КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Териториално публично образование. 11 страница
Вижте също:
 1. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА СЛАБИТЕ 1 страница
 2. МЕТАПСОХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 2 стр
 3. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ 3 страници
 4. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 4 стр
 5. МЕТАПСХОЛОГИЧЕСКО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 5 страници
 6. МЕТАПСХОЛОГИЧНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 6 стр
 7. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 7 стр
 8. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 8 стр
 9. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПСИХО-АНАЛИТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДИ 1 страница
 10. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПСИХО-АНАЛИТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДИ 10 страница
 11. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПСИХО-АНАЛИТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДИ 11 страница
 12. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПСИХО-АНАЛИТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДИ 12 стр

Субсидиите от фонда се предоставят на съставните единици на Руската федерация (общини), определени въз основа на резултатите от подбора и изпълняваните програми за реформа на регионалните (общинските) финанси или етапите им.

Насоките и процедурите за използване на субсидиите от фонда се определят от изпълнителните органи на учредителните единици на Руската федерация (местните власти) в съответствие с федералното законодателство, законодателството на учредителните единици на Руската федерация, правните актове на местните власти и Правилника за предоставяне на субсидии за реформиране на регионалното и общинското финансиране.

Бе създаден фонд за съфинансиране, за да се гарантира, че бюджетите на други нива на бюджетната система предоставят субсидии за финансиране на приоритетни разходи, независимо от техния характер (включително бюджетни инвестиции в регионална и общинска собственост), като се използват единни принципи за разпределението на тези средства, Руската федерация за 2007 г. <1>.

--------------------------------

<1> Вижте: Бюджетното съобщение на президента на Руската федерация към Федералната асамблея от 30 май 2006 г. "По фискалната политика през 2007 г." // Пенсионно осигуряване. 2006 г., стр. 6.

Това позволява в рамките на единна методология да се увеличи прозрачността и обективността на разпределението на субсидиите, отпуснати за подпомагане на органите на други равнища при упражняване на предоставените им правомощия, а също така дава възможност на субектите на Руската федерация или общините да вземат решения относно тяхното изразходване.

Федералният компенсаторен фонд се формира в рамките на федералния бюджет, за да предоставя безвъзмездни средства за изпълнение на задълженията за разходване на съставните единици на Руската федерация и / или общините.

Субсидиите за бюджета на субектите на Руската федерация от федералния бюджет се разпределят между субектите на Руската федерация в съответствие с методите, одобрени от правителството на Руската федерация в съответствие с изискванията на БК на Руската федерация, федералните закони и нормативните актове на президента на Руската федерация и правителството на Руската федерация. В състава на бюджетите на учредителните единици на Руската федерация и местните бюджети могат да бъдат създадени подобни средства.

В допълнение към бюджетните фондове, изброени по-горе, федералният бюджет за следващата финансова година и периода на планиране предвижда създаването на резервен фонд на президента на Руската федерация в размер на не повече от 1% от одобрените разходи на федералния бюджет. Средствата на Фонд "Президентски резерв" се използват за финансиране на непредвидени разходи.

Използването на бюджетни кредити от резервния фонд на президента на Руската федерация се извършва въз основа на постановления и разпореждания на президента на Руската федерация.Не е позволено да се използват ресурсите на резервния фонд на президента на Руската федерация за провеждане на избори, референдуми, отразяване на дейността на президента на Руската федерация.

Също така в разходната част на бюджетите на бюджетната система на Руската федерация по чл. 81 BK на Руската федерация предвижда създаването на резервни фондове на изпълнителните органи на държавната власт и местните администрации.

Размерът на резервните средства на изпълнителните органи на държавната власт (местни администрации) се установява със закони (решения) по съответните бюджети и не може да надвишава 3% от общата сума на разходите, одобрени от тези закони (решения).

Средствата от тези фондове са насочени към финансовото осигуряване на непредвидени разходи, включително спешно възстановяване и други мерки, свързани с елиминирането на последиците от природни бедствия и други извънредни ситуации.

През 2004 г. във Федералния бюджет се формира Фонда за стабилизиране на Руската Федерация .

--------------------------------

<1> Вижте: Федерален закон от 23 декември 2003 г. N 184-ФЗ "относно измененията в Кодекса на бюджета на Руската федерация относно създаването на стабилизационен фонд на Руската федерация" // SZ RF. 2003. N 52. Част I. Чл. 5036 (документът изтече).

В обяснителната бележка към законопроекта, чието приемане бе допълнено от Хр. 13.1 "Стабилизиращ фонд на Руската федерация" беше посочено, че основната предпоставка за създаването на стабилизационния фонд на Руската федерация е голямата зависимост на икономиката и финансовата система на Русия от експортните цени на горивните и енергийните ресурси.

Делът на горивната промишленост в структурата на индустриалното производство в Русия достига 20%, горивата и енергийните ресурси представляват 55% от руския износ, а около 35% от приходите на федералния бюджет идват от плащанията от петролната, нефтопреработвателната и газовата промишленост.

Въпреки предприетите от правителството на Руската федерация мерки за диверсификация на структурата на икономиката, нейната висока инерция не ни позволява да разчитаме на радикална промяна в ситуацията през следващите три до пет години. В резултат на това основните бюджетни и макроикономически параметри до голяма степен зависят от нестабилните и трудни за прогнозиране външни икономически условия, преди всичко динамиката на световните цени на петрола.

Спадът в цените на суровия петрол от Урал с $ 1 води до спад в приходите на бюджета с средно 0,45 процентни пункта от БВП, включително федералния бюджет - с 0, което е с диапазон от 18 до 22 долара за барел. 35 процентни пункта от БВП (при условията на 2003 г. - с 48 милиарда рубли). С колебанията в световните цени на петрола от 12 до 27 долара за барел през последните 10 години приходите от бюджетната система на Руската федерация по сегашното данъчно и бюджетно законодателство може да варират от 32% до 38% от БВП, приходите от федералния бюджет - от 15% 20% от БВП.

Динамиката на световните цени оказва значително влияние върху политиката на държавния дълг. С влошаването на световните цени на петрола се наблюдава спад в доверието на инвеститорите в руските държавни ценни книжа, което води до повишаване на цената на заемите на финансовия пазар.

Така, за разлика от страните с диверсифицирана икономика, за Руската федерация възможността за заемане е ограничена именно в периодите, когато заемните средства могат частично да компенсират намаляването на бюджетните приходи.

Липсата на ясни механизми за управление на допълнителни бюджетни приходи, получени изключително от външни икономически условия, допринася за нарастването на нелихвените бюджетни разходи, отслабването на фискалната политика и появата на допълнителни "необезпечени мандати".

За да разреши тези проблеми, федералните закони за федералните бюджети за 2002 и 2003 година. предвиди създаването на финансов резерв, който стана прототип на стабилизационния фонд на Руската федерация.

--------------------------------

КонсултантПлюс: имайте предвид.

Коментар на бюджетния кодекс на Руската федерация А.Н. Борисов е включен в информационната банка в съответствие с публикацията - "Yustitsinform", 2008 (второ издание, преработено и допълнено).

<1> Вижте: А. Борисов Коментар на бюджетния кодекс на Руската федерация. М., 2006 // АТП "Консултант".

Както бе отбелязано в бюджетното съобщение на президента на Руската федерация, механизмите и принципите, установени при вземането на решение за създаването на стабилизационния фонд на Руската федерация, се оправдаха по отношение на решаването на проблема за финансовата стабилизация. Рисковете, свързани с притока на супер-печалби от износа на въглеводороди, бяха намалени: прекомерно увеличение на реалния ефективен обменен курс на рублата, допълнителна инфлация и увеличаване на публичните задължения, които не бяха подкрепени от дългосрочни източници на доходи.

--------------------------------

<1> Вижте: Бюджетното съобщение на президента на Руската федерация към Федералната асамблея на 9 март 2007 г. "За бюджетната политика през 2008-2010 г." // Финансов бюлетин. Финанси, данъци, застраховки, счетоводство. 2007 г., стр. 7.

Следователно, от 2008 г., за да се гарантира устойчивостта на бюджетните разходи, независимо от конюнктурата на цените на суровините, Фонда за стабилизиране на Руската федерация беше разделен на три части:

1) трансферът на петрол и газ е част от федералните бюджетни средства, използвани за финансиране на нефтения и газовия дефицит на федералния бюджет от приходите от нефт и природен газ на федералния бюджет и резервния фонд;

2) резервен фонд;

3) Национален осигурителен фонд.

Резервният фонд трябва да осигури бюджетни разходи в случай на значително намаляване на цените на петрола в средносрочен план.

Съгласно чл. 96,9 щ.д. от резервния фонд на Руската федерация е част от федералния бюджет, подлежащ на отделно счетоводство и управление с цел осъществяване на трансфера на нефт и газ в случай на недостатъчни приходи от нефт и газ за финансова подкрепа на трансфера.

Федералният закон за федералния бюджет за следващата финансова година и периода на планиране установява нормативната стойност на резервния фонд в абсолютни стойности, определена въз основа на 10% от обема на брутния вътрешен продукт, предвиден за съответната фискална година, определен във федералния закон за федералния бюджет за следващата финансова година и период на планиране <1>.

--------------------------------

<1> Посочените разпоредби бяха прекратени до 1 януари 2013 г. от Федерален закон № 58-FZ от 9 април 2009 г. "за изменение на Кодекса за бюджета на Руската федерация и някои законодателни актове на Руската федерация" // SZ RF. Н. 15. Чл. 1780.

Бюджетният код на Руската федерация установи, че резервният фонд се формира от:

- приходите от нефт и природен газ на федералния бюджет в размер, надвишаващ размера на трансфера на нефт и газ, одобрен за съответната финансова година, при условие че натрупаната сума на резервния фонд не надвишава неговата стандартна стойност;

- приходи от управлението на резервния фонд.

Федералният закон за федералния бюджет може да предвиди използването на резервния фонд за предсрочно погасяване на публичния външен дълг.

Националният фонд за богатство е част от федералния бюджет, подлежащ на отделно счетоводство и управление, за да се осигури съфинансирането на доброволните пенсионни спестявания на гражданите на Руската федерация, както и баланса на бюджета на пенсионния фонд на Руската федерация. Тя се формира от:

- приходи от нефт и природен газ на федералния бюджет в размер, надвишаващ обема на трансфера на нефт и газ, одобрен за съответната финансова година, ако натрупаната сума на резервния фонд достигне (надвишава) стандартната си стойност;

- приходи от управлението на Фонда на бъдещите поколения.

За периода от 1 януари 2010 г. до 1 февруари 2012 г. приходите от управлението на фондовете на Националния фонд за богатство и резервния фонд са насочени към финансовата подкрепа на федералните бюджетни разходи <1>.

--------------------------------

<1> Вижте: Федерален закон от 22 септември 2009 г. N 218-ФЗ "относно измененията на някои законодателни актове на Руската федерация и признаването на някои разпоредби на нормативните актове на Руската федерация" обезсилен // SZ RF. 2009. N 39. Чл. 4532.

Управлението на резервния фонд и фонда на бъдещите поколения се извършва от Министерството на финансите на Русия в ред <1>, установен от правителството на Руската федерация.

--------------------------------

<1> Вижте: Постановление на правителството на Руската федерация от 19 януари 2008 г. N 18 "относно процедурата за управление на средствата от Националния фонд за социално подпомагане" // SZ RF. 2008 г. N 4. Чл. 270; Указ на правителството на Руската федерация от 29 декември 2007 г. N 955 "Относно процедурата за управление на средствата от резервния фонд" // SZ RF. 2008 г. N 1. Чл. 13.

Отделни правомощия за управление на средствата от резервния фонд могат да бъдат упражнявани от Централната банка на Руската федерация, фондацията на бъдещите поколения - Централната банка на Руската федерация и специализираните финансови организации в съответствие със споразуменията, сключени от Министерството на финансите на Руската федерация по начина, определен от правителството на Руската федерация.

В случай на привличане на специализирани финансови организации да упражняват индивидуални правомощия за управление на средствата от фонда на бъдещите поколения, правителството на Руската федерация установява процедура за привличане на тези организации, както и изискванията за тях.

Средствата от резервния фонд и от националния фонд за благосъстояние могат да бъдат внесени в чуждестранна валута и следните видове финансови активи, деноминирани в чуждестранна валута:

1) дългови задължения на чужди държави и чуждестранни държавни агенции;

2) дългови задължения на международни финансови организации под формата на ценни книжа;

3) депозити в чуждестранни банки и кредитни организации;

4) депозити и салда по банкови сметки в Централната банка на Руската федерация и др.

В допълнение, средствата на Националния фонд за богатство могат да бъдат заделени в дългови задължения и акции на юридически лица и акции (дялово участие) на инвестиционни фондове.

В състава на бюджетите на учредителните единици на Руската федерация може да се образува резервен фонд на учредителен субект на Руската федерация, който е част от бюджетните фондове на съставен субект на Руската федерация, предназначен да изпълни задълженията по разплащания на съставен субект на Руската федерация в случай на недостатъчни приходи от бюджета на съставен субект на Руската федерация за финансова подкрепа на задълженията по разходите.

Редът за формиране и използване на средствата от посочения фонд се установява от закона на субекта на Руската федерация (с изключение на закона на субекта на Руската федерация относно бюджета на субекта на Руската федерация).

Инвестиционният фонд на Руската федерация е и бюджетен фонд. Тя е част от фондовете на федералния бюджет, които се използват за реализацията на инвестиционни проекти, изпълнявани въз основа на принципите на публично-частното партньорство.

Бюджетните суми на Инвестиционния Фонд на Руската Федерация, които не са използвани през текущата финансова година, са насочени към увеличаване размера на Инвестиционния Фонд на Руската Федерация през следващата финансова година и планирания период.

Редът за формиране и използване на бюджетните средства на Инвестиционния фонд на Руската федерация се установява от правителството на Руската федерация.

--------------------------------

<1> Вижте: Постановление на правителството на Руската федерация от 1 март 2008 г. N 134 "За одобряване на Правилата за формиране и използване на бюджетните средства на Инвестиционния фонд на Руската федерация" // SZ RF. 2008 г., N 10 (част II). Чл. 932.

Глава VIII. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС

§ 1. Концепцията за бюджетния процес и неговите принципи

Нормите на бюджетния процес определят правилата, процедурата за прилагане на нормите на материалното бюджетно право. Те регулират целия цикъл на формиране на бюджета от момента на подготовката му до одобрението на отчет за неговото изпълнение, реда и последователността на влизане в бюджетните правни отношения на различни субекти - участници в тези правни отношения на всички етапи от бюджетния процес.

Правилата на процедурното бюджетно право, стриктното им спазване е гаранция за законосъобразността на прилагането на нормите на материалното бюджетно право, т.е. гарантирането на точността и своевременността на приходите към бюджета и законосъобразността и своевременността на тяхното изразходване.

В чл. 6 пр.н.е. RF дава определение за бюджетния процес.

Бюджетен процес - регулиран от законодателството на Руската федерация, дейността на държавните органи, местните власти и други участници в бюджетния процес за изготвяне и преразглеждане на проектобюджетите, одобряване и изпълнение на бюджети, наблюдение на тяхното изпълнение, бюджетно счетоводство, изготвяне, външна проверка, преглед и одобрение на бюджета отчети.

Следва да се отбележи, че изготвянето на отчети за изпълнението на бюджета е обратна връзка в бюджетната дейност на държавата и прави тази дейност прозрачна.

22 май 2004 г. Резолюция на правителството на Руската федерация N 249 одобри Концепцията за реформа на бюджетния процес в Руската федерация през 2004-2006 г. <1>. Целта на реформата на бюджетния процес е да се създадат условия и предпоставки за най-ефективно управление на държавните (общинските) финанси в съответствие с приоритетите на правителствената политика.

--------------------------------

<1> NW RF. 2004. N 22. Чл. 2180.

В съответствие с Концепцията, натрупването, разпределението и използването на бюджетните средства следва да се наблюдават и контролират. По този начин бяха създадени възможности за оценка на работата на всички държавни органи с окончателни резултати. "Всяко присвояване на държавата трябва да доведе до изчислена печалба. За всяка сфера и дейност очакваният краен резултат трябва да бъде постигнат" <1>.

--------------------------------

<1> Горбунова O.N. Финансово право и финансов мониторинг в съвременната Русия. M., 2003, стр. 27.

Работата с бюджета се осъществява постоянно от постоянните държавни органи: бюджетът на текущата година се изпълнява и продължава, в съответствие с федералните закони за федералния бюджет, от 1 януари на текущата година до 31 декември на текущата година. Този път се нарича текущата финансова година. В същото време се изготвя проектобюджет за следващата финансова година на следващата година и период на планиране (три години), резултатите от предходната година са обобщени и се изготвят и одобряват доклади за изпълнението на бюджета за предходната година.

За съжаление, днес във връзка с разрастващата се финансова криза министърът на финансите предложи да се прекрати бюджетното планиране за следващия финансов период. Необходимо е да се мисли, че предприетата мярка е временна и, следователно, след края на кризата, бъдещото финансово планиране ще продължи. Основната работа с бюджета се осъществява от специален държавен орган - Министерство на финансите на Русия (член 6 от НС на РФ).

На практика всички представителни и изпълнителни органи на държавната власт, органите на местното самоуправление и всички държавни органи извършват бюджетна дейност. В чл. 152 BK на Руската федерация заявиха, че участниците в бюджетния процес са:

- президент на Руската федерация;

- най-високопоставеният служител на субекта на Руската федерация, началникът на общината;

- законодателни представителни органи на държавната власт и представителни органи на местното самоуправление;

- изпълнителни органи на държавната власт (изпълнителни и административни органи на общински формации);

- Банка на Русия;

- органи на държавния (общинския) финансов контрол;

- ръководните органи на държавните извънбюджетни фондове;

- основните мениджъри (мениджъри) на бюджетните средства;

- главни администратори (администратори) на бюджетните приходи;

- главни администратори (администратори) източници на финансиране на бюджетния дефицит;

- получатели на бюджетни средства.

Периодът от началото на подготовката на държавния бюджет до одобрението на доклада за неговото изпълнение се нарича бюджетен цикъл. Целият бюджетен цикъл е разделен на етапи от бюджетния процес, които периодично се заместват: етап на подготовка на бюджета, етап на преглед на бюджета и одобрение, етап на изпълнение на бюджета и етап на подготовка и одобрение на изпълнението на бюджета и изготвянето на бюджета.

Етапите на бюджетния процес се следват стриктно последователно и тази заповед не подлежи на промяна. В същото време всеки път, когато работата с новия бюджет започва отново, тъй като сумата на националния доход на държавата се променя всяка година, държавните средства се преразпределят по различен начин в зависимост от задачите, решени от държавата през този период.

Всяка година се променят потребностите на всяка от националните държавни единици, административно-териториалните единици и местните правителства в брой, в зависимост от развитието на икономиката и социалната сфера на територията през следващата година. Въпреки това, реда, в който се подрежда последователността от етапи от подготовката, прегледа, одобряването на бюджета, изпълнението на бюджета, подготовката, преразглеждането и одобряването на доклада за изпълнението на бюджета, остава непроменена.

На всеки етап от бюджетния процес се решават въпроси, които не могат да бъдат решени по друг начин. По този начин въпросите за регулирането на бюджета (преразпределение на бюджетните приходи и разходи), както и въпросите за финансовата подкрепа за териториите се решават по време на бюджета.

Накрая, процентът на приспаданията от регулаторни източници за по-ниските територии и емисиите от финансовата подкрепа се одобряват от висшите представителни органи при одобряването на по-високия бюджет. По този начин, на етапа на приемане на бюджетен закон, се постига баланс на бюджетните показатели.

Въпросите за откриване на бюджетни средства се решават от финансовите органи и банката само след одобрение на съответния бюджет и др.

Още през 1971 г. M.I. Пискотин пише: "Процедурните норми на бюджетния закон" естествено ", са спонтанно разпределени главно" поетапно "от бюджетния процес.Бюджетът е като едногодишно предприятие.Там има само една година и всяка година това е нова работа, тъй като бюджетът за следващата година не може да бъде просто копие от своя предшественик: обемът на бюджетните ресурси нараства от година на година заедно с нарастването на националния доход, видовете източници на доходи се променят, размерът на всеки от тях изчезва, някои изчезват и се появяват други цели, за които се насочват средствата държавен бюджет "<1>.

--------------------------------

<1> Piskotin M.I. Съветския закон за бюджета. M., 1971, p. 63, 64.

Трябва да се каже, че в условията на криза ситуацията се променя в известна степен, по-специално, националният спад на доходите, но дори и в този случай това е само причината бюджетните данни да бъдат съвършено ревизирани и усъвършенствани ежегодно.

Несъмнено горепосоченото изявление на M.I. Пискотина днес е релевантна, използвайки постиженията на съвременната наука за финансовото право и въвеждайки кибернетични концепции и термини в нея, може да се каже, че етапите на бюджетния процес са система, основаваща се на логиката и диалектиката, и която ни позволява правилно, законно и рационално да приемаме и да изпълнява закона за бюджета както за текущата година, така и за периода на планиране, давайки възможност за оценка на работата на всички държавни органи с крайния резултат.

Освен това, при проследяване на динамиката на тази система е възможно да се осъществява постоянен финансов мониторинг в държавата и следователно способност за успешен мониторинг на движението на паричните потоци и по този начин да се противодейства на корупцията, което е особено успешно, когато дойде в контакт с финансовите потоци в държавата.

Бюджетният процес се основава на определени принципи, спазването на които прави възможно правилното изготвяне, одобряване и изпълнение на бюджета, така че държавните средства да се използват икономически и с максимална полза за развитието на обществото. Въпреки това, понастоящем за цялата бюджетна система съществуват общи принципи, залегнали в Ch. 5 BK RF:

- единство на бюджетната система на Руската федерация;

- делимирането на приходите, разходите и източниците на финансиране на бюджетните дефицити между бюджетите на бюджетната система на Руската федерация;

- независимост на бюджетите;

- равнопоставеност на бюджетните права на съставните единици на Руската федерация, общините;

- пълнотата на отразяването на приходите, разходите и източниците на финансиране на бюджетните дефицити;

- балансирани бюджети;

- ефективността и ефикасността на използването на бюджетните средства;

- общо (кумулативно) бюджетиране;

- прозрачност (откритост);

- бюджетно доверие;

- насочване и целеви характер на бюджетните средства;

- компетентност на бюджетните разходи;

- единството на боксофиса.

Няма съмнение, че всички тези принципи са до известна степен присъщи на бюджетния процес. Някои от тях обаче имат свое собствено тълкуване в бюджетния процес и освен това специални принципи са присъщи и на самия бюджетен процес.

Бюджетният процес се основава на принципа на последователност в бюджетната активност на участниците в бюджетния процес - изпълнителни и представителни органи, където проектобюджетът задължително се състои от изпълнителните органи, между другото законът или решението за бюджета задължително се правят от представителния орган; в Конституцията на Руската федерация. По-специално, в чл. 106 от Конституцията на Руската федерация утвърждава задължителното одобрение на закона за федералния бюджет не само от Държавната Дума, но и от Съвета на Федерацията.

Изпълнителните органи на всички нива изпълняват бюджети, при които отделни участници, така наречените администратори на бюджетни средства, играят голяма роля. Между другото, такава процедура е присъща на всички чужди страни с развита пазарна икономика, например България, Великобритания, Канада, Полша, САЩ и др. <1>.

--------------------------------

<1> Виж: Timoshenko I.G. Бюджетният процес в чужбина. М., 1996.

Принципът на годишния бюджет е много важен, което означава, че бюджетният закон (който е финансов план) се прилага стриктно през календарната година и трябва да бъде приет преди началото на планираната година. Прилагането на това важно основно правило прави бюджетните дейности по-прозрачни и осигурява по-ефективен начин за осъществяване на бюджетен мониторинг и контрол върху всички бюджетни потоци.

Освен това ежегодното приемане на представителния орган на бюджета дава възможност за по-точно определяне на пазарните тенденции, по-пълно отчитане на промените в темповете на растеж на производството, брутния вътрешен продукт, националния доход, валутния курс на рублата и т.н., което е особено важно в контекста на световната финансова криза.

Понастоящем, в съответствие с Концепцията за реформиране на бюджетния процес в Руската федерация, параграф 3 от чл. 169 от НК на РФ е установено, че проектът за федерален бюджет и проектите на държавни извънбюджетни фондове се изготвят и одобряват за период от три години - следващата финансова година и периода на планиране. Това означава, че сме преминали към прогнозно финансово планиране, което ще позволи да се осигури реално финансиране на бюджета и следователно истинското изпълнение на всички дългосрочни програми за развитие на икономиката и социалните процеси. По този начин тригодишните бюджети за текущите години и за периода на планиране бяха приети през 2007 и 2008 г., но министърът на финансите А.П. Кудрин предложи временно да премине към едногодишно (през 2009 г.) планиране поради бързо променящата се финансова ситуация в света.

Принципът на публичност и публичност заслужава специално внимание в бюджетния процес, което предполага, че бюджетните изчисления преди неговото приемане са широко обсъдени от представителните органи и обществеността.

Приетият бюджет трябва да бъде публикуван в печат. По-специално, в чл. 36 BK на Руската федерация постановява, че одобрените бюджети и отчетите за тяхното изпълнение задължително трябва да бъдат публикувани в медиите. Информация за проектите на всички финансови закони трябва да бъде отворена.

Обширното обсъждане на проектобюджетите, тяхното задължително публикуване след приемането им, както и докладването на изпълнителните органи на представителните органи за изпълнението на бюджета също така осигуряват прозрачност на бюджетните дейности в държавата, осигуряват директни и обратни връзки и по този начин спомагат за реализирането на бюджета в действителност и с минимални загуби. Отклонението на бюджета също трябва да бъде обществено.

Ако се вземе решение за отхвърляне на проектобюджета преди началото на текущата година, се въвежда временно управление на бюджета, т.е. нищо особено ужасно няма да се случи, само защото няма безнадеждни ситуации в икономиката. В този случай чл. 190 "Временното управление на бюджета" на БК на Руската федерация, където е предвидено, че ако бюджетният закон (решението) не е влязъл в сила от началото на финансовата година, финансовият орган има право да внесе разпределенията и ограниченията на бюджетните задължения в размер на не повече от 1/12 от бюджетните средства и ограниченията на бюджетните задължения през отчетната фискална година.

Този член съдържа редица точки, които ще осигурят финансиране за икономиката, дори и в случай на голямо закъснение при приемането на закон (решение) относно бюджета. Обективно обаче икономиката като цяло ще има негативен ефект. По този начин забавянето на приемането на бюджетни закони през 1991, 1992, 1993. бяха една от причините за шокова терапия.

Представителните и изпълнителните органи непрекъснато докладват на широката общественост за хода на изпълнението на бюджета.

Важно за бюджетния процес остава принципът за специализация на бюджетните показатели, който се крие във факта, че бюджетната класификация се основава на бюджетна класификация, която включва групиране на всички бюджетни приходи на всички нива по произход и разходи по предназначение, дейност.