КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМА
Напиши реакции трансфер киселина и основни соли, посочени в раздел 1.8, в средата на сол.

номер формула
Са (НСО 3) 2 Са (НСО 3) 2 + Са (ОН) 2 = 2SaCO 3 + 2Н
Na 2НРО 4 Na 2НРО 4 + NaOH = натриев 3РО 4 + Н
MgOHNO 3 MgOHNO 3 + HNO 3 = Mg (NO 3) 2 + H 2 O
KHSiO 3 KHSiO 3 + КОН = K 2 SiO 3 + Н
NaHS NaHS + NaOH = натриев 2 S + Н
MnOHCl MnOHCl + HCl = МпСЬ 2 + Н
KHTeO 3 KHTeO 3 + KOH = K 2 Teo 3 + H 2 O
NaHSO 3 NaHSO 3 + NaOH = Na 2 СО 3 + Н
NaH 2 PO 4 NaH 2 PO 4 + 2NaOH = Na 3РО 4 + 2Н
ZnOHI ZnOHI HI = ZnI 2 + H 2 O
KHTe KHTe + КОН = K 2 Te + Н
BeOHCl BeOHCl + HCl = BeCl 2 + Н
NaHTeO 4 NaHTeO 4 + NaOH = Na 2 Teo 4 + H 2 O
FeOHNO 2 FeOHNO 2 + HNO 2 = Fe (NO 2) 2 + H 2 O
ZnOHBr ZnOHBr + НВг = ZnBr 2 + Н
KHCrO 4 KHCrO 4 + КОН = K 2 СгОз 4 + Н
SrOHBr SrOHBr + НВг = SrBr 2 + Н
Ба (HSO 4) 2 Ба (HSO 4) 2 + Ва (ОН) 2 = 2 BaSO 4 + 2Н
KHSe KHSe + КОН = K 2 Se + Н
NaHSeO 4 NaHSeO 4 + NaOH = Na 2 SEO 4 + H 2 O
AlOHSO 4 2AlOHSO 4 + H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4) 3 + 2H 2 O
CaOHNO 3 CaOHNO 3 + HNO 3 = Ca (NO 3) 2 + H 2 O
CrOHSO 4 2CrOHSO 4 + H 2 SO 4 = Cr 2 (SO 4) 3 + 2H 2 O
FeOHCl 2 FeOHCl 2 + HCl = FeCl 3 + Н
KHSeO 3 KHSeO 3 + KOH = K 2 SEO 3 + H 2 O
(CuOH) 2 SO 4 (CuOH) 2 SO 4 + H 2 SO 4 = 2CuSO 4 + 2H 2 O
KHSeO 4 KHSeO 4 + КОН = K 2 SEO 4 + H 2 O
Al (OH) 2 Cl Al (OH) 2 Cl + 2HCl = АЮЬ 3 + 2Н
Na 2НРО 4 Na 2НРО 4 + NaOH = натриев 3РО 4 + Н
NiOHCl NiOHCl + HCl = NiCl 2 + Н

1.10. Напиши емпирични формули и графики на следните соли:

номер име формула Grafichkskaya формула систематично име
манганов сулфат (II) MnSO 4
калиев нитрат Kno 3
цинков сулфид ZnS
алуминиев фосфат AlPO4
натриев силикат NaHSiO 3
натриев карбонат Na 2 СО 3
калциев бромид CABR 2
нитрат gidroksokaltsiya CaOHNO 3
калиев gidrohromata KHCrO 4
натриев tellurate Na 2 Teo 4
калиев gidroselenata KHSeO 4
натриев арсенат Na 3 АСО 4
натриев флуорид NaF
калиев хромит KCrO 2
gidroksomedi сулфат (II) (CuOH) 2 SO 4
амониев сулфит (NH 4) 2 SO 4
бромид gidroksobariya BaOHBr
калиев gidroselenida KHSe
калциев силикат Casio 3
сулфид gidroksotsinka (ZnOH) 2 S
мононатриев фосфат NaH 2 PO 4
магнезиев йодид Mgl, 2
хлорид gidroksoberilliya BeOHCl
калиев digidroarsenata KH 2 АСО 4
амониев нитрат NH 4 NO 3
калиев селенит K 2 SEO 3
калиев хидрогенфосфат К 2НРО 4
натриев gidrotellurita NaHTeO 3
gidroksosvintsa йодид (II) PbOHI
натриев селенид Na 2 Seсъбиране на извънкласната самообучение

за студентите от специалността 2-ра година

230401 информационни системи (по отрасли)

Кемерово

Разгледани на заседанието на цикличен комисия на информационните технологии и компютърна техника от броя на протокол __ "___" _______ ________ 2012 Председател M. Lupenko OK методичен съвет протокол №__ от "___" _________ 2012 Председател ____________________ Изготвен в съответствие с GEF в специалност 230401 Информационни системи (по отрасли), одобрени от: зам. Директор на UR M _____________. Л. Eldenev "____" ___________ 2012

Автори:

TS Семьонов, спец. дисциплини, първия квалификационен категория Гоу SPO "KGTT" ___________________

Рецензенти:

ДВ Волков, заместник. Директор на BP, математика учител на най-високата квалификация категория Гоу SPO "KGTT" ___________________

EG Dubrovskaya, учителка по математика, най-високата квалификация категорията ____________________

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 4

Обяснителна бележка 5

Видове самостоятелна работа 7

Раздел 1 Основна теория на операционни системи 9

Тема 1.1 Обща информация за OS 9

Раздел 2 Машини-зависима свойства 13

Тема 2.1Obrabotka прекъсне 13

Тема 2.2 Process Scheduling 14

Тема 2.3Upravlenie памет 15

Раздел 3 машинно независим свойства 18

Тема 3.1 Работа с файлове 18

Тема 3.2 Разпределение на ресурси 21

Глава 4 Работа в операционните системи и среди (MS-DOS, Norton Commander, Windows, Linux) 25

Тема 4.1 операционна система MS-DOS 25

Тема 4.2Operatsionnaya система Windows 30

Тема 4.3Operatsionnaya Linux System 44

Тема операционни системи 4.4 за сигурност 47

Индивидуална ученическа карта 49

Приложение 1 50

Приложение 2 53

Приложение 3 54

Приложение 4 56

Допълнение 5 62
Списък на препоръчителната литература 64

"Всички знания е мъртъв,