отношение на всички регулаторни мерки и въз основа на нея се определят актовете, които са обект на задълбочени (пълно) ОРВ. Той използва както обективни критерии (като правило това са размерът на разходите, свързани с предприемането на регулаторни действия1, или наличието на последици в определени области (конкуренция, отвореност на пазарите, заетост, иновации, инвестиции и т.н.) и субективни (оценени) знаци ("значителни последици" и др.) В някои страни се използва система за изключване от ОРВ, по-специално в редица правни системи ODS не се изпълнява по отношение на проектодокументи, чието приемане е продиктувано от международни задължения.

--------------------------------

<1> Така че, в САЩ този праг е 100 милиона долара, в Канада - 50 милиона долара.

Подходът в две стъпки при условия на ограничени ресурси позволява да се организира провеждането на ОРВ във връзка с най-значимите проекти, т.е. тези, които наистина го изискват. Във всеки случай се препоръчва на държавите, които се захващат с въвеждането на системата за ОРВ и липсват финансови ресурси, установени практики и специалисти.

Г. Накрая, следва да се отбележи, че механизмите за ОРВ могат да се прилагат както за проектите на правни разпоредби, така и за съществуващото законодателство. Освен това осъществяването на правен мониторинг изпълнява важни методологични и контролни функции по отношение на процедурите за предварителна оценка на ефективността: анализът на факторите, които на практика са повлияли на ефективността на дадена правна рецепта, дава основание за прогнозна оценка на ефективността на законодателството. Освен това, като се вземе предвид фактът, че в бъдеще резултатите от ОРВ ще бъдат проверени, то стимулира държавните служители и експерти да оценят по-добре възможните последици от мерките за регулаторно въздействие.Общи подходи за оценка на въздействието на дадена мярка

регулаторното въздействие

Методологиите за определяне и оценка на въздействието на регулаторните мерки, използвани в различните страни, се различават значително в зависимост от общия подход, възприет за оценка на ефектите и целите на ОРВ, които на свой ред се определят от приоритетите на правителствената политика, наличните ресурси и вкоренените практики на ОРВ. ,

Подходи за измерване на въздействието на регулаторните мерки в страните от ОИСР:

Различните подходи към оценката на регулаторното въздействие се определят от гледна точка на проблема и различията в областите на анализа, обектите на ОРВ и приоритетите:

- в Нидерландия системата използва анализ на бизнес ефекта, като се вземат предвид последиците от решенията за бизнес сектора;

- в Чешката република механизмите за анализ на финансовите въздействия и въздействието върху икономиката са предназначени да оценят социално-икономическите ефекти;

- във Франция методологията за ОРВ позволява предварителна оценка на разходите за предприятията и публичните органи, причинени от регулаторните мерки;

- в Австрия и Португалия се изчислява ефектът от правните разпоредби върху държавните бюджети;

- във Финландия съществува система от отделни механизми за оценка на последиците за бюджета, икономическата сфера, околната среда, обществото, здравния сектор и т.н. Тези механизми не са свързани помежду си, съответните процедури се извършват от различни министерства;

- в Белгия се извършва оценка на риска от неефективността на правните разпоредби в областта на общественото здраве, безопасността и опазването на околната среда;

- в Гърция, Ирландия, Испания и Швеция се използват списъци на последиците, които регулаторните мерки могат да имат;

- В Мексико се използват три вида ОРВ: най-пълната версия на ОРВ, редовни ОРВ и периодични ОРВ.

Съответно в различни страни, използващи механизми за ОРВ, се прилагат различни методологии (техники) за определяне и оценка на възможните последствия от предприемането на регулаторни действия. Освен това в редица държави се прилагат паралелно няколко различни метода, като изборът на методология зависи от конкретния случай.

Най-често срещаните методологии включват:

- различни форми на анализ на положителните и отрицателните последици (ползи и разходи) на регулаторните мерки, наречени анализ на разходите и ползите (АРП), интегриран анализ на въздействието (МИС) и др .;

- различни форми на анализ на разходната ефективност (анализ на разходната ефективност);

- форми на оценка на финансовото въздействие (финансова оценка);

- някои видове анализ на определени видове последствия (оценка на административната тежест, оценка на последствията за определени групи от населението и групи по интереси (бизнес, потребители, социално незащитени групи и т.н.);

- оценка на риска (действително приложена заедно с методите, изброени по-горе).

Разгледайте някои от тези методологии по-подробно.

А. Анализ на положителните и отрицателните ефекти от регулаторните мерки (анализ на разходите и ползите, АРП) <1>.

--------------------------------

<1> Анализът на методологията на АРП се основава на документи от ЕС, ОИСР и Австралия. Вижте, наред с другото: Наръчник за регулиране на най-добрите практики. Австралийското правителство, 2007 г. Ръководство за оценка на въздействието на регулирането // Кабинетна служба, Лондон: Звено за въздействие на нормативната уредба, 2003 г. Австралийската общност, Ръководство за анализ на ползите от разходите, януари 2006 г. Австралийската общност, Въведение в разходната полза Методологии за анализ и алтернативни оценки, януари 2006 г., Европейска комисия (2009 г.), Насоки за оценка на въздействието, 15 януари 2009 г. (SEC (2009) 92). Европейска комисия (2009 г.), Насоки за оценка на въздействието, Част III: Приложения към насоките за оценка на въздействието, 15 януари 2009 г.

ЦБ е основната методология за регулаторна оценка, използвана в страните, които са най-отдалечени от пътя за изпълнение на ОРВ. Освен това в документите на ОИСР използването на АРП се определя като цел, към която трябва да се стремят държавите, които прилагат механизми за ОРБ. CBA, за разлика от други методи:

- предоставя на регулаторните органи количествена информация относно последиците от регулаторното решение и неговите алтернативи;

- прави регулаторите да вземат предвид целия спектър от положителни и отрицателни ефекти от вземането на решения, затруднява вземането на решения, които служат на интересите само на определени социални групи;

- като използва единна методология за количествено определяне на ефектите от регулаторните мерки, позволява сравняване на алтернативни решения на проблем, осигурява съгласуваност на държавната политика;

- като взема предвид различните взаимовръзки между регулаторната мярка и различните сфери на обществения живот, тя позволява на регулаторния орган да взема най-ефективното решение;

- ви позволява да вземете предвид и да сравните разходите за прилагане на различни решения;

- въз основа на използването на количествени критерии, позволява да се сведе до минимум субективният характер на оценките.

НЕА първоначално започна да се прилага през 70-те години на ХХ век. в Съединените щати като аналитичен метод за измерване на въздействието на регулаторните мерки, както и основа за определяне на най-ефективното решение сред наличните алтернативи. Изборът между различните версии на решенията се основаваше на критерия за икономическа ефективност, който "откъсва" от икономическа гледна точка по-малко ефективни възможности за обществена политика. Това е причината за тесните критики към методологията на паричния съвет, упреквайки се предимно за пренебрегването на моралните ценности, за трудността при измерването на редица последствия и следователно за тяхното недостатъчно счетоводство, както и за социалната несправедливост на стандарта CBA, която не отчита разпределението на ползите и разходите между различни социални групите, чувствителността на групите с различен доход към необходимостта да се платят някои ползи (това е пряко свързано с вероятността от резултатите от използването на техниката, базирана на едва "желанието да се плаща" се използва за изчисляване на редица регулаторни мерки и последиците).

--------------------------------

<1> Виж по-специално: Frank RH Op. съч. P. 77 - 94; Richardson HS Op. съч. П. 135-168; Nussbaum MC Op. Cit. P. 169-200; Австралия, Ръководство за анализ на ползите от разходите, януари 2006 г., стр. 93-96.

Под влияние на тази критика, АРП в продължение на няколко десетилетия е значително преобразувано в разширяване на списъка с последствията, които са взети под внимание (включително количествено измерими), като се отчита разпределението на ефекта от регулаторните мерки между различните социални групи ("определящи победителите и губещите"), като се използват критерии за качествена оценка, възможността за избор на решение, което не отговаря на критерия за максимална икономическа ефективност. Изгубени в математическата точност на анализа, разглежданата методология се освободи от редица от гореспоменатите недостатъци.

Всъщност понастоящем редица държави са разработили по-общ модел за ОРВ, основаващ се на аналитични методи на анализ на разходите и разходите, който обединява редица други методологии за оценка на въздействието, наречени интегриран анализ на въздействието (IIA) или "мек" анализ на риска. Съответно, в рамките на разглежданата методология, аспектите, които преди бяха извън НАО, а именно правилата за определяне на проблема, които трябва да бъдат решени, целите на регулаторния орган и отразяването им в системата от индикатори, идентифициране на алтернативни решения на проблема, оценка на риска и анализ на чувствителността на резултатите. регулаторни мерки спрямо различни фактори. С други думи, в страните, които са най-напреднали по пътя на регулаторната реформа, ODS съществува под формата на паричен съвет, чиято методология обхваща всички етапи на ОРВ.

--------------------------------

<1> Jacobs SH Op. съч. Стр. 28.

Ето защо днес е трудно да се говори за всяка обща методология на НАО, използвана в повечето правни поръчки. Като се има предвид общата логика, процедурите и методите за паричен съвет се различават значително, по-специално, когато е възможно, чрез използване на качествени методи за анализ на въздействието, в зависимост от степента на отчитане на трудно определящите се последици в съответствие с използваните методологии за количествено определяне на тези ефекти, в зависимост от степента на отчитане на ефектите от разпределението на обезщетенията разходите между различните социални групи, правилата и критериите за избор между алтернативни решения, възможността за използване на алтернативни методи в рамките на МСС аналитична линия и др.

Също така трябва да се има предвид, че в повечето страни дълбочината на АРП се определя от естеството на решавания проблем. Ако според предварителния анализ мярката за регулаторното въздействие не е свързана с налагането на значителни разходи на тези или на други групи от населението, АРП се осъществява по съкратен сценарий, който не включва широкомащабни проучвания на възможните ефекти.

По-долу разглеждаме основната логика на АРП, която е присъща на повечето страни, използвайки този метод за оценка на въздействието на регулаторните мерки1.

--------------------------------

<1> Анализът на методологията на АРП се основава на документи от ЕС, ОИСР и Австралия. Вижте, наред с другото: Наръчник за регулиране на най-добрите практики. Австралийското правителство, 2007 г .; По-добро разработване на политики: Ръководство за оценка на въздействието на регулирането // Кабинетна служба, Лондон: Звено за въздействие на нормативната уредба, 2003 г .; Австралия, Ръководство за анализ на ползите от разходите, януари 2006 г. Австралия, въведение в анализа на разходите и ползите и методологиите за алтернативна оценка, януари 2006 г .; Европейска комисия (2009 г.), Насоки за оценка на въздействието, 15 януари 2009 г. (SEC (2009) 92); Европейска комисия (2009 г.), Насоки за оценка на въздействието, Част III: Приложения към насоките за оценка на въздействието, 15 януари 2009 г.

Логиката на избора на регулаторно решение, основаващо се на метода на СБА, се характеризира със следната последователност от стъпки:

1) идентифициране на проблема, включително определяне на базовия сценарий, при който ще се развият събития при отсъствие на регулаторна намеса;

2) определяне на целите на регулаторната намеса, създаване на система от количествено измерими показатели, които да характеризират степента на постигане на тези цели;

3) определяне на списъка с възможни регулаторни мерки, както и алтернативни решения на проблема, които не са свързани с правителствено регулиране; като посочи сред алтернативите най-обещаващите варианти, чиито последици трябва да бъдат внимателно анализирани;

4) определяне на посочените варианти на списъка с положителни и отрицателни последици; определянето им за количествено измерими показатели (показатели);

5) прогнозиране на разпределението на положителните и отрицателните последствия във времето (година след вземането на решения);

6) монетизирането на последствията от разглежданите решения на проблема;

7) дисконтиране на ползите и разходите;

8) изчисляване на нетния ефект от разглежданите решения върху проблема;

9) анализът на "чувствителността" на различни решения към редица променливи, чиято стойност по време на анализа е трудно да се предвиди; анализ на риска от неефективността на разглежданите решения на проблема;