КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Списък на съкращенията и означенията
Лекция 14

Лекция 13

Лекция 12

Лекция 11

Тема 11. Основи на изграждането на оптични преносни системи

Раздел 11.1. Характеристики на предаването на електромагнитни вълни през оптичен кабел ........................................... .................................................. ...... 133

Раздел 11.2. Обобщена блокова диаграма на оптичните влакна

преносни системи ................................................ ................................................ 138

Раздел 11.3. Запечатващи оптични кабели ............................................... ... 141

Въпроси за самоконтрол ............................................... ................................. 144

Тема 12. Основните възли на оптичните предавателни системи ........................ 145

Раздел 12.1. Лазери и светодиоди ............................................... ...................... 145

Раздел 12.2. Оптично отслабване в оптичните влакна .................................... 145

Раздел 12.3. Оптични усилватели ................................................ ................... 147

Въпроси за самоконтрол ............................................... ................................. 147

Тема 13. Основи на изграждането на радиокомуникационни системи ................................................ 148

Раздел 13.1. Опростена блокова диаграма на безжична връзка ... 148

Раздел 13.2. Общи принципи на радиорелейни комуникационни системи ... 149

Раздел 13.3. Сателитни комуникационни системи ............................................... .......... 153

Раздел 13.4. Основните характеристики на цифровите канализационни системи ... 167

Раздел 13.5. Принципът на изграждане на клетъчни комуникационни системи. стандарти

клетъчни ................................................ .................................................. ..... 172

Въпроси за самоконтрол ............................................... ................................. 181

Тема 14. Основи на изграждането на информационни и комуникационни мрежи ............ 181

Раздел 14.1. Цел и състав на телекомуникационните мрежи ... 181

Раздел 14.2. Принципи на изграждане на комутационни системи ................................. 185

Раздел 14.3. Моделът със седем нива на взаимодействие на отворените системи ....... 190

Раздел 14.4. Топология на мрежата ................................................ ............................. 195

Въпроси за самоконтрол ............................................... ................................. 198

Заключение ................................................. .................................................. ...... 199

Референции ................................................ ........................................... 202RFU RF - Взаимна комуникационна мрежа на Руската федерация

AIM - импулсна амплитудна модулация

AM - амплитудна модулация

AH - амплитудна реакция

ADC - аналогово-цифров преобразувател

AFC - амплитудно-честотна реакция

VG - вторична група

VOSP - оптична предавателна система

WRC - канали за разделяне по време

VU - видеосигнал

VEO - висока елиптична орбита

GWP - време за преминаване в група

WAN - глобална компютърна мрежа

GKR - генератор на рамки

GKSR - синхронизиращи импулси на генератора

GSGI - генераторът на понижаващи импулси за гасене

GSO - геостационарна орбита

GSR - генератор за хоризонтална линия

GSSI - генератор на малки импулси за синхронизация

DS - диференциални системи

SG - основен осцилатор

ZS - звукови сигнали за формиране на оборудване

PCM - импулсна кодова модулация

IC е източникът на съобщението

KZ - звукови канали

Изображение на канал CI

KTCH - канална тонална честота

LAN - локална мрежа

MD - множествен достъп

TDMA - множествен достъп с разделяне по време

FDMA - множествен достъп с разделяне на честоти

MUPCH - мощен усилвател междинен усилвател

MUX - мултиплексор

HBO - ниска надморска височина

OB - оптично влакно

ОЗ - остатъчна атенюация

OI - оптичен интерфейс

ОП - крайни точки

BCC - основният цифров канал

OE - осветител

PG - основна група

Per - предавател

PS е получателят на съобщението

RCI - плисиохромна цифрова йерархия

PTSK - основен цифров канал

RDS-резисторна диференциална система

ЖП - устройство за отделяне

SC - комутационна станция

CM - миксер

SPR-OP - обществена мобилна радиокомуникационна система

ATP мобилна мрежа

SP с VRK - мултиплексна предавателна система с разделяне по време

JV с ChRK - предавателна система с честотно разделяне

SR - размножителна среда

SS - сателитна комуникация

FID - селектор на импулсите за синхронизация

STM - синхронен транспортен модул

WMS - сигнали за контрол и взаимодействие

SDH - синхронна цифрова йерархия

TG - третична група

TDS - трансформаторна диференциална система

TKSS - телекомуникационни системи и мрежи

TNOU - точка на траекторията на предаване с нулево ниво на измерване

UPF - теснолентов филтър

Американски комуникационен център

Високочестотен филтър

Lowpass филтър - нискочестотен филтър

Устройство, формиращо FU

Реакция на фазите - отговор на фазовата честота

FE - фотоклетка

D / A конвертор - цифрово-аналогов преобразувател

DSP - цифрова предавателна система

HR - Кватернерна група

EI - електрически интерфейс

EPRL - ефективно предадена честотна лента