Самолетни двигатели Административно право Административно право на Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог“ Въведение в културната икономика Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидравлични системи и хидромашини История на Украйна Културология Културология Логика Маркетинг Машинен инженеринг Медицинска психология Метали и метални инструменти Заваряване икономика Описателни геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура Социална психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория теорията на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерно производство Физика физични явления Философски хладилни агрегати и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации VKontakte Odnoklassniki My World Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Теоретични основи на компютърните науки

Разглеждат се проблемите на теорията на информацията на Шанън, теорията на кодирането, елементите от теорията на алгоритмите и теорията на крайните автомати, както и общите въпроси на моделирането и описанието на системите. Подборът на материал е направен в съответствие с програмата за обучение на студенти от педагогически университети по специалността 030100-Информатика. Всяка глава съдържа множество примери за решаване на проблеми, както и въпроси и задачи за самоконтрол. За студенти от педагогически университети, изучаващи компютърните науки като специализирана дисциплина, както и училищни учители по компютърни науки. Автор: Стариченко Б. Е ....

 1. предговор

 2. По този начин - формулировката и най-важните твърдения.

 3. въведение

 4. Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННА ТЕОРИЯ

 5. Първоначални определения

 6. Форми за представяне на информация

 7. Преобразуване на съобщения

 8. Тестови въпроси и задачи

 9. Ентропия като мярка за несигурност

 10. Пример 2.1

 11. Entropy Properties

 12. Ентропията на сложен експеримент, състоящ се от няколко независими, е равна на сумата от ентропията на отделните експерименти.

 13. При други равни условия опитът с еднакво вероятни резултати има най-голяма ентропия.

 14. Условна ентропия

 15. Пример 2.2

 16. Пример 2.3

 17. Ентропия и информация

 18. Ентропията на опита е равна на информацията, която получаваме в резултат на нейното прилагане.

 19. Пример 2.5

 20. Пример 2.7

 21. Пример 2.8

 22. Информация и азбука

 23. Тестови въпроси и задачи

 24. Глава 3. Кодиране на информация за символа

 25. Изказване на проблема с кодирането, първата теорема на Шанън

 26. При липса на смущения винаги е възможна опция за кодиране на съобщения, в която излишността на кода е произволно близка до нула.

 27. При липса на смущения средната дължина на двоичния код може да бъде произволно близка до средната информация за характера на първичната азбука.

 28. Азбучно неравномерно двоично кодиране със сигнали с еднаква продължителност. Префикс кодове

 29. Пример 3.1

 30. Еднородно азбучно двоично кодиране. Байт код

 31. Азбучно кодиране с неравна продължителност на елементарни сигнали. Морзов код

 32. Блокиране на двоично кодиране

 33. Пример 3.2.

 34. Тестови въпроси и задачи

 35. Глава 4. Представяне и обработка на числа в компютър

 36. Системи с номера

 37. Превод на цели числа от една бройна система в друга

 38. Пример 4.1

 39. Пример 4.2

 40. Пример 4.3

 41. Преобразуване на дробни числа от една система с цифри в друга

 42. Пример 4.4

 43. Пример 4.5

 44. Концепцията за икономична бройна система

 45. Пример 4.6

 46. Преобразуване на нормализирани числа

 47. Пример 4.8

 48. Пример 4.9

 49. Кодиране на номера на компютър и действия върху тях

 50. Кодиране и обработка на неподписани цели числа в компютър

 51. Пример 4.11

 52. Пример 4.12

 53. Кодиране и обработка на компютърни числа с подпис

 54. Пример 4.13

 55. Пример 4.14

 56. Пример 4.15

 57. Кодиране и обработка на реални числа в компютър

 58. Пример 4.16

 59. Пример 4.17

 60. Тестови въпроси и задачи

 61. Обща схема за предаване на информация в комуникационна линия

 62. Характеристики на комуникационния канал

 63. Пример 5.1

 64. Ефектът на шума върху капацитета на канала

 65. Пример 5.2

 66. Изложение на проблема

 67. Кодове за грешки

 68. Единични кодове за коригиране на грешки

 69. Пример 5.3

 70. Пример 5.4

 71. Паралелен канал за предаване

 72. Сериен трансфер на данни

 73. Комуникация на компютри по телефонни линии

 74. Тестови въпроси и задачи

 75. Класификация на данните. Проблеми с представянето на данни

 76. Представяне на елементарни данни в RAM

 77. Структури на данни и тяхното представяне в RAM

 78. Класификация и примери за структури от данни

 79. Понятието за логическа нотация

 80. Организация на структури от данни в RAM

 81. Йерархия на структурите от данни на външни носители

 82. Характеристики на устройствата за съхранение на информация

 83. Тестови въпроси и задачи

 84. Раздел 2. АЛГОРИТМИ. Модели. СИСТЕМА

 85. Дефиниция на алгоритъм

 86. Рекурсивни функции

 87. Пример 7.2

 88. Пример 7.4

 89. Пример 7.5

 90. Класът на алгоритмично (или машинно) изчислими частични числови функции съвпада с класа на всички частично рекурсивни функции.

 91. Общи подходи

 92. Пощенска алгоритмична машина

 93. Пример 7.6

 94. Пример 7.7

 95. Алгоритмична машина на Turing

 96. Пример 7.8

 97. Пример 7.9

 98. Всеки алгоритъм може да бъде дефиниран с помощта на функционална схема на Тюринг и реализиран в съответната машина на Тюринг.

 99. Нормални алгоритми на Марков

 100. Пример 7.11

 101. Пример 7.12

 102. Картографиране на алгоритмичен модел

 103. Проблем с алгоритмичната решимост

 104. Алгоритъм Сложност

 105. Тестови въпроси и задачи

 106. Глава 8. Формализиране на представянето на алгоритми

 107. Официална граматика

 108. Пример 8.1

 109. Пример 8.2

 110. Начини за описание на официалните езици

 111. Методи за представяне на алгоритми

 112. Изпълнител на алгоритъм

 113. Многословен низ на алгоритъм

 114. Графична форма

 115. Класификация на методите за представяне на алгоритми

 116. Теорема за структурата

 117. За всеки неструктурен алгоритъм може да бъде конструиран еквивалентен структурен алгоритъм.

 118. Тестови въпроси и задачи

 119. Глава 9. Концепцията за държавна машина

 120. Общи подходи към описанието на устройства, предназначени за обработка на дискретна информация

 121. Дискретни устройства без памет

 122. Пример 9.1

 123. Методи за определяне на машина с ограничено състояние

 124. Пример 9.2

 125. Пример 9.3

 126. Схеми от логически елементи и закъснения

 127. Пример 9.4

 128. Еквивалентни автомати

 129. Пример 9.5

 130. Тестови въпроси и задачи

 131. Глава 10. Модели и системи

 132. Модел концепция

 133. Обща идея за моделиране

 134. Класификация на модела

 135. Структурни и функционални модели

 136. Пълномащабни и информационни модели

 137. Модели проверени и непроверени

 138. Определени модели

 139. Концепцията за математически модел

 140. Определение на обекта

 141. Дефиниция на системата

 142. Статични и динамични системи

 143. Затворени и отворени системи

 144. Естествени и изкуствени системи

 145. Официална система

 146. Пример 10.1

 147. Пример 10.4

 148. Значението на формализацията

 149. Етапи на решаване на проблем чрез компютър

 150. За обектния подход в приложната информатика

 151. Тестови въпроси и задачи

 152. заключение

 153. А.1. Вероятностна концепция

 154. Пример А.1

 155. А.2. Вероятностно добавяне и умножение

 156. Вероятността за някой от двата резултата от независими и несъвместими събития е равна на сумата от техните вероятности

 157. Пример А.3

 158. Пример А.4

 159. А.3. Условна вероятност

 160. Пример A.5

 161. Пример А.7

 162. Тестови въпроси и задачи

 163. глосар

 164. Позоваването

2019 @ ailback.ru