КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Auto знак 6 страница
布里亚特共和国

第七课

课文1:基本概况

俄罗斯 联邦 21 个 加盟 共和国 之一. 南邻 蒙古国, 西邻 图瓦 共和国, 而 北部, 西北部 与 伊尔库茨克 州 接壤, 东邻 赤塔 州. 共和国 有 4/5 的 面积 被 森林 覆盖, 树木 种类 主要 是 红松 和 冷杉 林, 木材 储备 量达 20 亿 立方米. 共和国 面积 35.13 万 公里 2 2003 年 共和国 共有 人口 100.33 万人, 俄罗斯 人 占总 人口 的 70%, 当地 土著 民族 布里亚特 蒙古人 仅占 24%.

Èluósī Lianbang 21 GE jiāméng gònghéguó Жи Yi. Нан Лин Ménggǔ Гуо, XI Лин Túwǎ gònghéguó, ER běibù, Xibei Bu yǔ Yīěrkùcíkè Джоу jiērǎng, Dong Lin Chìtǎ Джоу. Gònghéguó yǒu 4/5 де miànjī Bei sēnlín fùgài, shùmù zhǒnglèi zhǔyào ши Хонг песен той Ленг shānlín, mùcái chúbèi Лян Da 20 Yi Lifang mǐ. Gònghéguó miànjī 35.13 Уан gōnglǐ 2,2003 Nian gònghéguó gòngyǒu rénkǒu 100.33 WAN Ren, èluósī Рен Жан zǒng rénkǒu де 70%, dāngdì tǔzhù mínzú bùlǐyǎtè ménggǔ Ren jǐn Жан 24%.

布里亚特人的历史发展

25 万 布里亚特 蒙古人 分布 在 布里亚特 共和国, 还有 不到 20 万 布里亚特 蒙古人 分布 于 伊尔 库 次 克 州 的 乌斯 季 - 奥尔登斯基 布里亚特民族 自治区 和 赤塔 州 的 阿加 布里亚特 自治区 等处. 布里亚特 元代 称 不 里 牙 惕, 从 种族 上 是 厄鲁特 蒙古人 近支, 原 游牧 于 外 贝加尔 地区, 后来 向北 发展到 叶尼塞 河 与 勒 拿 河 之间 地区. 1631 年, 俄人 到达 叶尼塞 河 支 流通 古斯卡 河 上游, 立即 与 布里亚特 人 发生 冲突. 经过 25 年 的 战争, 布里亚特 人被 完全 压服, 才 臣服 于 俄国. 但 其中 一部分 反抗 俄人 到底, 向南 移入 喀尔喀 领地. 另外 一部分, 当 清军 在 黑龙江 以西 打败 俄人 时 投向 中国, 被 赐 名巴尔 虎 人, 编 入八旗, 并 安置 在 呼伦贝尔 地区.在 苏维埃 政权 70 多年 的 时间 里, 布里亚特 人 基本 丧失 了 自己 的 语言 文化, 成了 以 俄语 为 母语 的 人. 布里亚特 青年 不懂 本族语, 不 看 本 民族 文学 作品, 不听 本 民族 的 音乐, 完全 是 在 苏俄 文化 的 熏陶 下 长大. 原 布里亚特 的 知识界 已经 在 大 清洗 的 30 年代 被 肃清. 取消 对 宗教 活动 的 限制 后, 民族文化 逐渐 复兴, 首先是 佛教 的 复兴, 在 这里 重建 了 安宁 喇嘛 寺院, 在 距 乌兰乌德 不远 的 伊沃 金 寺 佛 学院 为 布里亚特, 图瓦, 卡尔梅克, 莫斯科 和 圣彼得堡 等 19 处 的 佛教 团体培养 新一代 主持. 达赖喇嘛 曾 多次 到 布里亚特 活动, 1991 年 8 月 达赖 第四 次 访苏, 到 了 布里亚特 和 卡尔梅克, 1992 年 9 月 再次 访俄, 重 游布里亚特 和 卡尔梅克 并 到 图瓦. 我国 佛教 界 有 必要 加强 同 布里亚特 佛教 界 的 交流, 相互 支持, 使 佛教 文化 发扬光大.

25 WAN bùlǐyǎtè ménggǔ Ren fēnbù ЗАИ Bùlǐyǎtè gònghéguó, Hai yǒu Bu DAO 20 WAN bùlǐyǎtè ménggǔ Ren fēnbù Ю Yīěrkùcìkè Джоу де Wu Si Ji-AO ER Дън Si Ji bùlǐyǎtè mínzú zìzhìqū той Chìtǎ Джоу де А Jia bùlǐyǎtè zìzhìqū Дън Чу. Bùlǐyǎtè юана Dai Ченг Bu lǐ Ya Ti, Cong zhǒngzú Shang Ши è lǔ TE ménggǔ Рен Джин Zhi, Юан yóumù Ю Вай Bèijiā'ěr dìqū, hòulái Xiang Bei fāzhǎn Дао Yènísāi той yǔ Lēiná той Жи Джиан dìqū. 1631 Nian, é Ren dàodá Yènísāi той zhīliú Tōnggǔsīkǎ той Shangyou, lìjí yǔ bùlǐyǎtè Ren ФА Sheng chōngtú. Jīngguò 25 Nian де zhànzhēng, bùlǐyǎtè Ren Bei Wanquan YAFU, CAI chénfú Ю Éguó. Дан qízhōng yībùfèn fǎnkàng é Ren dàodǐ, Xiang Нан Yírù Ка ER Ка lǐngdì. Lìngwài yībùfèn, Данг Цин Jun ЗАИ Хъйлундзян yǐxi dǎbài é Рен Ши tóuxiàng Zhongguo, Bei CI Минг bā'ěr hǔ Ren, Биан RU Baqi, Bing Анжи ЗАИ Hūlúnbèi'ěr dìqū.

ЗАИ sūwéi'āi zhèngquán 70 Duo Nian де shíjiān lǐ, bùlǐyǎtè Ren jīběn sàngshīle zìjǐ де yǔyán Wenhua, chéngle yǐ èyǔ Вей mǔyǔ де Рен. Bùlǐyǎtè Qingnian Bu dǒng Бен Zu yǔ, BU Кан Бен mínzú wénxué zuòpǐn, BU Ting Бен mínzú де yīnyuè, Wanquan Ши ЗАИ Су é Wenhua де xūntáo Ся zhǎng Da. Юана Bùlǐyǎtè де zhīshì Jie yǐjīng ЗАИ Dà qīngxǐ де 30 niándài Bei sùqīng. Qǔxiāo ДСИ zōngjiào huódòng де xiànzhì Хоу, mínzú Wenhua zhújiàn Fuxing, shǒuxiān ши fójiào де Fuxing, ЗАИ zhèlǐ chóngjiànle Анинг lǎma Siyuan, ЗАИ Ju Wūlánwūdé Bu yuǎn де Yīwòjīnsì FO xuéyuàn Вей Bùlǐyǎtè, Túwǎ, Kǎ'ěr Мей KE, Mòsīkē той Shèngbǐdebǎo Дън 19 chǔ де fójiào tuántǐ péiyǎng Xin yīdài zhǔchí. Далай lǎma CEng Duo CI Дао Bùlǐyǎtè huódòng, 1991 Nian 8 Юе Далай ди SI CI fǎng Су, dàole Bùlǐyǎtè той Kǎ'ěrméikè, 1992 Nian 9 Юе zàicì fǎng Д, Chong ви Bùlǐyǎtè той Kǎ'ěrméikè Bing Дао Túwǎ. Wǒguó fójiào Jie yǒu bìyào jiāqiáng Tong Bùlǐyǎtè fójiào Jie де jiāoliú, xiānghù zhīchí, shǐ fójiào Wenhua fāyángguāngdà.

生词

联邦 Lianbang федерален
加盟 jiāméng връзка, връзка
南邻 Нан Лин южно
蒙古国 Ménggǔ Гуо Монголия
西邻 XI Лин западно
图瓦 Túwǎ Тива
北部 běibù северната част
接壤 jiērǎng граница
东邻 Dong Lin изток
赤塔 Chìtǎ Чита
种类 zhǒnglèi изглед
冷杉 林 Ленг shānlín елова гора
储备 chúbèi резерв
量达 Лян DA обем
亿 Yi сто милиона
当地 dāngdì местен
土著 tǔzhù аборигени, местният
仅占 jǐn Жан нагоре само
国徽 guóhuī герб
分布 fēnbù разпределена
乌斯 季 - 奥尔登斯基 布里亚特 民族 自治区 Wūsījì-àoěrdēngsījī bùlǐyǎtè mínzú zìzhìqū Уст-Ордински бурятски автономен окръг
阿加 布里亚特 自治区 А Jia bùlǐyǎtè zìzhìqū Против-Бурятия Област автономна
厄鲁特 蒙古人 è lǔ TE ménggǔ Ren elёty (Монголската племе)
Dai замени, заменен
zhǒng видове, разнообразие; раса
Zu раса, народност, етническа принадлежност
游牧 yóumù номадски
叶尼塞 河 Вие Ni Сай стр. Енисей
勒 拿 河 Lei Na той стр. Lena
支流 zhīliú вливане
通 古斯卡 河 Tōnggǔsīkǎ той стр. Тунгуска
立即 lìjí веднага, директно
发生 fāshēng възникне
冲突 chōngtú конфликт, сблъсък, сблъсък
经过 jīngguò след процедура
战争 zhànzhēng война
压服 YAFU преодолее, надмине, потискат
臣服 chénfú се откаже, изостави
反抗 fǎnkàng бунт, бунт
到底 dàodǐ накрая
Jun военен
黑龙江 Хъйлундзян Хъйлундзян
打败 dǎbài ритъм, ритъм, поражение
投向 tóuxiàng инвестира, инвестира
巴尔 虎 人 bā'ěr hǔ Ren Баргути
Биан събират, изготвят
Qi флаг
安置 Анжи поставяне
呼伦贝尔 Hūlúnbèi'ěr Хулун Buir
苏维埃 sūwéi'āi съветски
政权 zhèngquán режим
基本 jīběn първичен
丧失 sàngshī да загуби
熏陶 xūntáo под благотворното влияние на
宗教 zōngjiào религия
活动 huódòng дейност дейност
限制 xiànzhì лимит
复兴 Fuxing прераждане
佛教 fójiào будизъм
重建 chóngjiàn реконструкция, реставрация
安宁 喇嘛 寺院 Анинг lǎma SI юана Anninsky будистки datsan
伊沃 金 寺 佛 学院 Yi WO Джин SI FO xuéyuàn Ivolginsky будистки институт
卡尔梅克 Kǎ'ěr Мей KE Калмикия
莫斯科 Mòsīkē Москва
圣彼得堡 Shèngbǐdebǎo Санкт Петербург
团体 tuántǐ група
培养 péiyǎng развъждане; да расте; образовам
一代 yīdài поколение
主持 zhǔchí стол
达赖喇嘛 Далай lǎma Далай Лама
曾 多次 CEng Duo CI няколко пъти неколкократно
访 fǎng посещение, посещение
Chong повтаря; отново, отново
вие туризъм, туристически обиколки
必要 bìyào мъст
加强 jiāqiáng укрепване
交流 jiāoliú обмен
相互 xiānghù взаимен
支持 zhīchí подкрепа
发扬光大 fāyángguāngdà просперира, просперитет

练习

一,回答下列问题:

1. 布里亚特 蒙古人 住在哪 儿?

2. 什么 时候 俄人 到达 叶尼塞 河 支 流通 古斯卡 河 上游 立即 与 布里亚特 人 发生 冲突?

3. 达赖喇嘛 曾 多次 到 布里亚特 吗? 什么 时候?

二,请描写:

1. 布里亚特 人 的 历史 发展

2. 布里亚特 共和国 的 地理位置

3. 自然资源

三,划分课文,编辑计划(平面图).

四,复述课文.

课文2:布里亚特共和国的地理位置

布里亚特 共和国 位于 东 西伯利亚 南部, 东经 98 ° 40 '至 116 ° 55', 北纬 57 ° 15 '至 49 ° 55' 之间. 南邻 蒙古 人民 共和国, 西邻 图瓦 共和国, 而 北部 与 西北部 与 伊尔库茨克 州 接壤, 东邻 赤塔 州, 由 北 至 南 距离 长 600 公里, 由 西至 东 420 公 里. 布里亚特 共和国 是 典型 的 山地 地形, 平原 少, 海拔 为 500 .... -700 米 在 布里亚特 共和国 领域 内 有 一 闻名 世界 的 大湖 - 贝加尔 湖 共和国 内 水域 系统 发达, 许多 河流 流入 贝加尔 湖 重要 的 河流 有: 色楞格河 和 巴尔 古 津 河 灰 化 土壤, 沼泽 与 沼泽地 区域 占据 了 大 面积 的 山 间 盆地. 共和国 有 五分之四 的 面积 被 森林 覆盖, 南部 是 草原 和 半 森林 半 草原 地带. 树木 种类 主要 是 红松 和 冷杉 林, 木材 储备 量达 20 亿 立方米 布里亚特 共和国 内 有 许多 各种 动物 如:. 紫貂, 松鼠, 雪兔, 狼獾, 猞 猁, 熊, 驼鹿, 马鹿, 野猪, 山羊, 狍子 等, 其中 贝加尔 湖 上 的紫貂 闻名于世.

Bùlǐyǎtè gònghéguó ди dìlǐ wèizhì

Bùlǐyǎtè gònghéguó wèiyú Dong Xībólìyǎ Nanbu, dōngjīng 98 ° 40'zhì 116 ° 55 ', běiwěi 57 ° 15'zhì 49 ° 55'zhī Джиан. Нан Лин Ménggǔ RENMIN gònghéguó, XI Лин Túwǎ gònghéguó, ER běibù yǔ Xibei Bu yǔ Yīěrkùcíkè Джоу jiērǎng, Dong Лин Чи tǎ Джоу, можете Bei Жи Нан Juli zhǎng 600 gōnglǐ, ти XI Жи Донг 420 gōnglǐ. Bùlǐyǎtè gònghéguó Ши diǎnxíng де Shandi dìxíng, Pingyuan shǎo, hǎibá Вей 500-700 mǐ. ЗАИ Bùlǐyǎtè gònghéguó lǐngyù Неи yǒuyī Wenming Shijie де Dahu - Bèijiā'ěr Hú. Gònghéguó Неи shuǐyù xìtǒng Фада, xǔduō héliú liúrù Bèijiā'ěr Hú. Zhòngyào де héliú yǒu: Sèlénggé той той Bā'ěrgǔjīn той. Hui Хуа tǔrǎng, zhǎozé yǔ zhǎozé ди qūyù zhànjùle Dà miànjī де Шан Джиан Пенди. Gònghéguó yǒu wǔ Fen Жи SI де miànjī Bei sēnlín fùgài, Nanbu Ши cǎoyuán той забрана sēnlín забрана cǎoyuán dìdài. Shùmù zhǒnglèi zhǔyào ши Хонг песен той Ленг shānlín, mùcái chúbèi Лян Da 20 Yi Lifang mǐ. Bùlǐyǎtè gònghéguó Неи yǒu xǔduō GE zhǒng Dongwu RU: zǐdiāo, sōngshǔ, Xue ТУ Ланг Huan, тя Ли, Xiong, tuólù, mǎ LU, yězhū, shānyáng, páozi Дън, qízhōng bèijiā'ěr húshàng де zǐdiāo Wenming Ю Ши.

课文3:自然资源

布里亚特 共和国 有 丰富 的 稀有金属, 有色金属. 地下 矿产 资源 有 钨, 钼, 金, 多种 金属, 石炭, 褐煤, 铁矿, 霞石 正 长 岩, 石墨, 石棉, 石灰岩.

水利 资源 潜能 平均功率 约为 1500 万 千瓦. 此外, 布里亚特 共和国 还有 丰富 的 森林 资源 和 动物 资源.

第八课

课文1:领土及行政区划

布里亚特 共和国 领土 面积 为 35.13 万 平方公里, 行政 机关 与 单位 有 21 个 区, 共和国 附属 城市 3 个, 附属 区 的 城市 有 3 个, 市区 3 个, 城镇 29 个, 农业 机构 225 个.

Lǐngtǔ СИ xíngzhèng qūhuà Bùlǐyǎtè gònghéguó lǐngtǔ miànjī Вей 35.13 Уан píngfāng gōnglǐ, xíngzhèng jīguān yǔ dānwèi yǒu 21 GE Чу, gònghéguó fùshǔ Chengshi 3 GE, fùshǔ Чу де Chengshi yǒu 3 GE, Ши Чу 3 GE, chéngzhèn 29 GE, nóngyè jīgòu 225 GE ,